Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Биотехнология


Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.20 / Т.М. Сатарова; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2002. — 41 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено генетичні, екологічні, цитологічні та морфологічні особливості індукції андрогенезу у культурі пиляків різних генотипів кукурудзи, охарактеризовано процеси калусогенезу та регенерації у культурі пилкових ембріоїдів та особливості рослин-регенерантів андрогенетичного походження. Доведено, що здатність до індукції андрогенезу у культурі пиляків кукурудзи визначається різним співвідношенням адитивних і домінантних ефектів, а також взаємодією неалельних генів, причому умови зовнішнього середовища здатні впливати на наявність та силу прояву генних ефектів. Вперше проаналізовано вплив генотипу та віку незрілих зародків кукурудзи на проростання за умов in vitro. Створено біологічні технології одержання андрогенних рослин кукурудзи у культурі пиляків in vitro та додаткових генерацій рослин протягом року за рахунок використання ембріокультури in vitro.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / А.В. Голтвянський; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено механізми стійкості мікроводоростей та біоакумуляції іонів металів клітинами Dunaliella viridis з метою одержання біомаси водоростей, збагачених міддю, залізом, селеном. Встановлено, що клітини Dunaliella viridis адаптовані до високих концентрацій іонів міді. Наведено мідєрезистентний штам, який відрізняється від вихідного вмістом нуклеїнових кислот та білків. Одержано штам резистентний до високих концентрацій сірчанокислої міді. Визначено морфологічну та функціональну гетерогенність клітин у культурі Dunaliella viridis. Клітини даної культури розділено методом диференційного центрифугування на важку та легку фракції. Розглянуто селективно-метаболічну гіпотезу, що пояснює формування різної стійкості клітин водоростей до токсиканту залежно від рівня метаболізму. Доведено можливість одержання біомаси даної культури, багатої на мікроелементи, яка може використовуватись як харчова домішка.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / С.В. Полещук; Херсон. держ. пед. ун-т. — Херсон, 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі впливу антиоксидантів (АО) на ріст та розвиток експлантів томата in vitro. В результаті проведених досліджень показано, що АО здатні регулювати ріст коренів, пагонів, регенерацію з калусів і тому можуть використовуватися у складі живильних середовищ не тільки як антистресові речовини, а й у якості стимуляторів росту. Встановлена наявність істотних особливостей біологічної активності АО, різних за механізмом антиокислювальної дії (АО-інгібітори та речовини-відновники). Досліджені особливості реакції на додання АО до середовища різних типів експлантів. Найбільш перспективним стимулятором росту для мікроживців томата виявився синтетичний АО фенольної природи феноксан, використаний в культурі рослинних тканин in vitro вперше. Його застосування на основі добору оптимальних для конкретних видів та сортів концентрацій може бути рекомендовано для підвищення ефективності технологій мікророзмноження in vitro.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / П.А. Карпов; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / С.М. Дибкова; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення закономірностей бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), генетичного контролю процесів їх біодеградації. Досліджено способи селекції бактерій - деструкторів стійкої до біорозпаду АПАР - алкілнафталінсульфонату (АНС). Розглянуто плазмідний контроль процесів біодеградації АПАР і показано експресію гена десульфонуючого ферменту в бактерій-деструкторів P.rathonis T. З використанням методу селективного тиску за умов проточного культивування селекціоновано штами бактерій - деструкторів АНС. Методом молекулярного бридингу селекціоновано високоактивний штам бактерій - деструкторів АНС P.alcaligenes TR (NPL-41, pABS) з використанням плазмідовмісних штамів бактерій-деструкторів за умов проточного культивування під селективним тиском АНС. Показано принципову можливість використання методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для видоідентифікації бактерій в очисних спорудах. Створено технологічну схему очистки промислових стічних вод від АПАР, яка містить етап моніторингу деструкторів за допомогою ПЛР.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Юрій Васильович Подоба; Інститут агроекології та біотехнології УААН. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / І.Р. Зільберварг; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / А.О. Дичко; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси біотрансформації органічних забруднень, що містяться в стічних водах олійно-жирового виробництва та розглянуто питання розробки технології локального очищення стоків зазначеної категорії. Особливу увагу приділено дослідженню періодичного анаеробного бродіння стічних вод олійно-жирового комбінату за різних температурних режимів. Запропоновано оптимальний режим безперервного метанового зброджування стоків. Висвітлено вихід біогазу та його енергетичну цінність залежно від параметрів анаеробної ферментації. Доведено доцільність застосування симбіотехнології для доочищення зброджених стічних вод олійно-жирових виробництв згідно з вимогами до якості стоків, що скидаються в каналізацію. Описано технологію комплексного локального очищення висококонцентрованих стічних вод олійно-жирових підприємств, що включає термофільне метанове бродіння та аеробну обробку з застосуванням іммобілізованої мікрофлори. Показано можливість застосування кінетичних констант метанової ферментації, отриманих під час лабораторних досліджень для передбачення результатів анаеробного зброджування відходів за напівпромислових та промислових умов.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / П.І. Веред; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено біотехнологію одержання комплексного металовмісного препарату "Біомет" для профілактики анемії сільськогосподарських тварин та встновлено ефективність застосування фероколу та біомету для запобігання анемії поросят як найбільш уразливих до даної патології тварин. Вивчено біотехнологічні аспекти щодо конструювання вітчизнянного антианемічного препарату. Проаналізовано гематологічні, фізіолого-біохімічні, зоотехнічні показники у поросят, яким вводили препарати "Ферокол", "Біомет" (Україна), "Урсоферан", "Залізодекстран" (Німеччина), "Броваферан" (Німеччина - Україна), "Ферибіон" (Чеська Республіка), "Фердекстран B12" (Іспанія). Визначено оптимальну концентрацію компонентів препарату, введення якого в організм новонароджених поросят забезпечує підвищення збереженості й продуктивності тварин. За результатами виробничої перевірки обгрунтовано доцільність на другий - третій день після народження вводити їм внтурішньом'язово в ділянку шиї або медіальної поверхні стегна препарати "Ферохол" або "Біомет" у дозі 2 мл. На новий спосіб профілактики та лікування анемії новонароджених поросят одержано патент 68 862 А.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Г.П. Ривак; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Зазначено, що біотехнологічний продукт мікробіологічного синтезу провіт містить комплекс біологічно активних речовин (вітамінів групи В, зокрема, холіну, амінокислот, макро- та мікроелементів), а також інші поживні речовини, належить до четвертого класу небезпеки як кормова домішка та є нетоксичним для лабораторних тварин та курчат-бройлерів. Встановлено, що введення провіту в комбікорм порісних і підсисних свиноматок позитивно впливає на якісні показники їх молозива та молока, підвищує живу масу їх приплоду під час народження, сприяє їх збереженості до відлучення, стимулює ріст і розвиток поросят-сисунів, забезпечує покращання гематологічних показників крові, а також обмінних процесів і резистентного статусу організму. Доведено, що домішка в комбікорм курчат-бройлерів стимулює їх ріст і розвиток, сприяє покращанню морфологічних і біохімічних показників крові, обмінних процесів організму аптиці, підвищує поживну цінність продукції. Визначено, що оптимальною дозою згодовування для порісних і підсисних свиноматок і курчат-бройлерів є 15 кг провіту на 1 тонну комбікорму.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / М.В. Злочевський; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено спосіб одержання стабілізованої форми ферментного препарату амілолітичного спектру дії глюкоамілази Г20х шляхом іммобілізації на носії аеросилі, а також модифіковано метод іммобілізації цього ферменту на цеоліті шляхом заміни у рідкій фазі ацетатного буферу з pH 5,0 на дистильовану воду, що покращує технологічність і здешевлює процес одержання препарату. Іммобілізована глюкоамілаза стійка у діапазоні pH 1,5 - 8,0 і зберігає каталітичну активність як у сильно кислому (pH 1,5), так і лужному (pH 8,0) середовищах; в цих умовах нативний фермент повністю інактивується. Збагачення раціонів молодняку великої рогатої худоби іммобілізованою на цеоліті глюкоамілазою активує біосинтетичні процеси у організмі телят (збільшується концентрація РНК, підвищується активність Ас Ат та каталази), що сприяє підвищенню продуктивності тварин на 10,0-22,1%.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / О.В. Дишкантюк; Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведено порівняльну оцінку кислотоутворювальної активності 15 штамів молочнокислих бактерій. Визначено умови їх культивування у середовищах різного походження. За результатами аналізу хімічного складу зернових мучок доведено можливість застосування їх у якості вуглеводного субстрату для біосинтезу молочної кислоти лактобацилами. Наголошено на доцільності використання суміші ячмінної та пшеничної мучок, яка більш збалансована за цукрами та вітамінами групи B, у порівнянні з вихідними мучками. Вивчено процес ферментативної біоконверсії полісахаридів крохмалю зернових мучок та їх сумішей власними ферментними системами й амілазами: амілосубтиліном Г10Х, амілоризином П10Х та ячмінним солодом. Досліджено динаміку накопичення лактату кальцію та клітин молочнокислих бактерій на ферментолізатах зернових мучок. Розроблено й оптимізовано живильне середовище для молочнокислих бактерій на основі ферментолізатів зернових мучок. Наведено технологічні та процесорно-апаратурні схеми виробництва молочної кислоти та лактатів кальцію, заліза, магнію, цинку та досліджено фізико-хімічні властивості лактатів. Висвітлено застосування отриманих продуктів у харчовій промисловості. Проведено промислову апробацію розроблених технологій на "Одеському підприємстві з виробництва бактерійних препаратів".

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / І.М. Кушнір; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрнутовано та експериментально доведено доцільність створення нових пробіотиків на основі аеробних споротвірних мікроорганізмів. Уперше розроблено пробіотик на основі Dac. macquariensis. Для культивування пробіотика запропоновано нове соляно-сироваткове середовище з внесенням до його складу сульфату марганцю. Установлено ефективність препарату у разі лікування розладів шлунково-кишкового тракту у разі його поєднаного застосування з антибіотиком. Визначено ефективність споробаку з профілактичною метою у період відлучки поросят, позитивний вплив його на відновлення мікрофлори кишечнику за даних умов. Вивчено вплив споробаку на гематологічні, імунологічні показники крові та прирости поросят. Створено технологію застосування даного препарату.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Т.Р. Левицький; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено стабільність препарату у процесі зберігання за різних температурних режимів, встановлено оптимальні умови та термін зберігання, за яких йодбілковий препарат зберігає свої якісні характеристики. Доведено, що внесення даного препарату в склад преміксів, як джерела йоду, забезпечує стабільний вміст йоду протягом гарантійного терміну зберігання преміксів і відсутність негативного впливу на збереженість вітаміну А в їх складі. Встановлено, що внесення йодбілкового препарату в комбікорми гарантує стабільний вміст йоду протягом гарантійного періоду зберігання. Досліджено токсикологічні параметри йодбілкового препарату на лабораторних і сільськогосподарських тваринах. За умов західної біогеохімічної зони України розроблено технологію застосування даного препарату. Проаналізовано вплив йодбілкового препарату на біохімічні, морфологічні, імунологічні показники крові та продуктивність, забезпеченість організму тварин йодом у раціонах молодняка великої рогатої худоби та свиней на відгодівлі.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 03.00.20 / О.Б. Таширев; Нац. ун-т харч. технологій М-ва освіти та науки України. — К., 2005. — 33 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: З метою створення нових очисних біотехнологій розроблено концепцію термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, згідно з якою кожний метал є окисно-відновним та (або) стереохімічним аналогом певного "макроелементу", що сприяє неспецифічній взаємодії з металами неадаптованих до них мікроорганізмів. Концепцію підтверджено на підставі експериментальних досліджень стосовно 16-ти музейних культур, синтрофних асоціацій і змішаних мікробних угруповань, що складаються з декількох асоціацій з використанням різних металів і радіонуклідів. Уперше показано, що неспецифічне відновлення металів мікроорганізмами є розповсюдженим явищем, зумовленим термодинамічними властивостями бінарної редокс-системи: донорної (метаболічно активних мікроорганізмів) й акцепторної (окисленої форми металу). Розроблено теоретично та експериментально підтверджено узагальнену модель інтегральних механізмів акумуляції металів мікробними синтрофними асоціаціями та змішаними мікробними угрупованнями. Установлено можливість регуляції мікробного метаболізму, що дозволяє реалізувати будь-який з теоретично обгрунтованих оптимальних технологічних процесів очищення стічних вод металів і радіонуклідів. На базі теоретичних положень розроблено наукові засади універсальних мікробних природоохоронних технологій та створено два нових мікробних препарати: "Мікробний біокаталізатор" та "Змішані мікробні угруповання", призначені для очистки промислових стоків від токсичних металів, радіонуклідів і органічних забруднень.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / Г.В. Кріпка; Ін-т клітин. біології та генет. інженерії, НАН України. — К., 2005. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Показано вплив арбускулярних мікозних (АМ) грибів на рівень поглинання радіостронцію та радіоцезію рослинами за результатами лабораторних і польових експериментів. Установлено, що ефективність використання АМ грибів визначається видом рослини-господаря, типом грунту та умовами експерименту. Виділено й ідентифіковано арбускулярні мікозні гриби з ризосфери рослин, які були відібрані у різних частинах 30-кілометрової зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС та характеризувалися за цього великими значеннями коефіцієнтів накопичення радіонуклідів. За допомогою морфометричних і молекулярних методів установлено, що виділені АМ гриби відносяться до виду Glomus geosporum (Nicolson та Gerdermann) та Glomus intraradices (Schench та Smich). На основі цих ізолятів АМ грибів одержано інокулюм з високою інфекційною здатністю та показано можливість його використання для модифікації накопичення радіостронцію та радіоцезію рослинами. З використанням методу реєстрації характеристичного рентгенівського опромінення показано, що локалізація радіоцезію у кореневій системі рослин збігається з локалізацією структур арбускулярних мікозних грибів, що підтверджує пряму участь АМ грибів у транспорті радіонуклідів у рослину.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / П.М. Скляров; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: В дисертації приведено дані про порівняльне вивчення виживаності сперми при використанні середовищ та добавок для культивування ооцитів in vitro. Розглянуто питання стосовно виживаності сперміїв в процесі обробки їх перед заплідненням in vitro (капацитації) і впливу цього процесу на результативність кріоконсервації. Розроблено ефективний препарат для санації сперми бугаїв зі вмістом 25 мкг/мл гентаміцину і 100 ОД/мл ампіциліну, який забезпечує підвищення заплідненості сперми на 11-18 %. З метою зберігання антимікробних властивостей запропоновано консервувати його в рідкому азоті при температурі -196 C.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / О.П. Гончарук; УААН. Ін-т тваринництва. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Визначено терміни культивування, необхідні ооцит-кумулюсним комплексам свиноматок для дозрівання поза організмом до різних стадій мейозу. Встановлено особливості мейотичного дозрівання гамет свиноматок у культуральному середовищі, поповненому клітинами гранульози. Виявлено залежність кількості та якості ооцитів свиноматок від способу отримання їх з яєчників забитих тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / К.В. Літовкін; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив генотипу та чинників негенетичної природи на здатність до регенерації в культурі недостиглих зародків і пиляків ячменю. Запропоновано шляхи експериментального підвищення регенераційної здатності. Вивчено морфогенетичні процеси в культурі недостиглих зародків. За даних умов культивування недостиглих зародків основним джерелом морфогенезу та регенерації використано меристеми експлантів. Встановлено, що здатність до регенерації контролюється адитивно-домінантною генетичною системою з переважанням ефектів наддомінування. Виявлено високу позитивну кореляцію між регенераційною здатністю в культурі недостиглих зародків та здатністю до кущіння рослин за польових умов, висотою головного пагона та колоса. Показано вплив мутації фуркатності, що асоціюється з дуплікацією в гомеобокс-гені ячменю Hvknox3, на частоту регенерації в культурі недостиглих зародків та польові характеристики рослин ячменю. Проведено скринінг сортів ячменю місцевої селекції за здатністю до гаплопродукції в культурі пиляків. Зазначено, що сорт Одеський 100 характеризується найбільшою частотою індукції новоутворень та регенерації рослин. Виявлено високу позитивну коряцію між цими ознаками. Співвідношення альбіноси/зелені регенеранти складало в середньому 2 : 1.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Л.М. Павленко; Ін-т тваринництва УААН. — Х., 1998. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням сучасних методів досліджень встановлено захисний ефект термостабільного антишокового компоненту жовтка при дії низьких температур на спермії. В модельних дослідженнях доведено ідентичність його біологічної дії при кріоконсервації статевих клітин в порівнянні з нативним жовтком. Установлена можливість хіміко-термічної стерилізації середовища з жовтком. На цій основі розроблено і випробувано в виробничих умовах з позитивними результатами довгозбережне середовище і способи його виготовлення. Воно підвищує санітарно-гігієничний рівень роботи племінних підприємств, запобігає поширенню заразних і незаразних захворювань, які розповсюджуються з жовтком, а також забезпечує раціональне використання жовтка і всіх компонентів при виготовленні середовища для кріоконсервації сперми бугаїв. Розроблено асептичний спосіб та пристрій для оцінки рухливості сперміїв в еластичних упаковках з метою підвищення санітарно-гігієнічного рівня роботи пунктів штучного осіменіння.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины