Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Криобиология


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / Ю.О. Козлова; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості впливу фізико-хімічних чинників, що реалізуються у процесі кріоконсервування (pH і осмолярність середовища, вид і концентрація кріопротектора, швидкість охолодження) на морфофункціональні властивості клітин кісткового мозку здорових тварин, з ад'ювантним артритом і експериментальним алергійним енцефалітом у системах in vitro та in vivo. Показано принципові відмінності похідного функціонального статусу клітин кісткового мозку здорових донорів і з аутоімунними захворюваннями, а також його зміни за аналогічних умов кріоконсервування. Зазначено, що "оптимум" колонієтвірної активності кровотвірних клітин-попередників здорових тварин і з аутоімунними захворюваннями реалізується під час кріоконсервування кісткового мозку за різних режимів. Установлено ефект "реставрації" зміненої патологією функції кровотвірних попередників різного рівня диференціювання кісткового мозку тварин з аутоімунними захворюваннями за певних умов кріоконсервування (концентрація кріопротектора, швидкість заморожування).

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / В.С. Холодний; НАН України. Ін-т пробл кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси масообміну клітин кісткового мозку та кордової крові з оточуючим середовищем на основних етапах кріоконсервування та встановлено зв'язок даних процесів із пошкодженням клітин унаслідок дії основних факторів кріопошкодження: внутрішньоклітинної кристалізації, дегі- та регідратації. За допомогою методів світлової мікроскопії, фізико-математичного моделювання, кріомікроскопії визначено особливості осмотичної поведінки клітин кісткового мозку миші та кордової крові людини на усіх основних етапах кріоконсервування (експозиція клітин у кріозахисному середовищі, охолодження, заморожування та відтавання, видалення кріопротектора з клітин). Виявлено параметри, що визначають процеси масопереносу води та кріопротекторів ДМСО, 1,2-пропадіолу, гліцерину у системі клітина - оточуюче середовище, що зумовлюють кріозахист і кріопошкодження. З використанням методів суправітального прокрашування, аналізу кількісного та якісного складу клітинних суспензій, адгезивної здатності та фагоцитарної активності встановлено припустимі межі зміни об'єму клітин, що не призводять до падіння їх життєздатності.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / О.П. Синчикова; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Показано, що вивчені амфіфільні сполуки істотно знижують рівень гіпертонічного гемолізу еритроцитів. Встановлено, що їх антигемолітична активність визначається умовами гіпертонічного впливу на клітини, фізико-хімічними властивостями амфіфільних молекул і початковим станом клітин, сформованим на етапі попередньої інкубації в середовищах помірної тонічності за певних температур.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / Н.В. Орлова; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.19 / А.В. Дунаєвська; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив високих швидкостей заморожування: 1000, 2500 та 10000 C/хв, осмолярності кріозахисного середовища та концентрації гліцерину у ньому на цілісність сперміїв після відігріву. Показано, що краща цілісність морфофункціональних параметрів кріоконсервованих сперміїв спостерігається за швидкості заморожування 2500C/хв у разі осмолярності кріозахисного середовища 430 мОсм/кг і концентрації гліцерину 4 %. Результати досліджень показали, що додавання кордової сироватки у кріозахисне середовище збільшує виживаність і час рухливості сперміїв після відігріву. Розроблено ефективний метод виділення рухливої фракції кріоконсервованих сперміїв при нормо- і олігоастеноспермії.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / К.С. Гальченко; НАН України. Ін-т пробл кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив заморожування, сублімаційного висушування та умов зберігання молозива корів на його pH, кислотність і характер перекисних процесів у ліпідах молозива, а також на збереження антиоксидантних властивостей лактоферину, що входять до його складу. Виявлено ефективність сублімаційно висушеного молозива у разі експериментального цукрового діабету та вплив лактоферину на життєздатність і репаративні процеси у ДНК меланомних клітин лінії Arn8 після ультрафіолетового опромінювання. На підставі результатів дослідження ефективності сухого молозива у випадку цукрового діабету показано, що його пероральне введення сприяє зменшенню концентрації глюкози у крові та інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в організмі. Встановлено, що лактоферин проявляє цитотоксичну дію по відношенню до меланомних клітин лінії Arn8 у культурі. Зазначено, що у даному випадку він не сприяє просуванню клітин з пошкодженою ДНК у цикл проліферації.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / І.В. Рассоха; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше встановлено, що за умов розвитку ад'ювантного артриту (АА) кріоконсервована та нативна суспензії плаценти ((КСП) і (НСП) знижують рівень експресії антиапоптичного білка Dcl-2 та підсилюють апоптоз імунокомпетентних клітин (ІКК). За результатами досліджень одержано дані щодо особливостей коригувальної активності КСП і НСП стосовно апоптичних і антиапоптичних процесів у ІКК. Установлено наявність більш виразного апоптоз-індукованого потенціалу у КП у порівнянні з НСП. З'ясовано, що у віддалені строки посттрансплантаційного періоду проапоптозна активність КСП знижувалась. Відзначено, що виявлена феноменологія прояву функціональної активності КСП детермінується зміною її клітинного складу після кріоконсервування, а саме, зниженням вмісту клітин Кащенко - Гофбауера. Уперше у порівняльному аспекті оцінено імунокоригувальний ефект КСП і НСП. Показано, що у динаміці розвитку АА застосування суспензії плаценти сприяє купіруванню у мишей-реципієнтів клінічних ознак артриту, стимулюванню гемопоезу та інгібуванню розвитку гіперплазії тимусу, селезінки та лімфатичних вузлів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / П.П. Пашинський; Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини НАН України. — Х., 2001. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вміст біологічно активних сполук (білків і гормонів), у фетальних препаратах, отриманих з плодів людини 10 тижнів гестації за допомогою розробленої кріобіотехнології, а також їх дію на функціональний стан гепатоцитів пацюків у модельних системах in vitro (у разі гіпотермічного зберігання) та in vivo (у випадку отруєння тварин в порівнянні з препаратами, отриманими з печінки плоду 24 тижнів гестації. Показано, що кріоконсервовані екстракти, вилучені з фетальних тканин, відзначаються специфічністю складу білків і гормонів, що дозволяє ідентифікувати та сертифікувати препарати відповідно до їх тканинної та видової приналежності. Найбільш вираженою гепатопротекторною дією володіє препарат у вигляді екстракту, отриманий з фетальної печінки. Ефективність кріоконсервованих препаратів залежить від термінів гестації плоду. Екстракт, виділений з печінки плоду 10 тижнів гестації, має більш виражену відновлювальну та регулювальну дії на печінку, ніж препарати (гомогенат, гепатоцити, цитозольна фракція), отримані з печінки плоду 24 тижнів гестації, про що свідчать показники інтенсивності процесів ПОЛ, цитолізу (активність ферментів АлАт та АсАт) та антиокисної системи (активність ферментів супероксиддисмутази та каталази).

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / І.В. Слета; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Під час дослідження морфологічних, біохімічних і коагуляційних показників крові встановлено, що локальна еріодеструкція нормальної печінки спричиняє помірні зрушення її функціональної активності, які мають тимчасовий характер. Доведено, що локальний кріовплив на циротично змінену печінку не обтяжує метаболічні та структурно-функціональні порушення, пов'язані з перебігом експериментального цирозу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / О.В. Онищенко; Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини НАН України. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив кріопротекторів гліцерину (ГЛ), диметилсульфоксиду (ДМСО) та 1,2-пропандіолу (1,2-ПД), низьких температур та озону на стабільність білків і ліпідного бішару, а також на активність процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) мікросомальних мембран печінки щурів. Встановлено, що за присутності досліджених кріопротекторів відбуваються зміни конформації білків мікросомальних мембран, змінюється мікрооточення білків, доступність білків розчинникові, підвищується гетерогенність їх структури. З'ясовано, що ПОЛ в мікросомальних мембранах прискорюється за умов додавання 30 - 40 мас. % ДМСО, 1,2-ПД і ГЛ і уповільнюється після низькотемпературного впливу за умов додавання 10 - 15 мас. % ГЛ. Показано, що озон в дозах 0,08 - 3,8 мг/л впливає на структурний стан білків і ліпідного бішару мікросом. Зростання дози озону викликає зниження термостабільності мікросомальних білків та посилення активності процесів ПОЛ в мікросомах.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / Н.Ю. Шкодовська; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено технологію одержання водно-сольового екстракту з кріоконсервованих фрагментів шкіри новонароджених поросят. На підставі аналізу хроматографічних досліджень зроблено висновок, що в екстракті присутній широкий спектр речовин пептидної природи з імовірними регуляторними властивостями. Встановлено, що застосування екстракту шкіри новонароджених поросят (ЕШНП) під час терапії експериментальних опікових і холодових ран сприяє прискоренню процесу їх загоєння. Виявлено, що екстракт сприяє зменшенню вираженості запальної реакції, а також істотному прискоренню темпів формування грануляційної тканини. У разі застосування ЕШНП для місцевого лікування опікових і холодових ран в експерименті спостережено значні зміни цитограм у різних термінах дослідження у вигляді зменшення альтернативних і ексудативних порушень, стимуляції початку фази проліферації. Показано, що введення тваринам ЕШНП справляє достовірний терапевтичний ефект під час лікування інфікованих опікових і холодових ушкоджень II-го ступеня без застосування антибіотиків і консервативного місцевого лікування.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / Н.М. Бабенко; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології та кріомедицини. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості впливу кріоконсервування, таких як концентрація кріопротектора, склад розчину кріоконсервування, швидкість охолоджування-відігрівання на морфофункціональні властивості ембріональних нервових клітин (ЕНК). У порівняльному аспекті оцінено кріоконсервовані та нативні ЕНК з використанням двох модельних систем - культивування останніх in vitro та після введення тваринам з індукцією експериментального алергійного енцефаломієліту як аналога розсіяного склерозу людини. Описано характер росту та морфологічні зміни кріоконсервованих ЕНК залежно від терміну розвитку експлантатів, складу живильного середовища та типу культуральної системи. Відзначено, що успіх проведеної терапії ембріональними клітинами визначається вихідним статусом трансплантату та фазою розвитку імунозапального процесу. Наведено дані про особливості дії кріоконсервованих ЕНК у порівнянні з нативними за умов введення щурам з ЕАЕ, насамперед різного ступеня корекції клініко-неврологічних, імунологічних та метаболічних порушень, що може свідчити про модифікацію антигенного спектра та зміну здатності ЕНК до продукції регуляторних цитокінів після кріоконсервування.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / Н.М. Тимченко; НАН України. Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Х., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив температури, розчинів солей, кріопротекторів на гемоглобін А та фетальний гемоглобін, а також взаємодію даних білків з модельними ліпосомальними мембранами. Методом спектрофотометрії виявлено, що заморожування - відтавання призводить до збільшення вмісту метформ гемоглобінів, а розчини солей - до розпаду гемоглобіну F на димери за менших концентрацій солей, ніж для гемоглобіну A. З'ясовано, що за низькотемпературного впливу на гемоглобіни A та F 1,2-пропандіол змінює конформацію фетального гемоглобіну та не впливає на гемоглобін A. Виявлено, що заморожування - відтавання оксигемоглобінів A та F не впливає на кінетику взаємодії з ліпосомальними мембранами, сформованими з кардіоліпіну та фосфатидилхоліну.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / О.В. Оченашко; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено, що введення кріоконсервованих клітин ембріональної печінки тваринам з печінковою недостатністю призводить до активації відновлювальних процесів у печінці. Досліджено, що у тварин з частковою гепатектомією спостерігається посилення синтезу ДНК і прискорення відновлення маси органа. Доведено, що у тварин з експериментальним цирозом активація репаративного процесу в ураженому органі супроводжується покращанням біоенергетичних параметрів і нормалізацією біохімічних показників крові. Виявлено, що трансплантація кріоконсервованих клітин ембріональної печінки призводить до зниження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові щурів на всіх моделях печінкової недостатності. На підставі моделі часкової гепатектомії показано, що даний ефект обумовлений зміною активностей неферментативної та ферментативної компонент антиоксидантних систем у печінці та крові щурів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / А.В. Мамонтова; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив швидкостей охолодження і кріопротекторів (ДМСО, гліцерин, ПЕО-400 і ПЕО-1500 у концентраціях 5 %, 10 % і 20 %) на збереження фрагментів селезінки свиней. Вивчено збереження таких показників життєздатності, як інтенсивність ендогенного дихання фрагментів, деякі показники функціонально-метаболічного стану спленоцитів. На підставі отриманих даних розроблено спосіб кріоконсервування досліджуваного біоматеріалу, який включає заморожування фрагментів за присутності 20 % ПЕО-400 або ПЕО-1500 і дозволяє створити їх певний запас у кріобанку для подальшого використання в медичній практиці, наукових дослідженнях, біотехнології.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / Н.О. Лупілова; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / О.О. Олійник; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Одержано нові дані про вплив різних аніонів, включених у середовище регідратації, на чутливість еритроцитів до постгіпертонічного лізису еритроцитів (ПГЛ). Встановлено, що у ряду "хлорид - піруват - сульфат - сахароза -цитрат" рівень ПГЛ залежить не від присутності у середовищі регідратації електроліт або неелектроліт, а від здатності аніонів проникати в клітини на етапі відновлення клітинного об'єму. Виявлено влив перерозподілу іонів у клітини на етапі інкубації у гіпертонічних середовищах на підвищення рівня ПГЛ. Вперше показано, що блокування вихідних потоків аніонів хлориду за допомогою інгібітору аніонного транспорту ДІДС і включення у клітини іонів натрію на етапі дегідратації під час обробки клітин нігерицином супроводжується збільшенням рівня ПГЛ. Виявлено, що модифікація мембрани ЙААЛ/ПХМБ усуває чутливість еритроцитів до ПГЛ в сахарозному та цитратному середовищах. Показано, що гіпертонічна обробка не порушує транспортної функції аніонного переносника еритроцитів - білка смуги 3.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / О.Є. Кутіков; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено вплив попереднього періодичного помірного загального охолодження щурів-самців віком 3 та 6 місяців на формування і наслідки емоційно-больового стресу під час визначення функціонального стану церебральних механізмів регуляції загальної активності (за даними ЕЕГ, динаміки вмісту мікро- та макроелементів у структурах головного мозку, сироватці крові та деяких внутрішніх органах, морфологічних змін структур головного мозку та надниркових залоз). Отримані результати свідчать, що попереднє загальне охолодження знижує прояви неспецифічної реактивності та пом'якшує наслідки дії стресогенного фактора з високою вірогідністю у тварин пубертатного віку, що може бути обумовлено більшою пластичністю церебральних механізмів регуляції функцій.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / І.В. Шаніна; НАН України. Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанню тривалого холодового (0 - 4) C зберігання ізольованих гепатоцитів та цілої печінки. Показано, що збереження морфологічних і метаболічних параметрів ізольованих гепатоцитів та печінки за умов гіпотермічного зберігання залежить від складу консервувального розчину. Встановлено, що сахарозомісткий розчин (СМР) забезпечує збереження життєздатності об'єму, енергетичного стану та процесів перекисного окислення ліпідів ізольованих гепатоцитів протягом 48 годин. Доведено, що під час гіпотермічного зберігання цілої печінки щурів у СМР досягається найменший вихід амінотрансфераз у перфузат у процесі холодової реперфузії органу в порівнянні з розчинами Маршал та UW. Встановлено, що в системі ізольованої печінки гепатоцити є більш чутливими до пошкоджуючих факторів за умов холодової ішемії. Показано, що через пригнічення набухання ізольованих клітин та органу виникають порушення в енергозабезпеченні клітин.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.19 / І. А. Бєлих; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. — Х., 2006. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше експериментально показано, що за умов присутності певних доз озону в ростовому середовищі M9 зростає проліферативна активність бактерій Escherichia coli. Встановлено активізацію репараційних процесів дріжджоподібних грибів Candida albicans та вплив на стійкість еритроцитів до гемолізу певних доз озону. Доведено, що активність ацетилхолінестерази зростає під дією малих доз та знижується у процесі підвищення деякого порогового значення. Описано можливості використання під час кріоконсервування біологічних об'єктів.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины