Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Авиационная и ракетно-космическая техника


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Є.О. Українець; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці методики та розрахунку аеродинамічних характеристик несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями. В роботі знаходить свій подальший розвиток метод дискретних вихорів з замкнутою вихровою рамкою як дискретною особливістю. Досліджено поля швидкостей, індуковані гвинтовими рушіями, вплив струменів від гвинтових рушіїв на аеродинамічні характеристики крила, мотогондоли, оперення в сліді. Досліджено вплив на моментні характеристики літака зміни режиму роботи гвинтових рушіїв, відхилення механізації крила, наближення до поверхні розділу, наявності ковзання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / В.А. Бердочник; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено числовий метод визначення аеродинамічних характеристик несучого гвинта (НГ), побудований на основі нелінійної нестаціонарної вихрової лопатевої теорії. Розроблено модель локального за часом і простором зриву з передньої кромки окремих перерізів лопатей. Одержано можливість урахування нелінійних за кутом атаки та числом Маха аеродинамічних характеристик профілів лопаті. Розроблено універсальну концепцію побудови геометрії, кінематики та динаміки несучих поверхонь у математичній моделі НГ з шарнірним кріпленням лопатей, що дозволяє розширити межі проведення параметричних досліджень. Вивчено поведінку несучих гвинтів серійних вертольотів на критичних режимах їх обтікання, одержано якісну картину явищ, кількісні сумарні та розподілені аеродинамічні характеристики.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / А.О. Новіков; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод розрахунку та одержано закономірності зміни аеродинамічних характеристик літаків з гвинтовими рушіями. Удосконалено метод дискретних вихорів з замкнутою вихровою рамкою як дискретною особливістю та панельний метод Моріно. Досліджено вплив струменів від гвинтових рушіїв на розподілені та сумарні аеродинамічні характеристики крила, а також дію на моментні характеристики літака зміни режиму роботи гвинтових рушіїв і відхилення механізації крила. Запропонований метод розрахунку рекомендовано використовувати у більш широкій області відхилень механізації крила та взаємного розташування крила й оперіння. Результати наукового дослідження впроваджено у Державному Авіаційному Науково-випробувальному Центрі (ДАНВЦ) та учбовий процес Харківського університету Повітряних Сил.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / В.І. Мамчук; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель і чисельний скінченно-різницевий метод розрахунку стаціонарних нестисливих турбулентних пристінних струменів з урахуванням шорсткості та поперечної кривизни обтічної поверхні, наявності чи відсутності супутнього потоку, чи відсутності в супутньому потоці додатного або від'ємного градієнта тиску. Проведено обчислювальний експеримент з моделювання примежових шарів і пристінних струменів, в результаті чого уточнено методику задання граничних умов шляхом використання покращених кубічних сплайнів, з'ясовано значення модельних коефіцієнтів для дослідження видів течій, обгрунтовано переваги побудови неявного скінченно-різницевого методу 2-го порядку точності з сильними стабілізаційними властивостями, визначено діапазон використання розроблених математичної моделі і розрахункового методу. Численними порівняннями результатів тестових розрахунків з експериментальними даними продемонстровано спроможність розрахункового методу коректно відтворювати особливості розвитку досліджених турбулентних пристінних течій і враховувати вплив зазначених вище факторів адекватно до їх фізичної природи.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / А.С. Крижановський; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено флатерні перетворювачі, принцип дії яких заснований на взаємодії пружно закріпленої лопаті з набігаючим потоком повітря. Розроблено математичні моделі перетворювачів з горизонтальним і вертикальним розташуванням лопатей. Досліджено коливання лопаті без навантаження та за умов підключеного навантаження, роль якого відігравав гідравлічний поршневий насос подвійної дії та електрична машина, що працює в генераторному режимі. Запропоновано засоби захисту флатерних перетворювачів від зруйнування. Отримано розрахункові формули, що дозволяють визначити характеристики - критичну швидкість флатера та частоту коливань лопаті. Виявлено вплив нестаціонарності повітряного потоку на основні характеристики пристроїв. Оцінено ефективність флатерних перетворювачів шляхом визначення коефіцієнта використання енергії вітру. Отримано залежності критичної швидкості флатера та частоти коливань крила від геометричних, жорсткісних і масових параметрів перетворювачів, надано рекомендації щодо визначення основних параметрів пристроїв.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Фаіз Абдулла Салім Мохаммед; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Сформульовано загальну постановку крайової задачі про обтікання реактивного тонкого профілю потенційним потоком нестисливого середовища. Побудовано інтегральне представлення розв'язків математичної моделі обтікання тонкого профілю з в'язкою струминою в потенційному потоці нестислової рідини. Удосконалено метод межових інтегральних рівнянь та досліджено аеродинамічні характеристики профілів з енергетичною механізацією. Впроваджено квадратурно-інтерполяційний метод розв'язку системи межових інтегральних рівнянь, адекватної крайовій задачі про обтікання тонкого профілю з в'язкою струминою потенційним потоком нестислового середовища. Розв'язано задачу зрощення в'язкої струмини з потенційним потоком зовнішнього обтікання. Уперше запропоновано аналітичну залежність імпульсу в'язкої струмини та щільності потенціала зовнішнього потоку ідеальної нестисливої рідини. Розроблено схему геометричної побудови форми струмини, що витікає з задньої кромки профілю без виконання постулату Чаплінга - Жуковського.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / О.В. Коломійцев; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано технологію розробки некерованого неопереного літального апарату (снаряд) з максимальною щільністю компоновки, який обертається навколо своєї повздовжньої вісі. Розроблена технологія базується на загальних аеродинамічних підходах та уявленнях та передбачає числове моделювання різноманітних режимів просторового обтікання снаряда довільної форми з урахуванням оберту та процесії, тобто факторів вільного польоту літального апарата з метою визначення коефіцієнтів опору. Наведено методи та засоби верифікації результатів числового аеродинамічного експерименту за умов аеробалістичної траси. Створено методику визначення емпіричних залежностей, що мають використовуватися для проектування літальних апаратів малого розміру (снарядів) спеціальної та загальної форми. Відзначено, що запропонована технологія дає змогу розробляти малорозмірні аеробалістичні літальні апарати з пасивною траєкторією руху у повітрі з заданими аеродинамічними властивостями та дозволяє значно зменшити вартість та скоротити терміни проведення досліджень, а також розвинути уявлення про процеси обтікання об'єкта проектування завдяки частковій, або повній заміні натурних випробувань числовим аеродинамічним експериментом.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Олександр Олександрович Шувалов; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / В.В. Шмаков; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено методику розрахунку квазістаціонарних пристінних течій для визначення аеродинамічних характеристик елементів літальних апаратів у широкому діапазоні кутів атаки. Запропонована методика базується на модифіковному методі дискретних вихорів та інтегральному методі розрахунку примежового шару. Розвинуто спосіб розрахунку параметрів течії нев'язкої рідини з використанням модифікованого методу дискретних вихорів за умов моделювання квазістаціонарних пристінних течій. Удосконалено метод розрахунку примежового шару, що використовує інтегральні співввідношення для моделювання квазістаціонарних пристінних течій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / В.С. Козін; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Наведено рівняння зміни швидкості повітря та напрямку потоку за працюючим вітроколесом, що дозволяє здійснювати оптимальне керування кутовим положенням лопатей і орієнтацію ротора вітроустановки на вітер для підвищення виробництва електроенергії. Запропоновано схеми оптимального регулювання кутового положення лопатей і алгоритм обчислення швидкості вітру за швидкістю повітря за лопатями. Порівняння теоретичних результатів досліджень з дослідними даними свідчить, що розбіжність не перевищує 5 %, що вказує на їх достовірність.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Л.А. Романюк; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Створено методику розрахунку турбулентних плоских примежевих шарів на основі єдиної удосконаленої однопараметричної моделі коефіцієнта турбулентності в'язкості. Запропоновано наближено-аналітичні розв'язки для кінетичної енергії турбулентності, використані для задання початкових умов. Проведено числове моделювання турбулентних пристінних течій. Виконано порівняння розрахунків параметрів з канонічними експериментами Стенфордської конференції. Уточнено модельні коефіцієнти для рівноважних і нерівноважних турбулентних плоских примежевих шарів. На підставі порівняльного аналізу одержаних розрахунків, результатів канонічних експериментів Стенфордської конференції у широкому діапазоні зміни градієнтів тиску та чисел Рейнольдса для рівноважних і нерівноважних течій і наукових досліджень інших учених встановлено, що запропоновані методики не тільки не поступаються кращим з відомих, а за наявності значних градієнтів тиску дають більшу збіжність розрахунку та експеримента.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / О.В. Івановська; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи оптимального проектування металокомпозитних балонів високого тиску (БВТ) за різних умов їх експлуатації в системах апаратів конверсійного призначення. Запропоновано й обгрунтовано нову концепцію проектування БВТ, яка враховує спеціфічні умови їх експлуатації та можливості сучасних технологій формоутворення металевих і композитних конструкцій. Розроблено метод проектування металокомпозитних БВТ одноразового короткочасного використання в системах літальних апаратів та модифікованих БВТ для тривалого збереження під робочим тиском. Запропоновано метод і реалізуючий його алгоритм проектування металокомпозитних БВТ багаторазового використання у разі циклічного навантаження та його модифікацію, що враховує особливості гібридних композиційних матеріалів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / В.А. Трофімов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". — Х., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Оцінено неконтрольовані поздовжні коливання типу повторного зльоту, галопування та прогресуючого "козління", що у ряді випадків мають вирішальний вплив на безпеку посадок і динамічну навантаженість опор шасі та агрегатів планера під час посадок літаків. Розроблено методики вибору параметрів амортизаційних систем шасі у процесі проектування за критерієм мінімальних перевантажень у першій фазі посадочного процесу та запобігання виникненню неконтрольованих тангажних коливань у діапазоні очікуваних зовнішніх параметрів посадок літаків. Основні результати роботи знайшли практичне застосування під час розробки амортизаційних систем шасі літаків Ан-70 та Ан-140.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / М.Г. Толмачов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність застосування керованих гасителів енергії (КГЕ) в амортизаційних системах шасі літаків. Встановлено закони включення та відключення КГЕ з урахуванням максимальної ефективності їх використання. Розроблено новий метод додаткового гасіння посадочної енергії керованими гасителями, які забезпечують зниження коливальності процесу ударів за часом загасання коливань на 2 - 5 с і за величиною амплітуд переміщень і перевантажень у два та більше разів, а також зменшення циклічності навантаження за умов переміщення літака по руліжних доріжках і перевантажень за другого та наступних ударів. Запропоновано нові фізичну та математичну моделі, що враховують роботу КГЕ та дають змогу оцінити їх вплив на перехідні процеси за навантаженнями та переміщеннями під час посадок літака.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / В.Ф. Шмирьов; Авіац. наук.-техн. комплекс "Антонов". — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод проектування літакових повітряних розподільних мереж (ЛПРМ), до яких входять повітропроводи систем: кондиціонування повітря, підготовки повітря, протиобліднювальна система крила та інші подібні системи, які є невід'ємною частиною сучасного літака та визначають його конкурентоздатність. Метод розроблено з метою визначення основних конструктивних параметрів повітроводів: матеріалу, геометричних розмірів і технологій їх виготовлення за заданими характеристиками повітря (витратами, тиском, температурою) та заданим ресурсом всієї мережі. Висвітлено питання розробки та реалізації системи конструктивно-технологічних рішень, які забезпечують підтримання газодинамічних і ресурсних характеристик ЛПРМ під час їх виготовлення та цільового використання для переходу від виробу до виробу та при проектуванні нових типів літаків.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / Г.М. Колоскова; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процес виникнення та взаємодію недоліків, які з'являються під час виготовлення стільникового заповнювача та тришарової панелі у цілому, а також їх вплив на несучу здатність. Наведено алгоритм знаходження профілю технологічних недоліків стільникового наповнювача. Запропоновано методику оптимізації допусків на виготовлення стільникового заповнювача тришарової панелі з забезпеченням заданої несучої здатності конструкції. Результати наукового дослідження впроваджено на АНТК "Антонов", УкрНДІТМі та у навчальний процес Національного аерокосмічного університету ім. М.С.Жуковського "ХАІ".

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / О.В. Галуненко; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичні і практичні результати розробки нових методів і алгоритмів забезпечення точних посадочних характеристик транспортних літаків у режимі КЗП.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.02 / О.С. Муравицький; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.03 / Генріх Генріхович Онгірський; Державний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.03 / А.Я. Абдулкадеер; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод розрахунку довговічності ресори шасі легкого літака, що враховує нерівності аеродрому. Метод базується на моделюванні руху літака у часі у випадку посадки, зльоту, руління, схематизації процесу навантаження, у разі застосування математичної моделі розрахунку довговічності ресори за умов циклічного згину. Розвинуто енергетичний підхід до аналізу процесів втоми, розроблено математичну модель і методику розрахунку довговічності за умов нерегулярного циклічного згину на підставі втомних і циклічних деформаційних характеристик матеріалу, одержаних за умов розтягування - стиску. Методика базується на енергетичному критерії втомного руйнування та моделі циклічного деформування матеріалу у разі нерегулярного навантаження. Запропоновано й експериментально підтверджено залежність щодо розрахунку залишкової деформації за умов згину, що числово дорівнює половині ширини петлі гістерезиса. На відміну від відомих, запропонована методика не вимагає застосування додаткової гіпотези підсумування втомних пошкоджень, дає змогу врахувати вплив розмірів і форми перерізу деталі на довговічність. Установлено, що основне пошкодження ресора шасі одержує під час пробігу та руління, при цьому визначальною є амплітуда мікронерівностей. Установлено, що мезонерівності злітно-посадочної смуги значною мірою впливають на максимальні напруги в ресорі та повинні враховуватися у процесі аналізування статичної міцності та розрахунку пошкодження під час пробігу.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины