Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Ботаника


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.А. Петльований; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2006. — 24 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зелені водорості (відділ Chlorophyta) континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу. Для водойм регіону наведено 541 вид (607 вн. такс.) Chlorophyta, які належать до 164-х родів, 55-ти родин, 22-х порядків і 8-ми класів. Відзначено, що підставою різноманіття Chlorophyta є класи Chlorophyceae, Zygnematophyceae, Trebouxiophyceae. Установлено зменшення видового різноманіття Chlorophyta у водоймах регіону у напрямку з півночі на південь. Відповідно до видового різноманіття зелених водоростей у регіоні виділено три територіальні одиниці: південну, центральну та північну. Представлено дані щодо різноманіття Chlorophyta Луганського природного заповідника (178 видів, 195 вн. такс.) та Українського степового природного заповідника (175 видів, 187 вн. такс.). Показано, що головним центром різноманіття зелених водоростей регіону є заплава системи р.Сіверський Донець. Обгрунтовано необхідність створення альгорезерватів в еталонних екосистемах. Установлено значну географічну диференціацію Chlorophyta різних фізико-географічних областей Донецько-Приазовського Степу. Доведено видову самостійність Tetrastrum hortobagyi Hajdu. Досліджено будову бородавчатих структур Siderocelis irregularis Hindak (Chlorellales) та Cosmarium pseudobroomei Wolle (Desmidiales. Підтверджено належність роду Tetrachlorella Korschikov до родини Oocystaceae.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С.О. Садогурська; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено інвентаризацію видового складу флори Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму. Обстежено 62 пункти, з яких 44 розташовані у межах природно-заповідного фонду (ПЗФ) і ділянок, пріоритетних для збереження біорізноманіття Криму. Виявлено 115 видів Cyanophyta, представлених 131 формою. Вперше для флори України наведено чотири види та дві форми водоростей. Для одного виду відмічено друге місцезнаходження, а 85 видів і форм водоростей - нові для супраліторальної зони Чорного й Азовського морів. Для 17-ти видів вказано друге місцезнаходження на території Криму. Проаналізовано систематичну структуру виявленого видового складу й поширення Cyanophyta в супраліторальній зоні різних гідроботанічних районів біля берегів Криму. Охрактеризовано особливості просторового (вздовж узбережжя та над рівнем моря) розподілу, а також сезонної динаміки супраліторальних Cyanophyta. Складено конспект флори Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму та виділено комплекс провідних видів. Вперше наведено опис альгофлори супраліторальної зони 16-ти об'єктів ПЗВ, зокрема чотирьох природних заповідників.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Тетяна Олександрівна Деревенко; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.Ф. Дрель; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням трансформації флори Луганської області, закономірностям її формування під впливом адвентивного субелементу залізниць, тенденціям розвитку та виявлення місця адвентивного субелемента в загальній флорі регіону Луганської області. Уперше складений флористичний список рослин залізниць та прилеглих до них територій, який налічує 497 видів, які відносяться до 4 відділів, 5 класів, 41 порядку, 51 родини, 231 роду. Виділені нами 98 видів адвентивного субелементу флори залізниць об'єднані у 1 відділ, 2 класи, 17 порядків, 21 родину та 57 родів. Вперше для області наведено 20 нових видів рослин. Виконані систематичний, географічний, біоморфологічний, екологоценотичний, карпологічний аналіз флори та зроблена господарська оцінка адвентивного субелементу флори. Визначена ступінь натуралізації адвентивних рослин та розроблена класифікація по ступеню натуралізації.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Н.Я. Хлистун; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше складено анотований конспект адвентивної флори Чернівців, який включає 104 види вищих судиних рослин. На даній території виявлено Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray., Polygonum sachalinense Fr. Smidt, Geranium sibiricum L., Impatiens glandulifera Royle. Проведено систематичний, біоморфологічний, екологічний і географічний аналіз адвентивної флори Чернівців. Здійснено розподіл адвентивних видів за часом заносу та ступенем натуралізації, розглянуто способи розповсюдження діаспор адвентів. Встановлено господарське значення адвентивних видів Чернівців і виділено небезпечні види, що перебувають у стадії експансії. Вперше досліджено видовий склад судинних рослин Чернівців (427 видів). На території міста виявлено сучасні локалітети злісного карантинного бур'яну Ambrosia artemisіifolia L.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.Г. Яворська; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше отримано повні дані про загальний видовий склад адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації (КМА) з використанням удосконалених критеріїв оцінки адвентивності рослин урбанізованих територій. Розроблено електронну базу даних адвентивних видів рослин КМА. Визначено склад сучасної адвентивної флори, її стабільного та нестабільного компонентів. Виявлено нові місцезростання для 17 видів адвентивних рослин, занесених на територію дослідження в останні десятиріччя. (Artemisia tournefortiana Reichenb., Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald, Myagrym perfoliatum L. тощо). Встановлено групу інвазійних, карантинних і потенційно небезпечних рослин (30 видів) для різних типів екотипів. Здійснено таксономічний та типологічний аналізи адвентивної флори КМА та її компонентів, зокрема, ареалогічний аналіз за оригінальною схемою. Висвітлено основні етапи формування флори й удосконалено категорії класифікації видів за часом занесення. Проаналізовано динаміку натуралізації адвентивних рослин на території КМА за 150 років.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Ю.В. Корженевська; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню вкладу аккумуляційно-денудаційних факторів середовища до формування різноманіття рослинності Криму. Виявлено та охарактеризовано три моделі організування рослинних угруповань Південного Криму: C-S модель (ліса класів Querco-Fagetea і Erico-Pinetea) та аккумуляційно-денудаційні варіанти G-B моделі (гірські степи середньоземноморського типу, клас Thero-Brachypodietea) і абіотичної S-моделі (класи Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea, Thlaspietea rotundifoli і Festuco-Puccinellietea), дві останні моделі виявляються новими. Проаналізована екологія основних ценозоутворюючих видів за методами градієнтного аналізу і виявлені закономірності зміни флористичного складу (фітосоціологічний спектр, спектр життєвих форм, проективне покриття трав'яного ярусу та кількість видів) упродовж ведучих градієнтів екотопічних факторів (висота над рівнем моря, експозиція нахилу, крутизна нахилу, щебнистість поверхні). Розроблені рекомендації щодо раціонального природокористування з обліком різного вкладу аккумуляційно-денудаційних факторів середовища в формуванні рослинного складу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Г.І. Репецька; Нікіт. ботан. сад, Нац. наук. центр УААН. — Ялта, 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано функціонування ценопопуляцій однорічного виду Salicornia europaea L. і вивчено залежності популяційних процесів від факторів зовнішнього середовища. Виявлено ряд механізмів популяційного рівня, спрямованих на підвищення виживання виду за екстремальних умов засолених місцевиростань. Серед них механізми, що забезпечують проростання насіння в момент найбільш сприятливих погодних умов, можливість існування у популяціях декількох когорт сходів. З'ясовано, що відмирання рослин протягом життєвого циклу носить щільнісно-незалежний характер. Встановлено високий ступінь залежності морфометричних і алометричних показників від двох провідних факторів середовища - вологості грунту та ступеня загущеності ценопопуляцій. Виявлено щільну залежність процесів розвитку особин Salicornia europaea від чинників зовнішнього середовища. У разі погіршання умов рослини прискорюють перехід від однієї фенологічної фази до іншої та проходять їх більш синхронно. Тривалість фаз, як правило, залишається незмінною. Адаптаційні механізми розвитку забезпечують дозрівання насіння в однакові строки протягом сезону в різні роки і у популяціях, що перебувають за різних екотопічних умов. Виявлено дві групи параметрів генеративної сфери, які по-різному реагують на варіювання середовища. Маса насіння, відсоток насіннєфікації та репродуктивне зусилля - стабільні показники, які мало залежать від оптимальності умов середовища. Величина врожаю насіння ценопопуляції пов'язана зі щільністю рослин, які приймають участь у репродукції, та їх реальною насіннєвою продуктивністю. У межах одного рівня значень екологічних факторів відбувається стабілізація розміру урожаю насіння у ценопопуляціях різної щільності.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.О. Володимирець; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка НАН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Проведено оцінку трансформації видового складу флори вищих судинних рослин на осушених і прилеглих до них територіях у зв'язку з процесами її синантропізації. Для осушувальних систем на території Волинського Полісся та Західного Лісостепу з'ясовано видовий склад синантропної флори, проведено його аналіз за окремими показниками. Одержано дані про поширення синантропних видів на осушеній та прилеглій територіях, установлено їх фітоцентотичну роль та екологічні особливості. Уперше для оцінки трансформації флори-ізоляту запропоновано кількісний показник - синантропність і методику його обчислення. Проаналізовано вплив на цей показник різних екологічних факторів, на підставі його значень виділено окремі рівні антропічної трансформації флори-ізоляту, розроблено їх характеристику.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.М. Корінько; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше на ценопопуляційному рівні вивчено Fagus sylvatica в лісах рівнинної частини України. На підставі біометричного аналізу листків бука підтверджено його віднесення до підвиду Fagus sylvatica subsp. moesiaca (Maly) Czeczott. Досліджено динаміку ареалу та встановлено причини острівної локалізації букових лісів на Подільській височині, проведено систематичний, біоморфологічний та географічний аналіз флори букових лісів Поділля. Виявлено еколого-ценотитичні особливості букових лісів за різних фізико-географічних умов Подільської височини. Установлено видовий склад та сучасний стан популяцій рідкісних і зникаючих видів флори даних лісів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Н.В. Драган; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Оцінено життєвий стан, межі довговічності, адаптивні морфогенетичні реакції сосни P. sylvestris, P. strobus, P. nigra на умови в міському середовищі. Визначено сприятливість міських екотопів для зростання сосни. На рівні асиміляційної та генеративної підсистем вивчено морфометричні та морфологічні показники, тривалість життя хвої, охвоєність пагонів та дефоліацію, кількість і якість насіння, виживання насіннєвих зачатків та ембріонів, схожість і якість пилку. У радіаційно забруднених екотопах вивчено порушення органо- та гістогенезу, описано характерні порушення розвитку вегетативних пагонів, виявлено та описано 8 резервних шляхів брунькоутворення. Вивчено порушення внутрішньої організації хвої. Запропоновано для біоіндикаційних досліджень більше десяти параметрів, які охоплюють різні рівні біологічної організації P. sylvestris від клітинного до організменного. Досліджено вплив біотичних факторів на життєдіяльність видів роду Pinus L. за міських умов.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.П. Суслова; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Представлені результати комплексного вивчення особливостей насіннєвості хвойних інтродуцентів на Південному Сході України: феноритміка, термін вступу до генеративної фази, особливості морфогенезу, терміни пилкування та якість пилку. Встановлені відповідні реакції генеративного розвитку рослин на змінені умови зростання. На підставі одержаних результатів дана оцінка репродукційної здатності ряду інтродукованих видів хвойних. Розроблені рекомендації щодо вирощування посадкового матеріалу з насіння місцевої репродукції.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.Л. Рубіс; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто біоекологічні особливості 17-ти північноамериканських видів, різновидів та форм Crataegus L. в Лісостепу України. Вивчено ритми розвитку, особливості цвітіння та плодоношення досліджених видів. Встановлено, що за умов Лісостепу України фенофази більшості з них характеризуються стабільністю та узгоджуються з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Визначено ступінь тіневитривалості та висвітлено питання стійкості північноамериканських видів глоду до несприятливих чинників навколишнього середовища, відзначено їх високу зимостійкість та посухостійкість, стійкість до газового і пилового забруднення повітря, шкідників та хвороб. Розроблено оптимальні способи розмноження. Підведено підсумки інтродукції та здійснено оцінку успішності акліматизації 17-ти північноамериканських видів, різновидів і форм глоду в Лісостепу України. Вивчено декоративні якості північноамериканських видів глоду та запропоновано 6 фізіономічних типів. Розроблено приклади композиційних рішень і надано рекомендації щодо практичного використання глодів в основних композиційних елементах озелення.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.В. Вегера; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено біологічні особливості ритмів росту і розвитку, цвітіння, плодоношення, зимо- та морозостійкості, а також транспірації рододендронів за кліматичних умов даного регіону. Висвітлено питання відношення рододендроів щодо екологічних факторів району інтродукції та їх способи насіннєвого та вегетативного розмноження. Зроблено оцінку перспективності інтродукції 14 видів рододендрона на Правобережному Лісостепі України. Встановлено, що 11 з них перспективні для озелення даного регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Є.Й. Андрик; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання поширення та еколого-ценотичної приуроченості F. meleagris. На підставі літературних даних укладено карту загального виду з включенням східних регіонів поширення. Детально вивчено особливості життєвого циклу: виділено сім вікових станів, виявлено поліваріантність онтогенетичного розвитку особин. Досліджено особливості репродуктивної біології виду. Охарактеризовано варіювання 26-ти біоморфологічних ознак особин. Визначено вікову та просторову структуру популяцій за відмінних умов зростання. Установлено вікові спектри модельних популяцій і базовий віковий спектр для виду на Притисянській низовині. З'ясовано, що умови зростання у розріджених лісових ценозах є найбільш близькими до екологічного та фітоценотичного оптимумів F. meleagris. Для Притисянської низовини виявлено причини скорочення чисельності виду та розроблено пропозиції щодо збереження та відтворення його популяцій.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.А. Вітенко; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: На підставі узагальнення досвіду інтродукції M. pomifera (Rafin.) Schneid. у Правобережному Лісостепу України досліджено біолого-екологічні особливості даного виду. Вивчено його сезонні ритми росту та розвитку, цвітіння та плодоношення, зимостійкість, морозостійкість і посухостійкість. Проаналізовано вплив вологості, родючості грунту, світловибагливості та тіньовитривалості на ріст і розвиток рослин за даних умов. Одержано нові дані щодо їх насіннєвого, вегетативного та мікроклонального розмноження та наведено оцінку успішності інтродукції M. pomifera на досліджуваній території. Розроблено ефективні способи насіннєвого та вегетативного розмноження даного виду та наведено рекомендації щодо раціонального використання M. pomifera у культурі у Правобережному Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Володимир Миколайович Грабовий; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Н.М. Дойко; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено біологічні особливості 20-ти видів та форм витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України. Вивчено ритм розвитку та росту, особливості цвітіння та плодоношення досліджених видів. Установлено, що за умов даного регіону ритм розвитку більшості досліджених видів узгоджується з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Вивчено стійкість витких деревних рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища, виявлено їх достатню зимо-, морозо- та посухостійкість, газо- та димостійкість за міських умов. Розроблено оптимальні способи розмноження у культурі. Проведено оцінку декоративних якостей витких деревних рослин. Розроблено прийоми використання їх в озелененні.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.Є. Харченко; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці методів вегетативного розмноження рослин різних років життя згідно їх біологічних особливостей. Запропоновано методику прискореного отримання селекційного матеріалу та шляхи отримання насіння з регенерантів рослин першого року розвитку, систему отримання калюсних культур листкових, сім'ядольних та гіпокотилевих експлантів, а також латеральних бруньок. На основі регуляції вмісту фітогормонів в поживному середовищі знайдено шляхи індукції морфогенезу на латеральних бруньках буркуну. Запропоновані методики дають можливість отримати вихідний матеріал для селекції та прискорити селекційний процес. Опрацювання методів вегетативного розмноження та рекомендації до їх застосування проводили, виходячи з біологічних особливостей M. officinalis. Основні результати роботи знайшли практичне впровадження під час робіт з виведення нового сорту: Буркун жовтий низькокумаринний "Сошелікир".

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.Г. Шпакова; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: За результатами досліджень з використанням комплексу біологічних, анатомо-морфологічних методів надано інтегровану оцінку регенераційної здатності цінних інтродукованих хвойних рослин за умов техногенно трансформованого регіону. Визначено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процес коренеутворення, вивчено морфогенез придаткових коренів за умов живцювання. Доведено можливість прискореного розмноження високодекоративних видів і форм хвойних рослин та розроблено технологічні засоби інтенсифікації їх вегетативного розмноження за умов регіону.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины