Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Нефтехимия и углехимия


Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.13 / Л.К. Патриляк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Синтезовано ряд високоефективних цеолітних каталізаторів карбоній-іонних перетворень вуглеводнів. Одержані зразки досліджено в алкілуванні ізопарафінових та ароматичних вуглеводнів олефінами, крекінзі різних класів вуглеводнів, ізомеризації й ароматизації н-парафінів за умов, що максимально забезпечують утворення первинних продуктів конверсії, на підставі розподілу яких сформовано концепцію механізмів карбоній-іонних реакцій з визначальною роллю первинних карбокатіонів, стабілізованих негативно зарядженими позиціями цеолітної гратки, на початкових та завершальних стадіях перетворень за провідної ролі вторинних і третинних карбокатіонів у внутрішньомолекулярних перегрупуваннях. Обгрунтовано трактування коливальних явищ, які супроводжують карбоній-іонні перетворення вуглеводнів. Запропоновано термодинамічне трактування природи адсорбційно-десорбційних гістерезисів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Н.А. Василишин; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу та основні кінетичні характеристики реакції конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу з формальдегідом. Визначено оптимальні умови одержання метиленбісфенолів. Виявлено, що реакція конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу з формальдегідом у разі каталізу основами має загальний другий порядок. Встановлено залежність швидкості реакції від температури та розраховано енергію активації (40,8 кДжл/моль).

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / П.І. Бартош; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Знайдено оптимальні умови синтезу in situ та наступної модифікації гідроксидом натрію гранульованого цеоліту Y на основі Просянівського каоліну (Україна) з виходами 70 - 75 % , високою міцністю та мезопористістю гранул. Показано, що синтезовані зразки переведено у каталізатори з унікальним спектром кислотності. Експериментальні результати узагальнено у вигляді принципово нового механізму алкілування з провідною роллю первинних карбокатіонів на основі ізобутану та незначною роллю карбоній - іонів - трет - бутилу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / А.В. Яковенко; НАН України; Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено високу структурну чутливість фожазитів щодо води навіть до 10C. Вперше показано, що гідротермальний іонний обмін і термопарова модифікація оптимізують кислотний спектр каталізатора завдяки вилученню кислотних центрів олігомеризації бутенів. Виявлено коливальний перебіг реакції газофазного алкілування ізобутану бутенами. Під час вивчення кислотності каталізаторів алкілування з використанням методу крекінгу кумолу встановлено, що ця реакція також триває у коливальному режимі. Коливання трактовано як періодичну конкуренцію між прекурсорами коксу та ізобутаном чи кумолом на поверхні каталізатора. Оптимізація кислотного спектра в поєднанні з реалізацією коливального режиму у рідкофазному алкілуванні дозволила подвоїти тривалість міжрегенераційної роботи каталізатора.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / І.І. Швець; Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено склад і встановлено структуру вуглистих глин (ВГ). Показано, що органічна маса (ОМ) ВГ відрізняється від ОМ бурого вугілля більш упорядкованою надмолекулярною організацією (НМО). Вперше досліджено закономірності піролізу й активації ВГ залежно від кількості органічної та мінеральної складової. Встановлено, що мінеральна складова ВГ впливає на глибину конверсії ОМ та якісний склад рідких і газоподібних продуктів. Показано, що з ростом мінеральних компонентів у ВГ, рідких і газоподібних продуктах збільшується кількість низькомолекулярних речовин. Розроблено математичну модель процесу піролізу ВГ для прогнозування виходу та властивостей продуктів у разі варіювання умов процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Л.К. Патриляк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності синтезу каталізатора на основі цеолітвмісної мікросфери, приготованої in situ з вітчизняного каоліну. Розроблено експрес-метод стабілізації зразків термопарообробкою. Виявлено, що каталізатори, отримані in situ, мають вищу термовологостійкість, ніж каталізатори змішування, завдяки більш ефективній стабілізувальній дії матриці. Оптимізовано кислотний спектр каталізатора модифікацією цирконієм через вилучення центрів олігометризації олефінів. Знайдено термовологостабілізувальну дію цирконію. Запропоновано новий механізм активації кумолу протонуванням у фенільне ядро з локалізацією позитивного заряду в орто-положенні або у місці відгалуження ізопропільної групи, а також суперкислотним протонуванням по третинному атому вуглецю.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Сергій Андрійович Циганков; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Р.В. Корж; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності перебігу процесів гідратації пропену та міжмолекулярної дегідратації пропан-2-олу модифікованих алюмооксидах, цеолітах та сульфокатіонітах для одержання діізопропілового ефіру як антидетонаційної домішки до бензинів. Встановлено вплив води на механізм трансформації кислотних центрів гетерогенних каталізаторів. Показано, що під час адсорбції води класичні протонні центри гетерогенних каталізаторів перетворюються в аквацикли з упорядкованою структурою та рухливим протоном. Запропоновано синхронний механізм реакції міжмолекулярної дегідратації спиртів, який включає синхронне переміщення електронної густини зв'язків реагуючих молекул. Встановлено, що високоефективним каталізатором для суміщеного проведення реакцій гідратації та дегідратації є сульфокатіоніт MSC-H (DOW, США).

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 02.00.13 / В.О. Євдокименко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив протонного струму на перебіг реакції гідратації пропену. Розроблено мембранно-каталітичний реактор, в якому процес гідратації здійснюється в реакційному об'ємі, утвореному двома протонопровідними мембранами на основі перфторсульфованих катіонітів (МФ-4-СК, Nafion). Показано, що шляхом зміни інтенсивності потоку протонів крізь мембранний каталізатор можна створювати та стабільно підтримувати певну гідратну структуру активних центрів. З'ясовано, що у разі оптимальних значень інтенсивності протонних струмів крізь плівки мембран питома каталітична активність останніх перевищувала відвідні дані для гранульованого каталізатора у проточному реакторі у 5 разів. З використанням одержаних експериментальних результатів і літературних відомостей щодо механізму протонного перенесення у твердих середовищах запропоновано модель транспорту протонів крізь мембрани та структуру бренседівського кислотного центру за умов перебігу реакції гідратації. Базуючись на запропонованих структурах, пояснено наявність високої протонної провідності мембран за присутності значної кількості води, дегідратуючої здатності протона та її зв'язок з каталітичною активністю мембран. Установлено ефект впливу протонного струму на підвищення активності каталізатора.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / О.В. Москаленко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / О.М. Турчаніна; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено структуру, реакційну здатність вугілля різних генетичних типів за відновленістю (ГТВ), досліджено процеси його термічної та термохімічної деструкції. Виявлено різницю у складі та структурі різновідновленого вугілля за даними екстракції, DRIFT-спектроскопії, рентгенофазового аналізу, оптичної мікроскопії, елементного та технічного аналізів залежно від умов його формування на стадії діагенезу. Установлено показники, які характеризують генетичний тип за відновленістю низькометаморфізованого вугілля Донецького басейну. Запропоновано математичну модель, яка описує залежність виходу легких речовин від вмісту органічної сірки та дає змогу прогнозувати технологічні властивості вугілля у межах однієї марки. Проаналізовано стан вугілля різних ГТВ у різних процесах піролізу (напівкоксуванні, коксуванні, піролізі у потоці водяної пари). Показано різницю у виході та складі продуктів термічної деструкції та розподілі сірки у них. Установлено, що з використанням попередньої хімічної обробки є можливість впливати на дані процеси.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Є.Ю. Артюхова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливості застосування даних реакцій для синтезу органічних барвників і люмінофорів. Встановлено імовірність виникнення формілювання та утворення 1,2,3,4-тетрагідрохіназолін-3-ієвих солей в результаті реакції Вільсмайєра - Хаака, спрямованої в орто-положення до діалкіламіногрупи. Виявлено можливість гідролізування 1,2,3,4-тетрагідрохіназолін-3-ієвих солей у лужному середовищі з елімінуванням атома вуглецю C(2) і розщепленням гетероциклу. З використанням квантово-хімічних розрахунків досліджено механізм циклізації.Досліджено спектрально-люмінесцентні властивості синтезованих сполук і можливості їх практичного застосування.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.13 / Т.Г. Шендрік; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Виконано комплексне систематичне дослідження хімічної будови та структурної організації органічної маси (ОМ) солоного вугілля (СВ) - перспективної вітчизняної енергохімічної сировини. Встановлено суттєві особливості структури ОМ СВ, склад природних мінералів СВ, що впливають на поведінку сировини в різних процесах хімічної переробки (піроліз, гідрогенізація, газифікація). Запропонована концептуальна модель структури СВ, згідно з якою СВ є природними сполуками включення мішаного типу. Частками-"хазяями" є макромолекулярні впорядковані структурні одиниці з функціональними групами і хелатоутворюючими фрагментами, а "гостями" - іони натрію, хлору та заліза. При цьому в СВ спостерігається сполучення властивостей вугілля низької і високої стадій метаморфізму. Вивчено закономірності термодеструкції СВ в різних умовах. Деталізовано та узагальнено деякі маршрути процесу активації ОМВ природними солями. Установлено основні закономірності лужного гідролізу (ЛГ) солоного вугілля, що залежать від генетичних характеристик вихідної сировини. Визначені структура і властивості продуктів ЛГ солоного вугілля: гуматів, гумінових кислот (ГК) та ентгумінованого вугілля (ЕГВ). Запропоновано узагальнений механізм процесу ЛГ солоного вугілля. Встановлено закономірності розподілу натрію, хлору та мікроелементів в процесах озолення, піролізу і гідрогенізації СВ. Представлена принципова схема маловідхідної технології утилізації СВ з одержанням фізіологічно активних ГК і дешевого адсорбенту - ЕГВ, який також може бути використаний для одержання енергетичних газів та цінних мікроелементів. Встановлено закономірності виділення і механізм сорбції срібла природними СВ з його водних розчинів. Запропоновано рішення науково-технічної проблеми - екологічно врівноваженого використання резервної вітчизняної вуглецевої сировини - солоного вугілля України - як джерела енергетичних газів, моторного палива, хімічних продуктів та дешевих адсорбентів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Юлія Володимирівна Тамаркіна; НАН України; Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Р.В. Ліхньовський; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: На основі каоліну Просянівського родовища вивчено закономірності синтезу in situ цеолітвмісної мікросфери (ЦВМС). Досліджено фізико-хімічні, каталітичні та коксотвірної властивості ЦВМС. Створено новий комбінований високоінформативний мікроімпульсний крекінг-регенераційний метод вивчення динаміки коксоутворення та визначення складу коксу на різних стадіях дезактивації та регенерації каталізаторів. Доведено, що найнижчу коксотвірну здатність має каталізатор на основі ЦВМС, дещо вищу - товарні каталізатори "Грейс" та "Уфа", найвищу - "Енгельгард", що узгоджується зі зростанням відносного вмісту кислотних центрів середньої сили під час переходу першого зразка до останнього. Вивчено закономірності коксоутворення та диференціального вигоряння коксу на низці матричних фаз і каталізаторів.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины