Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Генетика


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О.О. Крайнов; Селекц.-генет. ін-т - нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено значення варіанс і ефектів ЗКЗ та СКЗ вивчених сортів озимого тритикале різних морфотипів і за цими даними з'ясовано перспективи використання в селекційних програмах сортів тритикале.Встановлено генотипні коефіцієнти кореляції та шляху між зерновою продуктивністю рослин тритикале та його господарсько-корисними ознаками. Створено новий кормовий сорт озимого тритикале Буяна, який за підсумками до 2002 р. визнано перспективним.

Источник: Автореф. дмс... канд. біол. наук. 03.00.15 / Г.В. Макух; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Встановлено частоти та спектр найпоширеніших мутацій гена ТРБМ серед хворих на муковісцидоз, які мешкають на Заході України: delF508 (екзон 10) - 47,6 %, W1282X (екзон 20) - 3,2 %; G542X (екзон 11) - 2,4 %; N1303K (екзон 21) - 2,4 %; CFTRdele2,3(21kb) - 1,6 %. Вперше на підставі аналізів обстежених хворих ідентифіковано мутацію 272del11 (екзон 14а). Показано, що наявність у генотипі мажорної мутації delF508, особливо у гомозиготному стані, асоціюється з важкими клінічними проявами захворювання та вищим ступенем летальності, на відміну від пацієнтів з іншими генотипами. За результатами досліджень встановлено значний генетичний та клінічний поліморфізм випадків муковісцидозу, доведено необхідність проведення молекулярно-генетичного аналізу щодо знайдення гена ТРБМ у разі діагностування цього захворювання.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.15 / З.Р. Кочерга; Укр. наук. гігієн. центр. — К., 1998. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблена методологія програми генетичного моніторингу популяцій людини при мутагенному забрудненні довкілля, яка передбачає одночасне дослідження популяцій генетико-епідеміологічними (оцінка частоти та динаміки природжених вад розвитку, спадкових хвороб і репродуктивних втрат в усій популяції, дослідження демографічної ситуації) та експериментально-генетичними методами (багатофакторний, кореляційний та дискримінантний аналіз дерматогліфічних показників, дослідження функціонального стану генотипу та цитогенетичне обстеження дітей різних регіонів). Доведено наявність негативних генетичних змін в популяціях населення екологічно несприятливих територій. Встановлена перевага мимовільних викиднів на ранніх термінах гестації, зниження народжуваності, зростання перинатальної смертності, природжених вад розвитку і спадкових захворювань у новонароджених та перинатально-померлих дітей. Методом математичного, факторного і кореляційного аналізу вивчені найбільш інформативні дерматогліфічні характеристики взаємозв'язки 64 дерматогліфічних показників дітей різних регіонів Прикарпаття. Проведене цитологічне дослідження ядер букальних епітеліоцитів 565 дітей 6 вікових груп різніх екологічних зон. Встановлені вікові і статеві особливості цитологічних показників (індексів хроматизації, гетеропікнотичної Х-хромосоми, нуклеолярного індексу та морфологічно змінених ядер). Ступінь вираженості змін останніх залежить від умов навколишнього середовища. Розроблений інтегральний показник пошкодження спадкового апарату дітей цих регіонів на основі кореляційного аналізу між дерматогліфічними, цитологічними та цитогенетичними характеристиками.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Анна Миколаївна Дубровська; НАН України; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Катерина Василівна Спірідонова; НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / М.М. Можаренко; УААН. Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано можливість використання алелей гордеїнкодувальних локусів для маркування ступеня зимостійкості озимого ячменю. Для розв'язання даної задачі створено методику електрофорезу гордеїна в кислому поліакриламідному гелі. Побудовано каталог основних алелей гордеїнкодувальних локусів. На модельному об'єкті, матеріалі конкурсних сортовипробувань і колекції вивчено взаємозв'язок алельного складу даних локусів зі ступенем зимостійкості. Створено математичні та графічні моделі цього зв'язку, що мають високий ступінь надійності. Показано, що запропоновані математичні моделі мають найбільший ступінь достовірності у роки з суворими умовами зимівлі рослин. Вивчено серії алелей гордеїнкодувальних локусів, що маркують низький, середній і високий ступінь зимостійкості озимого ячменю. Показано, що найбільшу зимостійкість мають генотипи з формулами 2.4.4., 2.3.1. Створено два сорти озимого ячменю "Метелиця" та "Достойний".

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О.А. Бойко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни ряду біологічних показників порід, гібридів, партеноклонів шовковичного та ліній дубового шовкопрядів після опромінення грени низькоінтенсивними полями надвисокочастотних (НВЧ), крайньовисокочастотних (КВЧ) випромінювань і лазера. Визначено залежність реакції від генотипу, параметрів електромагнітного поля й експозиції опромінення. Виявлено стимулювальний ефект низькоінтенсивного НВЧ, КВЧ і лазерного опромінення грени на показники неспецифічної стійкості та продуктивності шовковичного шовкопряда. Досліджено вплив електромагнітних опромінень на біологічні ознаки другого покоління. Доведено стимулювальнй ефект лазерного опромінення грени на господарсько-цінні показники дубового шовкопряда.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / В.М. Попов; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено внутрішньовидову мінливість ізоферментних систем і можливості їх використання в селекції та генетиці соняшника. Визначено характер спадкування і генетичного контролю анодної естерази, катодної кислої фосфатази, катодної естерази та НАД-залежної малатдегідрогенази за допомогою електрофорезу в поліакриламідному гелі. Встановлено генетичний контроль генів анодної та катодної естерази в листках. Розглянуто міжлінійний поліморфізм, проведено біохімічну паспортизацію та класифікацію інбредних ліній соняшника , а також встановлено рівень гібридності простих гібридів соняшнику за допомогою ізоферментних систем. Досліджено можливість використання ізоферментних маркерів для прогнозування ефекту гетерозису у соняшника.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / С.Б. Аленіна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемам гетерозису і мінливості адаптивних ознак у Drosophila melanogaster в умовах впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання. Ефекти опромінення He-Ne лазером досліджено на організменному і субклітинному рівнях. Вивчено роль генотипічної й експозиційної компонент у детермінації кількісних ознак, пов'язаних із репродукцією та адаптацією. Встановлено, що опромінення на ранніх етапах онтогенезу приводить до змін вищевказаних ознак, а ступінь виразності ефекту гетерозису залежить від режиму впливу. Підтверджено взаємозв'язок між адаптивними ознаками і біоелектричними властивостями клітинних ядер.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / А.В. Бленда; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання вивчення генотипних особливостей та вдосконалення біотехнологічного процесу мікроклонального розмноження представників підродини Prunoidae із застосуванням молекулярно-генетичних маркерів. Зроблено порівняльний аналіз регенераційної здатності за умов in vitro досліджених генотип даної підродини розподілено на групи. Виявлено наявність позитивної кореляції між вмістом фенольних сполук в однорічних пагонах та здатністю до регенерації в умовах in vitro у процесі мікроклонального розмноження даних генотипів. Запропоновано використання кількісного вмісту фенольних сполук в якості додаткових біохімічних маркерів під час роботи з генотипами даної підродини в культурі in vitro. Досліджено і проведено відбір поліморфних ферментних систем з метою ідентифікації окремих представників даної підродини за умов in vitro та in vivo. Охарактеризовано досліджені ферментні системи та проведено розподіл генотипів за визначеними типами ізоферментних спектрів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Д.М. Басовський; УААН. Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське, Київ. обл., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив порушення цілісності прозорої оболонки ооцитів корів шляхом часткового розсічення або повного ферментативного видалення на активацію до партеногенезу, моно- та поліспермне запліднення яйцеклітин та доімплантаційний розвиток зародків поза організмом. Розглянуто морфологічні та цитогенетичні особливості формування пронуклеусів у поліспермних зиготах великої рогатої худоби. Розроблено методику часткового розсічення прозорої оболонки ооцитів корів, яка не потребує використання мікроманіпулятора. Проведено порівняльний аналіз розвитку поза організмом половинок і четвертинок морул, а також бластоцист, одержаних in vitro та in vivo. Досліджено здатність до розвитку in vitro ізольованих бластомерів 4 - 8-клітинних зародків, отриманих поза організмом.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Р.А. Якимчук; НАН України; Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено цитогенетичну активність радіонуклідних забруднень у зоні відчуження ЧАЕС через 13 років після аварії. Встановлено суттєве збільшення, у порівнянні з спонтанним рівнем, частоти хромосомних аберацій і видимих мутацій у разі дії низьких доз гамма-променів і хімічних мутагенів на озиму пшеницю. Розглянуто можливість тестування низьких доз хімічних мутагенів у навколишньому середовищі за спектром хромосомних аберацій. Визначено, що максимальний вихід продуктивних форм викликають низькі дози гамма-променів і хімічних мутагенів. Встановлено, що зона відчуження ЧАЕС і місця локалізації низьких доз мутагенних факторів становлять генетичну загрозу для живих організмів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / В.Р. Федорова; Селекц.-генет. ін-т - нац. центр насіннєзнав. та сортовивч. УААН. — О., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено ефекти генів фотоперіодичної реакції - однієї з генетичних систем, яка контролює тривалість вегетаційного періоду. Установлено відмінності прояву конкретних алелів трьох Ppd генів (Ppd1, Ppd2, Ppd3) за декількома ознаками: темпи розвитку озимої м'якої пшениці, час включення та тривалість дії генетичної системи Ppd, а також плейотропні ефекти вказаних генів на рівень розвитку окремих господарсько-цінних ознак в єдиному генофоні озимої м'якої пшениці. Показано, що ефект генів фотоперіодичної реакції виявляється в різній тривалості проходження II - V етапів органогенезу і дія генів Ppd триває на цьому проміжку часу. Найбільшу селекційну цінність для умов півдня України виявлено у носіїв генів слабкої фотоперіодичної чутливості - Ppd1 та Ppd3. У той же час у селекційних програмах для зон з достатнім рівнем зволоження та тривалим природним днем рекомендовано залучати носіїв домінантного гена Ppd2, оскільки за подібних умов може реалізуватись генетичний потенціал домінантного алеля даного гена за ознаками продуктивності рослин. Запропоновано використовувати результати роботи з метою одержання сортів (генотипів) озимої пшениці з запрограмованим темпом розвитку для конкретної зони України, що дає змогу суттєво зменшити втрати врожаю від впливу стресових чинників зовнішнього середовища, а також скоротити об'єми селекційних програм.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / А.Л. Вількер; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 14 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що демографічному процесові малочисельних міст і селищ східної України притаманні зниження показників ефективної чисельності, шлюбності, частки новонароджених у репродуктивно сприятливому віці, низька та недостатня для простого відтворення народжуваність. Встановлено, що більша частка індекса тотального добору припадає на компоненту диференційної плодючості. Найбільшу роль у формуванні розподілу популяцій відіграють соціально значущі ознаки - освіта та професія, причому їх роль у формуванні шлюбної структури зростає. Значення національності, місця народження як факторів, що формують популяцію, знижується. Показники структури неоднакові для популяцій різної чисельності та національного складу. Найбільш високі значення компонент аутбрідингу відзначено в міських популяціях, найменші - в українських селищах. Російські селища за цими показниками займають проміжне положення.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О.В. Філіпцова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчення записів шлюбів, які були зареєстровані в 1960, 1985 та 1992-95 рр. в урбанізованих популяціях східної України (Харків, Донецьк, Полтава), показало, що в 90-і роки змінилась динаміка генетико-демографічного процесу. Якщо з 1960 по 1985 рр. у цих популяціях збільшувався аутбридинговий компонент (підвищення національного різноманіття, відсотка міжнаціональних шлюбів, дальності міграції та шлюбної відстані), то в 90-і роки почався зріст інбридингового компонента (зменшення коефіцієнта міграції, етнічного різноманіття, шлюбної відстані, підвищення відсотка однонаціональних шлюбів, тенденція до моноетнічності). За ознаками "національність" та "місце народження" міські популяції східної України наближаються до панміксії, за соціально-професійними ознаками (освіта, професія) вивчені популяції залишаються репродуктивно підрозділеними.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 / І.М. Першина; Ін-т олійн. культур УААН. — Запоріжжя, 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено успадкування основних декоративних ознак соняшнику: пігментації суцвіть і рослини загалом, морфологічних мутантів суцвіть, стебел та листя. Встановлено, що різноманіття жовтих базових забарвлень суцвіть контролюється не менше, ніж 8 різними генами, серед яких два виявлено вперше. Загальна кількість алелів, що регулюють розподіл антоціану на крайових квітках, не менше 21. Відкрито рецесивний ген принципово нової дистальної локалізації антоціану. Махровість суцвіть соняшнику як феномен включає у себе два незалежні компоненти - форму і відносну довжину дискових квіток. Виділено вісім нових морфологічних мутантів стосовно форм крайових квіток. Модернізовано класифікацію типів гіллястості соняшнику. Створено генетичну колекцію морфологічних мутантів соняшнику, до складу якої входить понад 220 зразків. На її основі виведено перші вітчизняні гібриди декоративного соняшнику: Лунний, Юліана, Кармен та Надія.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / С.Л. Мірось; Селекц.-генет. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше встановлено кількість генів специфічної стійкості до збудника фузаріозу в десяти ліній озимої м'якої пшениці, що використовуються у вітчизняній селекції. З'ясовано функціональний стан генів окремих оксидоредуктаз - супероксиддисмутази (СОД), цитохромоксидази (ЦХО), фенолоксидази (ФО) та пероксидази (ПО) - у ліній озимої м'якої пшениці до та після ураження фузаріозом, а також наявність асоціацій між функціональним станом зазначених ген-ензимних систем і рівнем стійкості даних ліній. Показано, що в чутливих та стійких генотипів спостерігаються істотні відмінності в реакціях цих ферментів на зараження фузаріями. Визначено, що між наявністю множинних молекулярних форм (ММФ) СОД, ЦХО, ФО та ПО не було знайдено чіткої асоційованості з рівнем стійкості ліній пшениці до фузаріозу, але експресивність смуг окремих ізозимів на електрофореграмах виявляє чіткі асоціації з ознакою стійкості рослин до фузаріозу колоса. Зазначено, що дані ізозими можна рекомендувати маркерами стійкості рослин до фузаріозу на ранніх стадіях їх розвитку. Доведено, що такими маркерами можуть бути ММФ СОД з Rf 0,08, ФО з Rf 0,45 і По з Rf 0,03. З'ясовано, що рівень стійкості даних ліній пшениці визначається в першу чергу генами вертикальної стійкості, що взаємодіють як адитивно-домінантні та комплементарні гени.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.15 / Т.М. Димань; УААН. Ін-т агроекол. та біотехнології. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: З використанням різних типів молекулярно-генетичних маркерів (білків, ДНК-маркерів) досліджено генетичну структуру локальних порід сільськогосподарських і близьких диких видів копитних, а також зоопаркових видів - асканійських ізолятів. Оцінено можливості використання поліморфізму структурних генів та анонімних послідовностей ДНК з метою диференціації видів. Проаналізовано рівень генетичної мінливості у доместикованих і близьких диких видів копитних, виявлено біохімічні маркери, що найбільшою мірою залучені до процесів їх дивергенції. На прикладі гена капа-казеїну вивчено можливості ідентифікації алелів структурних генів за допомогою методу ПЛР-ПДРФ. Визначено генотипи за даним локусом і частоту зустрічальності бажаного В-алеля у локальних вітчизняних порід рогатої худоби. Досліджено вплив інтеграції чужинної генетичної інформації на органоспецифічний спектр ферментів загального метаболізму у тварин.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 / К.В. Копилов; Ін-т агроекології та біотехнології УААН. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше встановлено, що для сільськогосподарських видів Ungulata характерною є перевага фрагментів ДНК малої довжини у спектрах продуктів ампліфікації ділянок геномної ДНК, фланкованої інвертованими тринуклеотидними повторами мікросателітних локусів. Одержано нові дані про спектри маркерів ISSR - PCR у розглянутих видів ссавців у взаємозв'зку з нуклеотидною послідовністю праймера. Уперше обгрунтовано доцільність використання у популяційно-генетичних дослідженнях ссавців як праймерів фрагментів тринуклеотидних мікросателітних локусів, що належать до пурин-піримідинових послідовностей. Показано подібність між представниками Ungulata і Delphinidae за рядом молекулярно-генетичних маркерів, що узгоджується з літературними даними про розбіжність Cetacea і Ungulata від загального древнього предка на підставі поділу останніх на парно- і непарнопалих. Одержано нові дані про особливості генетичної структури груп великої рогатої худоби, що відтворюються в різних еколого-географічних регіонах. Виявлено подібність генетичних структур тварин сірої української породи з адаптованими до екстремальних умов розведення, а також з деякими внутрішньопородними групами, що відтворюються за умов високого рівня техногенного забруднення.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О.А. Пазюк; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины