Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Биофизика


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / О.В. Глушаков; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.М. Шкриль; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни активності високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура під час модулювання умов гіпоксії. Показано, що активність високопорогових кальцієвих каналів нейронів гіпокампу модулюється зниженням напруги кисню зовнішнього середовища за відсутності глюкози у зовнішньому середовищі. Встановлено, що за умов фіксації внутрішньоклітинної концентрації кальцію на нульовому рівні не відбувається адекватна зміна максимальної амплітуди кальцієвого струму. У разі наявності вільного внутрішньоклітинного кальцію відбувається потенціювання кальцієвого струму у випадку зменшення напруги кисню зовнішньоклітинного розчину.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.О. Шишкін; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі методу флуоресцентного вимірювання цитозольної концентрації кальцію, за допомогою барвника indo-i досліджено внутрішньоклітину кальцієву сигналізацію в заднєкорінцевих гангліів (ЗКГ) нейронов у нормальному та паталогічному станах (стрептозоцин-індукованого діабету, карадженин-індукованого запалення). З використанням блокатора мітохондріального кальцієвого захоплення та викиду виявлено ступінь і характер участі мітохондрій у формуванні кальцієвих сигналів, викликаних деполяризацією, а також під час виведення кальцію з ріанодинового депо ендоплазматичного ретикулума в первинних сенсорних нейронах щурів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / М.В. Дегтяр; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виміряно диференційні УФ-спектри металокомплексів, що дозволило визначити вплив іонів на конформацію полінуклеотидів, а також встановити міста зв'язування іонів. Запропоновано структуру комплексу, що утворюється, та механізм викликаного іонами руйнування спіралі. Зазначено, що у широкому діапазоні концентрацій іонів одержано діаграми конформаційних рівноваг. Наведено розрахунки констант зв'язування іонів з одно- та багатоланцюговими спіралями. Встановлено, що одержані значення констант зв'язування дозволили у межах теорії лігандів пояснити деякі особливості фазових діаграм. Зареєстровано утворення компактних часток у присутності високої концентрації іонів металів та визначено їх розміри.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / І.В. Сиса; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / І.К. Галетич; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.Г. Сидоренко; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / С.М. Надточій; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано роль активації мітохондріальної пори (МП) в діяльності серця в експериментах на ізольованих перфузованих за Лангендорфом серцях морських свинок, на суперфузованих препаратах міокардіальної трабекули та судинної смужки і на тваринах. За результатами дослідження відкриття МП у разі ізольованого серця під час ішемії-реперфузії, а також за допомогою хімічних активаторів - феніларсин оксиду та антиміцину А - супроводжувалося різким падінням скоротливої активності міокарда, зниженням коронарного потоку й ефективності споживання кисню. Інгібітори МП циклоспорин А і водорозчинний вітамін Е - тролокс ефективно зменшували пошкодження ішемізованого серця під час 40 хв реперфузії, що супроводжувалось вірогідним зменшенням амплітуди підвищення оптичної щільності поглинання у відтікаючому від серця розчині на першій хвилині реперфузії у порівнянні з контрольними умовами. Доведено, що СМФ впливає на фізіологічні показники роботи ізольованого серця та судин і виступає маркером порушення функції серця під час активації МП різного генезу. Встановлено, що СМФ спостерігався в крові під дією різних активаторів МП за умов in vivo.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / А.О. Лантушенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив структурних особливостей бокових ланцюгів ароматичних молекул на параметри їх асоціації та конкурентного зв'язування із олігомером ДНК. Розглянуто дві групи ароматичних сполук, які мають різні біологічні властивості: фенантридинові барвники бромистий етидій (EB) та його азидо-аналоги моно-(EMB) і діазид (EDC) етидію, що відрізняються будовою бокових ланцюгів, а також серія феноксазонових сполук актиноцил-біс-(2-диметиламіноетил) амід (ActII)-актиноцил-біс-(5-диметиламінопентил) амід (ActV) - аналогів протипухлинного антибіотика "Актиноміцин D" з аміноалкільними боковими ланцюгами різної довжини. З метою встановлення молекулярного механізму дії гідротропних агентів нікотинаміду та кофеїну вивчено їх комплексоутворення з біологічно активними сполуками, які мають різні медико-біологічні властивості. Зроблено висновок про специфіку фізичних механізмів асоціації біологічно активних сполук зі структурно різними боковими ланцюгами та їх взаємодією з молекулою ДНК.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / О.О. Горобченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Визначено час діелектричної релаксації молекул води у розчинах цих білків та у сироватці кордової крові. Розраховано величини гідратації альбуміну й фібриногену. За допомогою методу ЕПР одержано спектри спінових міток, ковалентно приєднаних до молекул сироваткого альбуміну. Установлено, що за умов опромінення дозою 100 Г відбувається розпушення поверхні макромолекули альбуміну в області приєднання слабко загальмованого радикала. Розроблено алгоритм розрахунку коефіцієнтів деполяризації частинок складної форми та розраховано ефективну діелектричну проникність системи альбумін - вода.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / І.Б. Кулагіна; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — Д., 2000. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання впливу геометрії нейронів на генерацію та передачу струму до соми за умов тонічної активації збуджуючих синапсів, розподілених на дендритному розгалуженні. Відзначено, що елементарний приріст серцевинного струму є універсальною оцінкою ефективності струмопередачі у дендритах з будь-якими мембранними властивостями та геометрією. Знайдено закономірний зв'язок між геометрією, типом стаціонарної локальної вольт-амперної характеристики мембрани та ефективністю різних ділянок дендритного розгалуження щодо соматопетальної передачі струму під час розподіленого тонічного збудження. Доведено, що структурна асиметрія нейронів, зокрема асиметрія розгалужень, визначає ефективність різних частин дендритного поля.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / М.Є. Толсторуков; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / К.Г. Березняк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Методами ІЧ-спектроскопії та п'єзогравіметрії досліджено гідратно-залежний процес формування канонічних форм синтетичних полінуклеотидів і природних ДНК різного AT/GC - складу, а також визначено центри їх гідратації та інтервали структурних переходів. Послідовний облік надлишкової енергії виявив основні типи взаємодії у системі нуклеїнова кислота - вода. Незалежно від нуклеотидного складу взаємодія молекул води з азотистими основами та сахарофосфатним ланцюгом складає 70 - 75 % від загальної ентальпії стабілізації спіральних структур, водневі зв'язки у парах основ - 25 - 30 %, інші типи взаємодії - близько 5 %. Термодинамічний аналіз структурних переходів, індукованих змінною гідратації показав, що підвищена термостабільність GC-збагачених зразків визначається їх взаємодією з молекулами води. Зміни ентропії свідчать про те, що за незначного вмісту води (Р-форма) нуклеїнові кислоти частково упорядковані. Низькотемпературне дослідження вологих плівок ДНК довело, що зворотні структурні зміни ДНК у процесі охолодження пов'язані з молекулами води гідратної оболонки. Внаслідок оцінки зменшення довжин водневих зв'язків ДНК - вода та вода - вода пояснили причини скорочення поперечних розмірів жолобків ДНК внаслідок зниження температури. Встановлено залежність розміру внутрішньої гідратної оболонки від кількості домішкової солі.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Л.С. Вовканич; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Р.М. Лазаренко; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що внутрішньоклітинний АТФ посилює об'ємрегульований хлорний струм у клітинах раку простати внаслідок алостеричного зв'язування з канальними структурами чи допоміжними білками. Нейроендокринна диференція клітин LNCaP також веде до посилення струму, прискорення реакції струму на гіпоосмотичне набрякання та більш ефективного здійснення клітинами процесу регуляторного відновлення об'єму.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / О.Я. Андрухов; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив оксиду азоту (ОА) на скорочувальний апарат гладеньких м'язів (ГМ). Зазначено, що даний ефект є специфічним для ГМ у порівнянні з серцевим м'язом і обумовлений, найчастіше, порушенням взаємодії між актином і міозином. Визначено, що сульфогідрильні групи скорочувальних білків відіграють значну роль у регуляції скорочувальної активності ГМ. Зроблено висновок, що ОА викликає зміни ферментативної активності міозину й актоміозину, вони під впливом NO подібні за характером до змін, зумовлених модифікацією критичних сульфогідрильних груп міозину.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.02 / Л.П. Савченко; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 42 с. — укp.

Аннотация: З використанням теоретичних методів та експериментальних підходів вивчено вплив геометричної організації синапсів і постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів, динаміку внутрішньоклітинного кальцію й синаптичну ефективність. Показано, що генерація стохастичних потенціалів дії визначається структурними стохастичними конформаційними переходами потенціал-залежних каналів. Варіабельність латентності потенціалів дії залежить від просторової щільності натрієвих каналів і швидкості допорогової деполяризації. Кластеризація каналів або зменшення їх числа збільшує цю варіабельність. Латеральна електродифузія каналів може бути одним з механізмів, що призводить до кластеризації іонних каналів. Відзначено, що кластери каналів разом з геометрією синаптичної щілини впливають так само на синаптичну ефективність. Хоча більші синапси мають високу ймовірність вивільнення нейромедіатора, вони зазнають більших втрат синаптичного струму всередині щілини. Доведено, що збільшення ймовірності вивільнення нейромедіатора може відбутися або у результаті збільшення везикул у пресинаптичному депо, або у результаті посилення позитивного електричного зворотного зв'язку між пресинаптичною й постсинаптичною клітинами.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / О.М. Мельничук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати експериментального вивчення впливу флавоноїдів, зокрема, кверцетину, рутину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення пучків волок скелетного м'яза m tibialas anterior жаби Rana temporaria з використанням методу тензометрії. У процесі проведення експерименту визначалися сила скорочення, зміна довжини м'язових волокон, температура омиваючого розчину, а також параметри стимулювального сигналу. Досліджено зміни динамічних параметрів м'язового скорочення впродовж фаз тетанічного утримання стаціонарного стану та на до- і післятетанічних ділянках. Установлено, що досліджувані речовини впливають на розвиток силової відповіді та зміну довжини м'язових волокон. Показано нерівномірний вплив розчинів флавоноїдів, хлориду алюмінію та їх комплексів на силову відповідь і вкорочення м'язових волокон. Виявлено, що кверцетин є більш активним інгібітором ізотонічних скорочень скелетних м'язів у порівнянні з рутином. Внаслідок дії розчинів кверцетину та рутину пригнічується зміна довжини м'язових волокон протягом всього скоротливого процесу, а зміни сили скорочення значною мірою відрізнялися впродовж досліджених фаз скорочення. Найменший вплив на генерацію силової відповіді м'язових волокон спостережено впродовж фаз дотетанічного скорочення. Максимальні зміни силової відповіді відбувались за тетанічних і післятетанічних фаз скорочення. Виявлено концентраційну залежність синергетичної інгібувальної дії досліджених флавоноїдів у комплексі з алюмінієм.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / В.П. Берест; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / В.М. Ситник; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив механізмів транспорту молекул клітинної адгезії на поверхневий розподіл молекул у нейритах. Доведено, що на ранніх етапах розвитку нейронів поверхневий розподіл молекул клітинної адгезії включає два функціонально важливі компоненти: перший - обумовлюється дифузійним перерозподілом молекул клітинної адгезії з місць вбудування молекул у плазматичну мембрану, розташованих у конусі росту та сомі нейрона та центральну частину нейриту, а другий - активним перерозподілом кластерів молекул клітинної адгезії, асоційованих із внутрішньоклітинними органелами.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины