Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Химическая кинетика и катализ


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.15. / О.З. Діденко; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено експериментальне дослідження та числове моделювання впливу температури на складні режими в автоколивальній хімічній реакції Бєлоусова - Жаботинського (БЖ), що каталізується іонами церію (III), в проточному реакторі постійного перемішування. Встановлено, що вплив температури пов'язаний зі зміною швидкостей реакції відновлення церію (IV) органічним субстратом та його похідними і реакції взаємодії бромід-іонів з бромат-іонами. Вперше експериментально досліджено вплив температури та мікродомішок деяких хімічних сполук на кількісні характеристики перехідного детермінованого хаотичного режиму в автоколивальній реакції БЖ, що каталізується фероїном, в закритому реакторі інтенсивного перемішування. Виявлено, що лінійний характер залежності величини добутку найбільшого показника Ляпунова та індукційного періоду від логарифма концентрації деяких іонів металів обумовлюється здатністю цих сполук брати участь у реакціях з фероїном, бромоксильним радикалом, бромід-іоном та органічним субстратом.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.15 / М.Р. Канцерова; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено експериментальні зразки низькотемпературних масивних і нанесених каталізаторів реакції глибокого окиснення метану на основі оксиду алюмінію та діоксиду цирконію з оптимальним поєднанням структурно-розмірних, окисно-відновних і кислотних характеристик. Запропоновано новий спосіб виготовлення нанесених нанорозмірних каталізаторів за нерівноважних умов, використання якого забезпечує високу активність та термостабільність алюмомарганцевих каталізаторів. З'ясовано механізм дії розмірного фактора на швидкість реакції глибокого окиснення метану, що полягає у збільшенні питомої каталітичної активності феритів кобальту та нікелю у разі зменшення розміру їх часток. Показано, що серед нанесених феритних і кобальтцирконієвих наносистем найбільш активний низькотемпературний каталізатор характеризується більшою кількістю та реакційною здатністю кисню, а також наявністю сильних кислотних центрів на його поверхні.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.15 / П.Є. Стрижак; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2001. — 37 с. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості детерміновано хаотичних і складноперіодичних режимів, що спостерігаються у хімічних реакціях, зокрема, у броматних осциляторах - реакціях окиснення органічних субстратів бромат-іонами, що каталізуються іонами церію (III, IV) або фероїном, та у кисневих осциляторах - реакціях окиснення різноманітних субстратів киснем повітря, що каталізуються координаційними сполуками іонів металів. Запропоновано підходи до кількісної характеристики детерміновано хаотичних режимів, що спостерігаються в хімічних реакціях за умов їх проведення у закритих або відкритих системах. Проведено всебічне дослідження явища перехідного детермінованого хаосу. Доведено, що наявність перехідних детерміновано хаотичних режимів призводить до таких явищ, як додавання періоду в перехідних складноперіодичних режимах, подвоєння періоду регулярних автоколивань, що з'являються після детерміновано хаотичних режимів, та перемежування періодичних і детерміновано хаотичних орбіт. Знайдено кількісні закономірності впливу різноманітних факторів (концентрації реагентів, температури, швидкості перемішування реакційної суміші, концентрації мікродомішок) на параметри детерміновано хаотичних і складноперіодичних режимів. Запропоновано шляхи використання детермінованого хаосу в аналітичній хімії.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.15 / С.В. Халамейда; НАН України. Ін-т фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.15 / А.І. Бостан; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Показано, що найбільш активними каталізаторами процесу ОСМ виявилися Ni-вмісні, найменш активними - Mn-вмісні, а найбільш стабільними у роботі - Co-вмісні перовскити. Відзначено, що це може бути взаємопов'язано зі зростанням дефіциту кисню (концентрації кисневих вакансій) у перовскитній структурі. Проведено порівняльну характеристику перебігу процесу у періодичному та неперіодичному режимах. З'ясовано, що порядок реакції перетворення метану в <$Eroman C sub 2>-вуглеводні перший, а у <$Eroman CO sub 2> - нульовий. Наголошено на важливості результату дослідження, а саме: загальна кількість кисню каталізатора, що бере участь у реакції, набагато перевищує моношарове покриття поверхні. Згідно з даними, одержаними за методом Temporal Analysis of Products, визначено механізм ОСМ процесу за нестаціонарних умов. Запропоновано шляхи підвищення ефективності процесу ОСМ у періодичному режимі.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.15 / Т.В. Миронюк; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: За результатами систематичних досліджень каталітичних і кислотних властивостей каталізаторів методами термопрограмованої десорбції аміаку (ТПДА) та інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії встановлено визначальну роль їх біфункціональності в досліджуваному процесі. Виявлено умови хімічного модифікування природних морденітів. Визначено, що допування H-форм цеолітів (пентасилів і морденітів) катіонами лужно-земельних металів і магнію значно підвищує їх активність і стійкість до дії діоксиду сірки. Виявлено кореляцію кислотних властивостей поверхні (сила і тип кислотних центрів), промотованих родієм цирконій оксидних каталізаторів з їх активністю в СКВ-процесі. Встановлено, що активний каталізатор є біфункціональним і має сильні кислотні центри Бренстеда.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины