Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Геологические науки / Геология океанов и морей


Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / О.О. Паришев; НАН України. Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення Нац. наук.-природнич. музею. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання екологічного стану геологічного середовища прибережної смуги північної частини Чорного та Азовського морів. Виконано районування берегової зони та шельфу з урахуванням їх геологічної будови та гідродинамічного режиму. Охарактеризовано основні антропогенні фактори впливу на природне середовище узбережжя господарською діяльністю людини. Запропоновано рекомендації щодо збереження рівноваги, що встановилась на даному етапі розвитку Азово-Чорноморського басейну у межах смуги суходіл-море, а також заходи щодо запобігання або зменшенню небажаних та екологічно шкідливих впливів на природне середовище регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Л.О. Пасинкова; НАН України. Від-ня мор. геології та осад. рудоутворення Нац. наук.-природнич. музею. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено компонентний склад ландшафтів континентального схилу Чорного моря та запропоновано їх класифікацію. Визначено й охарактеризовано ендо- й екзогеодинамічні процеси. Виконано ландшафтне районування континентального схилу з врахуванням його морфоструктурних особливостей. Вивчено структуру глибоководних ландшафтів і розроблено систему критеріїв їх сталості. Наведено регіональну оцінку сталості ландшафтів для кожного з виділених районів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Ю.Д. Степаняк; НАН України. Ін-т геолог. наук. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Визначено та оцінено вклад природних і техногенних критеріїв, що впливають на сучасний седиментогенез. Досліджено елементне наповнення осадків, води та бентосу. Встановлено особливості диференціації техногенних радіоактивних ізотопів в осадках, як трасерів процесів сучасного седиментогенезу. Визначено якісний та кількісний склад домінуючого органічного та органо-мінерального забруднення компонентів басейну осадконагромадження - води, осадків і бентосних організмів. Виявлено причинно-наслідкові зв'язки сучасних умов осадконагромадження з екологічним станом біотичної складової морського довкілля. Запропоновано методику та технологію моніторингу геологічного середовища придунайського шельфу.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / С.Г. Половка; НАН України. Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення Нац. наук.-природн. музею. — К., 1999. — 15 с. — укp.

Аннотация: Захищаються 5 наукових праць, що містять теоретичні і практичні розробки, які підтверджують ідею успадкування глибинної тектоносфери сучасним рельєфом дна. Встоновлено, що підйом мантійної речовини по глибинних розломах призводить до зміни рельєфу поверхні мантії, а вона в свою чергу через "базальтовий" і "гранітний" шари впливає на рельєф поверхні осадочного чохла. Поглиблені уявлення про те, що більшість складчастих структур є успадкованими і тектонічно активними у даний час. Утворення нафтогазоносних структур тісно пов'язано із розміщенням глибинних розломів як широтного, так і меридіанального напрямків, тектоно-магматичними осередками і вулканізмом. Западина північно-західного шельфу Чорного моря у субширотному напрямку утворилася внаслідок занурення по скидах, а в меридіанальному - як грабенсинкліналь. Запропонована робота є першою в Україні спробою встановити наявність зв'язку між глибинними тектоно-магматичними структурами та сучасними формами рельєфу. Одержала подальший розвиток ідея зв'язку орогідрографічної сітки з підводними каньонами та палеодолинами, їх залежність від неотектонічних структур рухів і проявів глибинної тектонічної активності.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Н.О. Федорончук; Ін-т геол. наук НАН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами вивчення літолого-мінералогічних особливостей донних відкладів охарактеризовано процеси розсипоутворення на Північно-Західному шельфі Чорного моря. Досліджено літологію та мінеральний склад різних літологічних і генетичних типів верхньоплейстоцен-голоценових відкладів, складено літологічні карти на підставі даних шліхового випробування новоевксинських і чорноморських відкладів для окремих ділянок Чорного моря. Визначено роль теригенного і біогенного факторів у формуванні відкладів і розсипоутворення. Виділено два типи розсипоутворення на шельфі з різними гідродинамічними характеристиками (перший - з титан-цирконієвою спеціалізацією, другий - з накопиченням тонкого золота). Встановлено межові глибини моря, на яких можливі розсипопрояви першого та другого типів. Запропоновано перевипробування існуючих титан-цирконієвих розсипів з урахуванням дрібних і тонких розмірних класів мінералів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Г.-Х.В. Клюшина; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Розроблено літолого-генетичну класифікацію олігоценових порід, з'ясовано закономірності їх поширення та умови утворення. Визначено мінеральний склад, морфологічні та структурні особливості уламкової, глинистої та аутигенної складових. Розглянуто фізико-хімічні та гідродинамічні умови седиментогенезу, основні етапи діагенетичного перетворення. Визначено типи літологічних фацій, наведено схеми їх просторового поширення для відповідних стратиграфічних підрозділів олігоцену. Проведено структурно-фаціальне районування. Охарактеризовано етапи розвитку та седиментаційні умови формування осадків у олігоценовому басейні - планорбеловий, молочанський, керлеутський (рюпель-хатський) час.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / С.М. Фащевський; Від-ня мор. геології і осадоч. рудоутворення ННПМ НАН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виділено та детально описано Каркинітський, Кримський, Західно-Кримський, Центрально-Голіцинський та Одесько-Дунайський опорні геологічні розрізи плейстоценових відкладів. На підставі результатів їх зіставлення встановлено генетичні типи плейстоценових відкладів, складено карти поширення та палеографії основних регіональних стратиграфічних горизонтів. Вивчено закономірності розподілу та мінливості фізичних властивостей цих відкладів. Визначено трансгресивно-регресивну ритміку нашарування відкладів карангату. Запропоновано обгрунтування стратиграфії та палеографії посткарагатських відкладів, а також уточнено структуру новоевксинських відкладів. Зроблено висновок, що більшість вивчених регіональних стратиграфічних горизонтів шельфу відповідає повному трансгресивно-регресивному циклу осадконакопичення. Уточнено форму кривої коливання рівня Чорного моря в плейстоцені.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Тетяна Рудольфівна Греку; НАН України; Інститут геологічних наук. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.10 / О.В. Чепіжко; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2005. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему створення регіональної мережі геологічного моніторингу просторово-часової мінливості структурно-тектонічних зон у межах північно-західного шельфу Чорного моря з використанням сейсмоакустичного методу моніторингу з урахуванням особливостей поширення пружних хвиль у шаруватому геологічному середовищі. Розроблено теоретичні та методичні засади моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря у межах зони з'єднання Східно-Європейської платформи та Скіфської плити. Визначено спряженість структурно-тектонічних полів дослідженого регіону з геодинамічною системою. Наведено принципи побудови системи моніторингу динаміки інтегральних градієнтів геологічного об'єкта даного регіону та сформовано геодинамічну модель для північно-західного шельфу Чорного моря з використанням принципів допустимої однорідності геологічного середовища. Побудовану модель обгрунтовано даними про геологічну будову регіону, його структурно-тектонічний і геодинамічний розвиток, а також визначеними геофізичними та фізико-механічними параметрами гірських порід. Модельні шари обрано максимально однорідними за своїми геологічними, геофізичними, інженерно-геологічними й іншими параметрами. Фізичними параметрами є швидкість проходження хвиль, коефіцієнти їх загасання та поглинання, а також щільність гірських порід. Метод інтегрального обчислення визначено як математичну модель вивчення динамічних характеристик напруженого стану у структурних полях. Доведено необхідність створення системи моніторингу для реєстрації та прогнозу землетрусів, дослідження глибинної будови земної кори, детального вивчення динаміки сучасних відкладів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.10; 04.00.21 / В.І. Огородніков; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено сучасний субаквальний седиментогенез у різних типах континентальних і морських басейнів гумідної зони літогенезу. Висвітлено проблеми осадконакопичення у великих рівнинних водосховищах України. Проаналізовано процеси осадконакопичення і встановлено особливості формування складу сучасних донних відкладів за умов континентальних (водосховища дніпровського каскаду), перехідних (Дніпро-Бузький лиман) і морських (шельф Чорного моря) басейнів для розробки основ теорії субаквального седиментогенезу. На підставі методичних і методологічних підходів вирішено проблему геоекологічного монітирингу водних об'єктів. Запропоновано систему рекомендацій щодо водокористання, навігації, рибництва, гідротехнічного будівництва та рекреації. На основі узагальнення даних про осадконакопичення в водних басейнах і залучення матеріалів про радіаційний моніторинг поверхневих вод України розглянуто проблеми радіоактивного та інших видів техногенного забруднення донних відкладів досліджуваних водойм.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины