Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Биохимия


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Н.М. Іншина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості дії гемолітичних агентів різної хімічної природи на активність ключового ферменту біосинтезу гему - 5-АЛК-синтази і вміст деяких гемопротеїнів у печінці щурів. Установлено, що підвищення 5-АЛК-синтазної активності є однією з причин накопичення вільного гему в печінці щурів у перші години дії фенілгідразину та гліцеролу, а також у пізні терміни після введення хлориду кадмію та хлориду меркурію.Виявлено, що фенілгідразин спричинює двофазну зміну 5-АЛК-синтазної активності в печінці щурів: короткочасне зниження активності та подальше підвищення. Зроблено припущення, що однією з причин зростання 5-АЛК-синтазної активності за цих умов є деградація цитохрома Р-450. Уперше встановлено, що підвищення 5-АЛК-синтазної та триптофан-2,3-диоксигеназної активностей у печінці щурів за введення гліцеролу є результатом активації синтезу даних ферментів de novo. Показано, що блокування циклогексимідом зростання 5-АЛК-синтазної активності за дії гліцеролу супроводжується нормалізацією вмісту вільного гему в печінці щурів. На підставі одержаних даних зроблено висновок, що індукція 5-АЛК-синтази є основною причиною накопичення вільного гему в печінці щурів протягом перших годин дії гліцеролу.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.04 / Р.Г. Шикула; Ін-т геронтології АМН України. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості гетеротримерних GTP-зв'язуючих білків та обмін фосфатидилінозитидів у разі активації М-холінергічних рецепторів серця. Встановлено, що мускариновий холінергічний агоніст карбахолін за умов перфузії ізольованого серця кроля блокує скоротливу функцію міокарда. Ідентифіковано ділянки G-білків з високою та низькою спорідненістю до зв'язування GTP, визначено їх константи дисоціації для GTP. Продемонстровано активацію карбахоліном зв'язування GTP, стимуляцію ним GTPазної активності сарколеми. Перфузія ізольованого серця карбахоліном індукує фосфатидилінозитидний цикл, що призводить до збільшення утворення вторинного месенджера інозит-1,4,5-трифосфату

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Світлана Вікторівна Яблонська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / В.М. Ткаченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів на активність NADH-залежної монооксигеназної системи мікросом печінки. Розглянуто структурний стан мембран мікросом печінки щурів у разі дії гамма-опромінення та сумісної дії опромінення та різного складу дієти, а також харчової домішки аронії чорноплідної. Встановлено, що аронія чорноплідна за умов in vivo нормалізує інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів, структурні зміни і NADH-феррицианід редуктазну активність мікросом печінки опромінених тварин. Показано, що гамма-опромінення тварин, які одержували збалансований раціон харчування, призводить до збільшення активності ферментів монооксигеназної системи.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Ях'я Баккар; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено ефективність впливу уреїду оксанілової кислоти (УОК), уреїд-4-хлороксанілової кислоти (У-4-ХОК) у динаміці на активність амінотрансфераз, фосфатаз, оксидаз і на вміст деяких сполук у крові білих щурів у нормі та у разі гострого запалення з оксидантним стресом. Установлено, що УОК та У-4-ХОК у процесі введення у шлунок у дозах 50 мг/кг і 100 мг/кг здоровим щурам у динаміці чотирьох годин не прискорюють процеси обміну з участю внутрішньоклітинних ферментів, гострофазних протеїнів, амінів, ліпідів і перекисного окислення ліпідів, не пригнічують антиоксидантну систему, а у випадку гострого карагенінового запалення з оксидантним стресом проявляють антизапальні та антиоксидантні властивості, коли у динаміці сприяють зниженню у сироватці крові показників аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної та кислої фосфатаз, супероксиддисмутази, каталази, гістаміну, серотоніну, загального білку, фібриногену, церулоплазміну, загальних ліпідів, холестирину, дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду та відновленого глутатіону.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / С.С. Чернадчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено активність ферментів протеолітичної системи, які приймають участь у розвитку новоутворень в органах жіночої репродуктивної системи. Встановлено вікові зміни активності ферментів протеолітичної системи органів репродуктивної системи досліджуваних жінок, а також виявлено збільшення активності ключових ферментів: карбоксипептидаз А та В і металопротеїнази-2 за розвитком та прогресією пухлинної тканини гормоночутливого органа та тіла матки, що пов'язано з індукцією їх біосинтезу як класичними естрогенами, так і некласичними фенолстероїдами, які є важливими регуляторами біосинтезу. Показано різноманітну роль протолітичних ферментів за умов розвитку доброякісного та злоякісного процесів, що може бути використано в прогностичних та диференціальних цілях у випадку розвитку онкопроцесу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / О.В. Богданова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості функціонування тирозинових протеїнфосфатаз (ТПФ-аз) у плазматичних мембранах, цитозолі спленоцитів та тимоцитів щурів через 12 годин після тотального рентгенівського опромінення у дозах 1,25; 0,5; 0,75 та 1,0 Гр. Виявлено найбільше зростання активності ТПФ-аз за умов впливу іонізуючої радіації у дозі 0,5 Гр, а для цитозольних ТПФ-аз спленоцитів - 0,25 Гр. Вивчено кінетичні властивості ізольованої ТПФ-ази CD 45. З'ясовано, що цей фермент більш споріднений з фосфатирозином, ніж з паранітрофеніфосфатом. Визначено, що опромінення тварин у дозі 0,5 Гр спричинює зниження спорідненості ферменту до фосфотирозину та зменшення максимальної швидкості фосфатазної реакції. Показано однонаправлені зміни активності тирозинових протеїнкіназ, ТПФ-аз та вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки та тимусу щурів на тлі введення різних речовин за умов опромінення у низьких дозах.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.04 / О.М. Бакурова; Ін-т геронтології АМН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості обміну нуклеотидів та вуглеводів у випадку виразкової хвороби та раку шлунка. Встановлено вікові особливості активності маркерних ферментів як в нормі, так і за досліджуваних патологічних станів. Показано, що пацієнтів з виразковою хворобою та супутнім розвитком предракових змін активність ферментів глікозу й обміну нуклеотидів наближається до їх активності у хворих на рак шлунка, що дозволяє віднести їх до групи півищеного онкологічного ризику, особливо після 40-ка років. Виявлено порушення метаболізму еритроцитів, які можуть сприяти розвитку їх морфофункціональних змін. Запропоновано ферментативні тести щодо формування груп підвищеного онкоризику та для прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / О.В. Фоміна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено, що в процесі онтогенезу у щурів у тканинах внутрішніх органів виникають умови для зміни ефективності функціонування ферментів, які каталізують окисно-відновні шляхи утилізації карбонільних сполук метаболізму, за умов іммобілізаційного стресу. Вони зумовлюють виникнення "напруги" під час відновлення альдегідів в альдегідредуктазній реакції в печінці 1,5-місячних тварин, а також гальмування перетворень альдегідів в окисних і відновних реакціях у печінці та скелетному м'язі старих щурів. Вікове зниження швидкості утилізації ендогенних альдегідів у досліджених тканинах визначає зниження їх стійкості до вільнорадикального ушкодження. У зв'язку з цим важливу роль у підвищенні резистентності організму до дії ушкоджувальних факторів стресу відіграє спрямована регуляція утилізації ендогенних альдегідів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.04 / А.В. Мисник; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та реалізовано оригінальну алгоритмічну штучну нейронну мережу з додаванням нейронів і процедуру її навчання, яка дозволяє вирішити проблему вибору кількості окремих нейронів та прихованих шарів, а також містить новий тип нейронів. Запропоновано метод початкової градієнтної ініціалізації для модельної нейронної мережі Кохонена та нові способи експертної діагностики за допомогою штучних нейронних мереж. Вперше досліджено зв'язок текстурних характеристик ультразвукових зображень щитовидної залози та томографічних зображень головного мозку людини з різними класами захворювань за допомогою методів нейронних мереж та одержано оцінки їх діагностичної ефективності для класифікації виявлених патологій. Обгрунтовано доцільність застосування методів нейронних мереж для аналізу та розпізнавання відмінностей в опромінених і нормальних спектрах ДНК, а також вивчення та класифікації порушень серцевої системи за електрокардіограмами. Створено метод сегментації ультразвукових і магніторезонансних зображень з використанням штучних самоорганізуючих мереж.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / І.З. Гложик; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, активності неферментної та ферментної ланок антиоксидантної системи та метаболічного профілю крові корів на різних стадіях тільності та лактації, встановлено вплив підвищення рівня цинку в раціоні годівлі на вказані біохімічні показники в крові тварин. Встановлено, що вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (їх гідроперекисів, малонового діальдегіду) у плазмі крові корів значно підвищується після отелення, залишається на такому рівні протягом перших тижнів лактації, а з 2-го до 9-го місяця лактації поступово знижується. Зазначено, що зміни вмісту вітаміну А у плазмі крові та активності супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в еритроцитах крові тварин протягом лактації протилежні до зміни вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів. З'ясовано, що підвищення рівня цинку в раціоні корів призводить до дозозалежного збільшення його вмісту в плазмі крові та молозиві, підвищення жирності молока, зниження рівня гідроперекисів ліпідів у плазмі кров та збільшення вмісту вітамінів А та Е, а також активності супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази в еритроцитах. Зазначено, що телята, одержані від корів, яким згодовували раціон з високим вмістом цинку, у порівнянні з одержаними від корів контрольної групи, характеризуються більш інтенсивним ростом і вищою активністю антиоксидантної системи в їх організмі.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / І.В. Пірожкова-Паталах; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив ряду нових кластерних сполук ренію з органічними лігандами на біохімічні показники крові.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / Р.М. Яремко; УААН. Ін-т землеробства і біології тварин. — Л., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Представлені дані про зміни антиоксидантного статусу курчат яєчного напрямку продуктивності в період з 30- до 60-добового віку. Встановлено, що в період найбільш інтенсивного росту курчат з 38- до 45-добового віку в їх організмі різко посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів. Запропоновано способи зменшення інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в організмі курчат у вказаний період, в основі яких лежить використання в їх годівлі водорозчинних препаратів селену (селеніту натрію) і вітаміну Е (аквавіту-Е). Встановлений позитивний вплив використання добавок вітаміну Е і селену у годівлі курчат яєчних ліній на їх ріст.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / І.В. Карпа; Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: табл. — укp.

Аннотация: Установлено, що тривале згодовування курям-несучкам ячмінно-бобового комбікорму з вмістом 40 % ячменю та 20 % екструдованих кормових бобів сприяє підвищенню активності ферментів систем антиоксидантного захисту (САЗ) в ооцитах у процесі оогенезу. Установлено високий рівень ПОЛ, каталазної та глутатіонпероксидазної активностей на ранніх стадіях оогенезу. Визначено, що стабілізація рівня показників неферментативної САЗ (каротиноїдів, вітамінів А і Е) відбувається після досягнення ооцитом маси більше двох грамів.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / М.В. Скок; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2006. — 36 с.: рис. — Бібліогр.: с.29-33 — укp.

Аннотация: Досліджено нікотинові ацетилхолінові рецептори B-лімфоцитів у порівнянні з такими автономних гангліїв. На підставі результатів досліджень з'ясовано загальні механізми функціонування та взаємодії імунної та нервової систем, холінергічної регуляції процесів кровотворення та впливу нікотину на імунні реакції. Виявлено важливі структурні особливості нікотинових рецепторів, ідентифіковано їх головні субтипи у B-лімфоцитах і декількох автономних гангліях. Визначено, що вони регулюють формування й активацію B-лімфоцитів, впливають на експресію антиген-специфічних рецепторів і костимуляторних молекул CD40. Показано, що нікотинові рецептори, експресовані у ранніх мієлоїдних і еритроїдних попередниках клітин крові у кістковому мозку, регулюють дозрівання цих клітин. Виявлено, що автоантитіла проти нікотинових рецепторів можуть бути причиною зниження кількості цих рецепторів у крові деяких пацієнтів з хворобою Альцгеймера, що дозволяє розробити альтернативні методи діагностики цього захворювання.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / Т.М. Кучмеровська; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено механізми біологічної дії вітаміну PP та його похідних у нервовій системі. Виявлено факт існування специфічного зв'язування NAD "мембранною системою", яка представлена NAD-зв'язуючим білком. Визначено, що в ЦНС вітамін PP та NAD здійснюють модулюючу дію на процеси вивільнення та зворотнього поглинання серотоніну, дофаміну та ГАМК на моделях патологій нервової системи (PP-гіповітаміноз, хвороба Паркінсона, діабетична нейропатія). Встановлено наявність нікотинамідних динуклеотидів у синаптичних пухирцях та синаптосомах, а також системи синтезу та розпаду NAD у нервових закінченнях "пуринергічних відділів" головного мозку. Доведено важливу роль синаптичних пухирців нервових закінчень у прояві пресинаптичної модуляторної дії NAD. Знайдено, що NAD концентраційно-залежно впливає на трансмембранний потенціал плазматичної мембрани нервових закінчень. Коригуюча дія вітаміну PP та його похідних, ймовірно, здійснюється через NAD-зв'язуючий білок та їх участь в окисно-відновних та інших метаболічних процесах. Запропоновано гіпотезу щодо механізмів реалізації біологічної дії вітаміну PP та його похідних у нервовій системі.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / Б.О. Курчій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 39 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано механізм дії абсцизової кислоти (АБК) і етилену за дії хімічних агентів і обезводнення. Виявлено, що під впливом 2,4-Д, етефону, ІОК, зеатину, гібберелової кислоти, піклораму, хлорхолінхлориду та діквату збільшується концентрація АБК у рослин. Показано, що одним з механізмів її швидкого накопичення є окиснювальне руйнування каротинів. Виявлено, що під впливом фізичних і хімічних факторів збільшується процес синтезу етилену рослинами. Установлено, що етилен і дікват ініціють процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран, що підтверджено збільшенням кількості малонового діальдегіду та гідроперекисів ліпідів, зменшенням кількості ненасичених і збільшенням насичених жирних кислот, а також зменшенням фосфатидилхоліну й етаноламіну. На підставі попередньої обробки рослин АБК досліджено деструктивну дію етилену та діквату на вміст ліпідів і жирних кислот мембран, а також ростові процеси рослин. Зроблено висновок, що АБК є природним антиоксидантом рослин. Запропоновано молекулярні механізми взаємодії оксидантів і антиоксидантів за дії стресових чинників.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.04 / Т.І. Шарій; Ін-т біології тварин УААН. — Львів, 2006. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено вітамінну кормову домішку "Хутровіт плюс", до складу якої введено ізатізон. На підставі результатів біохімічних, гематологічних, імунологічних досліджень обгрунтовано дозу введення нового вітамінно-ізатізонового препарату на організм лабораторних тварин і норок, установлено його токсичність. Доведено доцільність використання даної вітамінної кормової домішки для збереженості поголів'я, росту та підвищення продуктивності норок.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / А.О. Міхєєв; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вікові особливості реактивності нирок під час експериментального оксалатного навантаження. За результатами дослідження встановлено, що нефротоксичність калію оксалату має чітку вікову залежність та зумовлений особливостями біохімічного забезпечення функції нирок у тварин різного віку. Виявлено, що основним місцем пошкодження ниркових структур у процесі оксалатного навантаження є дистальні відділи нефрону. Це супроводжується дозозалежним пригніченням активності сукцинатдегідрогенази кіркової речовини нирок у молодих та старіючих тварин, активацією даного ферменту у дорослих щурів. Збільшення секреції іонів калію у дистальних відділах нефрону під час дії калію оксалату супроводжується збільшенням інтенсивності процесів ацидифікації сечі, що значно знижує pH та створює умови для виникнення уролітіазу. Одним з проявів оксалатної нефропатії є порушення канальцево-канальцевого балансу іонів натрію внаслідок біохімічних порушень енергозабезпечення системи дистального транспорту іонів натрію незалежно від віку. Залишкові зміни індуковані калію оксалатом мають залежно від віку різний ступінь функціональних проявів і потребують спрямованої корекції. Використання виноградної олії з метою корекції порушень функціонального стану нирок в процесі оксалатної інтоксикації виявило її протективні властивості, що проявляється в попередженні біохімічних зсувів під час гіпероксалурії та попередженні мінералізації оксалатів.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.04 / І.П. Метеліцина; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше встановлено, що загальна інтоксикація організму, хронічний стрес і фотосенсибілізатори посилюють ушкодження, а активація антиоксидантної системи сприяє підвищенню стійкості кришталика до катарактогенних факторів. Вперше показано, що під час дії на організм поліхромного світла, амінотриазолу, нафталіну, іонізуючого випромінення мають місце аналогічні зміни функціонального стану мембран і антиоксидантного гомеостазу, ступінь виразності яких значно більший уже на ранніх термінах експерименту у випадку їх одночасного впливу. Досліджено, що одним з механізмів катарактогенної дії хронічного стресу, інтоксикації, фотосенсибілізації, механічної травми є потенціювання ушкоджень метаболічних систем прямими катарактогенами. Доведено можливість підвищення стійкості кришталика до катарактогенних дій шляхом стабілізації мембран та антиоксидантної системи. Виявлено, що розвиток вікової катаракти характеризується змінами параметрів антиоксидантної системи та функціонального стану мембран. Вперше встановлено, що захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та печінки, хронічна алкогольна інтоксикація збільшують метаболічні порушення в осіб з віковою катарактою, особливо значимо у разі патології гепатобіліарної системи. Запропоновано гіпотетичну схему участі антиоксидантної системи та ролі мембран у катарактогенезі.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины