Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Гидробиология


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / О.О. Шахматова; НАН України. Ін-т біології півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано комплекс біомаркерів антиоксидантної системи для кількісної оцінки стану гідробіонтів та середовища їх існування у прибережній зоні Чорного моря. Вперше виявлено роль каталази у процесі адаптації гідробіонтів до забруднення. Визначено інтервали активності каталази у гідробіонтів-індикаторів, що відповідають їх умовно нормальному функціонуванню. Визначено норму реакції процесу перекисного окиснення ліпідів в організмах-індикаторах. Виявлено діапазони зміни параметрів середовища (температури, щільності, концентрації кисню, фосфатів, нітратів і нітритів), що відповідають умовам нормального функціонування личинок риб Atherina hepsetus L., а також двох видів водоростей-макрофітів - Enteromorpha intestinalis (L.) Link. та Ceramium rubrum (Huds.) Ag. На підставі даних щодо активності антиоксидантної системи гідробіонтів виконано ранжування досліджених районів за рівнем трофності. Рекомендовано використання антиоксидантної системи гідробіонтів під час проведення моніторингових робіт у прибережній зоні Чорного моря.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / О.В. Баланда; Ін-т гідробіології НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості накопичення алкалоїдів у біомасі та середовищі росту водяних рослин. Показано, що основним джерелом надходження алкалоїдів у воду дніпровських водосховищ є синьозелені водорості, які містять у своїй біомасі значно більше цих речовин, ніж макрофіти. Розроблено експрес-метод визначення вмісту алкалоїдів у воді. Виділено та ідентифіковано комплекси алкалоїдів і супутні їм біологічно активні речовини Nuphar lutea та Nymphaea candida. Визначено, що алкалоїди Nuphar lutea та Nymphaea candida залежно від концентрації можуть стимулювати або гальмувати фізіологічні функції гідробіонтів (гетеротрофні бактерії, водорості, зоопланктон, молюски, молодь та статевозрілі особини риб). Дія цих метаболітів зумовлена спупенем їх розчинності в воді. Хлоргідрати алкалоїдів більш активні, ніж їх вільні форми. Доведено, що комплекс алкалоїдів Nuphar lutea відносно розглянутих гідробіонтів мав вищу токсичність від одержаного з Nymphaea candida. Висвітлено питання перспективності застосування хлоргідратів алкалоїдів Nuphar lutea з метою запобігання грибковим ураженням ікри в процесі її інкубації.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Е.Л. Звенигородський; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та апробовано новий комплекс методів обробки даних дистанційного моніторингу угруповань водяних рослин на базі теорії розмитих множин та нечіткої логіки. За допомогою методів кластерного аналізу проведено типізацію структурних одиниць угруповань водяної рослинності української ділянки гирла Дунаю та Київського водосховища. У ході типізації виявлено 13 комплексів рослинних асоціацій (КРА) та 58 рослинних асоціацій на 46 ділянках гирла Дунаю, а також 9 КРА та 18 зазначених асоціацій на 51 ділянці Київського водосховища. Проведено класифікацію екологічного стану дніпровських водосховищ за гідрохімічними показниками. Виявлено домінування перехідного стану екосистем та зростання кризових тенденцій в екосистемах водосховищ вниз каскадом. З використанням методу парних порівнянь теорії розмитих множин проведено порівняльний аналіз природоохоронної цінності ділянок гирла Дунаю, а також рекреаційного потенціалу дніпровських водосховищ.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / О.Д. Губанова; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження багаторічних змін мезозоопланктону Севастопольської бухти за період з 1976 р. до 2002 р. Наведено оцінку довгострокових змін таксономічного складу, структури, чисельності мезозоопланктону та його основного компоненту - копепод, а також сезонних флуктуацій даних показників. Проаналізовано зміни, що відбулися у таксоцені роду Acartia, найбільш чисельному у мезозоопланктоні прибережних ділянок Чорного моря. Виявлено особливості сезонної динаміки, статевої та розмірної структур популяції нового для Чорного моря виду A. tonsa та їх відмінності від популяції аборигенного виду A. clausi. Досліджено реакцію угруповання мезозоопланктону на зміну умов довкілля, а також випадкову інтродукцію нових видів на різних рівнях організації: в угрупованні мезозоопланктону, у таксоцені копепод, у таксоцені Acartia, у популяціях окремих видів копепод.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Ю.Ю. Юрченко; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив просторово-геометричної організації біокосних систем на інтенсивність їх функціонування, закономірності впливу геометричних характеристик фізичних моделей живих об'єктів на інтенсивність їх взаємодії з рухомою водою, а також закономірності заселення експериментальних моделей штучних рифів прикріпленими безхребетними. Розраховано швидкості споживання кисню, розчиненої органічної речовини та бікарбонатів в об'ємі життєвого простору штучних рифів. Встановлено першочерговий вплив просторово-геометричної організації косної частини біокосних систем на їх біологічні властивості. Шляхом геометричних співвідношень життєвих просторів можна регулювати видовий склад і щільність їх заселення організмами, регулювати швидкості біогенних потоків речовин, які проходять крізь дані системи. Доведено можливість визначення оптимальних значень геометричних параметрів для створення штучних рифів біопродукційного та біомеліоративного призначень. Природні норми концентрації живої маси та питомої швидкості споживання кисню закономірно знижуються за умов збільшення об'єму біокосних систем під час дослідження їх у діапазоні 13 порядків за величиною об'єму.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / А.Г. Петросян; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вирішенню методичних проблем та питанням практичного використання методів біотестування для оцінки якості морського середовища. Запропоновано комплекс методів оцінки токсичності морської води, донних відкладів та окремих забруднювальних речовин з використанням тест-об'єктів - водоростей, інфузорій та наупліальних стадій ракоподібних. Проведено апробацію методів біотестування, вивчено просторові та часові характеристики якості води в Одеській затоці та прилеглих акваторіях моря з метою виявлення великих джерел забруднення. Виявлено "гарячі точки", на яких біологічні ефекти забруднення фіксувались протягом ряду років. Проведено дослідження щодо визначення токсичності морських донних відкладів у акваторіях з різним ступенем антропогенного навантаження - в Одеському порту, на Новому Одеському звалищі грунтів. Оцінено токсичність мийного засобу нового покоління (аквамару), який використовується для очистки стічних вод, що містять нафту, а також сипучих вантажів (бокситів та глинозему), які перевозяться та перевантажуються у чорноморських портах, для оцінки можливих наслідків надходження їх в морське середовище. На підставі експериментальних спостережень запропоновано шкалу визначення токсичності тестованих середовищ.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / А.Г. Петросян; НАН України. Ін-т біології півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Запропоновані методи оцінки токсичності природньої морської води, донних відкладів та окремих забруднюючих речовин з використанням тест-об'єктів - лабораторних культур морських планктонних водоростей, інфузорій і наупліальних стадій ракоподібних. Проведена атестація методів біотестування в Одеській затоці та прилеглих акваторіях моря з метою виявлення найбільш великих джерел забруднення.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.17 / Ю.М. Токарев; Ін-т гідробіології НАН України. — К., 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено новий напрям сучасної гідробіології: біофізичну екологію пелагіалі - науку про основи біофізичних взаємодій гідробіонтів. Вперше проведено оцінку співвідношення просторової та часової мінливості біофізичних полів пелагіалі на різних масштабах структурованості організмів. Встановлено, що характеристики біолюмінесцентного й акустичного полів можуть використовуватисть як маркери просторової структури пелагічних угруповань та експресивного тесту їх функціонального стану. Визначено зв'язок характеристик біофізичних полів, що створюються гідробіонтами, з гідрофізичними параметрами водних мас.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Л.В. Малахова; НАН України. Ін-т біології півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено закономірності вмісту та розподілу хлорорганічних ксенобіотиків у воді, гідробіонтах і донних відкладах Чорного моря. Виявлено критичні зони забруднення хлорорганічними сполуками (ХОС). Визначено залежність рівнів накопичення ХОЗ від фізико-хімічних параметрів донних відкладів. Встановлено, що райони впливу стоків Дунаю та дампінгу у північно-західній частині Чорного моря, а також прибережні райони портів Севастополя, Керчі, Феодосії за вмістом ХОС в компонентах їх екосистем є критичними зонами Чорного моря. З'ясовано, що локальні джерела надходженя ПХБ в акваторію прибережних районів моря впливають на збільшення вмісту цих забруднювачів у водяних організмах. На підставі результатів моніторингу гексахлороциклогексану (ГХЦГ), дихлородифенілтрихлоретану (ДДТ) і поліхлорованих біфенілів (ПХБ) у воді, водоростях, молюсках та рибах встановлено тенденцію зниження їх концентрацій. Показано, що основним депо ХОС у Чорному морі є донні відклади, а серед чорноморських організмів найбільшими концентраторами ХОС є ссавці з високим вмістом ліпідів. Розраховано потік седиментаційного депонування ПХБ у донні відклади Севастопольської бухти та період седиментаційного очищення води бухти від ПХБ.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / О.С. Губарева; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис...канд. біол. наук: 03.00.17 / В.В. Кривопиша; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання комплексного вивчення процесів, які відбуваються в мозку коропа під впливом сезонних змін температур і токсикантів: аміаку, катіонів, важких металів, фенолу та у разі зміни pH водного середовища. Показано значення гамма-амінобутиратного (ГАМК)- шунта та глутамат-глутамінової системи у підтримці енергетичного та метаболічного гомеостазів: формування пулу нейромедіаторів, детоксикація аміаку, забезпечення функціонування адаптивних енергетичних гілок ГАМК-шунта (у зимові місяці активніша нейромедіаторна гілка, весною - енергетична). Виявлено ефект підтримання гомеостазу в мозку коропа за рахунок синтезу кетонових тіл, внаслідок впливу гіпотермії та токсикантів (аміаку, іонів, свинцю, фенолу, за політоксичної дії стічних вод).

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Ірина Вікторівна Дробецька; НАН України; Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / О.О. Пасічна; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2004. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Рекомендовано використання ендогоніуму та кладофори як біомоніторів забруднення водного середовища іонами міді та марганцю. Запропоновано метод біотестування токсичності водного середовища, що базується на порівняльному аналізі співвідношення між інтенсивністю фотосинтезу та дихання макрофагів у досліджуваній і контрольній воді.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.17 / Б.Г. Александров; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2002. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розвинуто новий напрямок гідробіологічних досліджень функціональної ролі водних угруповань у формуванні якості прибережних вод на підставі біогеохімічного підходу. З метою оцінки внеску гідробіонтів у трансформацію речовини та енергії визначено калорійність масових видів планктону та бентосу Чорного моря, виведено "універсальні" рівняння для визначення продукції та дихання безхребетних на будь-якій стадії онтогенезу. З використанням схеми біотичного балансу подано кількісну оцінку виняткової ролі обростання в самоочищенні прибережної зони моря. Описано фундаментальні закономірності сукцесії обростання на твердих субстратах різного типу. Оцінено біопозитивні властивості матеріалів, які найчастіше використовуються у гідробудівництві. Виведено кількісні залежності структурно-функціональної організації водних угруповань від геометрії їх життєвого простору. Наведено визначення поняття "найближчий життєвий простір", запропоновано спосіб визначення його обсягу. Обгрунтовано новий показник функціональної активності угруповання обростання, що відображає внесок його рослинної та тваринної компоненти. Виведено рівняння для оцінки внеску організмів обростання в самоочищення прибережних екосистем за рядом регламентованих показників.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / В.І. Юришинець; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню прісноводних двостулкових молюсків та їх ендобіонтів, як єдиної симбіоценотичної системи. У роботі проведено ценотичний та популяційний аналіз двостулкових молюсків, досліджено видовий склад та дано ценотичну характеристику популяцій їх ендобіонтів. З'ясовано, як ценотичні та популяційні характеристики двостулкових молюсків впливають на видовий склад та ценотичні характеристики популяцій ендобіонтів. Досліджено склад та динаміку симбіоценозу "двостулкові молюски - ендобіонти" у перифітоні та бентосі, в умовах річкової екосистеми (гирло р.Десна ) та водосховища (верхня ділянка Канівського водосховища р.Дніпро). На основі проведеного аналізу та даних літератури дано загальну характеристику дослідженій симбіоценотичній системі. Вперше у гідробіологічних дослідженнях розраховано потік енергії, що проходить через симбіотичну систему "молюски IDreissena polymorphaD - інфузорії IConchophthirus acuminatusD".

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / О.В. Кривенко; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено, що швидкості споживання нітратів і амонію мікропланктоном змінюються від мінімальних величин взимку до максимальних - влітку. Визначено, що концентрації нітратів і амонію у поверхневому шарі та константи напівнасичення для процесу їх споживання мікропланктоном помірно рівні. З'ясовано, що вміст неорганічних сполук азоту у середовищі лімітує швидкість їх споживання та розвиток водоростей у Чорному морі у півтора - два рази. Зазначено, що на фоні виснаження запасів нітратів і амонію у зоні фотосинтезу ступінь забезпеченості мікропланктону азотом знижується у три - п'ять разів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Г.В. Іванович; НАН України. Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вміст глікогену та його динаміку у тілі мідій Одеської затоки. Доведено, що вміст глікогену у тілі мідій з марікультурних колекторів у 1,8 рази вищий, ніж у мідій природних субстратів. З'ясовано, що він вірогідно зменшувався з верхньої частини колектора - 4,58 %, до нижньої - 2,68 % сирої маси. Виявлено, що вміст глікогену у зовнішніх частинах друзи вищий, ніж у внутрішніх у 1,6 - 1,8 рази. За результатами вивчення максимального вмісту глікогену у тілі мідій за літнього періоду (червень - липень) установлено, що цей вміст значно нижчий в Одеській затоці, ніж у мідій з Кримського регіону (2,98 та в 5,20 - 5,70 % сирої маси відповідно). Виявлено різницю максимальних рівнів вмісту глікогену на п'яти прибережних станціях з різним рівнем водообміну. Цей рівень послідовно зменшується від станції з вільним водообміном - 4,9 % до станції з обмеженим рівнем водобміну - 2,1 % сирої маси. Під час дослідження різних органів мідій установлено, що максимальний вміст глікогену у гонадах, а мінімальний - у зябрах. Визначено, що найбільшого рівня вміст глікогену становить на стадії статевого спокою у гонадах - 5,15 %, у гепатопанкреасі - 1,91 %, у зябрах - 1,79 % сирої маси. Мінімум цього компонента відзначено на стадії вимету в усіх органах. Сумарних ліпідів виявлено найбільше у гепатопанкреасі. В усіх органах вміст сумарних ліпідів максимальний у період дозрівання статевих продуктів на переднерестовій стадії: у гепатопанкреасі - 2,47 %, у гонадах - 1,53 % та у зябрах - 0,92 % сирої маси. Мінімум цього вмісту виявлено в усіх органах у період вимету статевих продуктів. Установлено можливість використання вмісту глікогену та сумарних ліпідів, а також супутніх показників (вмісту сирої та сухої речовини, вологи та морфо-функціональних індексів) як індикаторів стану молюсків на різних стадіях репродуктивного циклу та за різних умов мешкання.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Н.В. Миронова; НАН України. Ін-т біології півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі повного анатомо-морфометричного аналізу вперше проведено ревізію роду грацилярія в Чорному морі та відновлено існування двох його видів: Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. і G. dura (Ag.) J.Ag. В обох видів виявлено та описано по три форми, дві з яких є неприкріпленими. Вперше простежено сезонну динаміку структурно-функціональних показників фітоценозів за наявності в них грацилярії. На основі даних розмірно-вагової структури ценопопуляцій виявлено зміну генерацій видів і форм грацилярії за природних умов. Здійснено оцінку запасів найбільших скупчень грацилярії у Чорному морі. Показано можливість і перспективність культивування , вивчено особливості її росту, продукції та формування таломів за різних експериментальних умов вирощування.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / М.О. Платонов; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вперше здійснено токсикологічну оцінку нових біологічно активних препаратів ("Триман-1", "Рост-3", "Клепс" і вуглеамонійної солі) з використанням стандартних для водної токсикології тест-об'єктів. Проведено експериментальне вивчення дії різних концентрацій нових препаратів на ряд поколінь C. affinis. Вперше одержано дані щодо тривалого впливу малих концентрацій регуляторів росту рослин і вуглеамонійних солей на розмноження рачків у ряду поколінь. Встановлено вплив високих концетрацій бактерій на життєдіяльність C. affinis, D. magna та M. macrocopa.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.17 / Н.Г. Сергеєва; НАН України. Ін-т біології півд. морів ім. О.О.Ковалевського. — Севастополь, 2001. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено мейобентос шельфу, материковий схил та улоговини Чорного моря. На підставі власних багаторічних даних про видову різноманітність і вертикальний розподіл мейобентосу сформульовано нову концепцію про зональний розподіл життя в Чорному морі. Залежно від зустрічальності різних розмірно-екологічних угруповань донних тварин у Чорному морі виділено два пояси (яруси). Перший - від урізу води до глибини 120-150 м, населений організмами макро-, мейо- та мікробентосу, другий - від 120-150 м і до максимальних глибин, де мешкає тільки мейо- та мікробентос. Бентос анаеробної зони представлений гідробіонтами різних угруповань. Одні з них включають звичайні для шельфу Чорного моря види, які невідомими шляхами потрапляють у батіаль, інші - складаються з ендемічних форм глибинної сірководневої зони. У вертикальному розподілі мейобентосу виявлено зональність, зумовлену трьома природними зонами Чорного моря. Кожній із зон (аеробній, проміжній та анаеробній) відповідають специфічні мейобентосні угруповання, утворені сукупністю незалежних популяцій. На підставі виявлених специфічних аномалій у розвитку нематод автор вважає за доцільне використання уніфікованого показника морфологічної мінливості даної групи організмів для оцінки стану прибережної акваторії Чорного моря у разі техногенного навантаження.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины