Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Геологические науки / Геофизика


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / О.В. Легостаєва; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена створенню автоматизованої системи розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ. Система складається з блоків: 1) автоматичного введення до комп'ютеру зображень геофізичних карт за допомогою сканера і побудови їх цифрових моделей; 2) розв'язання прямої задачі гравіметрії для тривимірних неоднорідних шарів, апроксимованих сукупністю вертикальних призм з довільно розташованими верхньою і нижньою основами і неоднорідною густиною, яка в вершинах призми приймає задані значення, змінюється за лінійним законом уздовж горизонтальних координат на верхній та нижній основах і лінійно або експоненціально уздовж будь-якої вертикальної лінії; 3) подання результатів обчислень у вигляді карт. Система орієнтована на використання в розвідувальній та регіональній геофізиці, тобто на розв'язання прямих задач гравіметрії, які подані в прямокутній і сферичній системах координат. Система розроблена на алгоритмічній мові С і працює в операційному середовищі MS Windows. Вона має сучасний користувацький інтерфейс, легка і зручна для використання. Система знайшла широке застосування під час розв'язання практичних задач, пов'язаних з вивченням побудови різноманітних геологічних структур за гравіметричними даними.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / І.В. Віршило; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше сформульовано та реалізовано методологічні принципи побудови комп'ютерної технології геологічної інтерпретації геофізичних даних, яка грунтується на єдиній моделі багатокомпонентного анізотропного тріщинуватого геологічного середовища, природним атрибутом якого є напружено-деформований та термопружний стани. Створено базу даних геолого-геофізичної інформації, яку інтегровано у програмний комплекс. Розроблено алгоритм математичного моделювання ефективних термопружних властивостей багатокомпонентного анізотропного тріщинуватого геологічного середовища. Створено та апробовано ітераційний алгорим, що забезпечує стійке вирішення задачі інверсії даних сейсмоакустики. Запропоновано комп'ютерну технологію визначення мінералогічного складу та тріщинуватості за даними сейсмоакустичних досліджень. Вперше проведено кількісну оцінку мінералогічного складу та тріщинуватості континентальної земної кори Кіровоградського блоку Українського щита за даними ультразвукових спостережень на зразках керну глибоких свердловин, акустичного каротажу, вертикального сейсмічного профілювання та глибинного сейсмічного зондування. Визначено пружні постійні та функції розподілу орієнтації породотвірних мінералів океанічної верхньої мантії за даними азимутальної сейсмічної анізотропії.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22. / Б.Т. Ладанівський; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто напрямок фізичного моделювання змінних електромагнітних полів на масштабних аналогових моделях неоднорідних середовищ. Базуючись на багаторічному досвіді та з використанням сучасної техніки, створено автоматизований комплекс нового покоління. Розроблено нові методику, алгоритми та програмне забезпечення для обробки результатів багатокомпонентних вимірів електромагнітного поля. Виконане на створеному комплексі моделювання змінних електромагнітних полів дозволило оцінити вплив анізотропних властивостей провідності, блокової будови кори та неоднорідності джерела первинного поля на результати магнітотелуричних зондувань та індукційні вектори, а також дослідити сейсмологічні ефекти в електромагнітному полі.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Ю.М. Якимчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичне обгрунтування, нову математичну модель та алгоритм аналітичного продовження магнітного поля у верхній півпростір з використанням початкових даних, заданих на площі (тривимірний варіант) чи профілі (двовимірний варіант) кінцевих розмірів. Запропоновано програмно-алгоритмічні блоки моделювання магнітних полів за допомогою аномальних ефектів від елементарних тіл, таких як нахилена призма і довільно орієнтований у просторі матеріальний стрижень. Створено схему інтерпретації автоматизованого комплексу потенціальних полів. Вперше розроблений блок аналітичного продовження магнітного поля використано для обробки магнітометричних даних антарктичних рейсів і даних спостережень у Чорному та Середземному морях. Запропоновано рекомендації щодо використання аналітичного продовження магнітних полів у практиці геологічної інтерпретації вихідних магнітних даних.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / І.В. Гордієнко; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Підведено підсумки багаторічної роботи у центральній частині Українського щита, де виконані детальні дослідження теплового потоку. Виявлено ланцюжок аномалій, який проінтерпретовано, побудовані приповерхнева (0-6 км) та глибини (0-90 км) моделі кори та верхніх шарів мантії. Ці моделі були порівняні із існуючими даними сейсмології, гравіметрії, магнітометрії, ізотопії гелію та новітніх і сучасних рухів поверхні Землі. На основі цих робіт було висловлено гіпотезу про ендогенний режим Кіровоградського блоку - початкову стадію тектоно-магматичного процесу. Для підтвердження гіпотези проведено порівняння потужності кори у Кіровоградській зоні активізації та у найближчому визнаному рифті - Дніпровсько-Донецькій западині.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Г.П. Міліневський; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2001. — 29 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукову концепцію комплексного використання газо-плазмових уворень для розв'язання задач діагностики навколоземного простору, моделювання фізичних процесів активної взаємодії нейтральних потоків газу та плазми з атмосферою Землі в межах єдиного підходу, що об'єднує три головні напрямки використання газо-плазмових утворень як маркерів для досліджень динаміки природних процесів у навколоземній плазмі, для моделювання процесів формування та релаксації штучних і природних неоднорідностей та техногенних впливів на середовище, що виникають внаслідок використання ракетно-космічних систем. Вивчено сукупність вперше виявлених властивостей взаємодії інжектованої речовини з іоносферною плазмою та надано їх теоретичне пояснення в розроблених фізичних моделях. Відкрито довгоживучі (більше 14 год) штучні локалізовані плазмові неоднорідності в іоносфері та запропоновано принципово новий спосіб трасування іоносферної конвекції шляхом створення довгоживучих іонних хмар.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / С.В. Щербина; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 13 с. — укp.

Аннотация: Диссертация посвящена разработке нового и модернизации имеющихся методов изучения пространственно-временной структуры сейсмичности. Разработан новый метод выделения связанных событий, модернизированы методы определения типа группирования совокупности землетрясений, оценки ее пространственно-временной неоднородности и кластерного анализа путем переноса этих методов из пространственной и временной областей в пространственно-временную. При применении этих методов к конкретной совокупности землетрясений получены новые свойства сейсмичности как процесса.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22. / В.В. Федорів; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено основні теоретичні, експериментальні та практичні положення щодо вирішення важливої актуальної проблеми - підвищення геолого-геофізичної інформативності діагностики порід-колекторів у геологічних розрізах, які містять породи поліміктового типу. Розроблено схему комплексного підходу до вивчення порід-колекторів поліміктового типу в розрізах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). На базі теоретико-експериментальних даних вивчення колекторів такого типу розроблено блок методик інтерпретації отриманих результатів геолого-геофізичних досліджень у свердловинах з урахуванням гамма-спектрометричних досліджень, встановлено ряд петрофізичних залежностей для порід-колекторів поліміктового типу кам'яновугільних та пермських відкладів центральної частини ДДЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Ю.І. Дубовенко; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано нову постановку задачі для контактної поверхні, яка розширює можливості інтерпретації даних гравіметрії у межах плоскої теорії потенціалу. Уперше одержано нові лінеаризовані рівняння I роду, які пов'язують задану функцію контакту двох необмежених однорідних пластів з вертикальною похідною потенціалу сили тяжіння. Їх узагальнені аналоги позбавлені параметричної залежності від "середньої глибини" до контакту. Визначено умови коректного вирішення одержаних розв'язків інтегральних рівнянь за різних умов задання вхідних даних. Удосконалено способи Малкіна, Сенька та Нумерова - Маловичка для уточнення лінеаризованих наближень контакту відповідно до постановки задачі. Запропоновано відповідні стійкі ітераційні процеси пошуку наближених розв'язків рівнянь для контакту на базі теорії узагальнених функцій та еквівалентних перетворень, досліджено їх збіжність. Створено регулярні числові алгоритми на основі зазначених ітерацій з типовими обмеженнями на параметри середовища і поля.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / А.М. Гейхман; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз і узагальнення різних підходів до передбачення кратних хвиль, зокрема, підходів, що базуються на теорії дифракії на апертурі та теорії розсіяння, а також розглянуто підхід "зворотного зв'язку". Сформульовано єдину технологічну схему рішення проблеми послаблення кратних хвиль. Побудовано монохроматичні матриці профілю для довільних систем 2-D сейсмічних спостережень. Досліджено властивості монохроматичної матриці профілю кратних відбиттів. Показано, що для однобічного розміщення n пропущених ближніх каналів на вхідних сейсмограмах породжують 2n пропущених ближніх каналів на сейсмограмах передбачених кратних відбиттів першого порядку, 3n - другого. Розроблено адаптивний інтерактивний програмно-методичний комплекс, який реалізує запропоновану технологічну схему послаблення кратних хвиль-завад з використанням способу інверсного ряду Борна. Досліджено залежність результатів вилучення кратних відбиттів від параметрів спостереження та обробки. Показано, що у разі правильного вибору параметрів обробки й адекватної схеми спостережень у полі можна досягти значного послаблення кратних хвиль-завад за несуттєвих змін однократних відбиттів. Зазначено, що найбільша ефективність комплексу очікується за морських умов.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / А.О. Букатов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: На базі методу багатомасштабних асимптотичних розкладань побудовано теоретичну модель поширення гравітаційних хвиль скінченної амплітуди. Отримано рівномірно придатне асимптотичне розкладання до величин третього порядку малості для потенціалу швидкості руху рідини і підвищення поверхні басейну. Шляхом визначення траєкторій руху часток рідини за допомогою Лагранжевих координат виведено рівняння, що визначає швидкість Стоксового дрейфу та величину повного середнього переносу маси. Досліджено залежність амплітудно-фазової структури збурень від глибини басейну, товщини льоду і нелінійності його вертикальних прискорень та частоти і крутості хвильових гармонік. Проаналізовано вплив льоду на нелінійне перенесення маси.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / О.Б. Винниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше на підставі використання системного підходу побудовано моделі управління сейсмічним ризиком з застосуванням методів ймовірнісного аналізу безпеки, ризик-аналізу та теоретичних положень щодо утворення моніторингу літотехнічної системи об'єкта. Здійснено комплексне вивчення складових сейсмічного ризику для АЕС, розміщених на території України, зокрема природну сейсмічну небезпеку, техногенну надійність середовища існування, можливість запобігання наслідкам землетрусів, готовність населення та офіційних органів влади до сейсмічної дії. Розроблено й апробовано оригінальну методику аналізу сейсмічного ризику для територій розміщення потенційно небезпечних об'єктів на прикладі АЕС України. Наведено оцінку впливу природних і техногенних процесів на модельних прикладах для конкурентних майданчиків АЕС України.

Источник: Автореф. дис... канд. геолог. наук: 04.00.22 / В.М. Тарасов; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 04.00.22 / В.О. Дулов; НАН України. Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив неоднорідностей океанського середовища на вітрові хвилі. Як неоднорідності розглянуто мезомасштабну фронтальну зону, струминну течію, внутрішні хвилі, зони конвергенції, а також самі вітрові хвилі, що впливають на хвилі меншого масштабу. Експериментально досліджено еволюцію хвиль околу спектрального піка на мезомасштабній течії, виявлено ефекти захоплення хвиль течією. Виконано теоретичне й експериментальне дослідження еволюції вітрових хвиль проміжного (рівноважного) інтервалу на неоднорідність океану різних масштабів. Основну увагу приділено реакції вітрових хвиль як варіацій інтенсивності їх обрушення. Виявлено ефекти модуляції інтенсивності обрушення енергонесучими поверхневими хвилями, вплив на обрушення горизонтальних зсувів швидкості течії, варіації температури поверхні океану, захоплені течією хвилі. Виконано теоретичне дослідження трихвильових взаємодій у гравітаційно-капілярному інтервалі вітрових хвиль. Показано, що взаємодії капілярних хвиль з гравітаційними набагато сильніше, ніж взаємодії лише між капілярними хвилями.

Источник: Автореф. дис... д-ра геолог. наук: 04.00.22 / В.П. Коболев; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2002. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено апаратурно-методичне та програмно-алгоритмічне забезпечення морських геофізичних робіт на базі комплексування геотермічних, гравімагнітометричних і сейсмоакустичних досліджень. Наведено результати комплексних геофізичних досліджень вивчення глибинної будови північної частини континентального схилу та зони переходу до глибоководної Чорноморської западини. Запропоновано геодинамічну модель формування Чорноморської мегазападини та структури її обрамлення у межах єдиної концепції походження та розвитку Середземноморського складчастого поясу. Вперше для мегазападини визначено дві стадії її формування: прогресивну, у процесі якої сформувалися два палеосклепіння, пов'язані з підйомом Східного та Західного мантійних діапірів; регресивна стадія пов'язана з різким (за механізмом планж-принципу) зануренням палеосклепінь у внутрішні галузі мантійних діапірів, що ознаменувалося відповідною екстракцією їх магматичного матеріалу по зоні глибинного Циркумчорноморського розлому. Вперше досліджено взаємозв'язок між геодинамічною, азимутальною анізотропією теплопровідності та геотермічним режимом верхньої мантії, що є яскравим прикладом структурної самоорганізації процесів у надрах Землі.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.22 / О.К. Тяпкін; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Аннотация: На основі аналізу та систематизації результатів вітчизняних і зарубіжних геолого-геофізичних досліджень у галузі раціонального природокористування й екологічної безпеки введено поняття природно-техногенного геофізичного середовища й конкретизовано об'єктне та предметне поле, а також методологічну базу нової геофізичної дисципліни - екогеофізики. Показано ефективність використання як тектонічної основи для розв'язання регіональних і локальних задач раціонального природокористування й екологічної безпеки техногенно навантажених регіонів інформації про системи розломів верхньої частини земної кори, які встановлені за комплексом геолого-геофізичних даних. Вперше визначено етапи моделюванння об'єктів вивчення екогеофізики та розроблено ієрархічний ряд фізико-техногенно-геологічних моделей (ФТГМ) шляхом доповнення "геологорозвідувальної" інформації (у вигляді фізико-геологічних моделей - ФГМ) необхідними відомостями про об'єкти техносфери та природно-техногенні процеси відповідного масштабу. Вперше розроблено комплекс базових кількісних показників впливу природно-техногенних геофізичних полів на життєдіяльність населення, що дозволяє обгрунтувати геолого-геофізичні аспекти вибору раціональних екологічно безпечних способів природокористування техногенно навантажених регіонів України у контексті переходу до сталого еколого-економічного розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / А.І. Якимчик; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теорію та наведено методи розв'язання задачі відновлення потенціалу за модулем його градієнта за умови близькості потенціалу до заданого. Обгрунтовано запропонований спосіб відновлення потенціалу у вигляді граничної функції послідовності розв'язків задач Неймана для рівняння Лапласа, що визначають збурюючий потенціал. Доведено, що послідовність збурюючих потенціалів генерується послідовністю розв'язків лінійних інтегральних рівнянь другого роду з компактними операторами, які мають великі ядра. Встановлено коректну розв'язуваність даного класу рівнянь і доведено збіжність послідовності розв'язків задач Неймана до функції, яка однозначно породжує шуканий потенціал.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.22 / Р.П. Денисюк; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Містяться результати теоретичних, експериментальних і практичних досліджень по важливій науково-технічній проблемі - розробці автоматизованої системи побудови густинних моделей шаруватих геологічних середовищ складної будови. Розроблена група методів розв'язку обернених завдань гравіметрії для структурних моделей середовищ. Одержані розв'язки найбільш близькі до попередньо побудованих моделей у середньоквадратичній і рівномірній метриках з врахуванням похибки їхньої побудови. На основі створених ітераційних процесів розроблені обчислювальні схеми, реалізовані у вигляді програмних комплексів, об'єднаних в автоматизовану систему інтерпретації гравіметричних матеріалів у рамках шаруватих моделей середовищ. Вирішуються завдання визначення глибин густинних границь і (або) густин шарів. Програмні модулі пройшли випробування на тестовому і польовому матеріалі з метою вибору параметрів обчислювальних схем і обгрунтування методики їх застосування.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / О.С. Красовський; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні закономірності формування густинних моделей неоднорідностей літосфери з урахуванням їх спрямованості до стану ізостатичної рівноваги за гравітаційної диференціації речовини у полі сили тяжіння Землі. На теоретичних моделях проведено порівняльне вивчення результатів двох і тривимірного моделювання. Досліджено результати заміни повністю ізостатично врівноваженої структури латеральними неоднорідностями. Вперше виконано числове гравітаційне моделювання ізостатично врівноважених западин однакової глибини, заповнених осадками різної густини. Показано, що саме ізостатично врівноважені западини створюють поля, за морфологією та інтенсивністю подібні з досліджуваними у різних регіонах. На теоретичних густинних моделях і розрахованих за основними профілями ГСЗ розглянуто питання доцільності виділення регіонального фону. На підставі використання концепції ізотатичного врівноваження структур та їх сукупностей розроблено систему оцінки можливих методологічних помилок, що виникають під час операції геологічного редукування. Побудовано густинну модель вздовж профілю ГСЗ Путивль - Кривий Ріг з урахуванням виявлених у процесі теоретичного моделювання закономірностей. Здійснено розподіли густини з глибиною у блоках, які перетинаються профілем, на підставі яких одержано нові дані про структурну будову та густинні неоднорідності регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / О.Я. Скриник; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено нові схеми параметризації вертикальної турбулентної дифузії атмосферних аерозольних домішок. Запропоновано новий підхід до математичного моделювання вертикальної турбулентної дифузії - метод двопараметричної параметризації - з використанням в явному вигляді двох параметрів: середньоквадратичної швидкості вертикальних турбулентних рухів і характерного часу кореляції лагранжевої швидкості частинок аерозолю. Зазначено, що двопараметрична параметризація базується на основі кінетичного рівняння Фоккера - Планка та дозволяє здійснити певні уточнення результатів, одержаних у разі використання напівемпіричної К-теорії. Проаналізовано вплив седиментації аерозольних частинок на їх вертикальну турбулентну дифузію. Використано фізичну ідею про скорочення характерного часового лагранжевого масштабу турбулентного руху аерозольних частинок завдяки їх більш швидкому проходженню крізь турбулентні утворення в середовищі. Одержано нову формулу (параметризацію), яка виражає залежність вертикального коефіцієнта турбулентної дифузії аерозольних частинок від їх швидкості седиментації. Проаналізовано можливості використання запропонованих параметризацій для вирішення дифузійних задач прикладної метеорології.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины