Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Антенны и устройства микроволновой техники


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Ростислав Федорович Дубровка; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Олексій Семенович Кім; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.07 / В.В. Овсяніков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено методи аналізу, синтезу та оптимізації перспективних одиночних та багатоелементних вібраторних, петльових, рамкових і спіральних антенних систем із провідних стрижнів з увімкнутими у випромінюючі гілки імпедансними елементами, а також випромінювачів із плазми газового заряду. Зазначено, що застосовуються методи інтегрального рівняння та визначення екстремумів цільових функцій за заданими критеріями оптимізації та еквівалентної довгої лінії, об'єднані у єдину послідовність операцій аналізу, синтезу та оптимізації. Розроблено метод розрахунку широкого класу перспективних одиночних та багатоелементних малогабаритних, широкосмугових і багаточастотних даних антенних систем з імпедансними елементами. Встановлено загальну фізичну закономірність для координат увімкнення у вібраторні випромінювачі зосереджених імпедансних елементів будь-якого типу з метою розширення частотного діапазону або забезпечення багатодіапазонності характеристик випромінювання та імпедансу. Виявлено та досліджено ряд нових фізичних закономірностей, на цій основі запропоновано нові типи антен з імпедансними елементами.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.07 / Михайло Борисович Проценко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / К.М. Гура; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження ефекту квадратичного детектування струму в тонких феромагнітних плівках. Дослідження цього ефекту дозволило підвищити точність вимірювання потужності гальваномагнітними перетворювачами електромагнітного поля, створити, використовуючи ефект квадратичного детектування струму, квадратичний детектор електричної складової електромагнітного поля.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Д.В. Грецьких; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано удосконалені моделі крупноапертурних ректен у зоні Френеля, що дозволяють, у порівнянні з існуючими, провести достовірні розрахунки їх енергетичних характеристик у НВЧ - ВВЧ діапазонах частот за умови неспіввісного розміщення відносно передавальної апертури. Встановлено, що розробка ректен, як основних елементів систем безпроводової передачі енергії (БПЕ), перспективна у міліметровому діапазоні хвиль. Створено наближену модель приймально-випрямних елементів (ПВЕ) як чарунки періодичності ректени мікрохвильового діапазону, що враховує вплив паразитних елементів корпусу діодів Шотткі та їх опір втрат. Запропоновано новий підхід щодо побудови систем БПЕ, який дозволяє підвищити результат їх ККД за рахунок збудження приймально-випрямної апертури полем з амплітудним розподілом (АР), максимально наближеним до рівномірного. Визначено енергетичні характеристики крупноапертурних ректенних систем на основній частоті та на частотах гармонік залежно від ступеня неспіввісності апертур системи БПЕ за умов незмінного АФР передавальної антени.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / І.І. Литвинчук; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано використовувати решітки вимірювальних зондів (РВЗ) для оцінки ехової обстановки на антенному полігоні методами просторового спектрального аналізу, що дозволяє у процесі антенних вимірювань даної РВЗ приглушувати ехо-сигнали (ЕС) за допомогою формування провалів у діаграмі спрямованості РВЗ. Запропоновано новий метод калібрування РВЗ, що враховує взаємний зв'язок вимірювачів і відрізняється відсутністю необхідності для визначення матриці коефіцієнтів взаємних зв'язків вимірювачів враховувати кільскість і напрямки приходу сигналів, які утворюють прийняту суміш. Вперше встановлено вимоги щодо точності калібрування РВЗ, які дозволяють оцінювати ехову обстановку на полігоні антенних вимірювань з заданими точністю та довірчою імовірністю, включаючи оцінки відношення потужності прямого зондового сигналу (ЗС) до потужності залишків неприглушених ЕС і шумів. Запропоновано новий метод діагностики елементів управління амплітудно-фазовим розподілом (АФР) у РВЗ, що реалізується на місці базування РВЗ за присутності невідомого числа ЕС.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / А.В. Лук'янчиков; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто можливість підвищення ефективності функціонування радіоканалу мобільних систем радіозв'язку шляхом застосування на рухомих об'єктах малогабаритних антен з керованою поляризацією поля випромінювання для зниження поляризаційних втрат. Запропоновано метод побудови малогабаритних антен з керованою поляризацією. Показано, що застосування даного методу під час побудови малогабаритних антен для рухомих об'єктів радіозв'язку дозволяє знизити рівень втрат, обумовлених поляризаційною неузгодженістю, до 3 дБ. Для реалізації методу побудови малогабаритних антен з керованою поляризацією на підставі компромісного розв'язання запропоновано два типи випромінювачів: конічний спіральний і друкований. Проведено теоретичні й експериментальні досліження характеристик випромінювання та вхідного опору даних типів антен. Одержані результати щодо розробки малогабаритних антен з керованою поляризацією впроваджено на підприємствах державної інспекції електрозв'язку України, а також у Національному центрі керування та випробувань космічних засобів (Євпаторія).

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / П.В. Івкін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто різні методи вимірювання прохідної потужності в багатомодових хвилеводах. На підставі проведених експериментальних та теоретичних досліджень розроблено метод вимірювання прохідної потужності в багатомодовому хвилеводі, що відрізняється від традиційного багатозондового методу використанням гальваномагнітних перетворювачів. Одержано залежність напруги даного перетворювача від густини потоків потужності хвиль, що поширюються в багатомодовому та зокрема в двомодовому хвилеводі. Визначено складову похибки вимірювання, пов'язану з неточністю розташування гальваномагнітних перетворювачів у його поперечному перерізі.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / В.В. Головін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель гібридно-дзеркальних антен (ГДА) на базі схеми антени Кассегрена, у якій система, що опромінює, змінена решіткою спіралей, розташованих на гіперболічній поверхні. Зазначено, що модель охоплює плоскі та об'ємні спіралі, а також дозволяє розглядати комбіновані спіральні випромінювачі. Виділено область геометричних параметрів кругових циліндричних спіралей, за яких їх можна застосовувати як елементи опромінювача дзеркала. Проведено дослідження амплітудно-фазового розподілу щільності струму на поверхні великого дзеркала, що створюється решіткою спіралей. Знайдено умови розміщення спіралей в опромінювачі, за яких формується найбільш рівномірний розподіл амплітуди струму, що спадає до країв та має невеликий спад у центрі дзеркала, за необхідної фазової структури струму. Проведено теоретичне дослідження основних характеристик випромінювання ГДА. Визначено межі припустимих геометричних параметрів спіральних випромінювачів у процесі побудови опромінювача та допустимі значення кутів повороту і величини зсуву точок живлення спіралей в опромінювачі. Теоретичні результати підтверджено експериментальними дослідженнями спіральних випромінювачів та ГДА.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / М.В. Івашина; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 2000. — 24 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемам розробки узагальнюючої моделі для дослідження спіральних антен з різними геометричними параметрами. Теоретичне дослідження характеристик випромінювання проведено на основі розв'язання задачі електродинаміки зі застосуванням методу векторного потенціалу з модельним розподілом струму у вигляді поступальної хвилі з уповільненою фазовою швидкістю, яка уточнювалася шляхом порівняння теоретичних і експериментальних досліджень характеристик випромінювання. Розроблено методику оптимізації геометричних параметрів еліптичних і циліндричних спіральних антен за умови формування осьового випромінювання з поляризацією, що наближається до кругової, при обмеженому рівні бічного і заднього випромінювання. Для визначення опору випромінювання спіральної антени застосовувався метод приведених ЕДС. Проведено експериментальне дослідження як характеристик випромінювання, так і вхідного опору еліптичних спіральних антен у діапазоні частот. Розроблено нові випромінювальні антени для систем рухомого супутникового зв'язку.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / А.А. Дроботов; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 28 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням оптимізації характеристик випромінювання супутникових антен суднового радіозв'язку. В роботі розробляється нова математична модель дифракційних антен, яка дозволяє врахувати той факт, що елементи антенної системи розміщені в зоні Френеля. Це дає можливість провести оптимізацію характеристик випромінювання дводзеркальних антен. Встановлені співвідношення, що дозволяють отримати характеристики випромінювання антенної системи з урахуванням впливу параметрів приводного шару дійсної атмосфери, що дуже важливо при проектуванні антенних систем супутникового радіозв'язку.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / О.О. Посний; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Побудовано математичні моделі та проаналізовано характеристики еліптичних рамок, у тому числі граничної форми у вигляді круглої рамки і петльового вібратора, малоелементних антенних решіток, що складаються з еліптичних рамкових випромінювачів. Розв'язання електродинамічних задач здійснювалося з застосуванням методів векторного потенціалу та наведених ЕРС. Зроблено оцінку взаємного впливу рамкових випромінювачів у разі їх довільного розташування на площині. Проведено оптимізацію геометричних параметрів еліптичної рамки для отримання максимальної широкосмуговості за вхідними характеристиками й оптимізацію геометричних параметрів чотириелементної антенної решітки для отримання максимальних значень коефіцієнта спрямованої дії. Запропоновано конструкції широкосмугових антенних решіток для прийому програм телевізійного мовлення дециметрового діапазону хвиль.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Р.В. Антипенко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Здійснено числове моделювання, експериментальне дослідження та розробку схем заміщення щілинної антени складної форми на діелектричній основі у хвилеводі. Уперше таку структуру використано для створення інтегральних напівпропровідників пристроїв надвисоких частот (НВЧ). Розроблено конструкцію поперечно-планарного інтегрального транзисторного генератора НВЧ з щілинною антеною, що ввімкнута у коло зворотного зв'язку генератора. Запропоновано конструкції таких генераторів з електричним перестроюванням частоти варакторним діодом. Створено та досліджено оригінальні конструкції малогабаритних хвилевідних генераторів НВЧ, стабілізованих об'ємним резонатором, базуючись на транзисторному генераторі з механічним, електричним перестроюванням частоти. Розроблено нову конструкцію транзисторного генератора НВЧ, стабілізованого відкритим резонатором, на базі поперечно-планарного інтегрального транзисторного генератора. Завдяки застосуванню відкритого резонатора генератор має оптимальні спектральні характеристики випромінювання. Показано, що розроблений квазіоптичний генератор може бути ефективно використаний для вимірювання фізичних характеристик діелектричних матеріалів. Розроблено схеми заміщення коливальних систем поперечно-планарних генераторів з щілинними антенами, хвилевідних та квазіоптичних конструкцій генераторів.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.07 / Л.М. Карпуков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: З використанням блочно-ієрахічного принципу моделювання структур й аналізу функцій багатошарових підкладок і багатопровідних хвилевідних інтегральних конструкцій розвинуто засади для комплексного розв'язування крайових і схемотехнічних задач під час проектування багатошарових інтегральних схем структур, що моделюються, та складено матриці розсіяння базових елементів різного рівня адекватності. За принципами діакоптики з застосуванням ефективних циклічних алгоритмів, що оперують за рекурентними формулами з матрицями розсіяння, розроблено комплекс методів аналізу схем та розрахунку функцій Гріна підкладок у процедурах квазістатичного, квазідинамічного та електродинамічного моделювання. Запропоновано методи та алгоритми строгого числового та спрощеного аналітичного розв'язання інтегральних і дисперсних рівнянь. Одержано формули для розрахунку дисперсії, дисторсії та вхідного імпедансу мікросмужкових ліній. Наведено результати моделювання й експериментального дослідження елементів, вузлів та інтегральних пристроїв, що доводять ефективність і достовірність розроблених методів, моделей і алгоритмів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / В.В. Громоздін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 24 с.: рис. — укp.

Аннотация: Побудовано математичну модель та здійснено аналіз характеристик поля випромінювання двохзахідної спіральної антени, розташованої на сфероциліндричній поверхні, а також навантажених рамкових антен круглої, квадратної та еліптичної форм. Зазначено, що рішення електродинамічних задач здійснювалося із застосуванням методу векторного потенціалу. Для навантажених рамок визначено залежність характеристик випромінювання від геометричної форми. Запропоновано конструкції двохзахідної спіральної антени, розташованої на сфероциліндричній поверхні та навантажених рамкових антен для загального контролю радіоефіру й пошуку випромінювань у системах радіомоніторингу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / В.В. Вертегел; Севастопольський держ. техн. ун-т. — Севастополь, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципи побудови фазометричних перетворювачів комплексних параметрів антенно-фідерних пристроїв. Запропоновано метод вимірювання комплексних параметрів, що базується на аналізі фазового розподілу електромагнітного поля в лінії передачі. Проаналізовано особливості фазового розподілу електромагнітного поля в неузгодженій лінії, встановлено аналітичний взаємозв'язок екстремальних значень і положень нулів цього розподілу з модулем і аргументом комплексного коефіцієнта відбиття вимірювального пристрою. Розроблено математичні моделі фазометричних перетворювачів, що мають підвищену стабільність і точність вимірювань у широкому діапазоні зміни потужності НВЧ-сигналу. Наведено алгоритми обробки вимірювальної інформації та алгоритми калібрування перетворювачів. Проведено оцінку метрологічних характеристик вимірювачів, побудованих на базі розроблених перетворювачів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / С.Є. Мартинюк; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Удосконалено метод скінченних різниць у часовій області для дослідження характеристик узгодження та випромінювання багатошарових смужкових випромінювачів із щільним збудженням та антенних решіток на їх основі. Запропоновано методику синтезу таких випромінювачів і принципи побудови ефективних широкосмугових двополяризаційних антенних решіток з низьким рівнем кросполяризаційного випромінювання. Виявлено закономірності впливу крайових ефектів, взаємодії багатошарових смужкових випромінювачів у складі антенної решітки та досліджено можливості сканування променя в ній. Наведено результати експериментального дослідження розроблених оригінальних діючих зразків антенних решіток сантиметрового та дециметрового діапазонів довжин хвиль.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / І.В. Лащенко; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 23 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена розробці методів побудови широкосмужних малогабаритних, конструктивно простих мікрохвильових перетворювачів з малозалежними від частоти фазовими зсувами між всіма сигналами, призначених для високоточного вимірювання параметрів антенно-хвилевідних трактів. На основі вказаних перетворювачів розроблена математична модель вимірника, що дозволяє шляхом алгоритмічної обробки результатів вимірювання виключити домінуючі погрішності. Отримана формула для розрахунку фазового зсуву між сигналами, що підводяться до НВЧ (надвисокочастотних) діодів двох детекторних головок, що збуджуються похилими щілинами зв'язку, враховує всі геометричні параметри щілин: довжину і ширину, кут нахилу, координати центрів щілин. Проведена багатопараметрична оптимізація з метою отримання квазипостійного фазового зсуву в діапазоні частот хвилеводу і мінімізації частотної погрішності вимірювання.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины