Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Физиология растений


Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / Н.Ю. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 42 с. — укp.

Аннотация: Досліджено захисні реакції загального адаптаційного синдрому рослин і механізмів їх індукції екзогенними чинниками: посухою, фізіологічно активними речовинами, мінеральними добривами. Вивчення пристосувальних механізмів проведено на базі мультиваріантного підходу до регуляції фізіологічних функцій та комплексного аналізу трансформацій ліпід-пігментних компонентів фотосинтезуючих органів злакових культур. Виявлено залежності у ліпід-пігментному складі, які свідчать про те, що специфічними реакціями на посуху в загальному механізмі адаптаційного синдрому рослин виступили трансформації гліколіпідів і компонентів віолаксантинового циклу, зокрема, зменшення вмісту моногалактозилдіацилгліцеролу, ліноленової кислоти та віолаксантину, пов'язаних з продукуванням стресових гормонів та утворенням сигнальних інтермедіантів. За результатами проведених досліджень відібрано структурно-функціональні маркери ліпідного та пігментного комплексів фотосинтезуючих органів рослин для оцінки адаптивного потенціалу зернових за умов дії факторів посухи. Неспецифічна реакція сульфохіновозилдіацилгліцеролу, підвищення рівня насиченості його жирнокислотних залишків зумовили підтримання фотосинтетичної функції мембран хлоропластів чутливих сортів за умов посухи. Запропоновано концепцію реалізації адаптивного потенціалу фотосинтезуючих органів рослин у випадку дії стресових факторів посухи. Концепцію визначено теоретичною основою розробленої інформаційно-вимірювальної системи комплексної оцінки посухостійкості генотипів зернових культур, рекомендованої селекційним центром для практичного застосування.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.І. Пацула; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено адаптаційні реакції рослин соняшника (РС) до токсичної дії іонів свинцю та кадмію. Встановлено, що у РС під час зростання їх на розчинах ацетату свинцю та хлориду кадмію, важкі метали (ВМ) нагромаджуються в основному у коренях. Доведено, що іони кадмію награмаджуються більшою мірою, ніж іони свинцю. Виявлено зростання індексу толерантності за умов пересаджування рослин з варіантів з нижчими концентраціями ВМ на розчини з вищими. Надходження ВМ у РС призводить до нагромадження перексиду водню в його органах. Особливо суттєво зростає вміст пероксиду за умов пересадки рослин з розчинів з нижчими концентраціями ВМ на розчини з вищими, що вказує на його участь у процесах активації антиоксидантної системи захисту. Підвищення концентрації іонів свинцю у середовищі сприяє зростанню активності каталази у 7-добових рослин, а іони кадмію у високих концентраціях інгібують її активність. Показано зниження активності каталази та пероксидази на розчинах з іонами свинцю та кадмію у 14-добових РС. Встановлено, щоіони кадмію стимулюють нагромадження глутатіону у коренях і пагонах РС, а іони свинцю знижують його концентрацію. Дія іонів свинцю призводить до зниження активності глутатіонредуктази у 7-добових і підвищення її активності у 14-добових РС. Іони кадмію, за умов дії низьких концентрацій, сприяють активації ферменту. Одержано позитивний результат у процесі пересаджування РС з низьких концентрацій хлориду кадмію на вищі.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Н.О. Калініна; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив екзогенних регуляторів 6-БАП, продуктів термофільного метанового бродіння мелясної барди (ПТМБ) та івіну на адаптацію різних сортів і гібридів кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу. Вперше визначено концентраційні залежності впливу регуляторів росту для сорту Одеська 10 та гібридів одеської селекції ОдМА 310 МВ, Од 480 МВ, Фоліант МВ. Зазначено, що гібриди кукурудзи та сорт Одеська 10 розрізняються за ацидофікуюючою активністю коренів, яка позитивно корелює зі стійкістю. Встановлено, що під впливом хлоридного засолення у коренях кукурудзи зростає активність пероксидази і знижується загальна кількість білка. Вперше досліджено фітогормональний статус клітин кореня кукурудзи за дії хлоридного засолення та під впливом препарату 6-БАП за даних умов. Виявлено, що синтетичний цитокінін 6-БАП сприяє нормалізації фітогормонального статусу паростків у результаті зменшення рівня АБК та ЮК і зростання кількості зеатинів. Встановлено, що попереднє замочування насіння та обробка вегетуючих рослин кукурудзи водними розчинами 6-БАП і ПТМБ та івіна сприяє накопиченню біомаси та покращенню ростових показників паростків, що свідчить про можливість використання регуляторів росту для зменшення негативного впливу засолення. На підставі результатів наукового дослідження теоретично обгрунтовано можливості використання ПТМБ та івіну для підвищення стійкості кукурудзи щодо впливу хлоридного засолення.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / М.С. Кобилецька; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Установлено, що за дії іонів важкого металу в органах рослин відбуваються зміни пулу вільних амінокислот, елементного складу та фітогормонального балансу. Показано, що на фоні зменшення загального вмісту вільних амінокислот, що спостерігається за дії іонів кадмію на рослини, підвищується вміст проліну, глутамату, гліцину, тирозину та знижується - аспартату, треоніну, валіну та аланіну. Зазначено, що зменшення вмісту даних амінокислот у органах сої та кукурудзи корелює із зростанням концентрації хлористого кадмію в поживному середовищі. Доведено, що із застосуванням концентрації важкого металу в субстраті в органах рослин зменшується вміст калію, цинку, марганцю, міді та зростає кількість кальцію, натрію, що спричинено антогоністичною або синергічною взаємодіями кадмію та даних елементів. Показано, що переважна кількість (близько 80 %) поглинутих рослинами іонів кадмію акумулюється в коренях кукурудзи. Виявлено за відсутності та дефіциту заліза в поживному середовищі підвищення рівня кадмію в рослинах кукурудзи та посилення токсичного впливу важкого металу на ріст органів. Відзначено, що підвищення концентрації іонів заліза в середовищі зменшує акумуляцію кадмію в коренях і пагонах рослин. Показано, що за дії важкого металу в концентраціях <$E10 sup -7> і <$E10 sup -6> М спостерігається зниження вмісту активних форм (зеатину та зеатинрибозиду) та значне підвищення вмісту зеатинглюкозиду. За дії іонів кадмію у даних концентраціях констатовано зростання рівня та активності АБК, фенольних сполук і зниження біологічної активності ІОК, що пов'язано із активацією неспецифічних адаптивних реакцій.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / В.О. Стороженко; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості реакції хлоропластної супероксиддисмутаз (СОД) ярої пшениці на сольовий стрес залежно від рівня натрійхлоридного засолення поживного середовища та від сортової чутливості до цього стресу. Уперше досліджено вплив довготривалого сольового стресу на динаміку активностей СОД і аскорбатпероксидазою впродовж онтогенезу рослин. Виявлено особливості функціонування антиоксидантної системи хлоропластів за умов комбінованого стресу, зумовленого дією посухи та засолення грунту. Доведено, що за дії посухи на засоленому грунті має місце явище кросадаптації на рівні антиоксидантної системи хлоропластів. Показано, що активність основних антиоксидантних ферментів хлоропластів за дії сольового та водного стресів знаходиться у тісному негативному взаємозв'язку з процесом фотосинтезу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / І.Ю. Осипова; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.О. Мильнікова; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання проблеми впливу органічних інгредієнтів промислових викидів на стан деревно-чагарникових рослин техногенно забруднених територій Придніпровського регіону. Встановлено зміни фізіолого-біохімічних і морфометричних показників деревно-чагарникових і сільськогосподарських (на прикладі кукурудзи) рослин за умов промислового забруднення довкілля органічним сполуками. Визначено особливості накопичення органічних інгредієнтів промислових викидів едафотопом і 18 видами деревно-чагарникових рослин техногенної території. Розроблено шкалу накопичення рослинами специфічних для лакофарбового виробництва забруднювачів, на підставі якої розроблено практичні пропозиції щодо використання деяких деревно-чагарникових видів для фітооптимізації території, що зазнають впливу органічних ксенобіотиків.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.М. Ружицька; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено мінливість морфофізіологічних показників життєздатності й інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в окремих органах насіння озимої м'якої пшениці сорту Обрій різних років урожаю, нерівнозначних за метеорологічними умовами вирощування та зберігання. Досліджено вплив шести різних режимів зберігання на харатер мінливості енергії проростання, схожості, сили росту насіння, структури та якості його проростків, концентрації ексудативних цукрів та вмісту ТБК-реактивних продуктів в цілих зернівках, зародках та зернівках без зародків. Визначено вміст ТБК-реактивних речовин у насінні, яке втратило життєздатність внаслідок несприятливих умов зберігання. Досліджено мінливість вмісту ТБК-реактивних продуктів у насінні різної життєздатності за його бубнявіння. Отримані результати свідчать про інформативність застосування ТБК-тесту для оцінки життєздатності насіння озимої пшениці на початкових етапах його проростання.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / П.С. Майор; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив кисневого дефіциту на проростаюче насіння та проростки озимої пшениці на початкових етапах розвитку. Виявлено деякі закономірності між стійкістю сорту до гіпоксії та параметрами, що характеризують поглинання кисню у випадку затоплення. Визначено вплив гіпоксії на процеси росту, дихання та синтезу білків у проростках сортів, що відрізняються за стійкістю до даного фактора. Зроблено висновок про адаптивний характер змін участі альтернативної оксидази на початкових етепах гіпоксичного впливу та захисну роль білків-шаперонів.

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.12 / Т.Є. Тітаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фізичні та фізико-хімічні властивості темно-сірого опідзоленого грунту за умов затоплення і перезволоження. З'ясовано, що інгібування фотосинтезу за умови гіпоксичного стресу відбувається внаслідок комплексного порушення фізіологічних процесів. Запропоновано тестові параметри для визначення толерантності плодових культур до затоплення грунту. Показано зниження біологічної продуктивності та погіршення якості плодів яблуні у разі кореневої гіпоксії. Проаналізовано причини зниження зимостійкості плодових культур, що перебувають у стані постгіпоксії. Серед синтетичних регуляторів росту виявлено препарати з антигіпоксичною дією. Вперше виявлено здатність абрикоси утворювати на коренях аеренхіму у випадку затоплення їх водою.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / В.Є. Кожукало; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням впливу передпосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків. У роботі розглянуті можливості спрямованого впливу нових синтетичних регуляторів росту на продуктивність даної культури. Встановлено, що досліджувані біологічно активні речовини - ематон та тримекс - збільшують активність сахарозофосфатсинтази в листках цукрових буряків протягом вегетації та призводять до кількісних змін у складі цукрів. Виявлені розбіжності у дії етамону і тримексу на ферменти метаболізму сахарози в коренеплоді цукрових буряків, які обумовлені відмінностями в морфологічній активності препаратів. Отримані експериментальні дані є теоретичною передумовою для розробки рекомендацій виробництву по створенню оптимальних технологічних регламентів застосування етамону і тримексу в практиці сільського господарства.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / В.Ю. Джамєєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено результати вивчення впливу пониженої температури на ростову реакцію та метаболічні процеси проростків сої. Розглянуто динаміку зміни вмісту речовин у сім'ядолях, а також активності гідролітичних ферментів та дегідрогеназ у сім'ядолях на корінцях. Доведено, що під впливом пониженої температури енергетична напруженість адаптаційних процесів і частка функцій підтримання у холодостійкого сорту нижча, ніж у нехолодостійкого. У холодостійкого сорту у перші години стресу інтенсивніше знижується вміст крохмалю, олії та розчинних цукрів. У нехолодостійкого сорту у значній мірі виражено катаболізм білків, а у холодостійкого - їх синтез. Припущено, що виявлена різниця між сортами за спрямованістю і швидкістю адаптивних процесів обумовлює різну ефективність адаптації проростків вивчених сортів до низької температури.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Д.В. Сищиков; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено функціонування антиоксидантної глутатіонзалежної ферментної системи і толерантності проростків кукурудзи, сої та гороху за умов дії сульфату і хлориду кадмію, нітрату нікелю. Доведено, що процеси акумуляції кадмію та нікелю коренями відбуваються з більшою інтенсивністю, ніж листками, дія сірчанокислих солей кадмію та нікелю у більшості випадків призводить до посилення акумуляції металів. Відзначено, що акумуляція кадмію викликає збільшення темпів накопичення відновленої форми глутаніону, а нікелю - зменшення. Висвітлено дві тенденції функціонування глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази за дії кадмію та нікелю, які обумовлені його вмістом та видоспецифічністю накопичення глутатіону. Виявлено, що розвиток кореневої системи проростків більше пригнічується, ніж надземної, найменша толерантність до дії кадмію характерна для проростків гороху, а найбільша - для кукурудзи, використання нікелю індукує неоднозначні зміни показників стійкості, які залежать від аніону солі, концентрації токсиканту та виду рослин.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.П. Мананкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено дію гібереліну на морфофізіологічні ознаки та плодоутворення різних сортів винограду: Кардинал, Мускат янтарний, Мускат гамбурзький, Бєлградський безнасінний, Чауш, Кишмиш чорний, Кишмиш білий, Карабурну, Каберне-Совіньон, Сапераві, Бастардо магарачський, Тербаш, Ізабелла, Кокур червоний. Зазначено, що під впливом гібереліну у виноградної рослини збільшуються довжина стебла, площа листової пластинки, підсилюється спіралізація вусиків та їх здерев'яніння, зростає маса грона, покращується плодоутворення. Доведено, що залежно від концентрацій препарату, термінів та методів застосування гібереліну врожайність усіх дослідних сортів підвищується на 30 - 100 %.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Т.М. Дабіжук; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 1999. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження впливу ретардантів-етиленпродуцентів на двох сортах малини. Встановлено, що обробка донорами етилену пагонів заміщення на ранніх етапах їх розвитку викликає значні зміни морфологічної будови пагона як на першому, так і на другому році розвитку. Дія етиленпродуцентів позначалася на всіх рівнях організації асиміляційного апарату, однак препарати не виявляли ознак фітотоксичності і не знижували життєдіяльності пагонів. Внаслідок обробки пагонів донорами етилену відбувалося підвищення морозостійкості бруньок і всіх тканин, яке виникає за рахунок перебудови вуглеводневого і амінокислотного обмінів. Виявлено, що регуляція росту пагонів заміщення сприяє підвищенню врожайності як у рік обробки, так і в наступному після обробки році. За допомогою етиленпродуцентів можлива регуляція швидкості дозрівання ягід малини.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.А. Шевчук; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив різних за механізмом дії ретардантів на ростові процеси, морфогенез, функціонування донорно-акцепторної системи та продуктивність цукрових буряків (Beta vulgaris L.). Установлено, що застосування ретардантів дозволяє обмежити ріст листків цукрового буряка третього та більш високих порядків, що призводить до перерозподілу потоків асимілятів у бік коренеплоду. Доведено, що рістгальмувальна дія препаратів реалізується шляхом змін донорно-акцепторних відносин, які базуються на перебудові гормонального комплексу, перерозподілі основних елементів мінерального живлення між органами. Установлено, що обробка рослин на ранніх етапах розвитку суттєвою мірою впливає на процеси газообміну цукрового буряка, за цього відбувається зменшення інтенсивності видимого фотосинтезу, збільшення частки дихання у вуглекислотному балансі. З'ясовано, що ретарданти підвищують насіннєву продуктивність насінників за висадкового способу вирощування на наступний після обробки рік.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Микола Федорович Михальський; НАН України; Інститут фізіології рослин і генетики. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / О.І. Жук; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2004. — 38 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності самоорганізації росту клітин способом поділу і розтягнення у рослин кукурудзи (Zea mays L.) та пшениці (Triticum aestivum L.) за дії посухи та високих температур. З'ясовано, що у рослин з односпрямованим типом росту функціонують ефективні механізми саморегуляції проліферації та збільшення розмірів клітин, які за критичних рівнів дефіциту води та високих температур гальмують їх поділ та розтягнення для підвищення стійкості. Встановлено критичні рівні обводнення меристем пшениці та кукурудзи для переходу клітин до розтягнення. Доведено, що лімітуючим чинником для проліферації клітин листкових меристем пшениці та кукурудзи до прориву першим листком колеоптиля є вміст води у меристемі, а для рослин з фотосинтезуючими листками - водний дефіцит листкових пластинок. Зазначено, що водозатримуюча здатність клітин меристем пагона пшениці до прориву колеоптиля листком корелює з фізіологічною посухостійкістю сорту та життєздатністю рослин після дії посухи. Визначено, що відносний лінійний приріст листків і коренів пшениці та кукурудзи є чутливим інтегральним критерієм для характеристики росту за дії водного стресу та високих температур. Виявлено три типи ростової реакції на водний стрес: спустошення меристеми і припинення росту за сублетальних і летальних значень водного дефіциту, монотонне відновлення даного процесу за середніх значень водного стресу та виведення системи з рівноваги без суттєвого пошкодження за слабкого впливу даного фактору. Встановлено, що високі температури гальмують проліферативні процеси і менше впливають на розтягнення клітин. З'ясовано, що кінетика ростових процесів у рослин пшениці та кукурудзи після дії високотемпературного стресу обумовлена тимчасовою або постійною інактивацією проліферативної складової росту клітин. Під час прогріву рослин пшениці за субкритичних високих температур відзначено адаптацію проліферативних процесів і підтримання їх на стабільному рівні протягом певного періоду. Виявлено припинення руху клітин за мітотичним циклом і відновлення його у післястресовий період під дією критичних температур. Обгрунтовано синергічність дії високої температури та синтетичного ауксину 2,4-Д на інтегральний лінійний ріст листків і коренів пшениці. Встановлено, що допосівне замочування насіння у водних розчинах синтетичних ауксинів, цитокінінів, комплексних регуляторів росту зменшує негативну дію дефіциту води та високих температур і сприяє відновленню ростових процесів пшениці та кукурудзи у післястроковий період.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / П.М. Маменко; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліжено біохімічні та фізіологічні особливості лектинів бобових рослин та їх участь у процесах становлення та функціонування бобово-ризобіальних систем. Розглянуто можливість використання біологічних властивостей лектинів для активування симбіотичних систем і підвищення урожайності бобових. Вперше виявлено дві гемаглютинуючі фракції в препараті лектину генетично модифікованої сої з різною вуглеводною специфічністю. Встановлено подібність однієї з фракцій за біохімічними властивостями до комерційного лектину насіння звичайної сої. Виявлено, що динаміка активності лектинів різних органів люпину та сої в онтогенезі значною мірою залежить від ефективності мікросимбіонта. Показано ймовірність суттєвого впливу зміни активності даних молекул на ефективність бобово-ризобіального симбіозу, а також на ріст і розвиток рослини-хазяїна. Досліджено взаємозв'язок між азотфіксувальною та лектиновою активністю. Вперше виявлено модуляторну роль лектину в процесах росту та розвитку рослин. Встановлено залежність характеру дії лектину від його концентрації в бактеріальній суспензії. Обгрунтовано перспективність застосування обробки лектином у комплексі з мікросимбіонтом для підвищення ефективності утвореного симбіозу та збільшення урожайності сої.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Н.Б. Свєтлова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано взаємозв'язки між якісним та кількісним вмістом каротиноїдів, ліпідів та інтенсивністю процесів їх пероксидного окиснення в листках і хлоропластах різних за рівнем стійкості до посухи сортів озимої пшениці.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины