Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Геологические науки / Геохимия


Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.02 / Леонід Михайлович Степанюк; НАН України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / О.А. Шевченко; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанню геохімії азоту в підземних водах зони гіпергенезу центральної частини Донбасу. Встановлено, що характер розподілу сполук азоту в підземних водах зони гіпергенезу центральної частини Донбасу визначається геохімічними особливостями підземних вод регіону. Розроблено критерії генетичного розподілу гідрогеохімічних аномалій азоту і з'ясовано, що вони утворюються як в результаті висхідного розвантаження азотвміщуючих флюідів по зонах тектонічних розломів, так і завдяки надходженню його з інфільтраційними водами. Побудовано модель гідрогенного утворення і руйнування техногенних азотвміщуючих мінералів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.02 / С.Є. Шнюков; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2003. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто елементи-домішки найбільш розпосюджених ("наскрізних") акцесорних мінералів (НАМ) та їх використання під час проведення дослідження ендо- та екзогенних геологічних утворень. Запропоновано нові індикаторні пари ізоморфних елементів-домішок провідних НАМ - циркону (Hf - Y), а також апатиту та сфену (Sr - Y). Розроблено геохімічні класифікації, які дають змогу ідентифікувати вміщуючі породи та руди за домішковим складом НАМ, реконструювати області живлення осадових басейнів і здійснювати пошуки родовищ алмазу і рідкісних металів. Запропоновано модель магматичної еволюції, яка базується на геохімії НАМ та їх мінералотвірних елементів. Зазначено, що її реалізація на прикладі Коростенського плутону (Український щит) показала принципове розширення можливостей геохімічного моделювання з метою оцінки умов функціонування та потенційної рудоносності магматичних систем. Доведено можливість використання великих теригенних популяцій циркону для дослідження історії формування континентальної земної кори. Запропоновано модель її росту, яка може бути застосована для узгодження геохімічних моделей магматичних систем і системи кора - мантія між собою і з геофізичними моделями.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / І.М. Зінчук; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2003. — 21 с.: табл. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження флюїдних включень у мінералах кварц-карбонат-сульфідних жил установлено головні геохімічні параметри мінералотвірних флюїдів основних золото-поліметалевих родовищ та рудопроявів Нагольного рудного району та суміжних геологічних структур Центрального Донбасу.виявлення палеоміграції високощільних метаново-водних флюїдів у осадовій вугленосній товщі карбону вказує на можливість накопичення за їх участю за сприятливих структурних умов промислових покладів природного газу.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / М.В. Матвійчук; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності розподілу рідкісних елементів, визначено геологічні та фізико-хімічні умови кристалізації, джерела речовин і генезис рідкісноземельного зруденіння в лужних породах і карбонатитах докембрію Приазовського блоку Українського щита (УЩ). На підставі комплексного дослідження речовинного складу порід мінералів, ізотопно-геохронологічних та ізотопно-геохімічних досліджень встановлено певні закономірності розподілу рідкісних елементів у лужних породах і карбонатитах Приазовського блоку УЩ. Встановлено, що в деяких лужних породах і карбонатитах мінерали-концентратори рідкісних елементів концентруються в підвищених або породоутворювальних кількостях, утворюють прояви та родовища (Азовське, Балка Мазурова). Перспективними щодо виявлення таких родовищ визначено масиви Малотерснянський та Дмитріївський. Доведено, що формування родовищ азовського типу відбувається в диференційованих (розшарованих) інтрузіях сієнтів, які мають геохімічну спеціалізацію щодо цирконію та лантаноїдів, збагачені леткими компонентами - фтором і водою, нагромадженими в процесі кристалізаційної диференціації розплаву. Зроблено висновок, що ізотопні дані про лужні породи та карбонатити Приазов'я свідчать про їх мантійне походження. Зазначено, що окремі ділянки мантії дещо відрізняються своєю неоднорідністю, зумовленою різними геодинамічними обстановками.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / М.О. Донський; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості розподілу петрогенних і малих елементів у породах девонського магматичного комплексу, а також взаємопов'язаних з ними окремих метасоматичних утвореннях зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) з Приазовським мегаблоком Українського щита (УЩ). Проведено співставлення петрохімічних характеристик порід девонського магматичного комплексу району, що дослідувався, з іншими подібними утвореннями Східного Приазов'я (Хомутовсько-Ростовська структура, штоки "Зірка"), ДДЗ (Білоцерківський виступ), Прип'ятської западини. Установлено певні закономірності розподілу петрогенних і малих елементів у окремих субкомплексах девонського магматичного комплексу. Досліджено геохімічні характеристики, розподіл ізотопів вуглецю та кисню в карбонатитопобідних породах зони зленування. Зроблено висновок, що на території зони зчленування поширені магматичні та метасоматичні карбонатити. Визначено, що за ізотопним складом вуглецю та кисню, розподілом петрогенних і малих елементів магматичні карбонатити подібні докарбонатитів інших регіонів світу; геохімічні та ізотопно-геохімічні особливості метасоматичних карбонатитів відображають успадкування складу порід, за якими вони утворились. На підставі цих даних установлено спеціалізацію субкомплексів девонського магматичного комплексу: першого субкомплексу - титанова спеціалізація, другого - поліметалічна, третього - рідкісні, рідкісноземельні елементи, глиноземні руди. Виявлено найбільш перспективні рудоносні ділянки: Покрово-Киреївська й Александринська структури. Зазначено, що на південному фланзі зони зчленовування можливі знахідки алмазовміщуючих трубок вибуху.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / В.В. Карабин; НАН України. НАК "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено геохімію природного стану приповерхневих ділянок гідро- та літосфери Південностинавської та Блажівської площ. Досліджено хімічний склад потенційних джерел забруднювачів та здійснено їх класифікацію. Оптимізовано комплекс основних параметрів геохімічного контролю за станом ландшафтно-геохімічних систем на ділянках будівництва нафтогазових свердловин. Виявлено динаміку техногенного навантаження на довкілля в процесі будівництва глибоких свердловин і розроблено критерії оцінки відносного часу надходження забруднювачів у ландшафт. Встановлено парагенетичні асоціації елементів і сполук. Виявлені закономірності формалізовано у динамічній геохімічній моделі. Запропоновано методологію створення системи керованого контролю за станом довкілля нафтогазоносних районів та оптимізовано превентивні заходи щодо зменшення техногенного навантаження на ділянках будівництва нафтогазових сведловин.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / Н.О. Крюченко; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему визначення закономірностей розподілу і міграції фтору та його форм знаходження у підземних водах, що застосовуються для водопостачання на території України. Виявлено основні закономірності розподілу фтору у підземних водах різних регіонів. Проведено детальне вивчення фторовмісних вод на території Львівщини, Одесщини та Полтавщини. Проаналізовано специфічні для даних регіонів геолого-тектонічні, геохімічні, гідрогеологічні умови та рівень техногенного навантаження, а також чинники, які обумовлюють погіршення якості питної води. Виявлено, що основною причиною утворення фторовмісних вод України є розвантаження глибинних мінералізованих підземних вод у зонах тектонічної активізації, порушення фізико-хімічної рівноваги природної системи фторвміщуючі породи, мінерали - природні розчини, техногенне навантаження території. Встановлено форми міграції фтору у підземних водах різних генетичних типів і вплив активних форм знаходження фтору на ступінь і характер ендемічного захворювання. Визначено геохімічні провінції з фтору у питних водах України.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / М.Б. Кошіль; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії гор. копалин. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто літолого-мінералогічні та геохімічні особливості донних відкладів Дністра та Дністровського водосховища, внутрішні зв'язки між окремими літолого-мінералогічними та геохімічними показниками, що характеризують склад і властивості осадів. На підставі системно-статистичної обробки результатів аналізів виділено групу мікроелементів у донних відкладах шляхом вивчення їх розподілу в гранулометричному спектрі й асоціації рухомих форм макро- і мікроелементів у донних відкладах. Визначено джерела надходження мікро- і макрокомпонентів у донні відклади, встановлено ряд геохімічної рухомості мікроелементів, виявлено закономірності просторового розподілу хімічних елементів у донних відкладах р.Дністер і Дністровського водосховища, наведено комплексну еколого-геохімічну характеристику донних відкладів як невід'ємного компонента гідроекосистеми.

Источник: Автореф. дис. канд... геол. наук: 04.00.02 / Р.П. Паньків; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України"; Ін-т геології та геохімії горюч. копалин. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено речовинний склад різного рівня організації та різної форми існування матерії: породи - мінерали - хімічний макросклад - мікроелементний склад - ізотопи вуглецю, кисню, водню; розсіяна в мінералах та породах рідка та газова фази, а також розсіяна органічна речовина. Встановлено хімічну та ізотопну ідентичність осадових вапняків всього розрізу тираського горизонту, яка відрізняє їх від метасоматичних погіпсових вапняків. Встановлено, що сучасні гідрогеологічні умови суттєво відрізняються від палеогідрогеологічної обстановки процесу рудоутворення відсутністю припливу глибинних солянок. Визначено: частина газопроявів на сірчаних родовищах мають специфічний хімічний склад, що зумовлено їх участю в процесах сіркоутворення.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / А.І. Радченко; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2000. — 14 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі розподілу та міграції ртуті та її форм знаходження в компонентах ландшафтно-геохімічних зон Криму. Запропоновано методику дослідження поведінки ртуті в ландшафтоутворюючих системах "грунтоутворююча порода - грунт" і "грунт - розчин". Методика базується на системному опробуванні взаємопов'язаних компонентів та аналізі проб атомно-абсорбційним методом з встановленням термоспектрів ртуті. Виявлено, що розподіл ртуті в Криму визначено: в породах - умовами седиментації, наступного діагенезу та віддаленістю від природних джерел ртуті; у грунтах - концентрацією ртуті в грунтоутворюючих породах типом грунтів та впливом антропогенних джерел. Вивчено розподіл термоферм у системі "грунтоутворююча порода - грунт", що дозволило виділити аномальні ділянки та розділяти їх на природні та техногенні з встановленням типу джерела останніх.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / С.І. Чебаненко; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження геохімії техногенних радіонуклідів у зоні впливу Чорнобильської АЕС. Встановлено, що в грунтах ближньої зони ЧАЕС внаслідок акумуляції диспергованого реакторного палива ізотопний склад U змінений щодо природної константи у напрямку збагачення ізотопами U-234 і U-235, а також присутній штучний U-236. Виявлено, що реакторне паливо надійшло у ці грунти у кількості, сумірній з кількістю в них природного U. З'ясовано, що заглиблення Pu-239, 240 у грунтах відбувається за рахунок механічної міграції паливних "гарячих" часток, стійких до деструкції у зоні гіпергенезу. Експериментально показано, що U-239 та 240 неадекватно розподіляються в системі грунт-розчин. Встановлено, що Pu проявляє вищу, ніж U, сорбційну здатність. Для урану різного генезису розроблено градаційний ряд за зменшенням міграційної здатності: рухомий природний U - техногенний реакторний U - кристалохімічно зв'язаний U. Визначено, що у грунтах пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс" міграція водорозчинного Pu реалізується за рахунок одночасного співіснування у грунтових розчинах його катіоних, аніонних і псевдоколоїдних форм.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / О.О. Татарінова; НАН України. Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто вікові етапи формування зеленокам'яних поясів Приазовського мегаблоку. Визначено час формування магматичних порід комплексу Салтичанського антиклинорію та кислих магматичних порід у Сорокинській зеленокам'яній структурі (ЗС). Встановлено східну межу поширення плагіогранітоїдів шевченківського комплексу. Проведено геохронологічну кореляцію зеленокам'яних поясів Приазовського та Середньопридніпровського мегаблоків.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / М.В. Пелипець; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто співвідношення водорозчинної, легко обмінної, органічної та карбонатно-гідроксидної форм знаходження важких металів у грунтах Львова та його околиць. Вивчено зв'язки різних форм елементів із гранулометричним складом грунтів. Встановлено геохімічні відмінності між грунтами забруднених ділянок, що відображає специфіку техногенного впливу. Виявлено зв'язок між вмістом металу в рослинах та його кількістю у водорозчинній та легко обмінній формах. Доведено необхідність побудови еколого-геохімічних карт за вмістом рухомих та потенційно-рухомих форм важких металів у грунтах. Одержано повну інформацію про теперішній рівень забрудненості грунтів і побудовано правильний екологічний прогноз на майбутнє. Вивчено вплив ландшафтної позиції на міграцію форм важких металів.

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / Л.О. Бужук; НАН України. Ін-т геології та геохімії горючих копалин ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". — Львів, 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вперше для основних типів грунтів Середньоруського лісостепу у межах центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини визначено особливості розподілу Eh та pH з глибиною. Встановлено аномальну вертикальну зональність Eh, зумовлену підтоком глибинних вуглеводнів. Для елементарних ландшафтів нафтогазоносних та безперспективних ділянок, а також для зон впливу тектонічних порушень, виділено специфічні асоціації мікроелементів та набори геохімічних бар'єрів. Виявлено особливості розподілу та перетворень мінералів глинистої фракції у грунтових розрізах над нафтогазоносними та непродуктивними структурами та тектонічними порушеннями, які мають індикаторне значення.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины