Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Химия элементоорганических соединений


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / М.В. Лисенко; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено реакції крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з ацилювальними, фосфорилювальними, електроциклічними реагентами та сполуками, що містять електрофільні кратні C-C-зв'язки. Показано, що розглянуті реакції проходять за alpha-атомом спряженої системи. Встановлено, що на швидкість реакцій заміщення в крос-спряжених дієнамінах циклічних кетонів природа замісників біля delta-атома бутадієнового ланцюга та величина ненасиченого циклу впливають істотно, а на легкість проходження реакцій приєднання та циклоприєднання ці фактори не виявляють впливу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / В.Н. Андрушко; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено незвичайні реакції фосфінів, що містять P - C - P структурний фрагмент з алкенами, активованими трифторметильними групами. Зокрема, вивчено поведінку 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу та 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-онону в реакції з метилендифосфінами. Показано, що під час взаємодії 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу з фосфінами, що містять P - C - P систему, напрям проходження реакції залежить від співвідношення реагентів, а також замісників біля тривалентного атома фосфору вихідних метилендифосфінів та C=C-подвійного зв'язку активованих алкінів. Виявлено незвичайну циклізацію в результаті взаємодії метилендифосфінів з 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-оном.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / О.О. Чекотило; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено фосфорилювання галогенідами тривалентного фосфору похідних 3-диметиламінобензойної, 3,5-диметоксибензойної, 2,5-диметил-1-фенілпірол-3-карбонової та 2-діетиламінотіазол-4-карбонової кислот. Розроблено зручні методи синтезу конденсованих фосфорвмісних гетероциклічних систем, в тому числі - з вузловим атомом фосфору, та орто-фосфорильованих похідних ароматичних і гетероароматичних карбонових кислот. Вивчено хімічні властивості одержаних сполук. Знайдено рециклізацію фосфіндолонів у фосфіндолопіразоли.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / О.О. Пушечніков; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням синтезу нових типів фосфорвмісних конденсованих гетероциклічних систем - дипіролофосфінінів, піразолопіролоазафосфепінів, піразолооксоазафосфінінів, 2,4,1-бензооксоазафосфінінів, 4,2,1-бензооксоазафосфінанів і 2,4,1-бензодіазафосфінанів дією галогенідів фосфору (III) на функціоналізовані електронозбагачені азотвмісні гетероцикли та похідні бензолу. Досліджено їх хімічні властивості.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / В.В. Іванов; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено пряме фосфорилювання в ядро функціональних похідних 1,3-азолів. Синтезовано похідні чотирьох нових фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем, що мають імідазольний та 1,2,4-триазольні цикли, анеловані з 1,4,2-діазафосфініновим циклом і вузловими атомами фосфору, а також 1,5,2-діазафосфепіновим циклом. Досліджено хімічні властивості отриманих сполук. Знайдено нову рециклізацію імідазолів, що дозволяє синтезувати функціональнозаміщені бензімідазоли.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / С.І. Довгополий; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджується синтез фосфоровмісних гетероциклів ряду 1,2,3-діазафосфоліну, 1,3,4-діазафосфініну, 1,4,-азафосфініну та 1,3,-азафосфоліну, дією галогенідів фосфору (III) на спряжені єнаміни.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / Є.В. Зарудницький; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання фосфорилювання гетероциклів з 1,3-азольним фрагментом - оксазолів, тіазолів, 1,3,4-окса- та тіадіазолів, 1- і 4-заміщених 1,2,4-триазолів, 1-заміщених тетразолів, імідазотіазолів, імідазо-тіадіазолів і 1,2,4триазолобензотіазолів - галогенідами фосфору (ІІІ) в основних середовищах. Синтезовано раніше невідомі 1,3-азолілдигалогенофосфіни, з яких отримано ряд різноманітних фосфорильованих азолів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / Г.В. Ошовський; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / С.О. Ковальова; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.08 / Р.В. Смалій; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено високоелектрофільні ізоціанати та ізотіоціанати фосфору у реакціях С-карбамоїлування з метою з'ясування можливості використання цих реагентів для функціоналізації електронозбагачених гетероциклів та енамінів. Показано, що дигалогеноангідриди ізоціанатофосфорної кислоти селективно та з високими виходами С- карбамоїлують гетероцикли рядів піролу, індолу, індолізину. На основі одержаних гетерилкарбоксамідофосфорилдигалогенідів розроблено препаративні методи синтезу N-фосфорильованих амідів гетерилкарбонових кислот різного типу. Одержані гетерилвмісні карбоксамідофосфорилдіаміди досліджено як комплексони відносно до лантанідів. Розроблено методи їх "орто"-фосфорилювання та селективного N-алкілування. З використанням дихлороангідриду ізоціанатофосфорної кислоти розроблено новий, препаративно зручний метод одностадійного введення ціаногрупи в молекули електронозбагачених гетероциклів, який дає змогу синтезувати важкодоступні нітрили гетерилкарбонових кислот. За допомогою гідролізу гетерилкарбоксамідофосфорилдихлоридів розроблено синтетично зручний метод введення незаміщеної карбамоїльної групи в електронозбагачені гетероцикли. Базуючись на результатах вивчення С-тіокарбамоїлування нітрогенвмісних гетероциклів амідофосфонійізотіоціанатами, розроблено метод синтезу невідомих раніше гетерилтіокарбонілфосфінімінів. Показано, що тип замісника біля атома фосфору в фосфонійізотіоціанатах мало впливає на їх реакційну здатність, а термічна стабільність цих реагентів та продуктів С-тіокарбамоїлування на їх основі значно збільшується у разі наявності навіть одного P - N зв'язку.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины