Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Биоорганическая химия


Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.10 / В.І. Гришковець; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи виділення та установлення хімічної будови тритерпенових глікозидів рослин родини аралієвих за допомогою хроматографічних, хімічних, ферментативних і різноманітних сучасних методик одно- та двовимірної спектроскопії ЯМР. З 50-ти видів, що належать до 23-х родів родини Araiaceae, виділено 207 глікозидів, з яких 146 є новими. У складі тритерпенових глікозидів знайдено нові агліконні, вуглеводні частини та додаткові невуглеводні фрагменти - залишки сірчаної, оцтової, транс-кофейної (уперше в рослинах) кислот та метилового спирту. На підставі хемотаксономічних даних, тобто стрівальності у видів визначених глікозидів показано можливість розв'язання таксономічних проблем на різних рівнях - від видового до родинного. Надано оцінку можливих напрямків еволюції структур тритерпенових глікозидів. Вивчено різні види їх біологічної активності: гемолітичну, антифунгальну, цитостатичну, нейротропну, сперміцидну, антигельмінтну, імуномодулюючу. Виявлено структурні фактори, що визначають прояв активностей.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Л.О. Яковішин; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено будову тритерпенових глікозидів листя, стеблів і кореня плюща канарського Hedera canariensis. Встановлено, що глікозидами плюща є глікозиди олеанолової та ехіноцистової кислот, хедерагеніну, 30-нор-хедерагеніну та кауфілогеніну. Глікозиди двох останніх агліконів уперше знайдено у роді плющ (Hedera) та родині аралієвих (Araliaceae). З сорока вилучених глікозидів вісім є новими сполуками. Будову глікозидів встановлено з використанням комплексу хімічних методів і спектроскопії ЯМР. Виявлено залежність гемополітичної та іхтіотоксичної активностей вилучених глікозидів від будови їх агліконних і вуглеводних частин.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Євген Олександрович Соболєв-Бутовченко; НАН України; Фізико-хімічний ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / А.С. Климченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: На основі 3-гідроксихромонів (3ГХ) створено нову генерацію двосмугових флуоресцентних зондів, які функціонують за принципом внутрішньомолекулярного фотопереносу протону. У порівнянні з усіма відомими 3ГХ нові сполуки характеризуються найбільш довгохвильовим поглинанням і емісією та рекордними квантовими виходами. Показано шляхи направленої регуляції двосмугової емсії 3ГХ. Похідні 3ГХ запропоновано як багатофункціональні зонди для вивчення одночасно декількох параметрів мікрооточення: полярності, електронної поляризованості та протонодонорності. Показано шляхи направленої регуляції чутливості зондів до певного діапазону полярності. Стеричне екранування 4-карбонілу в 3ГХ забезпечує виключення ефекту протонодонорності середовища, що є новою методологією в створенні селективних зондів полярності. На підставі результатів випробувань у обернених міцелах показано, що 3ГХ зонди мають рекордну чутливість до змін параметрів мікрогетерогенного середовища. На основі 3ГХ розроблено нові мембранні зонди з певною локалізацією у ліпідному бішарі, залежно від якої вони мають різну чутливість до поверхневого заряду та структурної неоднорідності гідрофобної області мембрани.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Д.Б. Шахнін; НАН України. Ін-т біоорган. хімії. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.10 / О.Б. Смолій; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фосфонієві синтези нових типів заміщених азолів, азинів і азолоазинів з біофорними групами, які часто містять сірку та фосфор. Показано, що важливе значення за цього відіграє модифікація фосфонієвих ілідів за допомогою 1,2,2,2-тетрахлоретилізоціанату, ацилізотіоціанатів та інших поліцентрових електрофільних агентів. На основі модифікованих ілідів розроблено зручні способи одержання нових похідних оксазолу, тіазолу, s-триазолу, піримідобензімідазолу, піразолопіримідину та s-триазоло-піримідину. Розроблено фосфонієві синтези нових похідних 4-аміно-6-мерканто-, 4,6-димеркапто-піримідину, а також ациклонуклеозидів на їх основі, систематично досліджено дефосфорилювання фосфонієвих похідних різноманітних азолів й азинів. Експериментально досліджено фосфорвмісні похідні 4-аміно-6-меркапто-, 4,6-димеркаптопіримідину та показано наявність серед них ефективних антисептиків.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины