Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Коллоидная химия


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Т.М. Безугла; НАН України; Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню електроповерхневих властивостей та агрегативної стійкості водних індивідуальних та гетеродисперсій нітриду кремнію, оксиду алюмінію та оксиду ітрію в широкому інтервалі pH. Виявлено аномально високі коагулювальні концентрації індиферентних електролітів 1-1-зарядного типу в лужній (для нітриду кремнію) та кислій (для оксидів) зонах pH; чинниками, що забезпечують стабільність вивчених систем, є стерична (у випадку нітриду кремнію) або структурна (у випадку оксидів) складові розклинювального тиску. Визначено зони pH та умови отримання стійких бінарних суспензій нітрид - оксид. Показано, що підвищити стійкість гетеродисперсій проти коагулювальної дії електролітів за допомогою поліоксиетилену, адсорбованого тільки на частинках нітриду, можна за умов формування досить товстих насичених адсорбційних шарів, причому тільки в тих зонах pH, де частинки різних фаз мають однаковий заряд.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.11 / Т.В. Кармазіна; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню властивостей рідкої та твердої фаз адсорбційних систем вода - міцелоутворююча поверхнево-активна речовина (ПАР) - твердий сорбент по даним нейтронної спектроскопії. Запропонований та обгрунтований новий підхід до дослідження колоїдних явищ у цих системах на основі аналізу змін молекулярно-динамічного стану води під впливом компонентів систем. Виявлено, що контакт водного розчину неіонної ПАР із твердим сорбентом призводить до суттєвого зменшення внеску колективних та збільшення внеску одночасткових рухів молекул води в її динамічний стан. Кількісно оцінена роль механізмів трансляційних рухів молекул води у вивчених системах. В термінах запропонованої моделі пояснені явища адсорбції та міцелоутворення. Досліджені характеристики міцелярних водних розчинів ПАР; характер взаємодії між міцелами; вплив електроліту на них; дисперсії сажі, оцінено поверхневий натяг міцел. Метод непружного розсіяння повільних нейтронів адаптований до дослідження адсорбційних шарів ПАР на вуглецевих сорбентах; доведено, що будова поверхневого шару неіонної ПАР на силікагелі залежить від способу контакту рідкої та твердої фаз. Узагальнені чинники, які впливають на будову адсорбційних шарів ПАР на твердих сорбентах.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Л.А. Савчина; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено специфіку сорбційної поведінки гумусових сполук (гумінових кислот та фульвокислот) на межі розподілу фаз водний розчин - твердий сорбент під час вилучення їх з водних розчинів активованим вугіллям, полімерними сорбентами та іонообмінними смолами. Показано вирішальний вплив пористої структури сорбентів на ефективність сорбції гумусових сполук. Запропоновано методику визначення тієї частини питомої поверхні активованого вугілля, яка доступна для адсорбції гумінових і фульвокислот з водних розчинів. На підставі знайдених закономірностей адсорбції гумусових сполук проведено наукове обгрунтування та розроблено технологічні рекомендації щодо застосування сорбційних процесів у комплексній технології водопідготовки природних вод і доочистки біологічно очищених стічних вод. Розроблено наукові критерії для одержання нового сорбенту - активованого вугілля "Акант-мезо", яке характеризується розвинутою мезопористою структурою та підвищеною динамічною активністю щодо органічних речовин водного гумусу та поверхнево-активних речовин.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Є.Л. Єрецький; НАН України. Ін-т колоїд. хімії і хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження адсорбції сироваткового альбуміну людини (САЛ) на сферичних (СКН) і волокнистих (АУТ-М) вуглецевих сорбентах. Досліджено пористу структуру обох типів сорбентів. Визначено різницю в параметрах пористої структури між дослідженими сорбентами. Знайдено температурну залежність адсорбції САЛ на вуглецевій поверхні. Запропоновано загальний механізм адсорбції САЛ на волокнистих і сферичних вуглецевих сорбентах. Встановлено вплив окремих параметрів пористої структури вуглецевих сорбентів на адсорбцію САЛ. Виявлено "виміряну негативну адсорбцію" під час проведення оцінки адсорбції САЛ на АУТ-М непрямими методами. Даний феномен пояснено на підставі гіпотези про комплексний вплив процесів адсорбції-десорбції САЛ і конформаційних перетворень білкових молекул на результати вимірювання. Під час оцінки адсорбції САЛ прямими методами феномену "негативної адсорбції" не спостережено. Розроблено теоретичні моделі адсорбційних процесів і, на підставі отриманих експериментальних даних адсорбції САЛ на СКН і АУТ-М, розраховано окремі їх параметри. Висвітлено причини різниці у механізмах тромбоутворення на волокнистих і сферичних вуглецевих сорбентах.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / І.Б. Пономарьова; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано природу та встановлено закономірності колоїдно-хімічної взаємодії в системі "вугільної дисперсії - розчини поверхнево-активних речовин" у процесах видобутку, переробки природного вугілля й утилізації його відходів. Вивчено колоїдно-хімічні властивості полівінілового спирту (ПВС) і запропоновано механізм його взаємодії з поверхнею вугілля різних стадій метаморфізму. Теоретично обгрунтовано застосування ПВС як флотореагенту та стабілізатора пін за пінного способу пилопригнічення. Показано, що ПВС збільшує час життя піни до 24 - 36 год, що дозволяє використовувати його як стабілізатор у пилопригнічуючих сумішах. Визначено, що введення ПВС як домішки до флотореагентів збільшує вихід концентрату до 85 % у разі зольності 3,5 %. Досліджено отримані моно- та діетаноламіди синтетичних жирних кислот як змочувачі вугільних дисперсій, визначено оптимальні концентрації їх застосування (0,01 - 0,50 %). Доведено повний біорозклад сполук. Запропоновано та досліджено новий флотореагент для збагачення природного вугілля - три-н-бутілборат. Реагент є ефективним для пінної флотації та цінної сепарації. Отримано сорбенти багатоцільового призначення з відходів вуглепереробки. Показано ефективність їх використання для очищення природних і стічних вод від солей важких металів і нафтопродуктів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / С.А. Жолоб; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Теоретично та експериментально досліджено адсорбцію поверхнево-активних речовин на міжфазній межі (рідина - рідина та рідина - газ) за нерівноважних умов. Дослідження виконано методами об'єму краплі та максимального тиску в бульбашці. Розвинено математичну модель кінетики адсорбції на поверхні зростаючої краплі з урахуванням масопереносу в суміжну фазу. За методом об'єму краплі визначено величину адсорбції на свіжоутвореній поверхні краплі. Експериментально визначено залежність коефіцієнта розподілу октилфенілового ефіру поліетиленгліколей від довжини оксиетильного ланцюга та природи міжфазної межі. Наведено опис поведінки молекул поверхнево-активних речовин у нерівноважних адсорбційних шарах з урахуванням можливої переорієнтації молекул. Визначено ефективний час адсорбції для вивчених методів. Теоретично та практично обгрунтовано застосування режиму зупиненого потоку за методом максимального тиску в бульбашці.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Г.О. Федосєєва; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено наданомалію в'язкості, встановлено, що підвищення температури та введення електролітів 1-1 знижують критичну концентрацію твердої фази, за якої спостерігається наданомалія в'язкості. Вивчено пластифікуючу здатність нативних та сульфованих гуматів натрію у ВВВС, а також фізико-хімічні властивості цих добавок. Запропоновано параметри, за якими можна визначати стійкість розчинів гуматів до дії кислот та електролітів 1-1 (пороги кислотостійкості та висолювання). Виявлено, що сульфовані гумати натрію є більш ефективними пластифікаторами ВВВС, ніж нативні. Доведено, що сульфування збільшує солестійкість та термостабільність гуматів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / І.З. Журавльов; НАН України. Ін-т колоїд. хімії і хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості гелеутворення, синтезу, складу, будови та фізико-хімічні властивості складних фосфатних іонітів, що містять одночасно три-, та чотиривалентні метали та кремнеземи. Уперше знайдено, що завдяки зміні вмісту трьохвалентних катіонів є можливим регулювання швидкості утворення гелів цих фосфатів, а зміні складу вихідних розчинів та умови синтезу - поруватості та сорбційних властивостей іонітів. Розроблено відповідні методики синтезу цих іонітів у сферично-гранульованому вигляді, а також синтезовано та досліджено ряд фосфатів. З використанням методу ядерно-магнітно-резонансної спектроскопії твердого тіла для іонітів з кремнеземом визначено умови синтезу простих і складних гібридних сполук. Знайдено, що поруватість цих іонітів є вищою, ніж у відомих аналогів. Запропоновано методику розрахунку вмісту всіх функціональних груп таких фосфатів, за якою розраховано повний хімічний склад дев'ятьох темплатованих фосфатів титану та цирконію. Під час вивчення іонообмінних властивостей складних фосфатів іонітів з'ясовано, що їх водневі форми мають більшу обмінну ємність, а метал-заміщені є більш селективні до іонів важких металів та миш'яку.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.11 / І.М. Соломенцева; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2002. — 43 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив колоїдно-хімічних частинок продуктів гідролізу основних сульфатів і хлоридів алюмінію, а також структури адсорбційних шарів поліелектролітів на кінетіку формування агрегатів частинок та їх структуру. За допомогою комплексу методів отримано, систематизовано й узагальнено дані про вплив параметрів дисперсного середовища на колоїдно-хімічні храрактеристики частинок продуктів гідролізу вказаних коагулятів. Визначено елементи структури сформованих агрегатів, що дають уявлення про їх щільність. Виявлено кореляцію між вказаними параметрами та розмірно-густинними характеристиками агрегатів, отриманими за допомогою методу нелінійної лазерної діагностики. Отримано дані про товщину та структуру адсорбційних шарів поліелектролітів, заряджених однойменно та протлежно зарядженими колоїдними частинками. Розраховано величину деформацій макроіонів у ході їх переходу з розчину на поверхню частинок. Проаналізовано внесок електричного та структурного факторів у забезпечення дестабілізації квазірівноважених дисперсій.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / О.О. Ващенко; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Одержано нові дані щодо вибірковості металофільних штамів бактеріальних клітин Bacillus cereus стосовно частинок золота та мінералів, з'ясовано можливість їх використання як флокулянтів-колекторів одних компонентів і депресорів інших за флотаційної сепарації багатокомпонентних мінеральних систем. Показано, що утворення біомінерального агрегату, що переходить у пінний продукт (концентрат) у процесі флотації, відбувається внаслідок гетерокоагуляції клітин і частинок золота. За цього клітина є основним чинником, що визначає величину заряду флокул, що утворюються, їх склад, вміст цінного компоненту та здатність до флотації у модельній системі клітина - золь золота та більш складних мінеральних системах. Уперше досліджено нетрадиційний спосіб флотаційного вилучення золота катіонними поверхнево-активними речовинами на основі хлоргідратів первинних амінів та на основі ефіродіамінів. Установлено, що зазначені речовини активно адсорбуються на поверхні кварцу, підвищують її гідрофобність та флотованість за практично повного інгібування переходу золота у пінний продукт, що є основною стадією процесу зворотної флотації золота.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Т.В. Небеснова; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено колоїдно-хімічні основи флотаційного процесу з метою підвищення ефективності виділення токоемульгованих органічних речовин (рослинних і мінеральних олій, нафти, трибутилфосфату). Виявлено найбільш ефективні способи колоїдно-хімічного впливу на зазначений процес, які дозволяють підвищити його ефективність та керувати ним. Установлено, що максимум флотаційного виділення тонкоемульгованих органічних речовин збігається з областю, що лежить між ізоелектричними точками крапель емульсії та бульбашок повітря. Обгрунтовано можливість використання гетерокоагуляційної моделі для опису процесу флотаційного виділення тонкоемульгованих органічних речовин і визначено область її застосування. На основі знайдених закономірностей флотаційного виділення тонкоемульгованих органічних речовин наведено дані для проектування, за якими збудовано мобільну флотаційну установку для очищення стічних вод, забруднених нафтою, мазутом, рослинними та мінеральними оліями, трибутилфосфатом.

Источник: Автореф. дис. канд. хім. наук: 02.00.11 / Л.О. Керносенко; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: На основі систематичних досліджень взаємодій мікроорганізмів з металами: ураном (VI), міддю, кобальтом та стронцієм у грунті вперше встановлено можливість та механізм їх колоїдно-хімічних перетворень під впливом клітинних метаболітів. Визначено шляхи направленого регулювання процесів взаємної трансформації водорозчинних (рухомих) та колоїдних форм металів. Виявлено, що залежно від спрямованості метаболізму, основними продуктами біотрансформації металів у грунті є водорозчинні цитратні комплекси (мідь, кобальт, стронцій, ураніл) або гідроксидно-карбонатні колоїдні осади міді, кобальту, стронцію та водорозчинні карбонатні комплекси (ураніл). Розглянуто колоїдно-хімічні процеси біологічного руйнування у грунті органокомплексів важких металів. Визначено умови утворення кінцевих продуктів екологічно безпечних сполук (карбонатів та гідроксидів) у колоїдній формі. Досліджено сорбційні та седиментаційні властивості природного грунту, що містить метали та інтродуковані до нього спеціальні штами металорезистентних культур. Встановлено селективність сорбції важких металів та характер їх зв'язку в грунті.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Дмитро Михайлович Никипанчук; НАН України; Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Я.Б. Тарасова; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Експериментально досліджено деструкції поверхнево-активних речовин у водних розчинах і емульсій масло - вода, стабілізованих аніонними поверхнево-активними речовинами, за допомогою нерівноважної плазми несамостійного дугового розряду. Визначено оптимальні умови перебігу процесів та проведено оцінку енергозатрат для досягнення ступеня руйнування поверхнево-активних речовин (ПАР) до 90 % та емульсій - до 60 %. Показано, що дифільні властивості молекул ПАР можна використовувати для проведення реакцій їх взаємодії з органічними барвниками у водних розчинах та на поверхні високодисперсних силікагелів. Запропоновано фотометричний та сорбційно-тестовий методи визначення концентрації ПАР з використанням силікагелю та цинкону, а також сорбційно-спектроскопічний з застосуванням силікагелю та тіазинового червоного.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / О.М. Лавриненко; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси фазоутворення в системі фіксованих і нефіксованих гальваноконтактів залізо-вуглець (кокс) у воді та цинковмісних розчинах різного аніонного складу залежно від умов проведення процесу гальванокоагуляції. Визначено роль гальванопари залізо-вуглець (кокс) у гальванокоагуляційному процесі, яка полягає в утворенні пухких коагуляційних структур залізокисневих фаз, здатних до наступних фазових і конденсаційно-кристалізаційних перетворень з активним залученням до складу утворених сполук іонів важких металів (з утворенням відповідного фериту та магнетиту - шпінелей з заповненими іонами важких металів катіонними вакансіями та гематиту) й утворенням у них фаз-включень, які дають головне навантаження щодо зв'язування аніонів, що містяться в розчині. Розглянуто процеси фазоутворення в дистильованій воді та розчинах електролітів за відсутності та за наявності гальваноконтакту.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.11 / Степан Васильович Паховчишин; НАН України; Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / В.Г. Каленчук; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2000. — 24 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень гідротермальної та твердофазної інтеркаляції в каолініт карбаміду та нового інтеркалату - хлориду амонію. Встановлено, що інтеркаляція, як різновид об'ємно-поверхневого модифікування каолініту на молекулярному рівні, підвищує його реакційну здатність і дозволяє регулювати більшість властивостей мінералу зміною природи інтеркалату, ступеня інтеркаляції та способів додаткової фізико-хімічної обробки. Інтеркалати каолініту можна використовувати для вирішення ряду практичних завдань у технологіях вогнетривів, наповнювачів, каталізаторів, сорбентів тощо.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / В.В. Лук'янова; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі визначених структурно-сорбційних характеристик природного пористого вугілля, а також природного, окисненого та терморозщепленого графіту встановлено вплив природних чинників та кількості активних центрів поверхні на ефективність сорбції органічних молекул аніонного типу та визначено шляхи регулювання властивостей сорбенту. Вивчено сорбцію органічних речовин аніонного типу (сульфонолу та барвника прямого червоного) на досліджуваних вуглецевих сорбентах. Виявлено, що в результаті модифікування сорбційна ємність розробленого сорбенту відносно аніонактивних сполук (сульфонолу, барвника прямого червоного, фульвокислоти) зростає приблизно в 7 - 8 разів у порівнянні з природним каолінітом. Одержано спектральні докази утворення водневого зв'язку між карбоксильними групами фульвокислоти та гідроксильними групами гідроксокатіонів алюмінію. Визначено оптимальні умови застосування модифікованих сорбентів на основі каолініту разом із сірчанокислим алюмінієм для вилучення фульвокислот з природної води.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / О.В. Шкуткова; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено структурно-сорбційні, іонообмінні й електроповерхневі дослідження гідроксилапатиту та його модифікованих форм. Показано, що досліджувані матеріали мають катіоно- й аніонобмінні властивості, проявляють високу вибірковість до іонів важких металів і аніонів фтору. Виявлено, що іони важких металів сорбуються на гідроксилапатиті за механізмом іонного обміну та комлексоутворення.для іонів <$Eroman Ni sup 2+>.

Источник: Автореф. дис. д-ра хім. наук: 02.00.11 / М.В. Ніколенко; НАН України. Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності специфічної адсорбції полярних органічних сполук з водних розчинів на поверхні дисперсних адсорбентів різної хімічної природи. Теоретично та експериментально обгрунтовано корецляції між адсорбційними та електронними властивостями речовини. Встановлено, що селективність адсорбції полярних органічних сполук зумовлена проявом слабких хімічних взаємодій з адсорбентом і молекулами води. Вперше запропоновано та експериментально обгрунтовано розглядати специфічну адсорбцію в наближенні двох моделей: адсорбції, що контролюється величинами ефективних зарядів атомів адсорбату, розчинника та поверхні адсорбенту, і адсорбції, що контролюється орбітальними взаємодіями їх граничних (нижчих вільних і вищих зайнятих) орбіталей. Визначено, що встановлені закономірності дозволяють прогнозувати і певною мірою керувати властивостями адсорбційних систем під час розробки технологій, що базуються на явищі селективної адсорбції.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины