Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Биоорганическая химия


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Д.В. Криворотенко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив ефекторних груп у складі (тіо)(піридо-4)монометинціанінів на взаємодію з біополімерами. З метою розробки нових флуоресцентних ціанінових барвників для детекції біополімерів запропоновано три нових підходи для синтезу (тіо)(піридо-4)монометинціанінів з різноманітними функціональними групами. Одержано 35 нових похідних 2,6-диметил-4-(3-метил-3Н-бензотіазол-2-іліденметил)-1-алкіл-піридиній перхлорату. Досліджено спектрально-люмінесцентні властивості синтезованих барвників та їх комплексів з ДНК, РНК і білками. Вивченно вплив природи функціональних груп на флуоресцентні властивості цих барвників та їх комплексів з біополімерами. Запропоновано перспективні для практичного використання флуоресцентні барвники для визначення ДНК (D-19), РНК (D-8) та БСА (Р-5).

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Лілія Миколаївна Качарова; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / Т.Ю. Ткаченко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше проведено імунохімічний аналіз двох українських штамів PVM U1 і PVM U7 за допомогою моноклональних антитіл. Локалізовано антигенні детермінанти, які специфічно розпізнаються MKA M6D5 і M9G1 на поліпептидних ланцюгах білків оболонки PVM U1 І PVM U7, та установлено розташування антигенних детермінант, що взаємодіть з MKA M4C1, M6D5 і M9G1, відносно одна одної. Показано, що N-кінцева ділянка білків оболонки (БО) PVM експонована на поверхню білкової субодиниці та вірусної частки. Шляхом модифікації пептидів цитраконовим ангідридом визначено внесок бокової групи лізину у взаємодію антигенних детермінант з відповідними антитілами. Здійснено аналіз синтетичних аналогів пептидів, що розпізнаються MKA M6D5 і M9G1, та установлено внесок негативно заряджених залишків амінокислот у формування комплексу антиген-антитіло. На підстві результатів аналізу та порівняння первинних і вторинних структур БО карлавірусів виявлено особливості, властиві лише їм, а також ряд спільних ознак в організації капсидних білків вірусів зі спиральним типом капсиду. Уперше запропоновано загальну схему вторинної структури БО карлавірусів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / С.І. Романюк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено антигенні властивості дифтерійного токсину (ДТ) та його субодиниць у дітей з різними формами дифтерійної інфекції та після вакцинації, а також імунобіологічної активності ДТ, яка дозволяє йому протидіяти імунній системі. Розроблено імуноферментні методи виявлення ДТ й антитіл проти нього, які можуть бути використано з метою вдосконалення діагностики дифтерії. Створено комп'ютерну програму щодо кількісної оцінки результатів імуноблотингу. Проаналізовано сироватки крові дітей різних діагностичних груп стосовно вмісту ДТ, антитоксичних антитіл та їх специфічності до субодиниць ДТ. Встановлено, що антитіла хворих на дифтерію та носіїв відрізняються за специфічністю до субодиниць А та В ДТ. Запропоновано математичну модель дифтерійної інфекції для розрахунку терапевтичних доз антитоксичної сироватки коня. Вперше встановлено, що ДТ здатен проникати у фагоцити та специфічні до нього В-лімфоцити навіть за відсутності класичного рецептора для ДТ.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.І. Данилова; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено властивості біополімерних комплексів трав'янистих бобових культур. Доведено, що отримані препарати мають функціональні ознаки харчових волокон, в той же час вони досить специфічні, що пов'язано з особливостями їх хімічного складу - високим вмістом білкової компоненти. Волокниста компонента у даному випадку надає білку додаткову стійкість. Завдяки особливостям процесу отримання відбувається активація компонентів, що їх складають: геміцелюлози, целюлози, лігніну, пектинових, білкових речовин. На підставі даних біологічного тестування зроблено висновок, що білковолігновуглеводні комплекси бобових трав і композиції на їх основі зменшують накопичення та сприяють виведенню радіонуклідів. На базі комплексного вивчення фармакологічних ефектів нових препаратів доведено, що вони м'яко коригують перебіг обмінних процесів, зменшують постпрандіальну глікемічну реакцію, рівень холестерину та необхідну дозу інсуліну у хворих на інсулінозалежну форму діабету. За результатами експериментального та теоретичного вивчення білковолігновуглеводних комплексів бобових трав отримано нові препарати, які мають всі ознаки біологічно активної композиції та фізіологічного ентеросорбенту.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.Г. Пихтєєва; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / М.П. Завгородній; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив замісників у шостому положенні хінолінового циклу та біля карбоксильної й аміногруп залишку L-цистеїну на антиоксидантну, токсичну, протиішемічну, гепатопротекторну й антимікробну активність сполук ряду 4-тіопохідних хіноліну. На підставі результатів прогнозу біологічної активності 4-тіопохідних хіноліну за допомогою комп'ютерної програми PASS показано, що похідні хіноліну є перспективним класом сполук з антиоксидантною, протиішемічною, гепатопротекторною та іншою дією. Установлено, що 4-тіопохідні хіноліну в дослідах in vitro мають властивості "пасток" супероксиданіону й гідроксилрадикалу у водному середовищі та ліпідній фазі. Показано, що досліджувані сполуки є мало- або нетоксичними та мають виражену антиоксидантну, протиішемічну та гепатопротекторну активність, знижуючи за умов in vitro показники окисного стресу у разі гіпоксії мозку та хронічної інтоксикації печінки, діючи, можливо, як молекули антиоксидантного захисту. Під час досліду наявність у 6-му положенні хінолінового циклу метоксигрупи збільшувала протиішемічну дію сполук, а етоксигрупи підвищувала гепатопротекторну активність.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 02.00.10 / О.А. Бражко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2005. — 43 с. — укp.

Аннотация: Здійснено пошук біологічно активних речовин серед 2- і 4-меркапто-, 2- і 4-гідразинохінолінів, 9-меркапто- та 9-гідразиноакридинів. Проведено цілеспрямований синтез похідних хіноліну й акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами, для одержання яких розроблено спеціальні препаративні методи. Встановлено будову та досліджено фізико-хімічні властивості утворених сполук. Виявлено, що одержані похідні хіноліну й акридину у більшості випадків відносяться до помірно токсичних, малотоксичних або практично нетоксичних сполук і відзначаються широким спектром біологічної активності. Доведено, що за умов генерації вільнорадикального окиснення похідних хіноліну й акридину у даних сполук проявляються властивості "пасток" супероксиданіону у водній фазі, здатність перехоплювати гідроксилрадикал у гетерогенних системах, зменшувати рівень пероксидних сполук, гальмувати утворення активних форм оксиду азоту, проявляти протекторну дію щодо ферментів антирадикального й антиоксидантного захисту, зменшувати вміст продуктів вільнорадикального окиснення, нормалізувати основні ланки вуглеводного й енергетичного обміну та захищати запаси ендогенних антиоксидантів. На базі системного вивчення даних комп'ютерного прогнозування, хімічної структури, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності досліджених сполук створено комбінаторні бібліотеки та проведено спрямований молекулярний дизайн речовин з очікуваними видами біологічної дії. Розроблено оптимальний метод синтезування, вивчено фізико-хімічні властивості та проведено доклінічні випробування біологічно активної субстанції "Хінотину" з антиоксидантною та церебропротективною дією.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / Р.А. Рожнова; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена створенню нових поліуретанових імплантатів для пластики кісткової тканини. Вивчено вплив біологічно активних наповнювачів на фізико-хімічні властивості поліуретанових композицій в умовах in vivo та in vitro. Встановлено, що введення гідроксиапатиту в склад полімерного носія стимулює накопичення неорганічної складової кісткової тканини в умовах in vivo, яка є основою кісткоутворення в регенеруючий тканині. Показано, що присутність гідроксиапатиту в композиції з лікарською речовиною сприяє її виходу в умовах in vitro та in vivo. Встановлено, що розроблені поліуретанові біологічно активні імплантанти стимулюють процес кісткоутворення.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / М.О. Демченко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено кон'югації білків з модифікованими полісахаридами, їх комплексоутворення з поліаніонами за участю перехідних металів, їх фізико-хімічні властивості та імуногенність. З використанням розроблених нових сенсорних матриць вивчено кінетику утворення полімер-білкових кон'югатів за методом поверхневого плазмового резонансу. Показано залежність цієї реакції від хімічної структури матриці. Встановлено, що залежно від співвідношення гідрофільних і гідрофобних груп у полімері утворюється два типи комплексів - з відкритою поверхнею білкової глобули та з поверхнею, покритою полімерним ланцюгом.

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 02.00.10 / В.М. Гавій; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.10 / С.М. Ярмолюк; Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2005. — 35 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання дизайну флуоресцентних зондів на підставі ціанінових барвників. Запропоновано напівінтеркаляційну модель взаємодії монометинціанінів з дволанцюговою ДНК, згідно з якою менш основний гетороцикл барвника "інтеркалює" між парами основ, а гетероцикл з більшою основністю фіксується в малій борозенці ДНК. Охарактеризовано принцип ефекторних груп, що дає змогу на підставі відомих люміофорів створювати нові флуоресцентні зонди для детекції нуклеїнових кислот (НК) і білків. Синтезовано та вивчено спектрально-люмінесцентні властивості ряду гомодимерних і гомотримерних монометинціанінів у присутності НК і білків. Показано, що триметинціаніни з алкільними замісниками в поліметиновому ланцюзі э ефективними флуоресцентними зондами для гомогенного визначення ДНК у розчинах й агарозних гелях. Розроблено технологію провідного барвника в контексті дизайну нових флуоресцентних зондів.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / В.В. Прокопенко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено елементи біорегуляторної стереотипії у дії фізіологічно активних речовин на процес транскрипції in vitro з застосуванням методів математичного моделювання. Показано біорегуляторний вплив специфічних лігандів зовнішньомембранних рецепторів клітин на процес транскрипції. За даних умов зберігається стереотип дії активаторів і блокаторів рецепторів. Із застосуванням електронно-топологічного методу знайдено елементи структурної спільності у групах блокаторів та активаторів зовнішньомембранних рецепторів. Отримано ефективну комп'ютерну систему, яка може розподіляти речовини на класи за типом їх впливу на адрено- та холінорецептори.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.М. Костенко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше проведено реакцію пірилоціанінів з амінами за умов, що не спричиняють руйнування більшості біомолекул. Встановлено час перебігу даної реакції з різними амінокислотами, вивчено вплив природи амінокислоти, температури, pH середовища, природи буфера та розчинника на перебіг реакції. Показано, що у процесі реакції кон'югації пірилоціанінів з біомолекулами з використанням триетиламонійацетатного буферу не відбуваються побічні реакції з екзоциклічними аміногрупами нуклеотидних основ і бічними функціональними групами амінокислот. На підставі дослідження впливу будови пірилоціанінів на перебіг реакції з аміногрупою біомолекул і спектрально-люмінісцентних властивостей утворюваних піридоціанінів запропоновано низку пірилоціанінів для кон'югації з біомолекулами. Синтезовано модельні кон'югати ціанінових барвників з олігонуклеотидами та білками, досліджено спектрально-люмінісцентні властивості даних кон'югатів. Наведено для практичного використання зручний метод кон'югації пірилоціанінів з біомолекулами.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.В. Музичка; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше встановлено кінетичні закономірності інгібуючої дії відновленого глутатіону та дигідроліпоєвої кислоти на активність лужної фосфатази з кишок теляти. Показано, що вплив відновленого глутатіону описується закономірностями частково змішаного інгібування. Взаємодію L-цистеїну з лужною фосфатазою у центрі зв'язування субстрату охарактеризовано як двостадійний процес, за яким відбувається швидке утворення первинного комплексу та має місце повільна стадія формування наступного комплексу інгібітора з ферментом. Розраховано мікроскопічні константи швидкості повільної стадії взаємодії L-цистеїну з лужною фосфатазою з кишок теляти. Доведено, що більшу спорідненість до відновленого глутатіону та L-цистеїну проявляють гідрофільні фракції цього ферменту у порівнянні з гідрофобними, одержаними після його розділення на октилсефарозі. Доведено високу ефективність інгібіторів лужної фосфатази, що містять у своїй структурі гідрофобний каліксарен як фундамент для одного або двох фрагментів метиленбісфосфонової кислоти.

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / М.Г. Казачков; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено та зроблено порівняльний аналіз кінетичних параметрів 5-ліпоксигенази (ЛО) окиснення субстратів, які можуть іонізуватися, або навпаки не спроможні, на міцелярних і модельних системах на основі хімічно модифікованого кремнезему. Досліджено кінетичні механізми 5-ЛО окиснення лінолевого спирту та вплив 4-гідрокси-ТЕМРО на проходження реакції. Встановлено, що 5-ЛО реакція супроводжується формуванням неспецифічних продуктів вільнорадикальних реакцій, що ініціюються ферментом. Відзначено, що карбоксильна група поліненасичених жирних кислот під час реакції 5-ЛО окиснення формує негативний заряд необхідної щільності та необхідна для правильної орієнтації субстрату в активному центрі ферменту. Доведено, що 5-ЛО в міцелярній системі виявляє позитивну кооперативність по субстрату - лінолевого спирту (ЛС). Додецилсульфат натрію (ДДС) і фосфатидна кислота підвищують стаціонарну швидкість реакції окиснення лінолевого спирту 5-ЛО. За умов поступового збільшення концентрації активатора відбувається заміщення субстрату в алостеричному центрі ферменту на молекули ДДС і фосфатидової кислоти. У присутності активатора з молекулою ферменту зв'язуються від двох до трьох молекул ЛС.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / С.Ю. Шейко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стереохімію реакцій Пудовика, Кабачника - Філдса, Абрамова, реакції приєднання хіральних ді- та триалкілфосфатів до основ Шиффа та сполук, що містять активований C=C зв'язок. Виявлено ефект подвійної асимеричної індукції в реакції приєднання диметилфосфіту до основ Шиффа. Синтезовано та виділено в індивідуальному стані ряд нових оптично активних функціоналізованих фосфонових кислот та їх похідних.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Л.В. Бабій; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що окиснення ТМФ і ТДФ фериціанідом калію інгібується фероціанідом і включає стадію утворення проміжного катіон-радикального продукту. Константи швидкості знижуються під час переходу від ТДФ до тіаміну і ТМФ. Висвітлено особливості перебігу реакції в нелінійній залежності швидкості відновлення цитохрому С від його концентрації внаслідок попереднього утворення комплексу нейтральної трициклічної форми тіаміну з білком. Доведено, що окиснення ТМФ у лужному середовищі у разі дії фериціаніду та йоду супроводжується прискореним гідролізом фосфатного зв'язку з утворенням неорганічного фосфату, тіаміну і тіохрому. За аеробних умов накопичення неорганічного фосфату відбувається разом з утворенням тіохрому та процесами незворотного розкладу ТМФ. Досліджено константи швидкості окиснювального розкладу "жовтої" та тіольної форм ТМФ. Проаналізовано вплив замісників у положенні 5 тіазолієвого циклу тіаміну і його структурних аналогів на константи швидкості та термодинамічні активаційні параметри зникнення "жовтої" форми. Розглянуто реакційну здатність фосфорних естерів тіаміну у разі взаємодії з лужною фосфатазою.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Роман Валерійович Бугас; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.Д. Федоряк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена синтезу модифікованих олігодезоксирибонуклеотидів (кон'югація з репортерними сполуками, модифікація міжнуклеотидних зв'язків, гетероциклічних основ, введення в олігомер неприродних аналогів нуклеозидів) та дослідженню їх властивостей. Розроблені методи синтезу піразинонових і тимінових аналогів ацикловіру, їх азидо- та глікозильованих похідних. Одержано ефективний Н-фосфонатний реагент для прямого 5'-флуоресцентного мічення олігонуклеотидів в процесі їх синтезу. Створений зручний метод модифікації олігонуклеотидів нуклеозидним похідним імідазофеназину, приєднаним до 3'-кінця олігомеру. Показано, що приєднаний таким способом нейтральний феназин істотно підвищує стабільність комплексів з НК. Синтезовано тіофосфатні аналоги олігодезоксирибонуклеотидів, комплементарні до сигнатурних ділянок 16S pPHK молікутів, які ефективно інгібують процес трансляції в клітинах цих мікроорганізмів.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины