Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Микробиология


Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.07 / В.Г. Войцеховський; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 36 с.: іл. — укp.

Аннотация: Досліджено міжклітинні взаємодії в процесі розвитку та диференціації споротвірних бактерій роду Bacillus. Виявлено властивість різних видів бацил на певній фазі ровитку періодичної культури утворювати багатоклітинні агрегати, в яких відбувається диференціація клітин. Досліджено електронно-мікроскопічну структуру, міжклітинну взаємодію, іонний склад, полімери поверхневих шарів клітинних стінок, екзогенні розчинні полімери бактеріальних клітин, об'єднаних в агрегати. Встановлено, що агрегація бактерій - закономірний процес, що забезпечує найкращу компетентність для реалізації міжклітинних взаємодій і створює умови для диференціації мікроорганізмів та індукції спорогенезу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Наталія Вікторівна Борзова; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Н.О. Тимошок; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: За результатами проведених експериментальних досліджень показано, що у разі стафілококової інфекції у мишей та шлунково-кишкових захворювань телят недостатність імунної відповіді на збудник обумовлена пригніченням ефекторних функцій фагоцитів та їх здатності до продукції ключових медіаторів імунної та запальної реакції організму - ІФН та фактору некрозу пухлин (ФНП). Основою протективної дії ІФН та його індукторів за вказаних захворювань є їх здатність підсилювати неспецифічну резистентність організму, зокрема, підвищувати функціональну активність фагоцитів та природних клітин-кілерів, а також здійснювати регулюючий вплив на продукцію цитокінів - ІФН та ФНП.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Оксана Петрівна Кобзиста; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / А.В. Малішевська; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 27 с. — укp.

Аннотация: Проведено скринінг і досліджено перспективні протимікробні речовини серед групи четвертинних фосфонієвих сполук, обгрунтовано доцільність створення на їх основі нових хіміотерапевтичних засобів різнобічної дії. Визначено рівні протимікробної активності та спектр впливу 217-ти нових сполук щодо тест-культур музейних і клітинних штамів мікроорганізмів. За допомогою логіко-структурного аналізу встановлено закономірності зв'язку хімічної структури від протимікробної активності та визначено основні напрямки цілеспрямованого синтезу в ряду четвертинних фосфонієвих солей. У дослідах in vitro з'ясовано швидкість формування стійкості клінічних антибіотикорезистентних штамів золотистих стафілококів до фосфонієвих сполук, вплив pH живильного середовища та вмісту сироватки крові на антимікробну активність досліджених сполук. Вивчено гостру токсичність, кумулятивні ефекти та місцеву подразнювальну дію гетероциклічних фосфонієвих сполук. З використанням двох експериментальних моделей стафілококових інфекцій з'ясовано хіміотерапевтичну ефективність найбільш перспективних сполук.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / В.Г. Палій; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено антисептичну активність, фізико-хімічні властивості та удосканалено застосування нових препаратів для діагностики, профілактики та лікування гострих хірургічних гнійно-запальних захворювань. В роботі приведено результати всебічного порівняльного вивчення декаметоксину, горостену, декасану, етонію, тіонію, трьох препаратів, що містять ядро хіноліну. Визначено спектр протимікробної дії, знезаражуючих властивостей препаратів. Досліджено вплив різних фізіко-хімічних факторів на протимікробну активність 8 антисептиків. Доведено, що стабільність антимікробної активності декаметоксину, горостену, декасану зберігається у промислових зразках лікарських антисептичних засобів в умовах тривалого зберігання. Досліджено селективні властивості антисептиків декаметоксину, етонію, тіонію. Обгрунтовано застосування селективних поживних середовищ для ізоляції, ідентифікації синьо-гнійної палички. Проведено клінічну оцінку лікарського антисептичного засобу декасану у хворих гострими хірургічними гнійно-запальними захворюваннями. Розроблено і впроваджено в медичну практику в Україні лікарські антисептичні засоби декасан, горостен; трафарет для дослідження мікроорганізмів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / Л.М. Волобуєва; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням оцінки біологічних та імуносупресивних властивостей стафілококів та оптимізації лікування піодермій. Подано видову структуру збудників згідно сучасної класифікації. Доведено, що у 89,3 % випадків збудниками піодермій є стафілококи, у 10,7 % - стрептококи, протеї, ентеробактери та псевдомонади. У 49,8 % випадків стафілококи мали ендогенне походження, у 50,2 % - екзогенне. Розглянуто антилізоцимну, антикомплементарну і дерматонекротичну активність стафілококів та їх чутливість до ряду антибіотиків. Встановлено, що розвиток піодермій відбувається на фоні імунодефіцитного стану хворих і супроводжується активацією пероксидації ліпідів та метаболізму ейкозаноїдів. Запропоновано додаткове використання амізону у терапії піодермій, що сприяє позитивному, лікувальному, імунокоригуючому, антиоксидантному і протизапальному ефектам.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / О.Л. Рахімова; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Виділено й ідентифіковано міксобактерії з різних місць існування на півдні України та вивчено їх біологічні властивості. Наведено дані про морфологічні, фізіолого-біохімічні, молекулярно-біологічні властивості вилучених і музейних штамів. Досліджено їх чутливість до антибіотиків, здатність до антагонізму: адгезії, акумуляції металів. Установлено закономірності довгострокового збереження культур міксобактерій у життєздатному стані. Визначено кількісний і видовий склад міксобактерій у грунті та морській воді зони заплеску, на живих рослинах. Показано, що міксобактерії широко розповсюджені у грунті, воді, рослинному матеріалі півдня України. Уперше ковзні бактерії, що утворюють плодові тіла, виявлено у морській воді та грунті прибережної зони заплеску. Уперше розроблено діагностичну схему для ідентифікації щодо рівня родини представників порядку Myxococcales. Виявлено, що для протеолітичних і целюлозолітичних представників міксобактерій найкращим способом збереження є кріоконсервація. З'ясовано наявність біологічних ритмів у життєдіяльності міксобактерій, що дозволяє визначати сприятливі проміжки часу для проведення консервації та досліджень міксобактерій на основі виявлених закономірностей.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Л.В. Булавенко; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої. Виділено та відібрано перспективні штами фосфатмобілізуючих бактерій, які запропоновано для виготовлення бактеріальних препаратів комплексної дії. Досліджено здатність виділених бактерій мінералізувати органічні та розчиняти важкорозчинні неорганічні сполуки фосфору. Вивчено залежність фосфатазної активності B.subtilis 5 від температури, pH середовища, стадії розвитку культури, вмісту катіонів деяких металів та неорганічного фосфату. Виявлено стимулюючий вплив на фосфатазну активність B.subtilis 5 природних глинистих мінералів монтморилоніту і палигорськіту, які є компонентами багатьох типів грунтів. У вегетаційних дослідах встановлено, що бактеризація насіння сої штамами Bradyrhizobium japanicum, фосфатмобілізуючими бактеріями роду Bacillus, а також бактеріями роду Azotobacter, супроводжується збільшенням кількості нормально сформованих проростків, а також значним стимулюванням формування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої. На підставі одержаних результатів відібрано нові мікробні композиції, перспективні для вирощування сої.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / Н.І. Скляр; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Уперше надано комплексну характеристику мікробних асоціацій слизових оболонок шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК), що включають H.pylori і мукозну мікрофлору, та показано їх роль в обтяженні перебігу гастродуденальної патології. Установлено вплив асоціатів супутньої мікрофлори на підвищення антибіотикорезистентності H.pylori. Виявлено, що у хворих на пептичні виразки ДПК міграція та заселення H.pylori і мукозної мікрофлори з антрального відділу шлунка в бульбарну зону дуоденального тракту відбувається лише в окремих випадках, що вимагає диференційованого підходу стосовно удосконалення етіотропної терапії. Визначено особливості міжмікробних взаємовідносин хелікобактерів з сумісно персистувальною з ним мукозною мікрофлорою та виявлено антагоністів H.pylori. Експериментально установлено ефективність штаму A.viridans, що є основою пробіотика А-бактеріну, стосовно хелікобактерів. Уперше показано вплив мікрорельєфних умов культивування на чутливість асоціантів до протимікробних препаратів та бактеріофагів, а також антагоністичну активність штамів-конкурентів H.pylori.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Є.П. Копилов; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено видовий склад мікроміцетів лучно-чорноземного грунту в кореневій зоні ярого ячменю та їх взаємодію з Chaetomium cochliodes. Показано, що C. cochliodes виявляє високу антагоністичну активність щодо більшості сапротрофних і, особливо, фітопатогенних грибів, що уражають кореневу систему ярого ячменю. Аналіз азотфіксуючих бактерій кореневої зони ярого ячменю показав, що в ризосфері та ризоплані домінують представники роду Azospirillum. Отримано новий штам A. brasilense 11 з високою активністю азотфіксування. Встановлено, що за умов сумісного застосування азотфіксуючих бактерій і C. cochliodes поліпшувалося азотне живлення рослин ярого ячменю, значно обмежувався розвиток кореневої гнилі, що сприяло підвищенню врожаю культури на 24 - 32 %. На основі C. cochliodes і A. brasilense створено комплексний мікробний препарат "азохетомік" - перспективний засіб підвищення урожаю сільськогосподарських культур, поліпшення якості отриманої продукції за одночасного збереження родючості грунтів і навколишнього середовища від надмірного забруднення.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / С.М. Козицька; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / О.А. Грузевський; Харк. НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Т.І. Тугай; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто деякі аспекти механізму дії макроциклічних трихотеценів (МЦТЦ), які синтезовано Dendrodochium toxicum, щодо тест-культур і модельних систем. Проаналізовано вплив на синтез білка і нуклеїнових кислот у тест-організмі. З'ясовано, що досліджувані токсини у залежності від концентрації спричиняють інгибуючу і активуючу дію на їх синтез у найпростішого представника прокаріот Acholeplasma laidlawii й інгибуючу дію на синтез даних сполук у представників еукаріот Saccharomyces cerevisiae та Chlorella vulgaris. Вперше виявлено, що досліджувані МЦТЦ впливають на синтез білка дріжджів на етапі транскрипції, з порушенням функціонування основного ферменту даного етапу ДНК-залежної РНК-полімерази. Проаналізовано дії досліджуваних токсинів щодо росту і синтезу пігментів у хлорели за різних умов культивування. Виявлено зниження сумарного вмісту АТФ у клітинах хлорели за умов освітлення під дією досліджуваних МЦТЦ. Встановлено здатність досліджуваних токсинів підвищувати проникність мембран саркоплазматичного ретикулуму щодо іонів кальцію з порушенням його градієнт на мембрані, аналогічно з метою впливу відомого кальцієвого іонофору А 23187.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Кіштаарі Махмуд; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню результатів селекції дріжджів, здатних зброджувати лактозу з утворенням етилового спирту. Вивчено здатність селекціонованого штаму дріжджів зброджувати різні вуглеводи та їхні суміші. Показано доцільність використання змішаних дріжджових культур та зброджування середовища, що містить лактозу та сахарозу чи мальтозу. Це дозволяє значно інтенсифікувати процес накопичення спирту. Вивчена послідовність ферментативного гідролізу і зброджування дисахаридів змішаними культурами. Запропоновано спосіб отримання середовища, що містить молочну сироватку і мелясу. Вивчено особливості фізіології штаму дріжджів, що засвоює лактозу, в умовах аеробного культивування а також оптимальні умови його вирощування. Культивування дріжджів на молочній сироватці рекомендовано проводити від'ємно-доливним чи безперервним способом.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / Олександр Вікторович Філіповський; Харківський НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / А.В. Шарун; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив активних форм кисню мікробного та фізико-хімічного походження стосовно патогенних і умовно патогенних представників мікрофлори нестерильних порожнин організму людини. Установлено наявність у ротовій порожнині людини активних продуцентів перекису водню, які відносять до A. viridans. Доведено антагоністичний вплив перекису водню, продукуємого виділеними мікроорганізмами, а також активних форм кисню, що утворюються у водних розчинах, оброблених низькотемпературною плазмою на аполірезистентні штами патогенних й умовно патогенних представників мікробіоценозу. Одержано результати щодо спільного антагоністичного впливу виділених аерококів і активованих водних розчинів на представників сімейства Enterobacteriaceae і Pseudomonadaceae. Визначено та вивчено субстрати окиснення аерококів, наявність яких збільшує поглинання кисню та призводить до їх антагоністичної активності (на 20 - 60 %, а у деяких випадках - до 100 % і більше). Установлено антиоксидантну роль глутатіону, яка обумовлює зниження антагоністичної активності аерококів. Здійснено порівняльний аналіз оксідазних і антагоністичних властивостей. Виявлено достовірні відмінності між штамами аерококів з екогруп порожнин рота, сечостатевих шляхів і кишечника, що полягають в істотних розбіжностях у активності та окиснення субстратів, а також відмінності в антибіотикорезистентності.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / Л.А. Ждамарова; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено представників мікробіоценозів, що впливають на тривалість перебування збудника дифтерії на слизових оболонках мигдаликів. Установлено режими опромінення лазерним та ультрафіолетовим променями, за яких відбувається стимуляція чи пригнічення токсиносинтезуючої функції <$Eroman tox sup +> штамів C. diphtheriae і спостерігається зміна чутливості патогенних коринебактерій до протимікробних препаратів. Показано, що електронний пучок у порівнянні з іншими досліджуваними фізичними чинниками спричинює найбільш виражене пригнічення продукції дифтерійного екзотоксину. Доведено залежність між дозою опромінення та ступенем токсиноутворення; визначено режими дії електронного пучка в процесі вилучення соматичних антигенів патогенетичних коринебактерій, за яких знижується кількість екзотоксину.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / С.В. Калініченко; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2006. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив міліметрових хвиль в частотних діапазонах 40 ГГц; 42,2 ГГц; 50,3 ГГц; 58 ГГц; 61 ГГц; 64,5 ГГц на біологічні властивості токсиноутворювальних коринобактерій (кінетику росту, ферментативну та адгезивну активність, токсиноутворення, мікроорганізми, фактори інвазії). Встановлено режими та частотні діапазони опромінення міліметровими хвилями, що впливають на біологічні властивості патогенних коринебактерій. Показано, що фізичні чинники викликають зміну показників адгезивного процесу, швидкості розщеплення глюкози, ферментації гіалуронової та сіалових кислот, активності цитратсинтетази та протикомплементарної дії. Встановлено, що міліметрові хвилі усіх досліджених діапазонів мають виражений захисний ефект, в частотному діапазоні 61,0 ГГц стимулюють відновлення втрачених за роки зберігання біологічних ознак токсиноутворювальних коринобактерій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 / С.І. Вальчук; АМН України. Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Встановлено стимулюючий вплив KJ, доданого в живильне середовище, на антагоністичну активність аерококів, що продукують водень пероксид. За аналогією з механізмами використання аніонів на тканинному та клітинному рівні макроорганізму доведено, що аерококи володіють KJ-пероксидазною активністю і використовуючи продукований водень пероксид окислюють KJ до стану гіпойодиду, який проявляє значно більшу бактерицидну дію, ніж нативний водень пероксид. Виявлено, що за умов гіперкапничної гіпоксії введення білим мишам лізату аерококів на 40 % збільшувало тривалість їх життя в порівнянні з контрольною групою; у разі експериментальної стафілококової інфекції комплекс аерококів з калієм йодидом сприяв більш швидкому загоєнню ран в порівнянні з контролем. Визначено умови йодування органічних молекул за допомогою продуцентів водню пероксиду та неорганічних сполук йоду.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины