Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Химия твердого тела


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Наталія Іванівна Луцишин; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / О.В. Дуров; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / О.О. Коров'янко; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі експериментальних результатів отримано новий набір (CH-5) оптимізованих констант дефектоутворення в CdTe у рамках теорії Каргера. Складена на основі набору CH-5 комп'ютерна програма моделювання дефектної структури CdTe дозволяє прогнозувати властивості матеріалу за умов високотемпературної рівноваги точкових дефектів, після умовного гартування, а також після відігріву матераілу до кімнатної температури.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / І.М. Іванишин; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено концентраційні межі реалізації даних механізмів. Показано, що утворення твердих розчинів взаємопов'язане з процесами диспропорціювання зарядових станів катіонних вакансій і домішкових іонів, а також перерозподілом вакансій Стануму та домішкових атомів за катіонними підгратками і процесами комплексоутворення з виділенням фаз типу сфалериту.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Т.Р. Татарчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень механізмів твердофазного синтезу літій-натрієвих та літій-цинкових феритів, що супроводжуються утворенням дефектних фаз з залученням антиструктури. На підставі даних рентгенівських досліджень та хімічного фазового аналізу встановлено кристалоквазіхімічний склад літій-цинкових феритів та одержано нову інформацію стосовно фізико-хімічних властивостей (електричних, магнітних, реакційної здатності, каталітичної активності). З'ясовано, що іони літію (за вмісту від 4,43 до 7,14 ат. %) стабілізують обернену структуру шпінелей, а іони цинку (за вмісту від 5,43 до 14,29 ат.%) посилюють її нормалізацію. Показано вплив катіонного розподілу в шпінельній решітці на реакційну здатність та каталітичну активність феритів. Уперше встановлено взаємозв'язок магнітних і хімічних властивостей. Виявлено, що механізм каталізу, відповідно до кристалоквазіхімічної моделі, містить утворення та анігіляцію антиструктури й електронно-діркових пар. Зазначено, що утворення вакансій експериментально спостережено у процесі відновлення феритів в атмосфері карбон (II) оксиду. Відзначено щодо необхідності теоретичного прогнозування фізико-хімічних властивостей у разі використання нових функціональних матеріалів. За цього воно не є можливим без точного кількісного врахування впливу дефектів кристалічної будови та домішок.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / У.М. Писклинець; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив домішок та умов відпалу на електричні властивості та конверсію типу провідності бездомішкових і легованих ауром, індієм, талієм, германієм і хлором кристалів кадмій телуриду. Розроблено моделі квазіхімічних реакцій утворення точкових дефектів у легованому матеріалі. На базі використання інтегральних, парціальних і відносних коефіцієнтів компенсації встановлено домінуючі точкові дефекти. Доведено можливість прогнозування на основі розроблених моделей дефектоутворення електричних властивостей матеріалу за умов високотемпературної рівноваги дефектів, а також визначення концентрації спектра дефектів та холлівської концентрації носіїв заряду у кристалах, відпалених за високих температур і охолоджених до кімнатної.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / А.В. Луцась; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів титриметричного, диференціального термічного та термогравіметричного, рентгеноструктурного і месбуерівського методів дослідження та розрахунків здійснено аналіз механізмів утворення магній ферит-хромітів зі співосаджених гідроксидів і суміші оксидів. Визначено умови співосадження магній, ферум і хром гідроксидів. Доведено наявність хімічної взаємодії гідроксидів за умов співосадження й утворення гідроксокомплексів полімерного типу як передструктури шпінелі. Показано, що утворення передструктури сприяє шпінелеутворенню за м'яких умов - під час нагрівання у маточному розчині та спікання за температур 873 - 973 К.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.21 / П.М. Фочук; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.21 / Л.М. Куліков; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Встановлено механізми та фізико-хімічні характеристики суміщених процесів інтеркаляції (біінтеркаляції) металами та синтезу халькогенідів за участю хімічних транспортних реакцій (транспортувальний агент - йод) під час отримання порошків (монокристалів) інтеркалятів з вихідних елементів, а також з парової фази; впровадження молекулярного, атомарного водню (дейтерію), кисню з газової фази; диспергування до нанокристалічних розмірів з використанням процесів інтеркаляції, активованих ультразвуковою, електрохімічною діями. Вивчено структурні, фізичні та фізико-хімічні властивості нових інтеркальованих, нанокристалічних сполук.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Леонід Миколайович Ушкалов; НАН України; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2006.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Р.Я. Михайльонка; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фізико-хімічні властивості сплавів на основі телуридів германію, олова й свинцю з заміщенням іонів у катіонній підгратці. Запропоновано кристалохімічні механізми утворення твердих розчинів на їх основі. то подвійне легування GeTe телуридами міді й вісмуту для (III) обумовлює утворення нейтральних комплексів та заліковування вакансій у катіонній підгратці, що є причиною різкого зменшення концентрації дірок. Розроблено хіміко-технологічні засади синтезу сплавів, які забезпечують одержання матеріалу з наперед заданими властивостями, необхідними для термоелектричних перетворювачів енергії у середньотемпературній області (300 - 850 К).

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / А.М. Дмитрів; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано кристалоквазіхімічні рівняння дефектної підсистеми нестехіометричних CdTe, HgTe n- і p-типу провідності, з використанням яких розраховано зміну концентрації дефектів і носіїв струму у межах області гомогенності. Уперше запропоновано кристалоквазіхімічні рівняння переважаючих механізмів утворення твердих розчинів на основі кадмій телуриду n-типу у системі CdTe - ZnTe та p-типу у системі CdTe - MnTe.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.21 / Л.П. Щербак; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено вивчення структури кристалів з використанням рентгеноструктурного, мікрорентгеноспектрального, мікроструктурного, радіометричного методів аналізу та вимірювання мікротвердості. Установлено, що властива вихідному кристалу тетраедрична координація та ковалентний тип зв'язку зберігаються в розплавах CdTe, CdTe + 2(20) мол. % In, CdTe + 2(6) мол. % Ge принаймні до 1 825 К, що свідчить про мікрогетерогенність реальних розплавів напівпровідників у широкому інтервалі температур. Визначено, що в розплаві CdTe + 2 мол. % Sn за температур вище 1500 К проявляється помітний вклад металічної компоненти провідності, що є наслідком збільшення координаційного числа компонентів гратки в присутності багатозарядного іона. Вимірюваннями термоелектрорушійної сили розплаву до 1 825 К виявлено тонку структуру процесу топлення CdTe та його неізотермічний, постадійний характер, що є ознакою характерного для напівпровідників явища післятоплення.за методами ДТА ендотермічних процесів за певних температур перегріву розплаву, що супроводжується ростом його в'язкості (структурування) у вузькому інтервалі температур післятоплення на параметри процесу кристалізації, що свідчить про "хімічну пам'ять" розплавів. Установлено критичні температури реорганізації структури розплавів. Зроблено висновок щодо можливості поліморфного перетворення кристалічної гратки в інтервалі температур передтоплення. Проаналізовано результати дослідження в межах теорії самоорганізації в нерівноважених системах.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Л.Я. Мідак; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Здійснено експериментальні дослідження фізико-хімічних і антифрикційних властивостей композиційних полімерних матеріалів, їх залежності від впливу компонентів для виготовлення даних матеріалів на основі термотривких матеріалів, які мають забезпечити максимальну зносостійкість під час тертя по титану та його сплавах в океанській воді та інших хімічно-активних середовищах. Установлено, що наповнення полімерного матеріалу волокнистим наповнювачем - корбоновим волокном (за вмісту до 15 - 20 %) зменшує зношування та коефіцієнт тертя полімеру під час тертя по титанових сплавах у хімічно-активних середовищах та покращує його фізико-хімічні властивості. Виявлено, що ротапринтне нанесення тонкої плівки шарового мастила зменшує інтенсивність об'ємного зношування композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену (ПТФЕ) у режимі надмежових питомих навантажень та межових навантажень. Установлено, що антифрикційні властивості композитів, одержаних за хемо-механо-активаційною технологією, не залежать від твердості суміжної поверхні, а визначаються станом вихідної поверхні контртіла й антифрикційними шарами, що утворюються на поверхнях зразка та суміжної поверхні у процесі тертя. З'ясовано, що для композиційних матеріалів на основі ароматичного поліаміду між інтенсивністю зношування та коефіцієнтом тертя існує лінійний взаємозв'язок. Для композиційного матеріалу на основі термотривких полімерів, одержаних за ХМА-технологією, введено нові співвідношення між фізико-механічними властивостями та вмістом компонентів і технологічними характеристиками з метою оптимізації технології. Визначено, що попередня хімічна обробка композиційних матеріалів на основі ПТФЕ та карбонового волокна покращує їх антифрикційні властивості. Відзначено, що попередня навантажувальна часова підготовка композиційного матеріалу на основі ПТФЕ та його наповнювачів удвічі покращує експлуатаційні властивості елементів конструкцій рідинних хроматографів за умов контакту з титановими сплавами у хімічно-активних середовищах.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / І.Б. Стратійчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено травильні композиції та режими обробки поверхні монокристалів зазначених напівпровідників. їх склади для ХМП і ХДП, розроблено методики підготовки високоякісних полірованих поверхонь.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины