Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Биологические науки / Радиобиология


Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / С.А. Пчеловська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Сплановано та проведено серію експериментів, в яких за допомогою фактора радіоємності показано наявність ефекту відновлення за фракціонування токсичного чинника. Встановлено зв'язок показників радіоємності з параметрами швидкості переходу трасера між компонентами модельної системи та показано кореляцію між поведінкою фактора радіоємності та ростових характеристик (відносної швидкості росту). Розроблено теоретичну модель для опису неадитивної взаємодії факторів різної природи. Визначено кількісну характеристику ступеня синергізму взаємодії - коефіцієнт синергізму, за допомогою якого показано наявність неадитивного взаємного впливу радіаційного та токсичного чинників на водну культуру рослин кукурудзи.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / Н.О. Постригач; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості коригувального впливу спіруліни на морфофункціональний стан сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу після поєднаного впливу тотального гамма-випромінювання та стресу. Проведено порівняльний аналіз біоефектів окремого та поєднаного впливу тотального гамма-випромінювання, іммобілізаційного стресу та спіруліни на рухливість сперматозоїдів тварин, зміни біохімічних показників крові та інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові та тканинних гомогенатів досліджуваних органів. Встановлено подібність біологічних ефектів окремого та поєднаного впливу тотального зовнішнього гамма-випромінювання і стресу на морфофункціональний стан нейросекреторних клітин гіпоталамусу, аденогіпофізу та клітин сперматогенного епітелію. Доведено, що введення спіруліни до раціону щурів після комбінованого впливу іонізуючого випромінювання і стресу стабілізує морфофункціональний стан клітин сперматогенного епітелію і покращує внутрішньоорганний кровообіг. Запропоновано новий препарат природного походження - таблетки спіруліни, покриті оболонкою, як засіб корекції генеративної функції сім'яників за умов комбінованого впливу тотального гамма-випромінювання та інших стрес-агентів нерадіаційної природи.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / С.В. Ісаєнков; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто дані виходу пошкоджень ДНК у рослинних клітинах, що були опромінені з різною потужністю дози іонізуючим низькодозовим опроміненням. Досліджено вплив фактора потужності дози у низькодозовому діапазоні на характер виходу пошкоджень ДНК. Доведено, що потужність дози є важливим чинником у формуванні реакції відповіді клітин тютюну (Nicotiana tabacum) та сосни звичайної (Pinus silvestris), за критерієм виходу пошкоджень ДНК, на низькодозове опромінення. Залежності виходу пошкоджень ДНК від потужності дози опромінення мають складний характер і не корелюють з величиною потужності дози опромінення. За деяких режимів опромінення виявлено підвищений вихід пошкоджень ДНК у порівнянні з контролем. Встановлено факт реалізації прихованих пошкоджень в насінні сосни, що було опромінено в низькодозовому діапазоні. Визначено більшу радіочутливість паростків сосни, ніж протопластів даної рослини на вплив низькодозового опромінення.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / М.К. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 15 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано реальну небезпеку комбінованого впливу низьких доз іонізуючого опромінення та свинцевого навантаження на нейроендокринну систему живого організму, навіть у невеликих дозах вказаних чинників. Вивчено вплив солей свинцю в опромінених тварин на деякі показники нейроендокринної системи у двох поколінь тварин. Виявлено вплив комплексу малої дози іонізуючого опромінення та свинцю на генетичному рівні, шляхом закріплення в другому поколінні білих щурів патології поведінкових реакцій. Експериментально доведено модифікуючий ефект фолієвої кислоти на окремі показники морфофункціонального стану нейроендокринної системи та виявлено загальний позитивний вплив цієї кислоти. Установлено можливість використання фолієвої кислоти, як протектора, за умов впливу чинників низької інтенсивності комплексної природи. Виявлено позитивний ефект пектиновмісного порошку за поєднаної дії іонізуючого опромінення та свинцю.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.01 / Д.О. Білий; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2005. — 48 с. — укp.

Аннотация: На підставі 15-річного (1986 - 2001 рр.) динамічного вивчення стану здоров'я 207-ми учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, включаючи 88 реконвалесцентів гострої променевої хвороби, які зазнали опромінення в діапазоні від 0,1 до 7,1 Гр, наведено детальну характеристику віддалених наслідків радіаційного впливу, визначено роль іонізуючого випромінювання та інших факторів ризику у формуванні патологічних станів кровотворної, травної та серцево-судинної систем організму, органу зору та шкіри. Математично описано варіанти реакції мієлоїдної та мегакаріоцитарної ланок кісткового мозку на загальне відносно рівномірне опромінення та розроблено гематологічні критерії тяжкості гострої променевої хвороби. На базі дискримінантного аналізу визначено групи ризику розвитку онкогематологічних та окремих соматичних захворювань. Створено оригінальну комп'ютерну базу даних осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким у 1986 р. діагностовано гостру променеву хворобу.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / А.Ю. Моісеєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вільнорадикальні процеси у системі крові за дії іонізувальної радіації та вивчено можливості їх корекції за допомогою мінеральних вод. Виявлено порушення оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі за умов дії іонізувальних випромінювань, що характеризується інтенсифікацією генерування супероксидного радикала-аніона, зміною активності супероксиддисмутази у каталази, дерегуляцією їх узгодженого функціонування. Базуючись на результатах дослідження, розроблено комплексний тест визначення функціонального стану організму. В експерименті in vitro встановлено онтиоксидантні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся". Доведено, що їх курсове застосування є засобом виведення з організму токсичних речовин. Показано регуляторний вплив природної мінеральної води з підвищеним вмістом заліза на інтенсивність каталази у периферичній крові опромінених тварин. Зауважено, що у крові дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, установлено порушення окисного метаболізму, зниження та виснаження антиоксидантного потенціалу плазми крові. Запропоновано метод визначення антиоксидантних властивостей плазми крові для діагностики у донозологічний період патологічних порушень, зумовлених опроміненням.

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.01 / Н.О. Зуєва; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2002. — 39 с. — укp.

Аннотация: Обстежено учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС, які зазнали короткого (не більше 3-х місяців у 1986 - початку 1987 рр.) та тривалого (6 - 8 р., починаючи з 1986 - 1987 рр.) впливів факторів аварії, а також дітей-мешканців забруднених радіонуклідами територій (II, III і IV зони). Незалежно від терміну перебування в 30-кілометровій зоні в УЛНА та дітей II та III зон проживання віком до 10 років зареєстровано гіперінсулінемію. Виявлено зміни структурної будови мембран еритроцитів і лейкоцитів (ліпід-білкового розташування в мембранах обох видів клітин, а також змін об'ємних розмірів та структури білків еритроцитарної мембрани) в УЛНА з різним базальним рівнем інсуліну в крові у порівнянні з особами, які зазнали тільки психогенного впливу. В УЛНА на ЧАЕС з анамнезом, необтяженим діабетом встановлено поєднання кількох факторів, які супроводжують інсулінорезистетність: гіперінсулінемія, гіперкортизолемія, оксидативний стрес, порушення обміну заліза, гіперкомплементемія, наявність серцево-судинної патології. Вперше в УЛНА проаналізовано соматичну патологію, з якою найчастіше поєднується вперше виявлений цукровий діабет (ЦД) типу II - порушення зсідання крові, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ангіопатія сітківки. Визначено в УЛНА зниження частоти серцевих скорочень, концентрації фібриногену (нижня межа норми) та катехоламінів в добовій сечі, підвищення активності системи комплементу, реакції ауторозеткоутворення та вмісту глюкокортикоїдів. Запропоновано концепцію механізмів розвитку порушення інсуліночутливості у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Охарактеризовано групи ризику виникнення гіперінсулінемії та порушення інсуліночутливості. Запропоновано заходи щодо її мінімізації для зниження можливих віддалених наслідків гіперінсулінемії в дітей (полікістоз яєчників у дівчаток, метаболічний синдром, виникнення злоякісних новоутворень молочної залози в дорослому стані) і дорослих (серцево-судинні захворювання, ЦД типу II). Встановлено, що використання берлітіону в УЛНА на ЧАЕС зменшує прояви порушення чутливості до інсуліну, оксидативного стресу, аутоагресії.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / В.А. Вінніков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у ранні терміни після перебування ліквідаторів у зоні ЧАЕС рівень аберацій хромосом вірогідно перевищував спонтанний, а з плином часу відбувалася експоненційна елімінація нестабільних хромосомних пошкоджень із швидкістю 14 - 25 % за рік залежно від виду аберацій. Досліджено особливості динаміки цитогенетичних ефектів відповідно до дози опромінення та тривалості експозиції ліквідаторів у зоні ЧАЕС. Розроблено моделі "час - ефект" з метою опису динаміки хромосомних пошкоджень. Визначено інформативність одержаних регресій щодо екстраполяційних оцінок початкового рівня аберацій у осіб, які зазнали опромінення малими дозами. Проведено прогнозування імовірних термінів нормалізації цитогенетичних показників у ліквідаторів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / С.А. Бойко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто умови, за яких відбувається деполяризація та гіперполяризація мембран поперечносмугастих м'язових клітин.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / С.М. Корж; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто вплив препарату "Церулоплазмін" на виживання опромінених тварин, радіочутливість L-клітин та механізми дії церулоплазміну на систему перекисного окислення ліпідів після тотального рентгенівського опромінення у широкому діапазоні доз. Встановлено зміну церулоплазміну у крові щурів після опромінення дозами 1, 3, 5 Гр. Зазначено, що природа змін та час відновлення зумовлена дозою опромінення. Доведено, що введення препарату "Церулоплазмін" у дозі 10 мг/кг за одну годину до опромінення підвищувало рівень церулоплазміну у крові опромінених щурів та знижувало вміст малонового діальдегіду у крові, селезінці та печінці даних тварин. У експериментах in vivo та in vitro показано радіозахисний вплив "Церулоплазміну" на досліджувані процеси, що обумовлено антиоксидантними властивостями церулоплазміну.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / Світлана Миколаївна Корж; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / О.В. Тищенко; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів експериментального дослідження з використанням тетрахлорметану, атофану та тетрацикліну визначено, що розмелені плоди розторопші плямистої в дозі 25 мг/кг зменшують явища цитолізу, концентрацію ТБК-активних продуктів, холестерину та нормалізують рівень відновленого глутатіону, причому, більш активно, ніж фармпрепарат порівняння, що може бути пов'язано з більш широким хімічним складом розмелених плодів розторопші плямистої. Встановлено, що вживання її розмелених плодів в дозі 25 мг/кг на тлі поєднаної дії іонізуючого опромінення та ксенобіотику гальмує процеси пероксидації та відновлює рівень каталази в старих щурів, а також сприяє гіпохолестеринемічній дії в старих та молодих тварин. За результатами дослідження вуглеводного обміну визначено, що розмелені плоди розторопші плямистої в дозі 150 мг/кг зменшують рівень цукру в крові за умов навантаження глюкозою, експериментального цукрового діабету I типу, спричиненого алоксаном та цукрового діабету II типу, викликаного дексаметазоном.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / Ю.П. Пархомець; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню впливу тотального одноразового рентгенівського та хронічного випромінення низької інтенсивності на деградацію хроматину тимоцитів щурів. Встановлено, що фрагментація хроматину тимоцитів за типом "драбини" розпочинається через 3 години після одноразового рентгенівського опромінення в дозі 1 Гр. Дія комбінованого хронічного опромінення з загальним радіаційним навантаженням 25 сГр викликає подібну картину деградації хроматину. Досліджено динаміку однониткових та двониткових розривів, активність процесів репарації, перекисне окислення ліпідів, протеїназну активність в тимоцитах опромінених щурів. Застосування нікотинаміду, як радіомодифікуючого препарату, приводить до активації процесів розпаду хроматину.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / В.І. Каваре; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розкрито нові експериментальні дані про негативні порушення клітин нижнього придатка мозку під впливом екологічних чинників Сумщини. Установлено, що комбінований вплив випромінювання та важких металів викликає у гіпофізі синергічні ефекти. Зроблено спробу корекції морфофункціональних змін, викликаних дією екологічних чинників за допомогою препарату "Ерсол". Встановлено, що даний препарат частково відновлює стан залози завдяки посиленню регенеративних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / О.М. Поліщук; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості перебігу В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії (ХЛЛ) в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС 1986 - 1987 рр. після опромінення у дозах від 1 до 118 сЗв, а також резистентність до лікування. Виявлено кореляційну залежність між тривалістю захворювання та дозою іонізуючого опромінення, більшою 20 сЗв. Досліджено експресію В-клітинних антигенів. Визначено після опромінення наявність дифузного типу інфільтрації кісткового мозку (КМ) лімфоцитами з розвитком фіброзу. Розроблено спосіб підготовки трепанобіоптату КМ для гістологічного дослідження, а також критерії діагностики прогресування захворювання та резистентності до лікування за результатами цитохімічного дослідження лімфоцитів периферичної крові та гістологічного дослідження трепанобіоптатів КМ. Доведено ефективність застосування флударбіну з циклофосфамідом як первинної терапії В-ХЛЛ в УЛНА, а також у випадках нестандартного лікування.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / К.Ю. Антипчук; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2005. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Установлено, що характерною особливістю органічних психічних розладів у віддалений період опромінення у дозах, більших за 0,3 Зв внаслідок Чорнобильської катастрофи, є наявність трьох основних синдромів порушення вищих психічних функцій: ураження кори лівої скроневої ділянки, серединних структур головного мозку, лівої лобної ділянки, які свідчать про структурно-функціональне ураження відповідних ділянок головного мозку: лівої скроневої та лівої лобної і серединних структур з їх кірково-підкорковими зв'язками. На підставі нейропсихологічного дослідження підтверджено дані щодо латералізації ушкодження головного мозку до домінантної гемісфери в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання (ІВ). Підтверджено дані щодо локального ураження головного мозку в даних осіб, визначено нейрофункціональні системи та структури, найбільш вразливі до дії ІВ. Доведено, що психічні розлади в опромінних осіб спричинені ураженням кортико-лімбічної системи з порушенням роботи лобних формацій, лівої скроневої ділянки та серединних структур з їх кірково-підкорковими зв'язками. Одержано залежність "доза - ефект" для нейропсихологічних параметрів за доз, більших 0,3 Зв. Розвинуто концепцію високої радіочутливості головного мозку. Відповідно до радіобіологічного закону щодо максимальної радіочутливості філогенетично "молодих" структур підтверджено, що у головному мозку найбільш вразливими до дії ІВ є найбільш філогенетично "молоді" структури (асоціативна лобна кора та ліва скронева частка, відповідальна за формування мови), на відміну від поширених уявлень щодо переважного ураження філогенетично "старих" утворень (діенцефально-стовбурових).

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / К.Л. Юр'єв; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: За результатами клініко-неврологічного та комплексного нейрофізіологічного дослідження встановлено, що в основі рефлекторно-рухових порушень в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС, що клінічно виявляються вестибуло-мозочковими розладами та ознаками легкої пірамідної та екстрапірамідної недостатності, лежать характерні структурно-функціональні зімни надсегментарних відділів рухової системи, що реалізуються через порушення фізіологічних низхідних впливів і збудливості сегментарних мотонейронів. Істотну роль в патогенезі рухових порушень відіграють зміна процесів сприймання й обробки сенсорної інформації та периферичні вегетативно-трофічні порушення. Виявлено відмінні нейрофізіологічні характеристики рухової системи в опромінених УЛНА, а також простежено модифікуючий вплив радіаційного чинника на вікову динаміку спінальних рефлексів та прискорення інволюційних процесів в нервовій системі опромінених. Встановлено роль дози та тривалості опромінення у зміні показників функціонального стану сегментарних і надсегментарних відділів рухової системи.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / О.М. Настіна; АМН України. Наук. центр радіац. медицини (НЦРМ). — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості перебігу ішемічної хвороби серця (ІХС), а також закономірності перебудови його структур та функцій в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (ЛНК), запропоновано методи оптимізації діагностики та лікування даної патології. Обстежено 900 учасників ЛНК, з них 141 - з ІХС, 200 - здорових та 200 осіб, що не зазнали впливу іонізуючого опромінення. Визначено закономірності клінічних, електрокардіографічних змін, ремоделювання структур та фунцій серця, толерантності до фізичного навантаження в учасників ЛНК, що зазнали впливу іонізуючого опромінення у діапазоні малих доз, виділено параметри, що відображають особливості розвитку ІХС. Обгрунтовано стандрат оцінки больового синдрому. Досліджено особливості впливу іонізуючого опромінення у діапазоні 0,1-50 сЗв. Встановлено, що за умов масштабної ядерної катастрофи можлива підвищена реалізація факторів ризику ІХС. Виявлено суттєвий вплив на перебіг ІХС негативних спогадів про події аварії. З'ясовано, що у разі адекватного лікування перебіг ІХС залишається стабільним. Обгрунтовано застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та метаболічно активної терапії для оптимізації лікування, розроблено алгоритм лікувальної тактики стенокардії.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / Я.Б. Луцишин; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше експериментально вивчено вплив ліпідно-вітамінного та амінокислотного комплексів з L-аргініном на морфофункціональний стан яєчників опромінених щурів різних вікових груп. Визначено оптимальні дози вживаних комплексів, за яких спостерігаються: покращення кровопостачання яєчників, зменшення дистрофічних змін фолікулярного епітелію, корекція вмісту холестерину у сироватці крові та артеріального тиску в опромінених щурів. Доведено, що вживання тваринами комплексів з L-аргініном покращує основні біохімічні показники функціонування яєчників щурів, які зазнали дії іонізуючого випромінення та свинцю.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / В.М. Олійник; НАН України. Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дослідження присвячені визначенню впливу комбінованих протипроменевих препаратів на патологічні процеси в печінці, що виникають внаслідок радіаційного впливу (рентгенівського випромінення) та дії радіаційно-хімічного фактору (опромінення та попередники нітрозоамінів). Використання нових комбінованих препаратів, що містять силлард та каротин, токоферол, селеніт натрію, а також силлард та бемітил знижує активність процесів у печінці щурів, що індуковані опроміненням та радіаційно-хімічним чинником.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины