Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Вычислительные машины, системы и сети


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / О.А. Дмитрієва; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методи й алгоритми, спрямовані на підвищення ефективності експлуатації паралельних обчислювальних систем. Розроблено багатокрокові блокові методи розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, орієнтованих на реалізацію в обчислювальних системах з паралельною архітектурою. Обгрунтовано збіжності та доведено стійкість розроблених методів. Показано, що паралельні алгоритми знаходження початкових значень для блокових методів забезпечують необхідну точність обчислень. Доведено, що розроблені методи пов'язані з одноразовим обчисленням оператора переходу. Здійснено відображення розроблених алгоритмів на структури сучасних високопродуктивних обчислювальних систем.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.13 / М.І. Васюхін; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 35 с. — укp.

Аннотация: Знайдено архітектурно-структурні розв'зання, алгоритми та програмно-апаратні засоби, що забезпечують у рамках комплексів оперативної взаємодії в реальному часі аналіз, обробку та відображення просторових, часових, функціональних та інформаційних характеристик динамічних об'єктів. Обгрунтовано алгоритмічні та програмно-апаратні методи, засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії. Коректно визначено параметри програмно-технічних засобів перетворення, забезпечено якість візуалізації руху символів, що сприяло значну економію обчислених ресурсів. Створено діючі інтерактивні геоінформативні комплекси оперативної взаємодії, що дозволило підвищити рівень керування відповідними об'єктами та процесами.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Сергій Анатолійович Гладунов; Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк, 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / І.Ю. Сисенко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено швидкодіючі методи моделювання одиночних константних несправностей на реконфікурованих моделях цифрових систем, що реконфігуруються, які реалізуються у програмованій логіці, для оцінки якості синтезованих тестів верифікації. Удосконалено модель дедуктивно-паралельного аналізу несправностей, що поєднує технологічність дедуктивного моделювання дефектів зі швидкодією виконання паралельних векторних операцій з метою значного зменшення часу обробки цифрових систем великої розмірності, а також дедуктивну модель реконфігурування структур даних опису цифрових систем на тест-векторі, що дає можливість паралельно обробляти сукупність дефектів схеми за одну ітерацію з метою підвищення швидкодії синтезу та сертифікації вхідних послідовностей. Розвинуто метод моделювання несправностей цифрових систем, представлених на RTL-рівні у форматі булевих рівнянь, що об'єднує переваги дедуктивного аналізу дефектів з реалізацією їх паралельної обробки та дозволяє обробляти цифрові системи на кристалі, що містить сотні тисяч вентилів. Удосконалено метод зворотного моделювання несправностей цифрових систем великої розмірності, що об'єднує процедури дедуктивно-паралельного аналізу розгалужень, що сходяться, зі зворотним простежуванням дефектів для деревоподібних структур. Це дозволяє обробляти цифрові структури вентильного рівня опису та має залежність часу обробки від числа ліній, близьку до лінійної.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.13 / А.М. Чеботарьов; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретично обгрунтований підхід до побудови синтаксису та семантики мов специфікацій, який дає змогу розробити ефективні процедури проектування. Запропоновано семантику використовуваних мов специфікацій та враховано специфіку предметної області, що дозволяє удосконалити резолюційні методи перевірки несуперечності специфікацій, що суттєво підвищує їх ефективність. Сфомульовано проблему аналізу коректності взаємодії двох процесів та розроблено математичний апарат, з використанням якого одержано більш прості та ефективні методи її розв'язання у порівнянні з використовуваними методами на основі теоретико-ігрового підходу. На базі доведеної теореми про специфікацію побудовано методи синтезу автоматів, суттєво більш ефективних, ніж метод семантичного табло. В області верифікації алгоритмів запропоновано метод синтезу автомата-розпізнавача за формулою лінійної темпоральної логіки, який дає значно кращі результати за кількістю станів автомата у порівнянні з іншими методами. Розроблено метод редукції алгоритму, що верифікується. У процесі розв'язання задач доказового проектування реактивних алгоритмів одержано нові результати в теорії автоматів над нескінченними послідовностями.

Источник: Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.13.13 / В.А. Вишинський; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 31 с.: рис. — укp.

Аннотация: Поставлено і вирішено фундаментальну проблему сучасного розвитку обчислювальної техніки, суть якої полягає в розв'язанні протиріччя між інтеграційними процесами в мікроелектронній апаратурі (понадвелика інтеграція) і технологічним процесом обчислень, що, як і раніше, виконується в дрібних одиницях інформації (числах). Для ліквідації зазначеного протиріччя замість машинної арифметики створено машинну технологію (машинну алгебру) обробки інформації ЕОМ. Використовуючи оригінальну модель розвитку обчислювальної техніки за поколіннями, отримано нові знання в області універсальних алгоритмічних систем. Уперше в Computer science як машинні команди ЕОМ пропонується використовувати процедури машин нинішнього покоління, а як операнди (дані, мінімальні одиниці інформації), з якими працює машина, - складні структури даних сучасних ЕОМ. Запропоновано технологію збереження, транспортування й обробки алгебричних даних у машині нового покоління, що забезпечує так званий операндний "комфорт" в апаратурі для матриць, векторів фіксованого порядку і діапазону зміни їх елементів-чисел. Розроблено нову модель обчислення скалярних характеристик та норм алгебричних даних, яка дозволяє вирішити відому проблему "вузького горла" каналу зв'язку та узгодження швидкодії матричного процесора з обчислювальним засобом скалярної обробки, за умови використання матричного процесора в парі з базовою машиною чи багатопроцесорною системою. Для успішного вирішення проблеми розпаралелювання обчислювального процесу на рівні реалізації машинних операцій (процедур сучасних ЕОМ) застосовано математичний апарат інтерполяції та використано принцип забезпечення даними обчислювального пристрою не під час обчислень, а до їх початку (апріорі). Запропоновано концепцію апаратурної (не мікропрограмної) підтримки великих процедур сучасних машин - основу машинної мови розроблювальної технології. Створено технологію сортування на основі порівняння чисел не між собою, а з єдиною константою для всього масиву. Запропоновано концепцію реалізації надпотужної ЕОМ на базі невеликого функціонального повного набору вузькоспеціалізованих мікросхем з надвеликим рівнем інтеграції. Доведено, що машинна математика для ЕОМ нового покоління дає можливість досягти порогу продуктивності, який оцінюється в ІТфлопс. Відзначено, що складність і вартість програмного забезпечення запропонованої ЕОМ істотно спрощується, його частка на сучасному етапі розвитку значно менше витрат на апаратуру.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ю.О. Ерметов; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання розробки нових та удосконалення існуючих алгоритмів обчислення швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками та розробки на їх основі спеціалізованих конвеєрних процесорів для реалізації даних перетворень. Розроблено нові паралельні алгоритми прямого та оберненого швидкого косинусного перетворення, що дозволяють здійснювати паралельне обчислення даних перетворень без надлишкових затрат обладнання. Висвітлено методику проектування одно-, дво-, багатоканальних і паралельних конвеєрних процесорів швидкого косинусного перетворення з мінімальними затратами обладнання. Удосконалено існуючі алгоритми обчислення швидких перетворень Фур'є та Хартлі з дійсними фазовими множниками та на їх основі розроблено структури конвеєрних процесорів з метою реалізації даних перетворень. Доведено, що за наявності невеликих і середніх розмірів перетворень використання швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками ефективно у порівнянні з перетвореннями за методом Кулі - Тьюкі. Розроблено структури конвеєрних процесорів для реалізації прямого та оберненого дискретних хвильових перетворень. Запропоновано структуру багатофункціонального конвеєрного процесора для спільного виконання дискретного хвильового перетворення та швидкого перетворення Хартлі з дійсними фазовими множниками, що дозволило значно скоротити затрати обладнання на реалізацію даних перетворень. На основі нового паралельного алгоритма швидкого косинусного перетворення розроблено VHDL-модель 8-канального конвеєрного процесора 8-точкового оберненого швидкого косинусного перетворення, реалізовану на основі ПЛІС фірми Xilinx.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Є.В. Булах; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгоритми функціонування кінцевих автоматів з псевдовипадковими переходами з одного стану в інший, які є завадостійкими до віртуальних послідовностей і здійснюють одновимірний пошук точки екстремуму унімодальної функції. Такі кінцеві автомати є генераторами шифру заміни (підстановки) для символів вхідного алфавіту. Підстановки, що формуються таким автоматом, дозволили для одного й того ж самого символу генерувати множину підстановок різної довжини (генеруються префіксні коди). Вибір підстановок для того ж самого символу вхідного алфавіту здійснюється псевдовипадковим чином. Різноманіття алгоритмів функціонування кінцевих автоматів з псевдовипадковими переходами, які є завадостійкими до віртуальних послідовностей, і використання запропонованих кодів значно ускладнює процес розкриття шифротексту.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / І.Г. Потапов; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: За результатами теоретичних і експериметальних досліджень запропоновано нові формальні методи вирішення відкритих проблем логічної коректності протоколів інформаційно-обчислювальних мереж. Показано, що існування в кожному циклі топології мережі хоча б одного каналу зв'язку з сингулярним алфавітом повідомлень є критерієм алгоритмічної розв'язності у ході перевірки логічної коректності протоколів зі складною топологією мережі. За допомогою цього критерію розроблено метод аналізу логічної коректності, який розширює клас перевірних протоколів. Під час розв'язання проблеми комбінаторного зростання числа аналізованих конфігурацій розроблено метод стиснення логічної структури еквівалентними перетвореннями, застосування якого скорочує число аналізованих ситуацій відносно існуючих методів більш ніж на 25 - 30 %. Під час проведення аналізу протоколів з обмеженою та необмеженою взаємодіями, через черги типу FIFO, одержано умови, які визначають класи протоколів із заздалегідь відомими властивостями. Знайдено достатню умову експоненціального переповнення мережі необробленими кадрами даних, на базі якої розроблено метод ідентифікації проблем в управлінні потоками даних у великих мережах. Запропоновані методи дозволяють розширити клас протоколів, які перевіряються, а також суттєво скоротити витрати часу та пам'яті в процесі їх аналізу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Мотаз Х Я Даду; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено математичну модель функціонування мережі SWANET як двофазну систему масового обслуговування, яка враховує неоднорідність вхідного потоку та детермінованість часу комутації. Запропоновано аналітичну модель для конвеєрного протоколу передачі пакетів та зоголовків у оптичній мережі з хвилевою маршрутизацією, яка враховує вплив змінної довжини пакетів у досліджуваній мережі. Здійснено теоретичний аналіз межових можливостей пропускної задтності та дальності передачі повністю оптичних мереж та базі технології SWANET залежно від характеристик заголовків пакетів, типу комутації та ступеня нерівномірності трафіка передачі. Для розширення області реалізації різних класів зазначених оптичних мереж запропоновано новий метод хвилевої самомаршрутизації з оптичною обробкою заголовків пакетів, в якому відсутні оптоелектронні перетворення, а також модифіковано структурні схеми мережі та комутатора SWANET. Базуючись на розроблених методах і моделях, розроблено імітаційну модель задач оптимізації параметрів оптичного комутатора SWANET.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / І.А. Клименко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто задачу підвищення ефективності функціонування мобільних комп'ютерних мереж з забезпеченням необхідного рівня якості обслуговування за різнорідного трафіку, для вирішення якої запропоновано метод динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслуговування. Для формування ієрархічної структури мережі розроблено алгоритм утворення динамічної структури кластерів. Показано, що ієрархічна структура мережі дозволяє застосовувати на кожному рівні найбільш ефективні алгоритми маршрутизації, а динамічна реконфігурація кластерів - підвищити ефективність процедури маршрутизації за рахунок зменшення часу маршрутизації та об'єму службового трафіка. Відзначено, що гарантована якість обслуговування досягається за рахунок застосування складеної метрики маршрутизації, яка є сукупністю основних параметрів, що визначають якість обслуговування для заданого типу трафіка, а також в результаті підвищення стійкості віртуального з'єднання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / В.Ю. Скуйбіда; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано адаптивну модель мережі на основі стеку протоколів ТСР/ІР, яка дозволяє визначити множину маршрутизаторів для аналізу завантаженості каналів між ними, визначити механізм оцінки ступеня завантаженості та прийняти рішення про маршрутизацію пакета. Розроблено методику збору та аналізу інформації про мережу, яка дозволяє визначити та постійно адаптувати зону, яку охоплює модель, а також безперевно контролювати ступінь її завантаження. Розроблено методику прийняття рішення про маршрутизацію пакетів з використанням інформації про стан завантаження каналів, якими проходить більша частина трафіку.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Г.М. Кременецький; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод розподілення навантаження в обчислювальних мережах, який передбачає застосування моделей нейронних систем. Використання даного методу дає змогу розподілити навантаження в паралельних обчислювальних мережах з меншою похибкою попереднього визначення часу виконання завдання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / М.А. Сааде; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню питань підвищення ефективності методів і алгоритмів вирішення задач статичного планування в паралельних обчислювальних системах. Вирішена задача розробки високоефективних засобів проектування адаптивних статичних планувальників, що забезпечують в умовах просторово-часових обмежень статичної організації обчислювального процесу. В дисертації запропонований новий підхід до вирішення задачі розподілення робіт з мінімізацією загального часу рішення і комунікаційних витрат. Розроблений метод і засоби виконання процедур спрямованого пошуку розподілення робіт в ПОС з централізованим управлінням. Визначені процедури горизонтальної і вертикальної кластеризації, які є основою структурного аналізу початкової інформації та реалізують метод і алгоритм скануючого просторово-часового розподілення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Аль-Рабабах Мохаммад А.А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу існуючих способів і засобів керування мобільністю в комп'ютерних мережах запропоновано новий метод керування мережевим з'єднанням на базі протоколу IPv6, який у порівнянні з відомими способами дозволяє підвищити ефективність функціонування об'єднаної мережі за рахунок скорочення часу реконфігурації віртуального з'єднання у процесі переміщення мобільного вузла. Обгрунтовано спосіб керування місцем розташування, який за рахунок використання мобільних домашніх агентів дозволяє скоротити затримку передачі інформації в мережі. Запропоновано метод організації віртуального з'єднання, що дозволяє скоротити часову складність його реконфігурації за рахунок розширення можливостей комутаторів макрорівня. Розроблено новий спосіб визначення оптимальної кількості домашніх агентів і засобів їх взаємодії, що забезпечують безрозривну реконфігурацію віртуальних з'єднань під час переміщення MN у межах локальної мобільної мережі. Зазначено, що використання одержаних результатів наукового дослідження сприяє підвищенню ефективності функціонування об'єднаних комп'ютерних мереж.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / В.В. Яцків; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання розробки методів кодування та цифрової обробки повідомлень в оптичних лініях зв'язку, дослідження системних параметрів і перешкодостійкості оптичних ліній зв'язку (ОЛЗ), створення розподілених комп'ютерних систем на базі ОЛЗ. Запропоновано квазітрійковий фазо-імпульсний метод кодування даних на основі модифікованих сигнальних просторів, який характеризується наявністю бітової самосинхронізації. Використання квазітрійкового фазо-імпульсного методу кодування дозволило підвищити перешкодостійкість і збільшити віддаль передавання даних в ОЛЗ. Проведені експериментальні дослідження підтвердили надійну роботу ОЛЗ на віддалі до 3 км за умов впливу метеорологічних факторів (туману, дощу, снігу). Основні результати дослідження використано під час розробки і виготовлення ОЛЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Аль-Рабіє Аднан; Донец. нац. техніч. ун-т. — Донецьк, 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: За результатами теоретичних і експериментальних досліджень створено нові структури та формальні методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування. Показано, що можна одержати оптимізацію апаратурних витрат у схемі формування адреси мікрокоманди за умов використання методів багаторівневої реалізації автоматів з "жорсткою" логікою, яких необхідно адаптувати до особливостей композиційних мікропрограмних пристроїв керування. Запропоновано використовувати методи кодування логічних умов, перетворення номерів переходів, кодів станів, кодів операторних лінійних ланцюгів та їх класів, а також адреси мікрокоманд. Розроблено нові структури та методи синтезу для всіх відомих композиційних мікропрограмних пристроїв керування. Показано, що використання запропонованих методів дає змогу зменшити апаратурні витрати в схемі автомата адресації на 12 - 42 % у порівнянні з відомими методами синтезу. Одержано аналітичні оцінки складності апаратурних витрат у схемах пристроїв керування як функції від параметрів граф-схеми алгоритму. На підставі результатів дослідження визначено область ефективного використання запропонованих структур композиційних мікропрограмних пристроїв керування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / О.О. Красічков; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: На основі теоретичних та експериментальних досліджень створено нові структури та методи синтезу автоматів Мілі на лічильнику з розподіленням кодів станів. Запропоновано використання лінійних послідовностей станів чотирьох видів, ефективне застосування яких сприяє мінімізації логічної схеми автомата. Розроблено алгоритм вибору оптимальної структури автомата за заданою граф-схемою алгориму. Запропоновано метод приведення декомпозиції булевих функцій шляхом представлення вихідної функції у вигляді сукупності двох свідомо реалізованих на конфігурованих логічних блоках (КЛБ) підфункцій. Створено метод розширення функціональної декомпозиції, в основі якого лежить штучне збільшення числа аргументів вихідної булевої функції з подальшою її мінімізацією. Одержано експериментальні залежності числа кроків запропонованих методів декомпозиції та числа КЛБ від числа аргументів реалізованих функцій. Для одержаних структур виконано аналітичні оцінки витрат логічних схем автоматів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / В.А. Черкашин; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано нові формальні методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування. Відзначено, що оптимізація апаратурних витрат у схемі формування адреси може бути отримана у разі представлення адреси мікрокоманди у вигляді конкатенації коду операторного лінійного ланцюга та її компоненти. Висвітлено методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з традиційними й елементарними операторними лінійними ланцюгами. Оптимізації апаратури досягнуто за рахунок використання псевдоеквівалентних станів автомата Мура, що здійснює адресацію мікрокоманд. Отримано аналітичні оцінки складності апаратурних витрат як функції від параметрів елементного базису та інтерпретованої граф-схеми алгоритму. Розширено клас синтезованих мікропрограмних пристроїв керування. Визначено область ефективного використання запропонованих структур композиційних мікропрограмних пристроїв керування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / М.В. Васильєв; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виведено формули апаратно-орієнтованих алгоритмів швидких перспективних перетворень, які є адаптованими для програмно-апаратної реалізації процесорів реального часу, що задовольняють критерії точності та швидкодії. Досліджено питання збіжності цих алгоритмів, а також одержано аналітичні співвідношення для часу виконання та похибок реалізації функції перспективних перетворень. Розроблено структуру спецпроцесора швидких геометричних перетворень зображень реального часу та запропоновано архітектуру системи обробки відеоінформації реального часу на базі розробленого спецпроцесора. Реалізовано програмно-апаратну систему візуалізації на базі створеного процесора.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины