Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Электрохимия


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Марина Володимирівна Іванова; Український держ. хіміко- технологічний ун-т. — Д., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.05 / Н.В. Вязовікіна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто перспективний науковий напрямок: електрохімія міжфазної взаємодії багатокомпонентних металевих систем із водними розчинами електролітів. Визначено кінетику процесів анодного розчинення і пасивації скандію, хрому та молібдену у розчинах електролітів, а також розроблено їх механізми. Нестаціонарними електрохімічними методами встановлено селективне розчинення твердих розчинів системи хром-залізо за умов їх взаємодії з кислими розчинами в активному стані у початковий період та наведено його механізм. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено на модельних сплавах системи хром-залізо принципову можливість підвищення пасивування сплавів d-перехідних металів шляхом їх легування електрохімічно негативними металами. На основі теорії селективного розчинення запропоновано механізми підвищення пасивування сплавів негативними металами. Доведено, що позитивний вплив анодних додатків на корозійно-електрохімічні властивості сплавів на основі, яка має пасивуватися, підтверджено на модельних та виплавлених за промислових умов сплавах системи хром-залізо-алюміній, що містять 15 - 60 мас.% Cr, 2 - 5% Al і високоміцнісні сплави алюмінію.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / С.В. Дев'яткін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси електрохімічного синтезу диборидів перехідних металів з хлоридно-фторидних і кріолітно-глиноземних розплавів. Визначено термодинамічний критерій можливості високотемпературного електрохімічного синтезу. Розглянуто умови електрохімічного синтезу диборидів титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу з хлоридно-фторидних розплавів. На підставі електролізу одержано покриття диборидів титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу на нікелі, молібдені, вольфрамі з хлоридно-фторидних розплавів. Описано хімічну та електрохімічну поведінку оксидів бору, титану та їх оксидних комплексів у розплавленому кріоліті і на межі з вуглецевими матеріалами. Доведено, що процес синтезу дибориду титану відбувається в одну стадію, отримані покриття на нікелі та вольфрамі.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.05 / В.Б. Образцов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: На основі систематичних експериментальних досліджень кінетики реакцій іонного та електронного переносу на твердих та амальгамних електродах за умов адсорбції органічних сполук виявлено істотне зниження інгібуючої дії в процесі переходу від амальгамних до полікристалічних електродів. Розглянуто можливі причини даного ефекту з одночасною оцінкою впливу мікронеоднорідності твердої поверхні та утворення нової фази на результати релаксаційних вимірювань та зміну структури подвійного електричного шару. Виявлено, що перші два фактори на поновлюваних зрізом твердих електродах не можуть вносити істотні відхилення в значення адсорбційних і кінетичних параметрів, одержаних кулоностатичним методом. Встановлено, що основною причиною спостереженого ефекту є зміна орієнтації адсорбату і пов'язаної з нею іон-дипольної взаємодії активованого комплексу з органічними молекулами у поверхневому шарі. На основі обчислень енергії електростатичної взаємодії, здійснених у межах моделі "фіксованої решітки" для різної орієнтації диполів, встановлено узгодження між експериментальними і теоретичними залежностями. З використанням одержаних закономірностей адсорбції та інгібуючої дії поліелектролітів створено серію нових інгібіторів кислотної корозії сталі, проведено їх промислові випробування і встановлено, що за технологічними, екологічними і економічними показниками вони перевищують вітчизняні аналоги. Здійснено всебічний розвиток релаксаційних вимірів кулоностатичним методом на твердих електродах, що включає врахування елемента сталої фази в теорії методу, розробку різноманітних варіантів апаратурного оформлення, створення нових хімічно модифікованих електродів на основі водорозчинних полімерів і розробку методичного та програмного забезпечення для корозійних, аналітичних і фундаментальних досліджень.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Б.В. Скіп; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено режими просторового дисипативного структурування в електрохімічних системах, їх вплив на швидкість транспорту електроактивних компонент. Вивчено поведінку системи з Релей - Бенарівською нестійкістю залежно від величин кутів нахилу електродів до горизонту, а також від міжелектродної відстані. Визначено кореляцію електричних параметрів з умовами проведення електролізу; дію магнітного поля на процеси самоструктурування шару електроліту; вплив складу електроліту та орієнтації електродів у концентрованих ваннах на процес сольової пасивації анода. Побудовано математичну модель електрохімічної системи з певними реальними граничними умовами, яка дозволила адекватно встановити поріг появи нестійкості механічно-рівноважного стану з утворенням просторових дисипативних структур, а також отримано кореляції між прикладеними до системи зовнішніми силами та деякими електрохімічними параметрами системи.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / В.С. Проценко; Український держ. хіміко- технологічний ун-т. — Д., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / О.О. Баранова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виявлено збільшення каталітичної активності електродів стосовно процесу електроокиснення чотири-хлорфенолу в системах, модифікованих ферумом і нікелем.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Тетяна Вікторівна Лук'яненко; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / С.В. Ковальов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито нові уявлення про механізм електроосадження діоксиду свинцю з нітратних розчині.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Н.В. Чорненька; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси комплексоутворення, масопереносу, а також кінетику та механізм електровідновлення паладію (II) з гліцинатного електроліту. Визначено склад електрохімічно активних комплексів і обгрунтовано оптимальний склад гліцинатного електроліту для одержання якісних функціональних паладієвих покриттів. Установлено склад непротонованих і протонованих гліцинатних комплексів паладію (II). Визначено константи їх утворення та константи протонування, а також області існування, розраховано діаграму E-pH (Пурбе) з урахуванням комплексоутворення. Описано синтез цис-дигліцинатних та транс-дигліцинатних комплексів паладію (II) з хлориду паладію. Запропоновано потенціометричний метод вивчення транс-цис-ізомеризації комплексів. З'ясовано закономірності масопереносу у прикатодному шарі у разі електроосадження паладію (II) з гліцинатного електроліту за стаціонарних умов. Розраховано складові енергії активації електрохімічного відновлення паладію (II) з гліцинатного електроліту. Визначено кінетичні параметри процесу й електрохімічний порядок електродної реакції за основними компонентами електроліту. Установлено механізм відновлення паладію (II) з гліцинатного електроліту.

Источник: Автореф. дис. канд. хім. наук: 02.00.05 / С.А. Кочетова; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено механізм електродних процесів у розплавленому індивідуальному карбаміді на інертних електродах. Виявлено різний характер електрохімічної поведінки металів, що пасивуються (Ti та Ta). Визначено вплив ступеня пасивації металів та властивостей пасивної плівки на механізм анодних процесів, склад комплексів, що утворюються, та можливості катодного осадження металевого осаду. Виявлено, що у випадку сильної пасивації металу (танталу) в розплаві утворюються галогенідні комплекси іонів вищого ступеня окислення Ta(V), відновлення яких не відбувається в межах потенціалів катодної поляризації.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.05 / К.О. Каздобін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено електрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів гранульованих часток різної природи провідності: металевих, неелектропровідних, вуглецевих та іонообмінних матеріалів (ІОМ). Запропоновано теорію, що кількісно описує внески в масоперенос до електрода в псевдозріджених шарах часток, обумовлені потоком і співударяннями часток. Відзначено, що за умов псведорозріджених шарів інертних часток внески дифузійних потоків змінюються. Наведено єдине електрохімічне обгрунтування процесів адсорбції та іонного обміну на вуглеводневих матеріалах і окисненому вугіллі. Доведено, що адсорбцією електроліту можна керувати як завданням заряду поверхні вуглеводного матеріалу під час його синтезу та впливом на хемосорбцію кисню компонентами розчину або поляризуючим струмом. Показано, що накладення струму на шари часток неорганічних ІОМ із протонною провідністю дозволяє ефективно поглинати, десорбувати та розділяти іони кольорових металів у розведених розчинах електролітів. Висвітлено модель розряду іона на границі розділу електроліт - електрод - шар ІОМ, де роль ІОМ зводиться до транспорту частки, що розряджається, за естафетним механізмом, а кристалізація металу - за механізмом імпульсної доставки реагенту, сконцентрованого в ІОМ. Сформульовано критерії застосування псевдорозріджених шарів часток в інтенсивному електролізі, електросинтезі та електрохімічно керованих процесах поглинання речовин різної природи. Розроблено наукові основи технологій з їх застосуванням.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / О.В. Галушкін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив окремих стадій, що складають електродний процес, на його протікання в цілому, проаналізовано роль температури на швидкість взаємодій, що відбуваються в зоні контакту електрода та електроліту під час електролізу: як модель електродного процесу використовується електрохімічна реакція розряду-іонізації міді в електролітах різного складу та змінних температурних умов. Виявлено, що в сірчанокислому електроліті залежність логарифмів струмів обміну від зворотної температури має злам, згідно з яким енергія активації електрохімічної реакції у різних температурних інтервалах приймає різні значення, тобто відображає явища відмінної природи. У пірофосфатних комплексних електролітах механізм розряду іонів міді залежить від концентрації лігандів, а підвищення температури допомагає дослідити реакції, які відбуваються на межі електрод-електроліт, за тенденцією зміщення вольтамперних кривих. Встановлено, що в усіх пірофосфатних розчинах електрохімічна реакція ускладнюється утворенням хімічної сполуки пірофосфатних іонів з поверхневими атомами металу електрода. Досліджено вплив температури на електровідновлення міді в присутності поверхнево-активних речовин (ПАР). Доведено, що ПАР аніонного та катіонного типів сповільнюють електрокристалізацію міді. Обчислення енергії активації адсорбції показало більш міцне утримання ПАР катіонного типу на катоді, ніж ПАР аніонного типу, що є ознакою електростатичної взаємодії.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / В.М. Устименко; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Містяться результати досліджень нестаціонарного пасивування ніобію в умовах конвективної дифузії. Установлено, що співвідношення швидкостей конкуруючих стадій масоперенесення визначають стійкість стаціонарного або нестаціонарного пасивованого стану електрода ніобій-розчин. Запропонована схема електродних реакцій і кінетична модель стану поверхні ніобію, яка анодно поляризується в умовах конвективної дифузії. Розроблені вольтамперометричні методи контролю та оцінювання здібності електрода до переходу його у стан нестаціонарної пасивації. Розроблено практичні рекомендації щодо керування станом електрода у потенціостатичному та імпульсному режимах поляризації. Розроблено нові засоби оцінки ефективності електрохімічного полірування ніобію та інших промислових металів, які не потребують хімічного аналізу розчину за його компонентами. Результати досліджень апробовано під час електрохімічного полірування багатокоміркової надпровідної секції із ніобію для прискорювача елементарних частинок.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / М.Д. Ткаленко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі єдиних позицій, в основу яких покладено визначальну роль концентраційних змін у приелектродному шарі електроліту, подано кількісний опис і пояснення експериментально виявлених ефектів, до яких призводить зміна складу електроліту, що викликана, у свою чергу, протіканням постійного струму. Виявлено основні закономірності у зміні концентрації реагентів, локального омічного опору електроліту в різних перетинах електрохімічних систем і загального опору електроліту після вмикання струму. Розглянуто взамозв'язок між зміною складу приелектродного шару та швидкістю розчинення алюмінію за умов його катодної поляризації у водних розчинах. З'ясовано причини гальмуючого впливу солей цинку, кадмію, алюмінію, марганцю та деяких інших металів на процес виділення води.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Ю.С. Японцева; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено кінетику та механізм електровідновлення міді (II), олова (II) та олова (IV) за їх осадження окремо та сумісно з цитратного електроліту. Досліджено стан іонів у системах мідь (II) - цитрат і олово (II) - цитрат за рівноважних умов та у разі проходження струму. Виявлено вплив параметрів електролізу на кількісний склад та якість покриття, що одержується. Визначено їх кінетичні параметри та механізм розряду цитратних комплексів міді (II) та олова (II). Вивчено вплив аліфатичних спиртів на кінетику, якість і вихід за струмом олова під час розряду з цитратного електроліту. Установлено, що у цитратному електроліті за pH 8.0 розряд міді (II) та олова (II) окремо відбувається практично на одному потенціалі, а за відновлення цих металів до сплаву поляризація виділення міді зменшується, а олова - збільшується, за цього потенціал відновлення сплаву має менш негативне значення. За сумісного розряду міді (II) та олова (IV) з лужного електроліту через різницю у лімітуючих стадіях найбільшою мірою впливає на кількісний склад покриття перемішування електроліту. Показано, що у процесі відновлення до сплаву спостерігається деполяризація виділення міді та збільшення поляризації олова. Досліджено вплив температури, густини струму та концентрації компонентів електроліту на склад осаду. Запропоновано два цитратних електроліти для одержання покриттів білих і жовтих бронз. Визначено швидкість корозії у розчині сірчаної кислоти бронзових зразків, які були осаджені з лужного цитратного електроліту. Показано, що електролітична жовта бронза має антикорозійні властивості, які можна порівняти з металургійним сплавом. Знайдено закономірності розчинення фаз з поверхні бронзового покриття за анодного потенціалу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / І.С. Макєєва; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що механізм процесу електроокиснення іонів Mn(II) з фторовмісного електроліту є стадійним. Вперше висвітлено суттєву залежність кінетики процесу від природи ліганду. У фторовмісних електролітах масоперенос прискорюється у 3 - 4 рази на відміну від сульфатних електролітів, завдяки міграції, що обумовлено більшою рухомістю комплексних частинок, які розряджуються. Доведено наявність принаймні двох різнойменно заряджених сполук, які визначили міграцію до анода та катода. Визначено співвідношення складових електроліту.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / В.В. Джелалі; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Одержано нелінійні рівняння електрохімічної кінетики для встановлення швидкості визначального механізму розряд - іонізація, що враховує опори процесу заряду. Виведено співвідношення Брендстеда для електрохімічних реакцій, що включає опір переносу заряду. Виявлено, що величиною, яка зберігається, у випадку механізму уповільненого розряду - іонізації є величина катодної (анодної) стандартної перенапруги. Запропоновано рівняння для енергії активації електродного процесу. Розвинуто теорію, що описує залежність параметрів адсорбційного імпедансу Фрумкіна - Мелік-Гайказяна від поляризуючого потенціалу у випадку різних ізотерм адсорбції.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.05 / О.Б. Веліченко; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / І.А. Шевляков; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено кінетику співосадження іонів Zn(II) і Ni(II) з лужного полілігандного електроліту, а також вплив складу електроліту та режиму електролізу на хімічний і фазовий склад осадів сплаву Zn-Ni, їх властивості. Розглянуто роль електровідновлення водню, що викликає додаткову конвекцію електроліту, у механізмі електродного процесу. Досліджено фазовий склад осадів з різним вмістом легуючого компонента. Запропоновано механізм фазових переходів під час анодного розчинення осадів сплаву. Досліджено вплив хімічного та фазового складу покриттів сплавом Zn-Ni на їх корозійно-електрохімічну поведінку.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины