Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Иммунология


Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.09 / Я.М. Гадзало; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 48 с. — укp.

Аннотация: Робота присвячена вдосконаленню захисту ягідних культур: смородини чорної і червоної, агрусу, малини, суниці. В результаті досліджень уточнено: видовий склад, шкодочинність основних шкідників (розанна, свинцевосмугаста, мінлива, підкорова, вербова, всеїдна, смородинова, сітчаста, строкатозолотиста листокрутки; агрусовий п'ядун; смородинова міль, малинова міль, малинова міль-крихітка; агрусова вогнівка; суничний чорноплямистий, гребінчастовусий розанний, блідоногий агрусовий, жовтий агрусовий, малиновий пильщики; велика смородинова, порічкова галова, агрусова пагонова попелиці і попелиця Шнайдера; смородинова склівка; сірий бруньковий, малиново-суничний довгоносики; квіткова, листкова смородинова, пагонова смородинова галиці; бруньковий смородиновий, звичайний павутинний кліщі). Встановлено причини їх високої чисельності. Розроблена і випробувана у виробництві інтегрована система захисту ягідників від шкідників. Уточнені економічні пороги шкодочинності. Розроблена методика визначення комплексних економічних порогів шкодочинності. Уточнено видовий склад зоофагів і їх роль в ягідниках.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / М.А. Піщаленко; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню масових розмножень комах-шкідників озимої та ярої пшениці на Полтавщині протягом 110 років. Розглянуто основні етапи становлення та розвитку ентомологічних досліджень на Полтавщині в кінці XIX - на початку XX ст. Проаналізовано закономірності зміни фауністичного складу основних шкідників пшеничних агроценозів, їх динаміку чисельності та шкодочинності. Встановлено: цей процес має циклічний характер у просторі та часі. З'ясовано, що їх багаторічна чисельність змінюється синхронно зі змінами погодно-кліматичних факторів, відповідно до різких змін сонячної активності як глобального чинника. На основі теорії циклічності динаміки популяцій і міжсистемного методу розроблено алгоритми багаторічного прогнозу масової появи основних шкідників пшениці на Полтавщині.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Т.В. Порошина; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вперше науково обгрунтовано необхідність врахування асоціативного зв'язку між HLA фенотипом і рівнем продукції IL-2 та експресії рецептора до IL-2 лімфоцитами периферичної крові хворих на хронічну ниркову недостатність (ХНН). Вперше обгрунтовано доцільність використання динамічного дослідження продукції IL-2 у хворих після пересадки алогенної нирки для прогнозу оберненості або необерненості гострої реакції відторгнення алотрансплантанту. Визначено, що після операції у хворих з АТН, незалежно від вихідного показника, спостерігається зростання рівня IL-2R+клітин.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / А.П. Лук'янченко; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі системного підходу обгрунтовано закономірності багаторічної динаміки шкодочинності грушевої плодожерки у зв'язку та взаємодії з циклами сонячної активності. Визначено сонячну обумовленість низки метеорологічних і біологічних чинників (суми ефективних температур та гідротермічного коефіцієнта за вегетаційний період, урожайності груші). Вперше виявлено сонячну обумовленість багаторічної динаміки шкодочинності грушевої плодожерки, яка значною мірою пошкоджує найбільш цінні плоди периферійної частини крони. Розглянуто особливості шкодочинності грушевої плодожерки з урахуванням кількісних та якісних втрат урожаю. Вперше одержано порівняльні дані про біохімічний склад та масу непошкоджених і пошкоджених грушевою плодожеркою плодів на периферійній частині крони. Проведено моделювання шкодочинності грушевої плодожерки з використанням сучасних методів екстраполяційної прогностики.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / В.М. Гукало; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / П.Д. Зубко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень щодо уточнення особливостей біології горохового зерноїда (додаткового живлення, динаміки заселення посівів, виживання в зимовий період) та його шкодочинності. Проаналізовано на стійкість до зерноїда 52-х сортів гороху. Проведено випробування перспективних інсектицидів для захисту посівів гороху від зерноїда.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.09 / В.Ф. Дрозда; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 45 с. — укp.

Аннотация: Упроваджено до садівницької практики науково обгрунтовані інтегровані системи захисту плодового саду. З'ясовано, що складові частини таких систем - оригінальні біопрепарати, створені на основі ентомопатогенних грибів, вірусів, мікроспорідій, паразитів гусениць і лялечок листокруток та інших лускокрилих, аскогастер, мікродус, ітоплектіс, апантелес, вирощених за оригінальними технологіями. Запропоновано оригінальні технології вирощування хазяїв ентомофагів: зернової молі, корисних шовкопрядів. Обгрунтовано оригінальну гіпотезу про існування універсального механізму, який сприяє перекодуванню екологічної інформації про стан навколишнього середовища видовим складом і концентрацією фітогормонів. Зазначено, що останні синхронізують сезонний розвиток рослин з розвитком комах, оскільки така структура забезпечує найбільш вигідну форму інформаційного контакту комах з середовищем. Встановлено, що бездіапаузний розвиток комах відбувається за умови переважаючого вмісту в рослинах фітогормонів - активаторів росту (ауксинів, гіберелінів і цитокінінів). Доведено, що достатній вміст у рослинах абсцизинів та етилену (інгібіторів росту рослин) створює передумови для формування особин у популяціях комах. Зроблено висновок, що узгоджена взаємодія розвитку рослин і комах контролюється єдиним універсальним механізмом - фітогормональним статусом рослин.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / Т.В. Захарова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчена порівняльна токсичність ряду фосфорорганічних, піретроїдних та карбаматних інсектицидів для різних таксономічних груп господарсько важливих комах-фітофагів та їх ентомофагів. На основі системного дослідження вивчені фактори прояву фізіологічної та екологічної вибірковості інсектицидів стосовно фітофагів та ентомофагів. Встановлена видова чутливість комах до інсектицидів і її залежність від характеру проникнення препарату в організм. На прикладі капустяного білана і його паразита апантелеса вивчена дія інсектицидів на ендогенних паразитів в зв'язку з процесом проникнення токсичних сполук через покриви хазяїна. За результатами вивчення фенології капустяного білана і його паразита апантелеса в онтогенезі й особливостей токсичної дії на них базудина й Бі-58 нового з позицій екологічної та фізіологічної вибірковості проведений аналіз особливостей вибіркової дії цих препаратів. На основі вивчення токсичності й вибіркової дії інсектицидів доведена можливість використання ацтеку й піримору в інтегрованому захисті гороху від горохової попелиці.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Є.Р. Федотов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості застосування люмінесцентної мікроскопії з акридиновим оранжевим (АО) в експериментальній та клінічній імунології. Проведено люмінесцентний аналіз функціональної активності лейкоцитів крові людини з застосуванням АО. Запропоновано застосування люмінесцентного методу з АО за різних клінічних умов для визначення імунного статусу людини. Уперше в клінічній імунології визначено функціональну активність імунної системи під час операційної травми за допомогою патогенетичного підходу, що дозволяє враховувати основні стадії імуногенезу: активацію, проліферацію, диференціювання та міграцію лімфоцитів. Проведено аналіз патогенетичного зв'язку показників інтенсивності люмінесценції лімфоцитів, пофарбованих АО, з частотою популяцій лімфоцитів, фенотипованих моноклональними антитілами, та оцінених іншими патогенетичними методами в периферичній крові та культурі лімфоцитів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / В.Д. Іванова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено експерименти з оптимізації експресії гена clfA S. aureus, що кодує пластівцевоутворюючий фактор (ПЛФ), у клітинах E.coli XLI-Blue. На основі штаму E. coli BL21(DE3)Gold розроблено систему для конститутивної експресії рекомбінантного ПЛФ, перевагами якої є простота та низька собівартість процесу культивування штаму-продуцента. За допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ТІФА) проаналізовано сироватки хворих на кістково-гнійну та інфекцію верхніх дихальних шляхів і здорових донорів різних вікових категорій щодо рівня та афінності антитіл до ПЛФ. Установлено, що за стафілококової інфекції відбувається підвищення титру та афінності анти-ПЛФ-антитіл, а виявлення їх у сироватці крові має діагностичне та прогностичне значення, що зумовлює використання ПЛФ у ТІФА для діагностики інфекцій стафілакокової етіології. На основі рекомбінантного ПЛФ запропоновано експериментальну модель системи ТІФА для виявлення антитіл до ПЛФ, що впроваджена в роботу лабораторії мікробіології та хіміотерапії інституту травматології та ортопедії АМН України та використовується в межах комплексного дослідження для встановлення стафілококової етіології захворювань.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / М.О. Кочерга; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено зв'язок багаторічної динаміки чисельності озимої совки з екологічними факторами довкілля, що добре узгоджується з синтетичною теорією динаміки популяції. В динаміці популяції озимої совки виділено 3 популяційних цикли (чисельність зимуючих гусениць, ритм репродуктивної активності, ритм міграційної активності). Розроблено схему інтеграції біологічних ритмів комах-фітофагів та модель ролі фенологічної коадаптації в системі комаха - рослина у формуванні фізіологічного стану популяції шкідника, яка передбачає пошук предикаторів прогнозу фазового стану популяції в характеристиках фенології комах. Вперше проаналізовано стаціальний розподіл метеликів шкідника, що надало можливість вдосконалити технологію застосування феромонних пасток в агроценозах польових культур.

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.09 / В.Й. Фесенкова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 22 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вперше продемонстровано, що ербісол та його похідні (супер ербісол та екстра ербісол) сприяють зниженню функціональної активності Т-хелперів II типу за продукцією таких протизапальних цитокінів як ІЛ-4 та ІЛ-10. Визначено механізм дії нового вітчизнянного препарату "Ербісол", головними напрямками якої є стимуляція імунної системи за рахунок підвищення цитокін-продукуючої здатності моноцитів/макрофагів та Т-лімфоцитів хелперів 1; зниження секреторної активності Т-лімфоцитів хелперів II може бути наслідком зростання активності Т-х 1. Уперше показано імуностимулювальні та протекторні ефекти препарату "Ербісол" та його похідних (супер ербісолу та екстра ербісолу) на основі дослідження факторів міжклітинної кооперації (продукції медіаторів та експресії рецепторів і антигенів, що визначають фенотипічні особливості).Визначено особливості порушень імунітету, які свідчать про можливість застосування цих препаратів, як це продемонстровано на прикладі такої патології як хронічний сечостатевий хламідіоз.

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.09 / С.П. Грекова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі результатів, отриманих під час дослідження, зроблено висновок про існування регуляції ефектів фактора некрозу пухлин, спрямованих на різні типи клітин, з боку жіночих статевих стероїдних гормонів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / О.А. Романова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності відновлення кістковомозкового мієлопоезу, лімфопоезу та імуногенезу після лімфомієлотрансплантації. Визначено роль клітинних і гуморальних факторів у регуляції реконституційних процесів у кістковому мозку під впливом трансплантації лімфогемопоетичних клітин. Показано, що збагачення мієлотрансплантату лімфоїдними клітинами сприяє підвищенню динаміки відновлення основних кількісних, функціональних і метаболічних параметрів кісткового мозку та створює умови для повноцінної реалізації гемопоетичних властвостей трансплантату. Встановлено, що реставрація абсолютного вмісту лейкоцитів периферичної крові, їх клітинного складу, фагоцитарної та бактерицидної активності у реципієнтів лімфомієлотрансплантату випереджає відновлення даних показників у тварин, що одержали лише мієлокаріоцити. Відзначено, що в реципієнтів лімфомієлотрансплантату активно відбувається відновлення лімфоїдного компартменту кісткового мозку, а у разі застосування мієлокаріоцитів per se реконституція даної складової протікає уповільнено. Протягом 1-го післятрансплантаційного місяця як найбільш інтенсивного періоду відновлення кількісних показників кісткового мозку виявлено переважний вплив на даний процес кістковомозкових Т-лімфоцитів, які сприяють активізації гемопоетичних клітин. Протягом 2-го післятрансплантаційного місяця у кістковому мозку відзначено появу лімфоцитів з супресорними властивостями, які мають фенотип нуль- та В-лімфоцитів і впливають на інгібітизацію активно проліферуючих клітин. Зазначено, що у даний період в сироваці з'являються фактори імунної та неімунної природи з супресорними властивостями.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / С.М. Лєбєдєв; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вперше за умов Криму вивчено біологічні особливості гронової листовійки (плодючість, співвідношення статей тощо), закономірності динаміки чисельності листовійки у виноградних насадженнях різноманітного типу. Оцінено чинники, що регулюють чисельність шкідника до господарсько невідчутного рівня. Вперше запропоновано безпестицидний захист виноградних насаджень від гронової листовійки, а також рекомендовано захист виноградників з застосуванням гормональних препаратів. Встановлено, що в розвитку листовійки та винограду спостерігається певна синхронність. Співвідношення статей у листовійки в усіх поколіннях 1:1,1 - 1,25 (превалюють самки). З'ясовано, що її середня плодючість складає 80 яєць. Зазначено, що визначення термінів появи гронової листовійки доцільно здійснювати за допомогою феромонних пасток. Досить низька чисельність листовійки спостерігається на високоштамбових виноградниках. Мінімальну чисельність шкідника відзначено на сортах Молдова й Ркацителі, максимальна - на сортах Аліготе й Агадаї. Визначено, що гронова листовійка - слабко регульований ентомофагами вид. Відмічено, що у боротьбі з нею необхідні феромони, застосовані методом елімінації самців, а за їх відсутністю доцільно застосовувати гормональні препарати.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / Г.М. Ткаленко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено позитивний кореляційний зв'язок між кількістю відроджених личинок двокрилих фітофагів і гідротермічним коефіцієнтом. Встановлено фактори, що визначають строки вильоту двокрилих з місць зимівлі, проаналізовано динаміку популяції. Визначено шкодочинність комах залежно від чисельності шкідника та фази розвитку рослини, ступінь заселеності та пошкодженості різних сортів овочевих культур. Показано оптимальні умови застосування хемо-хромотропічних пасток для моніторингу двокрилих. Досліджено агротехнічні прийоми, які обмежують заселеність овочевих культур даними комахами. Визначено дію біологічних препаратів на личинки різного віку двокрилих та їх післядію на постлярвальні стадії розвитку. Обгрунтовано комплекс заходів в системі захисту овочевих культур від двокрилих.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / В.Л. Черненко; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено одну з найбільш шкодочинних груп комах, які заселяють баштанні культури - попелиці. Визначено їх видовий склад, розглянуто особливості біології та екології найбільш поширеного з них виду - баштанної попелиці. У Лівобережному Лісостепу України вперше грунтовно вивчено закономірність багаторічної та сезонної динаміки чисельності баштанної попелиці та її ентомофагів. Розкрито роль впливу абіотичних, біотичних та антропогенних чинників на регулювання чисельності фітофага в баштанних агроценозах, а також розроблено моделі короткострокових регіональних прогнозів його розвитку. Обгрунтовано доцільність використання показника тривалості сонячного сяйва для аналізу та розробки кількісних моделей розвитку баштанної попелиці з урахуванням природних регулюючих чинників агроценозу.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / І.В. Крикунов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень особливостей становлення фауни садових листокруток і мінуючих молей у різних агроценозах яблуневого саду, закономірності динаміки чисельності домінуючих видів шкідників та факторів, що їх обумовлюють. Визначено видовий склад листокруток та мінуючих молей, еколого-біологічні особливості основних видів шкідників в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України. Встановлено ефективність різних захисних заходів. Одержано дані щодо формування фауни зоофагів. Розроблено заходи щодо сприяння корисної ефективності ентомофагів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / Хасан Мохамад Махмуд; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виконано теоретичне узагальнення і нове рішення важливої задачі у захисті рослин - екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій шкідливої черепашки для розробки багаторічного прогнозу її масового розмноження. Масові розмноження шкідливої черепашки та інших хлібних клопів у Палеарктиці є циклічними та синхронізованими у часі. Основний синхронізатор - сонячна активність і її різкі зміни як один з глобальних екологічних чинників. Фактичні та прогностичні показники активності можна використовувати в якості основного (системоутворюючого) чинника для пояснення закономірностей циклічності динаміки популяцій і прогнозу масових розмножень шкідливої черепашки. На основі теорії циклічності динаміки популяцій і міжсистемного методу прогнозування, вперше розроблено багаторічні прогнози масових розмножень шкідливої черепашки в Україні і в країнах Близького і Середнього Сходу. Початок чергового масового розмноження шкідливої черепашки слід очікувати: в Україні у 2003 - 2004, 2014 - 2015 рр., в країнах Близького і Середнього Сходу - в 2002 - 2003, 2013 - 2014 рр.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.09 / Н.В. Пінчук; Нац.аграр. ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено особливості біології розвитку бурякових блішок за умов центрального Лісостепу України, визначено структуру популяцій цих шкідників, їх трофічні зв'язки, шкодочинність. Досліджено біологічну ефективність нових інсектицидів проти бурякових блішок та інших шкідників цукрових буряків. Вперше визначено вплив довгострокового зберігання насіння культури, обробленого новими інсектицидами, на якість посівного матеріалу.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины