Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Геологические науки / Минералогия, кристаллография


Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / С.М. Нємий; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено квазіструктурний склад стехіометричних і нестехіометричних мінералів - шпінелі, магнетиту та хромшпінелі, який вносить принципово нову інформацію про фізико-хімічні властивості мінералів (електричні, магнітні, оптичні, реакційну здатність, каталітичну активність тощо). Розроблено квазіструктурний механізм перетворень шпінелідів у процесі нагрівання в різних газових середовищах, який здійснюється через утворення та анігіляцію антиструктури. Визначено природу та концентрацію дефектів нестехіометрії та ізоморфних домішок. Поряд з точковими дефектами вперше встановлено наявність дефектів хімічного зв'язку на основі квазіструктурних досліджень та теорії кристалічного поля.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / В.О. Дяків; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розглядаються актуальні питання біологічної мінералогії жовчевих камінців: їхнього речовинного складу, морфології, мікроструктури, зародження, росту та еволюції. На основі теорії фракталів та аналізу результатів комп'ютерного моделювання, біомінералогічних, рентгенодифрактометричних та рентгенотопографічних досліджень запропоновано п'ятистадійну модель їх формування: І. Стадія сфероліт-дендритного (фрактального) росту холестеринових агрегатів. ІІ. Стадія зміни фрактального механізму формування. ІІІ. Стадія зародження нового камінця (центру фрактальної агрегації). IV. Стадія міжкамінцевих (міжфрактальних) взаємодій. V. Стадія перекристалізації жовчевих камінців.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / А.Д.П. Бартоломеу; Криворіз. нац. ун-т. — Кривий Ріг, 2004. — 16 с.: табл. — укp.

Аннотация: Створено мінералого-генетичну класифікацію агатів, що базується на закономірному розташуванні мінеральних з'єднань усередині мигдалини. Запропоновано механізм утворення основних мінералів, які визначають цінність агатів. У результаті проведених досліджень створено еталонну колекцію агатів Рафалівського родовища. За допомогою оригінальної методики гемологічної оцінки каменесамоцвітної сировини визначено область застосування агатів, розроблено вимоги щодо якості сировини та встановлено сортові групи агатів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / І.В. Мудровська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості мінералізації рудних зон золоторудних об'єктів Саврансько-Синицівської площі Дністерсько-Бузького геоблока Українського щита. Визначено послідовність метаморфічних і постметафорфічних процесів, місце зруденіння в даній послідовності. Наведено схему розвитку постметаморфічних парагенезисів, вивчено фізико-хімічні властивості мінералів рудних зон. Виявлено залежність складу постметаморфічної мінералізації від особливостей сладу вмісних порід. Описано склад рудної асоціації, причини осадження золота з розчинів і динаміку формування продуктивних ділянок. Розроблено нові пошукові критерії золотого зруденіння для родовищ у ретроградних чарнокіт-гранулітових комплексах.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / М.Л. Куцевол; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчені умови локалізації, морфологія, текстура та мінералогія агатів, яшм та хлоритовміщуючого халцедону (плазми), встановлених в корі вивітрювання серпентинітів Середнього Побужжя. Наведені відмітні особливості вивчених агатів від аналогічних мінеральних агрегатів, що утворюються у вулканічних породах. Досліджена жильна мінералізація кори вивітрювання ультрабазитів (з якою пов'язані самоцвіти), виділені морфогенетичні типи жил. Визначений механізм утворення мінеральних агрегатів, що складають самоцвіти. Розроблена гемологічна класифікація каменесамоцвітної сировини, надані практичні рекомендації щодо її обробки та використання.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.20 / Ф.В. Зузук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 52 с. — укp.

Аннотация: На підставі статистичних даних про захворювання на уролітіаз населення світу й України показано, що його локально-регіональне поширення спричинене факторами: соціально-економічним; забрудненням довкілля; кліматичним чинником; гідрохімічними особливостями питної води та геологічним фактором. Відзначено, що підвищення життєвого рівня до європейського не тільки супроводжується збільшенням кількості дорослих хворих, а й зрівноваженням частки обох статей з цією недугою. Відповідно зменшується кількість захворювань хлопчиків на уролітіаз нижніх сечових шляхів. З'ясовано, що з підвищенням життєвого рівня частка уратових каменів зменшується, а оксалатових і фосфатових - збільшується. Визначено, що серед уролітів переважають асоціації, зокрема, безперервні ряди: апатит - струвіт, ювеліт - апатит, уеделіт - апатит, уеделіт - ювеліт, а особливості індивідів й агрегатів каменетвірних мінералів збігаються з характеристиками утворень геологічних об'єктів. Обгрунтовано, що уроліти формуються внаслідок седиментації, власне кристалізації та життєдіяльності мікроорганізмів. У процесі седиментації формуються конкрецієподібні фосфатові, оксалатові, уратові та змішаного складу туроліти, а у разі безпосередньої кристалізації - сфероліти брушиту, струвіту, оксалатів, уратів, цистину. Виявлено, що продуктом життєдіяльності мікроорганізмів є глобулярні ювелітові утворення та частково - апатит. Зазначено, що аморфна органічна речовина відіграє в уролітах здебільшого цементуючу роль.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / О.В. Ємець; НАН України; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено умови локалізації та динаміки формування, еволюції та руйнування срібного зруденіння Берегівського рудного поля. Доведено, що піраргірит-полібазитова мінералізація (300 - 400 г/т срібла) трансформувалась у бідшішу полібазитову (100 - 150 г/т) протягом руйнування сульфідних агрегатів і зниження ТЕРС галеніту n- і p-типів. З'ясовано, що під час розчинення галеніту Ag частково затримувався з формуванням Ag-Bi-сульфосольного, акантитового з англезитом і срібдо-акантит-полібазитового парагенезисів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / А.Л. Гіріч; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Роботу присвячено пошуку нових типів космічної речовини та з'ясуванню їх природи на основі структурно-мінералогічного дослідження літичних фрагментів у хондритах Кримка та Саратов. Вперше у метеоритах знайдено графіт-вміщуючу речовину, яка містить фрагменти доагломераційних порід у хондриті Кримка і належить до нового різновиду космічної речовини типу вуглистих хондритів. Доведено, що вона утворилася внаслідок метаморфізму первинних вуглець-вміщуючих порід. Встановлено: тонкозернисті фрагменти у метеориті Кримка належать до фрагментів доагломераційних пилевих порід, що утворилися шляхом акреції нерівноважного, головним чином, високотемпературного мінерального пилу. Діагностовано високопористу тонкозернисту силікатну речовину в хондриті Саратов, яка складає матрицю та літичні фрагменти первинних пилевих порід та має різну доагломераційну історію. Результати роботи мають важливе теоретичне значення щодо реконструкції процесів мінералоутворення у Сонячній системі та еволюції космічної речовини.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / С.В. Кадурін; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Описано морфологію та анатомію уролітів. На підставі отриманої інформації розглянуто онтогенію ниркових каменів. Проведено лабораторне і математичне моделювання процесів росту уролітів. Визначено парагенетичні асоціації мінералів уролітів. Досліджено мікроелементний склад органо-мінеральних агрегатів у нирках людини, визначено залежність його від геоекологічного стану навколишнього середовища в Одесі.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / В.В. Стеценко; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто закономірності зміни у розрізі та за простяганням Криворізької структури мінерального складу мусковіт-вмісних метакластолітів. Визначено вплив на топомінералогію метакластолітів їх первинного складу та термодинамічних умов динамотермального метаморфізму. Висвітлено вплив на особливості хімічного складу та фізичних властивостей мусковіту за умов метаморфізму первинних кластогенних осадків. Розроблено мінералогічне обгрунтування технології одержання високоякісного мусковітового концентрату.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / Г.Я. Смірнова; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості мінералогічної зональності залізистих і сланцевих горизонтів саксаганської світи Інгулецького родовища і розподілу сульфідів (піриту та піротину) в їх розрізах. Показано роль седиментації, динамотермального метаморфізму, натрієвого метасоматозу та гіпергенезу в перерозподілі сульфідів у межах продуктивної товщі родовища. З використанням експериментальних мінералого-технологічних даних визначено особливості поведінки піриту та піротину в процесі подрібнення та збагачення бідних магнетитових руд (залізистих кварцитів). Визначено мінеральні різновиди руд, наявність яких у мінеральній масі спричиняє підвищення вмісту сірки у магнетитовому концентраті Інгулецького гірничозбагачувального комбінату. Розроблено мінералогічні рекомендації щодо підвищення якості концентрату.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / В.В. Сьомка; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено радіаційну структуру стійкості галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Визначено парамери їх накопичення (концентрацію, швидкість накопичення), термін стійкості структури галіту та проведено їх зіставлення з відповідними показниками для мінералів глини та породотвірних мінералів кристалічних порід Українського щита. Вивчено вплив температури, дефектності структури та розміру частинок галіту на накопичення в ньому F-центрів. З застосуванням методу ЕПР визначено час стабілізації (останній термін перекристалізації, вплив високих температур) соленосних формацій ДДЗ. Визначено шляхи щодо розв'язання прикладних проблем оцінки радіаційної стійкості галіту з метою вибору конкретних соленосних формацій для побудови в них сховищ радіоактивних відходів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / І.А. Федорова; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мінералогічний склад лежалих хвостів Північного гірничозбагачувального комбінату (ПнГЗКу), які у придамбовій частині хвостосховища комбінату утворюють техногенний поклад залізних руд, що за природою є близькі до розсипних. За результатами кількісних мінералогічних розрахунків і хімічних аналізів показано, що якісні показники техногенної сировини близькі до відповідних показників первинних залізних руд Первомайського та Ганнівського родовищ, які розробляються ПнГЗКом. Наведено дані про закономірності зміни гранулометричного та мінерального складу лежалих хвостів у напрямках: вздовж дамби хвостосховища та від дамби до його центральної частини. За результатами топомінералогічних досліджень виділено техногенний залізорудний поклад шириною 300 - 500 м від дамби вглиб хвостосховища. На підставі даних, одержаних за мінералогічних досліджень лежалих хвостів розроблено оптимальну технологію їх повторного збагачення. Здійснено мінералого-технологічні експерименти з використанням магнітної та гравітаційної технологій. Показано, що мінералогічні особливості техногенної залізорудної сировини обумовлюють найбільшу ефективність гравітаційної або комбінованої гравітаційно-магнітної технології, їх використання дає змогу одержати концентрат зі вмістом заліза 67 - 68 %. Зазначено, що одержані результати дозволяють оцінити придамбову частину хвостосховища як поклад високоякісної та перспективної техногенної залізорудної сировини.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / Л.М. Ковальчук; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто локалізацію, морфологію покладів гранатвмісних сланців, їх мінералогічну зональність, морфологію й анатомію кристалів граната, особливості поведінки граната та інших породотвірних мінералів у процесі збагачення гранатвмісних сланців. Виділено два типи гранатвмісних сланців - невивітрені та вивітрені. Доведено, що за мінералогічними показниками оптимальною для збагачення невивітрених гранатвмісних сланців є комбінована магнітно-гравітаційна технологія, вивітрених - гравітаційна. За результатами мінералого-технологічних експериментів показано, що за тріщинуватістю, вмістом граната, гранулометричним складом та іншими параметрами гранатовий концентрат Ганнівського родовища відповідає вимогам світового ринку.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / Е.О. Беспояско; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості геологічної будови зони гіпергенних змін порід залізисто-кременистої формації родовища. За потужністю кори вивітрювання визначено основною сировинною базою бідних гематитових руд товщу п'ятого та шостого залізистих горизонтів. Охарактеризовано вертикальну та горизонтальну мінералогічну зональність кори вивітрювання цих стратиграфічних горизонтів. Показано, що за основними мінералогічними характеристиками гіпергенна зональність наслідує аутогенно-метаморфогенну мінералогічну зональність залізистих і сланцевих горизонтів. Наведено дані про мінеральний склад, структуру і текстуру гематитових кварцитів як характеристики, які визначають їх фізичні, технічні показники та збагачуваність як бідних гематитових руд. Показано, що з підвищенням інтенсивності гіпергенних змін спостерігається зростання середніх значень пористості руд і питомої продуктивності млину за новоутвореним класом, а також поступове зменшення дійсної та об'ємної щільності та міцності порід. За результатами вивчення збагачуваності бідних залізних руд визначено, що їх мінералогічні показники обумовлюють більшу ефективність гравітаційної технології збагачення (якість концентрату 67 мас. %) у порівнянні з магнітною (60 - 62 %).

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20. / Т.Я. Кутузова; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. — К., 2000. — 24 с. — рус.

Аннотация: Вивчено типоморфні особливості алмазів та їх мінералів-супутників з розсипищ і деяких кімберлітових тіл, розташованих на периферії Сибірської та Східно-Європейської платформ. На базі комплексного дослідження кристаломорфології, конституції, твердих і газово-рідких включень в алмазах, а також парагенетичних асоціацій їх мінералів-супутників проведено порівняння алмазів Лєно-Анабарського міжріччя, Архангельської області, Тиману, Уралу, України та зроблено висновки стосовно специфіки алмазів з окраїн давніх платформ - переважають кривогранні кристали з широким діапазоном коливань ізотопного складу вуглецю та вмісту домішкового азоту, з підвищеною кількістю серед включень гранатів екологітового парагенезису та парастеричними асоціаціями мінералів-супутників, переважно піроп-цирконового складу.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / В.В. Мядзель; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано особливості локалізації егірину й егіринових метасоматитів у розрізах продуктивних товщ родовищ Криворізького басейну та прилеглих залізорудних районів. Доведено залежність морфології егірину від складу первинних порід та встановлено закономірності зміни морфології індивідів і агрегатів прихованокристалічного егірину у взаємозв'язку з їх епігенетичною перекристалізацією. Виявлено мінералогічну спрямованість гіпогенних і гіпергенних вторинних змін егірину, а також стадійність цих процесів, досліджено парагенетичні асоціації вторинних мінералів. Визначено закономірності еволюції хімічного складу та фізичних властивостей егірину залежно від складу первинних залізистих кварцитів, інтенсивності процесу та особливостей епігенетичних перетворень мінералу. Виявлено характер впливу егіринізації на технологічні показники егіринових метасоматитів як бідних залізних руд, що потребують збагачення. Визначено рідкісноземельність егірину різних морфологічних відмін й уточнено якісні показники даних метасоматитів як рідкіснометальних руд.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / Ю.Б. Панов; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено результати мікрозондових аналізів головних оксидних елементів та оригінальних протонномікрозондових аналізів елементів-домішків у мінералах-супутниках алмазу з кімберлітових трубок Приазов'я. Виявлено типохімічні особливості складу хромпіропу, хромшпінеліду, пікроільменіту і хромдіопсиду, що полягають у певному кількісному та якісному розподілі Ni, Cr, Zr, Nb, Y, Tr та інших елементів. Одержано дані про наступні процеси метасоматичних змін типоморфних мінералів з кімберлітів Приазов'я. Зроблено оіцнку алмазоносності вивчених кімберлітів, яка базується на інтерпретації отриманої інформації, з урахуванням даних про потенційну алмазоносність мантії регіону та шкідливий вплив на збереження індикаторних мінералів з кімберлітів (у тому числі алмазів) наступних магматичних і метасоматичних процесів. Встановлено значну схожість між кімберлітами Приазов'я та з алмазоносними кімберлітовими породами Якутії, Південної Африки, Китаю, Канади, Австралії, у їх мінералого-петрографічних, петрохімічних і геохімічних особливостях. У сполученні зі структурно-тектонічними та загальногеологічними даними Приазовський блок Українського щита вважається алмазоносною областю Східно-Європейської кімберлітової провінції.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / Т.О. Мачадо; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто локалізацію гіпергенних мінералів і мінеральних комплексів продуктивної товщі Інгулецького родовища. Охарактеризовано мінералогічну зональність кори вивітрювання залізистих і сланцевих горизонтов саксаганської світи, наведено їх топомінералогічні схеми. Надано детальні характеристики рудо-, породоутворювальних і другорядних мінералів, їх генетичну класифікацію. Показано високу ефективність використання топомінералогічних даних для розв'язання прикладних мінералогічних і геологічних задач - уточнення стратиграфічної схеми родовища та визначення особливостей поширення сульфідів у межах покладів бідних гематитових руд.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины