Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Молекулярная биология


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / В.Г. Найдьонов; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурні елементи впізнавання тирозинової тРНК синтетазою в реакції аміноацилювання з використанням методу сайт-направленого мутагенезу. Встановлено, що додатковий С-кінцевий домен тирозил-тРНК синтетази покращує каталітичну ефективність аміноацилювання тРНК-транскрипту за рахунок підсилювання зв'язування останнього з ферментом. Виявлено критичне значення амінокислотного залишку лізин-147 для активності тирозил-тРНК синтетази печінки бика в аміноацилюванні гомологічної тРНК.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Д.Б. Ковальський; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено конформаційну рухливість протеази ВІЛ-1 за різних умов, зокрема фізіологічних, і сформовано уявлення про конформаційний простір протеази ВІЛ-1 у наносекундному часовому інтервалі. На основі розрахунку та аналізу молекулярної динаміки (МД) резистентних дистальних мутантів та порівняння з МД нативної протеази ВІЛ-1 зроблено висновок про існування двох механізмів впливу резистентних мутацій шляхом перерозподілу амплітуди узгоджених рухів та зміни доступних конформаційних рухів. Розроблено методику порівняння колективних конформаційних рухів між двома системами (карта різниць - динамічна крос-кореляційна матриця).

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.03 / Н.М. Теплюк; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження стану детоксикаційної системи та генотоксичного ушкодження поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) у плаценті людини у носіїв різних генотипів ферментів детоксикації CYPIAI, GSTPI та GSTMI за умов різного стану довкілля. Встановлено, що носійство 462Val форми CYPIAI супроводжується вищою глутатіонтрансферазною активністю та інтенсивністю перекисного окиснення ліпідів. Виявлено, що в клітинах хоріокарциноми людини бензо(а)пірен індукує експресію CYPIAI та GSTPI, ферментів двох послідовних стадій детоксикації. Розроблено положення про узгодженість роботи CYPIAI та GSTPI в плаценті. Показано зниження глутатіонтрансферазної активності у зразках плаценти в районах України, що найбільш забруднені радіаційно та хімічно. Виявлено закономірність: чим нижча глутатіонтрансферазна активність, тим вищий вміст ПАВ-ДНК аддуктів у плаценті, і тим нижчі коефіцієнти Апгара. Запропоновано використовувати показники глутатіонтрансферазної активності, ДНК-аддуктів та генотип ферментів детоксикації в плаценті як прогностичні фактори для новонародженого.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Ірина Йосифівна Гут; НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Катерина Олександрівна Шостак; НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / І.О. Немазаний; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та охарактеризовано нові білки партнерів кінази S6 рибосомального білка (S6K1) методом дріжджової двогібридної системи. В результаті проведеного скринування кДНК бібліотеки ембріонів миші ідентифіковано кДНК нового S6K1-зв'язувального білка - КоА-синтази. Вперше клоновано кДНК ген, що кодує КоА-синтазу. Доведено, що КоА-синтаза має дефосфоКоА-кіназну та фосфопантотенатаденілтрансферазну активності та каталізує два останні етапи біосинтезу КоА. Вперше показано, що КоА-синтаза взаємодіє з S6K1 в клітинах дріжджів та в клітинах ссавців. Встановлено, що С-кінцеві ділянки S6K1 та КоА-синтази залучені до утворення білкового комплексу. Продемонстровано мітохондріальну локалізацію КоА-синтази методами конфокальної мікроскопії та субклітинного фракціонування з використанням специфічних антитіл. Виявлено, що КоА-синтаза не є субстратом для S6K1 та встановлено відсутність взаємовпливу обох ферментів на їх активність. Обгрунтовано структурну роль даної взаємодії та виявлено її вплив на можливість S6K1 наближатися до мітохондрії з метою фосфорилювання її мітохондріальних субстратів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / О.Л. Дубровський; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто цитокіноподібну активність С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази з печінки бика, що виявляє високу гомологію з цитокіном ЕМАРП. Досліджено біологічну активність рекомбінатного ізольованого С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази. Доведено прокоагуляційний ефект некаталітичного модуля на клітини ендотелію пупкового канатика людини, що полягає в збільшенні концентрації тромбопластину на клітинній поверхні. З'ясовано також хемокінову активність некаталітичного модуля, яка полягає в індукуванні міграції моноцитів. Виявлено відсутність імунологічного перехресту з рекомбінантним ЕМАРП у Вестерн-блот аналізі.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.03 / О.С. Ладохін; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Л.О. Савінська; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням імуногістохімічних методів досліджено субклітинну локалізацію S6K в нормальних тканиних і пухлинах. Встановлено зростання вмісту S6K в цитоплазмі та ядрі злоякісних клітин. Припущено можливість використання виявлених особливостей експресії S6K для діагностики онкологічних патологій молочної залози людини.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / К.В. Крисан; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / О.П. Коваленко; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Т.Й. Вальовка; НАН України; Ін-т молекулярної біології і генетики. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено порівняльний аналіз функціональних і регуляторних особливостей кінази рибосомного білка. Виявлено відмінності динаміки мітоген-індукованої активації в період ранньої відповіді клітин на дію індуктора. Детальний аналіз мутантних рекомбінатних форм S6К1 і S6К2 дозволив запропонувати механізм, який пояснює різну чутливість цих форм кінази до інгібування рапаміцином. Досліджено особливості активації рекомбінантних повнорозмірних і делетованих форм S6К1 і S6К2 у відповідь клітин на дію форболових ефірів. Вперше показано специфічність фосфорилюння С-кінцевого регуляторного району S6К2 за участю різних ізоформ протеїнкінази. Отримані дані вказують на існування диференційних механізмів модуляції сигнальних шляхів, які опосередковують активацію S6К1 і S6К2 в клітині.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / І.О. Тихонкова; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше в Україні застосовано метод SEREX для пошуку пухлиноасоційованих антигенів (ПАА), для ідентифікації антигенів, асоційованих з раком щитовидної залози, ідентифіковано 45 імунопозитивних клонів, які містять кДНК антигенів і кодуються 33-ма генами. Знайдено 10 імунореактивних клонів для меланоми людини, які є фрагментами 4-х генів. Їх охарактеризовано та проведено гетерологічний скринінг. Показано підвищений рівень аутоантитіл проти ядерного антигену Кі-67 у 44 % сироваток хворих на меланому, 30 % - на рак молочної залози, 33 % - на рак щитовидної залози. Виявлено взаємодію рекомбінантного фрагмента ядерного антигену Кі-67 - одного з найбільш імунореактивних серед ідентифікованих ПАА, з ДНК, що може бути підгрунтям для встановлення функції цього білка.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / А.Л. Потягайло; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Теоретично та експериментально вивчено фізико-хімічні властивості модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексів, що залежать від протонної рухливості, проаналізовано їх можливу біологічну значущість. Висвітлено елементарні молекулярні механізми управління таутомерним статусом нуклеотидних основ через протонування та специфічну взаємодію з карбоксилат-іоном. Одержано повне сімейство точкових контактів електронейтральної та депротонованої карбоксильної групи амінокислот з низкою канонічних і модифікованих нуклеотидних основ. Показано, що електронейтральна карбоксильна група, на відміну від карбоксилат-іону, не провокує у вакуумі перехід основ у рідкісну таутомерну чи протоновану форму. Встановлено природу структурних переходів полі(C) і полі(dC), спричинених протонуванням. Зафіксовано неканонічні внутрішньомолекулярні H-зв'язки у 6azaCyd та в одноланцюгових полі(A), полі(C) і полі(dC). Досліджено кислотно-лужні властивості низки модифікованих нуклеотидних основ.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.03 / М.Ю. Оболенська; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Досліджено синтез ДНК, внутрішньоклітинний розподіл і кількість новоутвореної РНК, кінетичну складність ядерної РНК, експресію окремих генів (c-fos, c-myc, Р4502Е1, ЯФГ-1 alpha, фактору некрозу пухлин та його рецепторів) і синтез окису азоту в регенеруючій печінці щурів. Запропоновано часову шкалу процесу. Сформульовано положення про часткове обмеження експресії геному в перехідний період регенерації, про синергізм між проліферативною і клітиноспецифічною активністю клітин печінки різного типу і про взаємне обмеження клітиноспецифічної і проліферативної активності в клітинах печінки одного типу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / О.І. Серебряник; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше доказано, що високо очищені рибосоми вищих еукаріот містять міцно зв'язану АТРазу та вивчено її властивості. Показано наявність двох активних центрів та виявлено стимулюючу дію аміноацил-тРНК на каталітичну активність одного з них. Отримано дані про участь рибосомної АТРази у контролі над функціонуванням А-сайта рибосоми, де відбувається відбір кодон-специфічних тРНК. Проведено порівняння рибосомної АТРази з дріжджовими EF-3 і виявлено ряд загальних властивостей. Встановлено, що рибосоми вищих еукаріот, маючи власну АТРазну активність, зберегли у процесі еволюції підсилюючий елемент(и), необхідний для стимуляції EF-3. Теоретичне значення роботи полягає у новому розумінні детальних механізмів циклу елонгації поліпептидного ланцюга на 80S рибосомі та виявленні нових можливих точок прикладання факторів, які регулюють біосинтез білка у вищих еукаріот.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / О.І. Серебряник; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше доказано, що високо очищені рибосоми вищих еукаріот містять міцно зв'язану АТРазу та вивчено її властивості. Показано наявність двох активних центрів та виявлено стимулюючу дію аміноацил-тРНК на каталітичну активність одного з них. Отримано дані про участь рибосомної АТРази у контролі над функціонуванням А-сайта рибосоми, де відбувається відбір кодон-специфічних тРНК. Проведено порівняння рибосомної АТРази з дріжджовими EF-3 і виявлено ряд загальних властивостей. Встановлено, що рибосоми вищих еукаріот, маючи власну АТРазну активність, зберегли у процесі еволюції підсилюючий елемент(и), необхідний для стимуляції EF-3. Теоретичне значення роботи полягає у новому розумінні детальних механізмів циклу елонгації поліпептидного ланцюга на 80S рибосомі та виявленні нових можливих точок прикладання факторів, які регулюють біосинтез білка у вищих еукаріот.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Л.Г. Борисенко; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему специфічності локалізації та експресії ендогенних ретровірусів у геномі птахів. Вперше досліджено розподіл семи груп ендогенних ретровірусів геному курки (ALV-родинні, HERV-I-родинні, EAV-HP, EAV-0, E-33, E-51, ART-CH) залежно від композиційного складу (варіювання ГЦ-вмісту) геному хазяїна. Встановлено, що локалізація провірусів є ізопікнічною, тобто ГЦ-склад провірусу близький до такого, інтегрованого у ділянку геному хазяїна. Виявлено, що частина ретровірусів групи E-33/E-51, а також ретровірус EAV-HP мають додаткові піки у неізопікнічних ділянках. Показано, що експресія ендогенних ретровірусів геному курки є тканиноспецифічною, яка може впливати на картину провірусної локалізації внаслідок реінтеграції. Вперше встановлено, що у геномі курки присутні не лише ретровіруси, споріднені з вірусом лейкозу птахів, а й такі, що споріднені з ендогенним ретровірусом людини типу I (HERV-I).

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.03 / В.В. Філоненко; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2005. — 41 с. — укp.

Аннотация: Ідентифіковано нову форму мітоген-залежної кінази рибосомного білка S6 - S6K2, що має значну структурну гомологію з відомою формою S6K1. Доведено, що S6K2 аналогічно до S6K1 є складовою P13K/mTOR-залежного сигнального каскаду, залученого до передачі позаклітинних мітогенних стимулів. Незважаючи на високий рівень субстратної специфічності одержано докази існування відмінностей у функціонуванні кіназ у клітині, взаємопов'язаних з особливостями регуляції їх активності та субклітинної локалізації. Установлено, що механізм, за яким відбувається регуляція балансу між вмістом ядерної та цитоплазматичної фракції S6K2, розрахованого сайта фосфорилювання протеїнкінази C опосередкованого фосфорилювання Ser486. Виявлено суттєві зміни в експресії S6K в аденокарциномах молочної залози людини у порівнянні з нормальними тканинами та тенденцію до накопичення S6K в ядрах злоякісних клітин у пухлинах різного походження. Ідентифіковано новий S6K-зв'язувальний партнер - КоА-синтазу, що доводить наявність зв'язку P13K сигнального шляху з низкою метаболічних процесів у клітині.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / С.П. Єгорова; НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 1999.

Аннотация:


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины