Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / І.Ю. Ляшенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджені питання взаємозв'язаних процесів внутрішньої бібліотечної технології і процесів мережевої взаємодії книгозбірень та розроблені теоретичні засади для створення автоматизованої системи наукової бібліотеки з використанням Internet/Intranet технологій. Запропонована інформаційна технологія мережевої взаємодії книгозбірень України на основі он-лайнового комп'ютерного бібліотечного центру, а також методика оптимізації вибору комплексу технологічних засобів для автоматизації бібліотечних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.О. Григорецький; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методологічні засади й алгоритм процесів автоматизованої діагностики та допуску диспетчерів-стажистів до самостійної роботи, що базуються на індивідуальному підході до процесу професійної підготовки. Визначено основні вимоги до підготовки авіадиспетчерів за умов виробничого підприємства. Розроблено моделі й алгоритми допуску авіадиспетчерів до самостійної роботи, досліджено питання щодо структури інформаційних моделей авіадиспетчера, створено принципи побудови й алгоритм роботи автоматизованої системи управління даним допуском.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.М. Побережник; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено редукційну модель відтворення лінійно-регресійних залежностей, метод її швидкого параметричного синтезу в процесі структурних змін, що дозволяє суттєво знизити рівень трудомісткості та підвищити рівень автоматизації синтезу оптимальної структури залежності. Запропоновано засоби автоматизованого підвищення функціональної адаптивності лінійних моделей застосування модифікованих степеневих та тригонометричних функціональних рядів. Розроблено загальну архітектуру розширюваної системи підтримки прийняття рішень, яка дозволяє динамічно інтегрувати до її складу програмні блоки різних типів інтелектуальної обробки даних. Створено програмну реалізацію комплексної системи підтримки прийняття рішень і блоку автоматизованого відтворення функціональних залежностей, динамічно інтегрованого до складу розробленої системи, з використанням яких розв'язано кілька практичних задач моделювання. Вірогідність автоматично відтворених залежностей в розв'язаних задачах - від 73 % до 99,85 %, а часові витрати на конструювання моделей склали від 40 с до 1,5 хв.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / А.І. Роговий; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено основні принципи побудови автоматизованої системи управління розвитком виробничо-економічних систем для використання їх у формуванні раціонального типажу вантажних автомобілів в Україні. Створено модель багатокритеріальної задачі оптимізації типажу продукції та розроблено оригінальний метод її розв'язання. Наведено імітаційну модель функціонування та розвитку промислового підприємства. Створено інформаційну технологію підготовки вихідних даних для оптимізації типажу вантажних автомобілів. Отримано раціональні типажі вантажних автомобілів за даними 1992-го та 1997-го рр., а також зроблено їх порівняльний аналіз. Виконано аналіз стійкості отриманих результатів до зміни вихідних даних.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.В. Тулупов; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено функціонально-інформаційну структуру комп'ютерного тренажера, що є блоковою та забепечує виконання всіх задач навчання. Використання гібридної, об'єктно-незалежної експертної системи, в якій на відміну від існуючих експертних систем поряд зі знаннями експертів вміщено знання, одержані на базі навчання, і яка дає змогу оперативно настроїтися на різні технологічні процеси. Розвинуто імітаційні моделі, які відображають різні режими роботи компресорної станції. Показано доцільність комбінування статичних і динамічних моделей у разі імітації динамічних режимів. Побудовано прогнозно-оптимізаційну модель діяльності оператора, що дає змогу не тільки більш точно відображати його сенсомоторні властивості, але й оцінювати ступінь його навченості.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / К.В. Меркулова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено структуру автоматизованої системи визначення життєздатності клітин і підтримки прийняття рішень щодо стану культивованих фібробластів. Для першої стадії розвитку культури запропоновано метод оцінки життєздатності клітин, який передбачає застосування ентропійного еквівалента. Розвинуто метод побудови класифікаційних векторів зображень моношарів фібробластів, що грунтується на обчисленні логарифмічно-полярних вейвлет-сигнатур. Наведено метод класифікації зображень моношарів фібробластів. На базі розроблених методів і алгоритмів реалізовано програмне забезпечення автоматизованої системи визначення життєздатності клітин на прикладі культивованих фібробластів, яка дозволяє збільшити оперативність і підвищити точність прийняття рішення про життєздатність клітин.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.Є. Ударцева; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено векторну модель визначення рівнів працездатності авіаційних операторів, яка дозволяє оцінювати результати їх обстежень з урахуванням психофізіологічного (ПФС) стану, прогнозувати динаміку працездатності та ступінь адаптації організму до умов навколишнього середовища. Запропоновано критерії й алгоритм визначення рівнів працездатності з застосуванням методу ергографії. Наведено метод оцінювання даних рівнів авіаційних операторів на підставі аналізу показників ергографії. Виявлено та досліджено залежність між психофізіологічними показниками, що дає змогу використовувати бінарні ознаки для класифікації станів високої та низької працездатності. Розроблено метод оцінювання динаміки ПФС з застосуванням відносних різниць психофізіологічних показників, теорії імовірностей та математичної статистики.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / З. Кендзіор; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено високоефективні методи, моделі, алгоритми та програми для інформаційного забезпечення процесів моніторингу та керування екобіологічною системою ріки. На базі імітаційних досліджень встановлено доцільність використання під час проведення моніторингу і керування самовідновлювальною системою, якою є ріка, двох показників - рівня кисню у воді та його біохімічної потреби. Запропоновановано та реалізовано моделі внутрішнього опису екобіологічної системи ріки на основі прогнозуючого фільтра Калмана - Бюсі, а також штучних нейромереж, проаналізовано властивості кожної з моделей. Вперше розроблено каскадну архітектуру з двох штучних нейронних мереж прямого поширення для послідовної реалізації функцій фільтрації та передбачення.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / В.І. Мещеряков; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Установлено, що керуюча інформаційна система з пропускною здатністю, меншою за потік вхідної інформації, може забезпечити управління об'єктом. Розроблено метод стискування зображень у реальному часі процесу управління, який полягає у розпізнаванні інформативних ознак попередньо спрощеного зображення і наступній обробці інформативних зон та метод обробки зображень - сегментації зображення на скінченну кількість класів і подальше оперування з ознаками (маркерами) класу, які містять інформацію про об'єкт, що зберігається у базі знань. Обгрунтовано, що пропускна здатність каналу претворення не може бути меншою за різницю ємності перетвореного зображення та ємності бази знань. Наведено швидкодійні алгоритми обробки інформаційних масивів, які передбачають розпаралелювання обчислень зворотних матриць та дають змогу визначити контури зображень. Розвинуто алгоритми стискування зображень у системах діагностики зі складним фоном, який полягає в обробці тільки змінних інформаційних фрагментів. Запропоновано інструментальні засоби обробки первинної інформації матричних приймачів випромінювання, який передбачає управління діагональним переміщенням матриці на половину кроку розташування чуттєвих елементів синхронно до частоти зміни напівкадрів з інтерполяційним формуванням проміжних даних. Розвинуто методи ізотропної обробки первинних зображень для підвищення надійності та вірогідності визначення інформаційних ознак шляхом підвищення симетричності спектральної характеристики завдяки діагональному розміщенню чуттєвих елементів у фокальній площині. Запропоновано методи моделювання хвильового фронту інтенсивного випромінювання з інтерполяцією за формулою Пуассона та використанням експериментальних значень інформаційних ознак, які одержуються від системи, та нахилу хвильового фронту на зрізі апертури коректора. Проведено моделювання специфічних крайових ефектів у разі проходження інтенсивних лазерних потоків крізь діафрагми, що відрізняється від відомого представленням джерела випромінювання експонентною функцією Гріна. Розвинуто моделювання корекції амплітудних спотворень профілю пучка випромінювання, що передбачає врахування фазових спотворень хвильового фронту випромінювача. Розроблено модель взаємодії інтенсивного лазерного випромінювання з прийомним електродом, яка враховує неоднорідності поверхневого шару електроду.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / І.С. Скарга-Бандурова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи математичного моделювання та засобів функціональної діагностики характерних порушень технологічних режимів хімічного виробництва. Досліджено специфічні зв'язки та сполучення несправностей матеріальної структури об'єкта з порушеннями технологічного процесу у аспекті побудови системи функціональної діагностики, що дозволяє розширити можливості традиційних моніторингових систем. Виявлено та класифіковано основні причини порушень і ускладнень технологічних режимів виробництва формаліну, базуючись на результатах оцінювання параметрів, зокрема з урахуванням невизначеності за запасами каталізатора. Запропоновано метод оперативного групування діагностичної інформації для визначення можливих стратегій пошуку несправностей, що дозволяє зменшити час пошуку найбільш небезпечних порушень. Модифіковано існуючі діагностичні алгоритми для одержання якісної та кількісної оцінки порушень режимів з урахуванням ступеня відхилення параметрів, що сприяє підвищенню стійкості системи допомилкових рішень і підвищенню точності пошуку несправностей. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи діагностики та підтримки прийняття рішень щодо керування технологічною безпекою виробництва формаліну.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.В. Ляшенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасний стан проблеми розробки автоматизованих систем підтримки прийняття рішень у медицині, розглянуто основні методи під час розробки систем у рамках рішення задач діагностування. Доведено, що існуючі методи не вирішують задачу діагностування у випадку захворювань з багаторівневою структурою діагнозів. Запропоновано перспективну методику прийняття рішень за умов неповної інформації. Викладено теоретичні положення методики та розроблених математичних моделей процесу діагностики і призначення лікарських засобів. Наведено визначення класичної множини, що допомагає задавати множину діагнозів відповідно до множини симптомів, а також визначення еталонного вектора ознак і вирішальної комбінації ознак як основне в моделі процесу ідентифікації діагнозу. Розглянуто задачу ідентифікації діагнозу, початкову вирішальну комбінацію ознак і умови погодженості класифікації діагнозів із системою еталонних векторів ознак. На основі результатів математичної моделі діагностики розроблено математичну модель призначення лікарських засобів залежно від поставленого діагнозу і соціального статусу хворого, алгоритми процесу діагностики та призначення лікарських засобів. Описано структуру системи підтримки прийняття лікарських рішень для діагностики, лікування і моніторингу хворих тиреотоксичним серцем, її основні модулі та задачі їх функціонування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.А. Бабічев; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено інформаційну технологію технічної діагностики, що дає змогу обробляти в реальному режимі часу складні багатомірні дані різної природи й одержувати достовірну інформацію про міцнісні властивості металів. Автоматизації процесу діагностики досягнуто завдяки застосуванню гібридних нейронних мереж і систем підтримки прийняття рішень (СППР) за умов оптимального сполучення алгоритмів навчання нейронів і функцій належності нечітких множин. Запропоновано використовувати функцію бажаності Харрінгтона, на підставі якої та з засосуванням СППР зроблено висновок стосовно раціональності використання комбінації методів контролю. Розроблено базу знань для формування та модифікації нечітких правил. Показано, що для розв'язання задачі визначення межі міцності сталі найменшу похибку дає гібридна нейронна мережа з трикутними функціями належності та комбінованим алгоритмом навчання нейронів мережі. Розроблено математичну модель впливу розмірних і технологічних чинників на точність визначення вимірюваних характеристик, за результатами апробації якої на прикладі акустичного контролю показано, що найбільше впливають на точність вимірів геометричні розміри виробу та непаралельність поверхонь введення та прийому ультразвукових коливань. Наведено методику обліку факторів і практичні рекомендації з їх коректування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено архітектуру та методику навчання нейронної надмережі прогнозування розвитку життєвого циклу спільноти складних регенеруючих технічних систем (СРТС). Апробовано автоматизовану систему управління експлуатацією автотранспортних засобів на базі нейронної моделі прогнозування ушкоджень. Наведено методики, алгоритми та програми для підвищення репрезентативності початкової інформації про життєдіяльність спільноти СРТС шляхом зменшення розмірності чинникового простору з метою виділення переважаючих техніко-організаційних чинників таких систем, перетворення їх на добірку адекватних виборок для навчання нейронної надмережі. Запропоновано методику, алгоритм і програми для визначення належності окремої СРТС після генерації до відповідної ресурсної ітерації життєвого циклу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.І. Глуцький; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методичні засади проектування та впровадження автоматизованої системи управління повсякденною діяльностю вищого військового навчального закладу. На базі локальної обчислювальної мережі досліджено алгоритм вирішення основного завдання проектування - розподілу інформації між робочими вузлами мережі. Обгрунтовано технічні вимоги до топології, архітектури й апаратного забезпечення мережі. Запропоновано математичну модель масового обслуговування для оцінки норми керованості, використану для визначення кількості відділів і служб. Висвітлено методику розподілу функцій між посадовими особами на основі розв'язання задачі розрізування графів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.І. Коджа; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено моделі представлення знань і принципи побудови спеціалізованих баз даних тестових завдань, які дають змогу формувати питання відповідно до рівнів пізнавальної діяльності людини незалежно від семантики предметних галузей. Одержано співвідношення системи нечітких логічних висловлювань для диференціації оцінки результатів комп'ютерного тестування. Установлено залежність мінімальної кількості питань, що забезпечують об'єктивність оцінки результатів тестування у взаємозв'язку з якістю засвоєння навчального матеріалу. Розроблено адаптивну стратегію комп'ютерного тестування, що дає змогу скоротити число питань тесту та зменшити час використання ресурсів мережі для керування та контролю знань.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.В. Трипольська; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано підхід від бінарного зображення підпису до напівтонового на основі перетворення Радона, що дає характерні "яскраві" точки для кожного екземпляра. Розроблено методи виділення характерних ознак підпису, які визначають його за автоматизованої ідентифікації (істина або підробка), у просторі вейвлет-перетворення, псевдофазовій системі координат, розкладання у сингулярних базисах; вектор параметрів, який інваріантний до повороту, обертання та зсуву на основі моментів Ху та Церніке. Для зменшення розміру простору ознак запропоновано створення карти підпису. Розроблено програмне забезпечення для вирішення розглянутої задачі. Наведено методичну та алгоритмічну базу автоматизованої ідентифікації та аналізу бінарних підписів на основі розроблених інтегральних методів виділення ознак, ефективність якої обгрунтовано теоретично та підтверджено впровадженнями.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / А.Б. Соколовська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано системний підхід до оцінювання та прогнозування динаміки водонебезпечних процесів на основі єдиної стратегії взаємного узгодження моніторингу та контролю водонебезпечних процесів. Розроблено структуру та інструментальні засоби автоматизованої інформаційної системи моніторингу, системного аналізу та прогнозування водонебезпечних процесів, що дозволяє забезпечити своєчасне формування та обгрунтування рішення в динаміці водонебезпечних процесів. Наведено базову модель динаміки даних процесів, на основі якої побудовано математичні моделі: оцінювання динаміки швидко та повільно осцилюючих процесів, коротко- та довгострокового прогнозування динаміки процесів, відновлення в статистичній вибірці пропущених даних. Реалізовано у середовищі Borland Delphi 5.0 пакет прикладних програм прогнозування динаміки водонебезпечних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / А.В. Григор'єв; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто метод словесного портрета, згідно з яким здійснюється представлення ознак опису людини нечіткими моделями. Розроблено модель ідентифікації особистості, що відрізняється від відомих нечітким представленням та зіставленням словесного портрета обличчя. Створено модель представлення інформації, яка грунтується на "особових областях" фотопортрета обличчя людини в фас, що надало можливість розробити новий механізм нечіткого пошуку у гетерогенних базах даних. Запропоновано процедуру використання накопичених експертних знань, які використовуються у традиційному методі словесного портрета за умов забудови функцій приналежності нечітких множин, що відображають значення ознак метричного типу.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / І.М. Рябченко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 34с. : рис. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено задачі автоматизованого управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води (СПРВ) за штатних та аварійних режимів роботи як багатокритеріальні задачі узагальненого математичного програмування з незаданими бінарними відношеннями, а також математичні моделі, що адекватно описують процеси в СПРВ. Розроблено алгоритми вирішення задачі раціонального автоматизованого управління потокорозподілом СПРВ, що представляють розвиток багатокрокових алгоритмів вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації щодо специфіки СПРВ. Досліджено задачу локалізації аварійної ділянки шляхом топологічних перетворень графа мережі, доведено теореми, що постулюють: єдиність розбивки графа на локалізуючі компоненти та єдність розбивки графа на гіперграфи.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Ю.К. Апраксін; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 34 с.: мал. — укp.

Аннотация: Запропоновано вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування територіально розподілених технічних систем (РТС) шляхом удосконалення процесу керування інформаційним обміном між об'єктами системи. Розроблено концептуальні засади структурної організації розподіленої багаторівневої системи управління РТС, кожний рівень якої визначається двома процесами: управлінням та організацією взаємодій. На основі подвійної інтерпретації процесів, що відбуваються в РТС створено модель протоколу (протокольний автомат - ПА). Розроблено мову первинної специфікації ПА (мову таблиць подій), що дозволяє полегшити процес специфікації та автоматизувати процедури аналізу і синтезу ПА. Встановлено, що єдина математична (автоматна) модель аналізу логічної коректності, синтезу та моделювання ПА, яка є основою процедур специфікації, забезпечує можливість створення автоматизованої системи проектування протоколів. Зазначено, що наявність такого інструмента проектування гарантує розробку логічно коректних, високоефективних та відповідних принципам організації РТС протоколів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины