Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Геологические науки / Геология нефти и газа


Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / В.Г. Омельченко; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням прогнозу нафтогазоносності в перспективних на нафту і газ карбонатних відкладах Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції шляхом якісного виділення порід-покришок. В дисертації розроблено методику виділення покришок за пластовими тисками. За результатами інтерпретації промислово-геофізичних даних побудовані карти покрівлі та товщини екрануючої товщі у відкладах верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції. Складено карту перспектив нафтогазоносності карбонатних відкладів верхньої крейди в залежності від товщини виділеної покришки. Запропоновано алгоритм моделювання умов збереження та розформування покладу вуглеводнів.

Источник: Автореф. дис... канд. геолог. наук: 04.00.17 / І.Р. Михайлів; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено аналіз і кількісну оцінку локальних структур Бориславсько-Покутської зони з використанням структурно-тектонічних, лінійно-геометричних, кутових показників і показників порушеності. Виділено морфологічні різновиди локальних структур залежно від механізму їх утворення. На підставі геолого-математичного моделювання розроблено класифікацію локальних структур, в основу якої покладено ступінь порушеності структури тектонічними рухами у процесі складкоутворення (морфологічні ознаки) та характер зміни кількісних показників, що їх описують. Змодельовано механізм формування локальних структур у межах Бориславсько-Покутськоі зони, що визначається місцем руйнування суцільності гірських порід в ядрі антиклінальної або синклінальної складок. Встановлено, що у формуванні структур вирішальну роль, окрім горизонтальних рухів, відігравало бічне тертя. Визначено структурні умови, за яких поперечні тектонічні порушення є екранами покладів нафти та газу для даної зони. Виявлено, що ділянки максимальної концентрації напруг у нафтогазоносному відношенні є слабоперспективними і проведення на них пошукових і розвідувальних робіт з використанням сучасних методик і технологій є недоцільним.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / О.В. Чебан; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин, НАК "Нафтогаз України". — Л., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено будову диз'юнктивних порушень, їх екрануючі властивості та роль у формуванні покладів вуглеводнів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Досліджено літолого-колекторські властивості порід району та розподіл покладів вуглеводнів в стратиграфічному розрізі. Уточнено трасування регіональних розривів, їх геологічну будову та історію розвитку. Встановлено причини тектонічного екранування або провідності розломів у різних стратиграфічних комплексах порід. Визначено роль Стебницького насуву у формуванні покладів вуглеводнів. З'ясовано зональність розподілу покладів вуглеводнів, яка контролюється регіональними розривами. Проаналізовано можливі шляхи міграції вуглеводнів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / М.І. Манюк; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично та експериментально обгрунтовано наявність ефективних відкритих тріщин з розкриттям 100 мм (макротріщин) в продуктивних горизонтах родовищ Долинського нафтопромислового району. Виділено зони підвищеної тріщинуватості (флюїдопровідності) продуктивних горизонтів у межах локальних структур родовищ району. Доведено зумовленість надзвичайно високої продуктивності свердловин широким розвитком тріщинуватості продуктивних горизонтів. Встановлено наявність порово-тріщинного колектора, що зумовлює переважну концентрацію запасів вуглеводнів на ділянках, які прилягають до тектонічних порушень й особливо їх взаємопересічень, а також згинів продуктивних горизонтів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / І.С. Рослий; НАН України. Ін-т геолог. наук. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано причини рифтогенних процесів, вивчено геодинамічні етапи розвитку Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), розглянуто механізми рифтогенезу з його диз'юнктивними дислокаціями та особливостями формування рифтогенів. На фоні рифтогенних процесів досліджено геодинамічні фактори локального структуроутворення, етапи та інтенсивність розвитку нафтогазоносних структур, тектонічно-фазову активність регіонів, явища розформування підняттів, геодинамічні фактори, які впливають на формування родовищ нафти та газу, зональний розподіл в них вуглеводнів. Удосконалено та підтверджено положення теорії рифтогенезу, розглянуто геодинамічні фактори та інтенсивність локального структуроутворення, фактори формування родовищ нафти та газу, висвітлено теорію локального структуроутворення. Запропоновано напрями подальшого геологічного вивчення та практичного освоєння надр ДДЗ.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / Ю.З. Крупський; НАН України. Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 1999. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці проблемних питань геодинамічного розвитку складчасто-покривної структури Карпат, Передкарпатського і Закарпатського прогинів і Волино-Поділля, а також нафтогазоносності, її перспективам і визначенню подальших напрямів геологорозвідувальних робіт у цих регіонах. Виходячи з тектоніки літосферних плит показано, що в межах Закарпатського прогину є зона колізії Євразійської плити з Панонською мікроплитою, а формування дугоподібної системи Карпат пов'язано з рухом ряду плит і мікроплит під Панонську і Трансільванську западини. У Волино-Подільському регіоні уточнено положення границі між Східно- і Західно-Європейською платформами, пояснено формування тут взаємно перпендикулярної складчастості правостороннім зсувом Східно-Європейської мікроплити. З'ясовані закономірності розміщення та умови формування родовищ вуглеводнів. Висвітлено нові відкриття останніх років як у досліджених районах України, так і на прилеглих територіях зарубіжних країн. Уточнено відомі і запропоновано нові напрями геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Н.В. Гоптарьова; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено геолого-фізичні чинники, що впливають на деформаційні процеси породних масивів та на технічний стан експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. За результатами геолого-промислового матеріалу побудовано карти-схеми геотехногенної порушеності родовищ та визначено зони активізації деформаційних процесів, які відрізняються інтенсивністю проявів тектонічних рухів та деформацій осадових товщ. Побудовано графічні та встановлено аналітичні залежності зміни пористості гірських порід від зміни пластового тиску. Установлено, що виникнення деформацій і зсувів масиву гірських порід пов'язано зі зниженням пластового тиску в процесі розробки родовищ та зі зміною термогідродинамічних параметрів у покладах. Побудовано графіки розподілу напруг зсуву з віддаленням від зони дренажу свердловини у межах родовищ та показано зміну вологості глинистих порід залежно від пластової температури і розподіл її в пристовбурній зоні. Запропоновано ряд заходів щодо уникнення порушення експлуатаційних колон свердловин з метою підвищення ефективності додаткових пошуків, розвідки та розробки нафтогазових родовищ.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / П.Я. Максимчук; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості геологічної будови території українського сектору Азовського моря. Уточнено та деталізовано структурно-тектонічну модель та нафтогазогеологічне районування. З'ясовано закономірності просторового розміщення нафтогазоносних і перспективних комплексів чохла та фундаменту, родовищ вуглеводнів (ВВ), нафтогазоперспективних і прогнозно-перспективних об'єктів. Виділено зони їх концентрації, визначено першочергові об'єкти на базі рейтингової оцінки та пріоритетних напрямків подальших пошуково-розвідувальних робіт. Побудовано структурно-тектонічну модель українського сектору з залученням усіх можливих матералів стостовно російського сектору Азовського моря. Проведено нафтогазогеологічне районування та побудовано карту просторового розміщення родовищ ВВ та усіх об'єктів, що вивчалися в українському секторі, з'ясовано щільність нерозвіданих ресурсів. Визначено та уточнено найперспективніші зони концентрації родовищ, нафтогазоперспективних і прогнозно-перспективних об'єктів для проведення геологорозвідувальних робіт щодо нафти та газу. На підставі аналізу критеріїв нафтогазоносності виділено Південноазовську та Центральноазовську зони нафтогазонагромадження та Бірючу (Бірючо-Західноазовську) і Північноазовську прогнозовані зони можливого нафтогазонагромадження. Виявлено першочергові зони для постановки чи продовження геологорозвідувальних робіт стосовно нафти та газу на відкладах осадочного чохла та утвореннях фундаменту в українському секторі Азовського моря: Приазовську, Західнобірючинсько-Обитічну, Блоково-Білосарайську, Стрілкову, Бортову, Обручєву, Морську, Жовтневу, Північноказантипську, Північнокерченську і Сейсморозвідувальну. Здійснено рейтингову оцінку нафтогазоперспективних об'єктів у межах акваторії українського сектору Азовського моря.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / А.М. Коваль; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню морфоструктур Рава-Руської зони Західно-Європейської платформи та північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину на основі дешифрування аерокосмічної інформації, даних топографічних карт, проведення морфоструктурного аналізу з використанням результатів геолого-геофізичних досліджень і буріння. Встановлено, що відомі газоносні структури мають відбиття у сучасному ландшафті. Вони виявляються засобами морфографічного, морфометричного і контрастно-аналогового дешифрування топографічних карт і знімків Землі з космосу. На підставі інформативних ознак вірогідних газоносних структур виявлено морфоанамалії та зроблено оцінювання їх перспективності. спираючись на дані контрасно-аналового дешифрування космознімків і лінеаментного аналізу, результати геолого-геофізичних досліджень, здійснено тектонічне районування території Рава-Руської зони. Встановлено, що вона характеризується структурною неоднорідністю, диференціацією на блоки, в яких прогнозується наявність пасток вуглеводнів тектонічно-екранованого типу. Побудовано структурні схеми по поверхням мезозою, юри, палеозою в масштабі 1:200000. Загалом на території досліджень відстежено 77 вірогідних морфоструктур та виявлено 96 морфоаномалій, з яких 21 рекомендовано до постановки сейсморозвідувальних робіт.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Т.М. Галко; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію геотектонічного розвитку, геологічну будову та встановлено перспективи нафтогазоносності району зчленування Воронезького кристалічного масиву та Донецької складчастої споруди. Охарактеризовано процес неотектонічного розвитку території, уточнено структурно-тектонічне та нафтогазогеологічне районування. Визначено геологічну будову та виконано експертну диференційовану оцінку перспектив нафтогазоносності кожної з виділених нафтогазоносних територій у складі району зчленування. Обгрунтовано конкретні напрямки пошуково-розвідувальних робіт та наведено рекомендації щодо їх впровадження.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / В.В. Гладун; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Побудовано єдині для України та Росії структурно-тектонічну та нафтогазогеологічну карти з поздовжньою (пізньопалеозойською) та поперечною (докембрійською) зональністю. Виділено 10 структурно-тектонічних зон, 10 структурно-тектонічних підзон концентрації нафтогазоперспективних об'єктів і 33 структурні смуги складок. Досліджено нафтогазоносну субобласть Північного борту, а також поздовжні нафтогазоносні та перспективні зони. У субобласті (в Україні) відкрито 37 родовищ вуглеводнів. Поряд із продуктивними горизонтами у чохлі вперше в Україні одержано промислові припливи вуглеводнів із кристалічних порід фундаменту. Здійснено рейтинг 30 підготовлених і 33 виявлених нафтогазоперспективних об'єктів, з яких 22 першочергових (відповідно 17 і 5). Запропоновано напрямки подальших робіт в основних продуктивних комплексах з метою швидкого та ефективного освоєння нафтогазового потенціалу субобласті (368 млн т умовного палива). Встановлено, що дані розробки направлено на вирішення нагальної проблеми України - збільшення власного видобутку вуглеводнів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / П.М. Бодлак; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено уточненню геологічної будови зони зчленування автохтона Більче-Волицької та алохтона Бориславсько-Покутської зон Передкарпатського прогину та перспективам нафтогазоносності фронтальних складок на основі комплексної інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів та даних глибокого і надглибокого буріння. Встановлено, що сучасна північно-східна межа поширення фронтальних складок алохтона Внутрішньої зони контролюється площиною Передкарпатського розлому. За результатами системного аналізу первинної та трансформованої геолого-геофізичної інформації розроблено принципово нову геологічну модель зчленування Зовнішньої та Внутрішньої зон прогину. Доведено, що фронтальні палеогенові складки Внутрішньої зони високоперспективні щодо видобутку нафти та газу. У межах досліджуваної території закартовано низку структур та підраховано геологічні ресурси вуглеводнів фронтальних складок, які становлять 166,4 одиниці умовного палива. З'ясовано, що середні ресурси нафти, газу та конденсату одного об'єкта становлять 16,6 одиниці. Запропоновано буріння опорно-параметричних свердловин на Нижньо-Довголуцькій, Дережицькій, Нижньо-Східницькій, Міжрічинській, Яблуницькій, Путильській структурах, а також пошукових - на Довголуцькій, Лісовицькій, Трускавецькій та Підберезькій.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Р.М. Окрепкий; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено особливості геологічного розповсюдження, умови залягання та закономірності формування покладів важких високов'язких нафт (ВВВН), а також мальт, асфальтів, природних бітумів (ПБ). Надано наукове обгрунтування значних перспектив освоєння їх ресурсів у нафтогазоносних регіонах України як одного зі значних додаткових джерел вуглеводневої сировини (ВВС). Показано багатоаспектність даної проблеми. Зауважено щодо перспективно зростаючого значення ВВВН - ПБ як додаткового джерела ВВС, зазначено роль їх скупчень як концентраторів різноманітних металів (від ванадію, нікелю, молібдену, ренію до золота та платиноїдів), а також як геоекологічних чинників. У теоретичному плані визначення природи та умов утворення ВВВН має особливе значення для пізнання закономірностей нафтидогенезу. Одержані результати дозволяють зробити висновок, що геологічні умови нафтогазоносних регіонів України є сприятливими для формування крупних зон накопичення ВВВН - ПБ. За умов належного ступеня розвіданості цих зон і застосування сучасних методів розробки зосереджених у них покладів (поєднання буріння горизонтальних і бокових свердловин з різними фізичними та хімічними методами впливу на пласт) ВВВН - ПБ можуть стати важливим для нафтогазової промисловості України додатковим джерелом вуглеводневої сировини.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Василь Юрійович Герасимчук; НАН України; Інститут геології і геохімії горючих копалин, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". — Л., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Ю.Б. Кабишев; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрямок пошуків газу в Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ), систематизовано критерії виділення центральнобасейнового (ЦБ) газу в нафтогазоносному басейні Північної Америки та їх відмінності для умов ДДЗ. На підставі аналізу вперше виконаного на українському матеріалі комплексу біомаркерних, піролітичних на Рок-Евал та кореляційно-ізотопних досліджень обгрунтовано генетичний зв'язок ЦБ газу з органічною речовиною порід продуктивного комплексу. Оцінено перспективність ДДЗ на ЦБ газ із використанням нового критерію - маловодності розрізу та побудовано карту якісної оцінки даних перспектив. Обгрунтовано методику кількісної оцінки прогнозних ресурсів ЦБ газу.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / М.П. Зюзькевич; НАН України. Ін-т геології і геохімії горюч. копалин, Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України. — Л., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано структурно-тектонічні та фаціально-літологічні особливості п'яти нафтогазоносних комплексів, з якими пов'язана основна частина нерозвіданих ресурсів вуглеводню. На основі тектонічного районування, аналізу розподілу геодинамічних полів та характеру прояву структуроформуючих процесів виділено зони концентрації певних типів структур та пов'язаних з ними пасток в осадовому комплексі. Простежено характер розвитку резервуарів у кожному комплексі та по кожній з виділених зон. Наведено диференційовану оцінку перспектив нафтогазоносності кожної з виділених геологічних зон у складі кожного комплексу, на основі чого обгрунтовано конкретні напрямки пошуково-розвідувальних робіт. Удосконалено морфогенетичну схему природної системи структура - пастка - поклад - родовище.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Л.І. Федишин; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". — Л., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше для геологічних умов родовищ України, що знаходяться у завершальній стадії розробки, встановлено вплив геолого-фізичних і технологічних факторів на ступінь нафтовилучення та одержано багатовимірні статистичні залежності коефіцієнта нафтовилучення від ряду параметрів з метою прогнозування видобувного потенціалу нових покладів. Простежено вплив пружних сил пластових систем на повноту вилучення нафти для оцінки видобувних запасів покладів та запропоновано використання диференціальних коефіцієнтів стисливості нафти, води та породи як функції тиску та температури замість середніх величин для всього інтервалу зниження тиску. Встановлено залежність нафтовилучення від приведеного тиску фазової рівноваги та удосконалено методичні засади розрахунку газового фактора та видобутку леткої фази з нафтових родовищ у режимі розчиненого газу.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / В.О. Федишин; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України". Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2003. — 41 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів вивчення геолого-фізичних особливостей теригенних порід-колекторів сарматських відкладів Більче-Волицької зони Передкарпатского прогину та верхньовізейських - Дніпровсько-Донецької западини, процесів взаємодії з пластовими флюїдами запропоновано нові методичні підходи до обгрунтування кондиційних значень параметрів низькопористих колекторів залежно від їх розташування в межах продуктивного горизонту, визначення ємнісних характеристик порід за керном та прогнозування дебіту газу з продуктивних пластів за даними термометричних і промислово-геофізичних досліджень. Доведено закономірність відхилення параметрів фільтрації флюїдів через низькопористі породи від закону Дарсі в області малих швидкостей потоку та показано відображення процесу на індикаторних діаграмах результатів дослідження свердловин на усталених режимах припливу газу. Викладено розроблені способи визначення фільтраційних параметрів колекторів за даними досліджень свердловин і керна. Подано результати оцінки запасів газу, зосереджених у низькористих колекторах об'єктів досліджень.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / В.Я. Колос; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Детально проаналізовано особливості геологічної будови одного з найскладніших районів Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області та встановлено, що територія Охтирського нафтогазопромислового району (ОНГПР) з півночі на південь та з північного заходу на південний схід розташована в межах різнорідних тектонічних елементів. Розширено перспективну територію ОНГПР завдяки обгрунтуванню нової північної межі нафтогазоперспективності. Проведено нафтогазогеологічне районування району досліджень за ступенем перспективності на базі якісної оцінки прогнозу нафтогазоносності. Уперше визначено тренди нафтогазоносності. Виконано нову оцінку нерозвіданих ресурсів ОНГПР. Установлено градієнти товщин продуктивних комплексів, оптимальні для формування неантикінальних пасток на монокліналях. Визначено пріоритетні напрямки пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ і першочергові об'єкти для проведення геолого-розвідувальних робіт.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / П.М. Мельничук; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості геологічної будови нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, визначено перспективи їх нафтогазоносності та пріоритетні напрямки подальших пошуково-розвідувальних робіт. Побудовано структурно-тектонічні карти покрівлі та підошви нижньокрейдових відкладів. Виділено типи літофацій та побудовано карти їх просторового поширення та розвитку порід-колекторів. Проведено районування території поширення нижньокрейдових відкладів за ступенем їх перспективності на підставі критерійних ознак нафтогазоносності та щільності початкових прогнозних ресурсів вуглеводнів, за результатами яких побудовано карти перспектив нафтогазоносності готерів-верхньоаптських і верхньоальбських відкладів. На підставі рейтингової оцінки обгрунтовано пріоритетні напрямки геологорозвідувальних робіт стосовно нафти та газу та першочергові об'єкти для проведення параметричного та пошукового буріння, а також пошукових і детальних сейсморозвідувальних робіт.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины