Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Молекулярная генетика


Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.22 / Н.В. Ольхович; НАН України. Ін-т молекулярної біології і генетики. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено молекулярно-генетичні та біохімічні особливості метахроматичної лейкодистрофії (МЛД). Створено базу даних мутацій у гені арилсульфатази А (АСА) та розроблено стратегію молекулярно-генетичного дослідження спектра мутацій, що обумовлюють розвиток МЛД у хворих в Україні. Встановлено, що сумарна чатота цих мутацій серед пацієнтів в Україні менша за середньоєвропейську та складає 20 %. У результаті секвенування послідовності гена АСА трьох пацієнтів ідентифіковано три нові місенс-мутації і одну місенс-мутацію, яку раніше було описано у іспанського пацієнта з пізньою інфантильною формою МЛД. Визначено частоту розповсюдженості алеля псевдодефіциту арилсульфатази А серед населення України. Проведено аналіз біохімічного методу діагностики МЛД, на основі чого визначено чинники, що впливають на результат визначення активності АСА і стандартизовано умови проведення аналізу з метою запобігання діагностичних помилок. Запропоновано нову модифікацію методу визначення активності АСА, що дозволить диференціювати дійсний дефіцит, псевдодефіцит АСА та встановлювати гетерозиготне носійство. Визначено рівні нормальної активності АСА для населення України. Вперше розроблено алгоритм обстеження осіб у разі підозри на наявність або обтяженість МЛД.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Л.Г. Філонова; НАН України. Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Мета даної роботи - вивчення закономірностей калюсоутворення та продукування протиракового препарату таксолу в культурах клітин тису ягідного (Taxus baccata L.). Вивчено розподіл вмісту таксолу між окремими частинами рослин тису в 15-ти клонах T. baccata і 3-х клонах T. cuspidata. Встановлено міжклональну варіабельність вмісту таксолу в корі стовбура, річних клонах та хвої досліджуваних видів. Найбільший вміст таксолу та найменша його міжклональна варіабельність характерні для кори стовбура. Розроблена методика отримання калюсу з вегетативних бруньок, пиляків, насіння та пагонів T. baccata. Підібраний оптимальний склад поживних середовищ та умови культивування для кожного типу експлантів. Виявлено, що для культури тису баланс співвідношення амонію до нітрату важливіший, ніж загальний вміст неорганічного азоту в середовищі. Гістологічний аналіз клітин тису показав, що найбільша проліферативна активність in vitro характерна для камбію і паренхіми флоеми. Розроблена процедура культивування протопластів T. baccata. Мікроколонії проявляли проліферативну активність протягом перших 7-14 діб. Потім клітинний поділ припинявся, але мікроколонії зберігали життєздатність протягом 2-х тижнів. Аналіз вмісту таксолу в отриманих калюсних лініях T. baccata за допомогою високоефективної рідинної хроматографії - обернений варіант - показав наявність у них речовини в кількостях, що характерні для рослин-донорів. Отримані калюсні лінії T. baccata, що стабільно ростуть і зберігають біосинтетичну активність при тривалому культивуванні.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.22; 03.00.15 / М.В. Кучук; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 1998. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику культивування протопластів і регенерації рослин у люцерни, конюшини, гороху і у Oenothera hookeri. Протопласти сої, люпину, голубиного гороху при використанні розроблених методів культивування здатні до утворення клітинних колоній з високим ступенем ефективності. Отримано канаміцинстійкі рослини люцерни і клітинні лінії сої та гороху шляхом електропорації протопластів. Запропоновано метод, що підвищує ефективність трансформації у гороху та люцерни - "подвійна трансформація", що включає 1) отримання лінії рослин, які здатні до регенерації в культурі in vitro, за рахунок трансформації мутантом "shooty" A. tumefaciens pGV2206; 2) - трансформація ліній, які здатні до регенерації, селективним геном. Таким шляхом було отримано регенераційні лінії люцерни і гороху і далі трансгенні рослини гороху з Ds транспозоном кукурудзи та з геном стійкості до фосфінотрицину. Присутність генів в геномі рослин було доказано за допомогою методів полімеразної ланцюгової реакції, блот-гібридизації за Саузерном, NPT II аналізу, аналізу GUS активності, імуноферментного аналізу (ELISA). Міжвидові соматичні гібриди Medicago sativa_+ M.varia і M.borealis+ M.lupulina були отримані за допомогою асиметричної гібридизації. Хромосомний аналіз та блот-гібридизація рибосомальної ДНК підтвердили гібридну природу отриманих ліній. Було проведено гістологічний аналіз процесу регенерації у конюшини, гороху та цукрового буряка.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Г.В. Шевченко; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Юрій Васильович Ребець; НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.22 / А.Ф. Попова; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Валерій Петрович Доменюк; НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Олена Василівна Лар; НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Ю.В. Симоненко; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2000. — 24 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено систему регенерації гороху посівного (Pisum sativum L.) шляхом органогенезу та проведено гістологічне вивчення процесів регенерації у вихідних і трансгенних лініях. Використано з метою генетичної трансформації "shooty" мутант Agrobacterium tumefaciens pGV2206 отримано трансгенні високорегенераційні лінії гороху для чотирьох комерційних сортових ліній: 912097, 912074, 911160 та 911136. Апробовано методики другого етапу подвійної генетичної трансформації регенераційних ліній гороху за допомогою A.tumefaciens та електропорації протопластів і вперше розроблено методику генетичної трансформації регенераційних ліній з використанням бомбардування мікрочастинками золота. З використанням даної методики трансформації за допомогою A.tumefaciens отримано фосфінотрицинстійкі рослини гороху та їх нащадки. Доведено успадкування введених генів до п'ятого покоління включно. Молекулярно-біологічний аналіз підтвердив трансгенну природу отриманих ліній та їх нащадків. За допомогою методу електропорації протопластів вперше отримано трансгенні рослини гороху, що містять ген стійкості до L-фосфінотрицину. Трансгенну природу трансформантів підтверджено молекулярно-біологічним аналізом. Наведено методику трансформації гороху шляхом бомбардування мікрочастинками золота та отримано канаміцинстійкі трансгенні фертильні рослини гороху, що містять ген gus. Молекулярно-біологічними методами доведено трансгенну природу отриманих ліній.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины