Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Физическая химия


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / А.В. Яцимирський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено термодесорбційні та РФЕС дослідження поверхні носіїв. Встановлено вплив OH груп на каталітичну активність. Вивчено каталітичні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів на різних носіях. Вивчено кінетику окиснення CO на нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторах. Запропоновано механізм окиснення CO на Pd - Ag каталізаторах, на основі якого одержано кінетичне рівняння, яке узгоджується з експериментальним. Визначено, що електронний стан паладію залежить від його дисперсності та впливу носія й суттєво впливає на каталітичну активність. Висока активність Pd - Ag каталізаторів зумовлена утворенням ансамблів, що адсорбують CO в слабкозв'язаній формі.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / С.В. Гайдай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено реакцію окиснення CO на складних оксидних Cu - Co - Fe каталізаторах. Вивчено кінетику окиснення CO на оксидних Cu - Co - Fe зразках і показано, що кінетичні експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа. Розроблено методику нанесення оксидної Cu - Co - Fe активної фази на терморозширений графіт з утворенням відповідної кластерної системи.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук.: 02.00.04 / С.А. Мітченко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Зазначено, що одержані уявлення щодо їх реактивності надали можливість вирішити проблему створення нових високоефективних і селективних каталітичних систем на базі комплексів платини, у тому числі у вищому ступені окиснення, які раніше вважалися каталітично інертними. Виявлено ефект механоактивованого нуклеофільного заміщення галогену в алкілгалогенідах RX (R = Me, Et; X = I, Br) на поверхні механоактивованої солі KCl. Встановлено, що дана гетерогенна реакція є новим типом гетеролітичних перетворень - ланцюговим нуклеофільним заміщенням галогену в алкілгалогенідах з лінійним обривом ланцюга.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / В.Е. Яременко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено баратермальну модифікацію та синтез фосфатів ванадію - каталізаторів окиснення бутану до малеїнового ангідриду. Визначено речовини-модифікатори та умови обробки, що призводить до покращання каталітичних властивостей немодифікованого зразка. Досліджено взаємозв'язок фізико-хімічних та каталітичних характеристик. Встановлено, що баротермальна обробка V-P-Bi-O-зразка дозволяє змінювати його структурні характеристики, а також морфологію поверхні. Експериментально доведено можливість баротермальної регенерації дезактивованого внаслідок виносу фосфору промислово-дослідного каталізатора. Шляхом баротермального синтезу одержано фосфати ванадію. Встановлено їх склад та каталітичні властивості у реакціях окиснення бутану і 1-бутену.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 / В.Е. Сокольський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Проведено рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів багатокомпонентних оксидних систем, що використовуються під час зварювання. Запропоновано оригінальні методичні розробки отримання експериментальних кривих інтенсивності та їх обробки для багатокомпонентних оксидних систем. Здійснено моделювання структури розплавів та стекол з використанням власних та запозичених з мережі ІНТЕРНЕТ-програм. Виявлено певні закономірності будови багатокомпонентних оксидних розплавів зварювального призначення: перший максимум кривих радіального розподілу атомів формується внесками від кислих, а другий - від основних оксидів. Висвітлено оригінальні методики оцінки кількісного внеску оксидів різного типу (кислих та основних) в криву радіального розподілу атомів та розрахунку основності багатокомпонентних оксидних розплавів у великому температурному інтервалі, що базуються на експериментальних даних. Визначено критерії придатності розплавів багатокомпонентних оксидних систем до зварювальних технологій. Запропоновано модель будови розплавів на основі щільного пакування атомів кисню.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / М.О. Горобець; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методику обробки віскозиметричних даних, яка враховує процеси багатоступінчастої асоціації. Із залученням теорії діелектричного тертя визначено структурно-динамічні характеристики сольватації іонів у ацетонітрили, гексаметилфосфортриаміди, диметилформаміди і ДМСО, а також іонних асоціатів у ДМСО. Проведено аналіз їх залежностей від температури, природи іона та розчинника. Виділено чотири групи іонів: великі органічні іони, одноатомні аніони, одно- та двозарядні катіони s-елементів і двозарядні катіони d-елементів. Показано, що іонні асоціати характеризуються значною взаємодією з найближчими молекулами розчинника, ступінь якої залежить від стехіометрії та складу іонного асоціату. Встановлено, що іонний асоціат успадковує від іонів, з яких він складається, характер взаємодії останніх з молекулами розчинника.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 / О.Б. Логінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Систематизовано нові експериментальні дані про капілярні властивості у більш ніж 80-ти контактних системах на основі вуглецю та нітриду бору з металевими розплавами. Поглиблено вивчено механізми процесу змочування та міжфазової взаємодії за умов конкуруючої взаємодії компонентів розплаву між собою та з твердою фазою. Встановлено взаємозв'язок між зміною змочуваності та структурою межі розподілу після кристалізації, ступенем перетворення, числом центрів кристалізації, розміром і морфологією одержуваних кристалів. Розроблено класифікацію домішок у ростові середовища для одержання кристалів алмазу, що сприяє оптимізації середовища кристалізації й одержанню кристалів алмазу з заданими властивостями. Показано, що характер міжатомної взаємодії у рідкій фазі поряд з типом фазових рівноваг в аналізованій системі впливає на поверхневий натяг розплаву, кути змочування, визначає структуру контактної зони, що формується, та впливає на процес кристалізації. Вивчено вплив високого тиску та процесу хімічної модифікації поверхні твердої фази на адгезію у контактній системі. Запропоновано шляхи керування змочуваністю й адгезією фаз у контактних системах різноманітної фізико-хімічної природи.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / В.К. Клочков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / В.О. Хаврусь; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / В.І. Яцьків; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням методу темплатного золь-гель синтезу одержано порошки та плівки пористого діоксиду титану та досліджено їх оптичні та структурно-сорбційні характеристики (кристалічність, питому площу поверхні, розмір пор та частинок, граничний сорбційний об'єм пор) і з'ясовано напрям змін структурно-сорбційних характеристик у процесі старіння зразків, їх прожарювання та гідротермальної обробки. Встановлено, що зразки матеріалів на основі пористого діоксиду титану є ефективними фотокаталізаторами розкладу спиртово-водних розчинів з виділенням молекулярного водню. Детально досліджено кінетичні закономірності даного процесу. Досліджено кінетичні особливості перебігу редокс-процесів. Виявлено залежність між структурно-сорбційними характеристиками матеріалів на основі пористого <$Eroman {TiO sub 2 }> та їх фотокаталітичною активністю в редокс-процесах. Показано, що домінуючим фактором, який визначає швидкість гетерогенного газофазного окиснення, є сорбційна здатність фотокаталізатора, яка визначає можливість попереднього сорбційного концентрування реагентів на поверхні діоксиду титану, де відбувається їх наступне окиснення.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / С.О. Фролова; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Проведено експериментальне дослідження впливу термічної обробки (нагріву розплаву, часу ізотермічної витримки, швидкості охолодження) на кінетику кристалізації розплавів бінарних сплавів In - Bi, Bi - Sb, In - Sb, Bi - Cd, Bi - Sn, Cd - Sn, Se - S. Створено установку та методику для спільного циклічного (ЦТА) та диференційного термічного (ДТА) аналізу для дослідження кінетики кристалізації сплавів. З використанням методів ЦТА та ДТА проведено систематичні дослідження впливу термочасової обробки на величину переохолодження відносно ліній ліквідусу та солідусу, визначено характер кристалізації та твердофазних перетворень бінарних сплавів у системах In - Bi, Bi - Sn, In - Sb, Bi - Cd, Bi - Sn, Cd - Sn, Se - S з включенням хімічних елементів та їх сполук. на підставі яких зроблено прогноз про типи кристалів, що випадають. Розраховано термодинамічні та кінетичні параметри кристалізації для бінарних сплавів - критичний розмір, робота утворення зародка, швидкість зародкоутворення, ступінь кристалічності.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / О.О. Баранніков; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2001.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Л.Т. Струтинська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено основні фізико-хімічні закономірності глибокого каталітичного окиснення газоподібних вуглеводнів за умов зустрічного надходження реагентів. З метою підвищення активності та тривалості роботи каталізаторів на основі оксидів Co, Cr, Fe, Cu проведено їх модифікацію іонами Sr, Ca, Ba, Al, Pd. Встановлено, що стабільність температурних характеристик процесу окиснення вуглеводнів під час зустрічної подачі реагентів на волокнистому носії забезпечується компенсаційним механізмом переміщення зони окиснення. З'ясовано особливості механізму дезактивації оксидних каталізаторів за умов зустрічного надходження реагентів. Виявлено, що гальмування дезактивації оксидних каталізаторів внаслідок протікання процесу деструкції продуктів окиснювальної полімеризації дозволяє суттєво збільшити тривалість роботи каталізаторів. Встановлено, що основним механізмом надходження повітря у шар каталізатора в процесі окиснення вуглеводнів за умов зустрічної подачі реагентів є турбулентна дифузія. З'ясовано, що стабільність турбулентного режиму визначається структурою та товщиною шару каталізатора, швидкістю подачі та природою вуглеводню. Визначено оптимальні параметри керування процесом окиснення газоподібних вуглеводнів у каталітичних джерелах тепла.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / О.І. Макота; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито вплив природи перехідного металу на каталітичну активність боридів. Доведено, що найактивнішим у процесі епоксидування є борид молібдену, а в процесі розкладу гідропероксиду - борид ванадію. Описано механізм перебігу процесів утворення та подальшої взаємодії перехідних комплексів. Запропоновано кінематичну модель процесів та визначено кінетичні параметри реакцій.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 / І.М. Кобаса; Нац. акад. наук України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського НАН України. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено шляхи одержання складних речовин напівпровідникової природи на основі оксидів і сульфідів металів, здатних ефективно виконувати функції фотокаталізаторів і каталізаторів окисно-відновних реакцій, а також нечутливих до дії світла речовин з низькою каталітичною активністю, які можуть знайти застосування щодо створення спеціальних атмосферо- та світлостійких покриттів. Досліджено фізико-хімічні властивості синтезованих речовин і характер їх змін зі зміною складу. Розглянуто фундаментальні аспекти взаємозв'язку каталітичної та фотокаталітичної активності систем оксидів металів, виявлено спільні та індивідуальні фактори впливу на ці властивості. З'ясовано механізми каталітичних і фотокаталітичних реакцій за участю складних речовин на основі оксидів і сульфідів металів. Показано, що застосування ряду досліджених оксидних напівпровідникових речовин як світлочутливих компонентів адгезивних основ діелектриків забезпечує можливість проводити селективну металізацію останніх і виготовляти друковані плати IV - V класів складності для потреб електронної промисловості. Відпрацьовано технологічну схему цього процесу.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 / О.І. Коробов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 33 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано дискретний підхід до опису динаміки найпростіших хімічних реакцій за участю кристалічного реагенту, який дозволяє включити його кристалічну структуру в межі геометрико-імовірнісного формалізму. Зіткнення зародків формалізовано у термінах випадкових мозаїк, кристалічну структуру - у термінах планігонів і комірок Вігнера - Зейца. Детерміністичний опис вільного зростання зародка зв'язаний з геометрією кристалічного простору твердого реагенту в термінах концентричних поясів і клітинних автоматів. Стохастичний опис зіткнень зародків грунтується на використанні поняття типового елемента випадкової мозаїки. Детерміністичний і стохастичний аспекти подано у вигляді суперпозиції трьох різновидів розбиттів Діріхле.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / О.С. Роїк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структури одно- та двокомпонентних металічних розплавів. Запропоновано та реалізовано методику дослідження структури невпорядкованих систем на основі моделей, реконструйованих з експериментальних структурних факторів за допомогою методу оберненого Монте Карло з її подальшим аналізом за методом Вороного - Делоне. З використанням комплексу розроблених програм детально проаналізовано пакування атомів у рідких Fe, Co, Ni, Ag, Cu, Na, K, Ga, Sn та Ge в широкому температурному інтервалі. Установлено, що структура металів, які в кристалічному стані мають щільне пакування атомів, формується на основі некристалічних пакувань слабодеформованих тетраедрів та четвертинок октаедрів (квартоктаедрів), що утворюють кластери нанометрового розміру, які розмежовуються областями з менш щільним пакуванням атомів. Відзначено, що структура рідких Ga, Sn, Ge, які в кристалічному стані характеризуються наявністю ковалентного зв'язку, є мікронеоднорідною, що обумовлено співіснуванням мікрообластей з металічним зв'язком та зв'язком ковалентного типу. Останні обумовлюють наявність побічного максимуму на кривих структурного фактора та більш розсипче пакування атомів в рідких Ga, Sn, Ge. Показано, що енергетика міжатомної взаємодії та фізико-хімічні властивості розплавів визначаються наявністю вкорочених зв'язків ковалентного типу між атомами кремнію, а також між атомами кобальту та кремнію.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / М.В. Крикунов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено точний спектр решіткової моделі Кондо для металоорганічних феромагнетиків у перехідному інтервалі модельних параметрів, для якого неможна використовувати підхід, що базується на теорії збурень. Досліджено спектр низькоенергетичних станів моделі Хаббарда з нескінченним відштовхуванням на анізотропних решітках різної топології. Знайдено інтервали електронних параметрів моделі, для яких спін основного стану має максимальне значення. У випадку трикутної решітки у вигляді смуги та квазіодновимірної ромбічної решітки одержано розділення зарядових і спінових змінних, а також визначено точну аналітичну залежність між розміром решітки, за якого починається руйнування феромагнітного упорядкування, та параметрами гамільтоніана. Для квазідвовимірних решіток показано існування концентраційних переходів зі зміною повного спіну від максимального значення до мінімального.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / М.І. Львовська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено електронну будову та спектральні властивості 3-тіазоліл- та 3-фенілпохідних хромону. Проведено теоретичний розрахунок електронних переходів, до яких включено експериментальні смуги поглинання та флуоресценції. Встановлено, що більшість інтенсивних електронних переходів у молекулах 3-тіазоліл- та 3-фенілхромонів мають однакову природу. Вивчено прототропні перетворення похідних хромону в основному та збудженому станах. Показано, що в основному стані 7-гідроксипохідні хромону проявляють схожі кислотні властивості. На підставі вивчення експериментальних спектральних характеристик 3-тіазолілхромонів, порівняння експериментальних і теоретичних спектрів поглинання, а також зіставлення величини енергії Гіббся для можливих рівноваг встановлено, що в основному та збудженому станах 3-тіазолілхромони мають однаковий механізм протонування: приєднання протона на першій стадії до атома Нітрогена тіазольного цикла, на другій - протонування карбонільної групи. Розглянуто вісім вірогідних протолітичних форм 3-тіазолілхромонів у збудженому стані. Показано, що серед них відповідним за флуоресценцію є дикатіонна, монокатіонна, катіон-таутомерна та аніонна форми. Вивчено спектральні характеристики усіх форм 3-тіазолілхромонів, що флуоресціюють, встановлено механізм їх протолітичних взаємоперетворень у збудженому стані.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Людмила Костянтинівна Святенко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины