Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Органическая химия


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Я.В. Николин; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано синтетичне застосування 1,1-дигідрополіфторалкілсульфонів для одержання фторовмісних гетероциклів. Досліджено вплив довжини поліфторалкільного замісника на будову продуктів реакції 1,1-дигідрополіфторалкілсульфонів з аміносполуками різної природи. Доведено, що дані реакції призводять до утворення фторовмісних єнамінів, імінів, піразолів і піролів. Знайдено препаративно зручний метод одержання 1,2,3-триазолів - сильних органічних NH-кислот (pKa = 2,00 (вода)). Запропоновано принципово новий метод одержання похідних 6-поліфтороалкіл-5-алкілсульфонілпіримідинів. Проаналізовано вплив довжини поліфторалкільного замісника на будову та реакційну здатність дихлоропірамідинів і продуктів їх взаємодії з аміаком і метанолом. Знайдено новий десульфонілуючий реагент для 6-поліфтороалкіл-5-алкілсульфонілпіримідинів - гексаметапол.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Р.Я. Мусянович; НАН України; Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено синтезу 1-(алкілтіо)-3,3-дифлуоропропінів, 1-(алкілсульфініл)-3,3-дифлуоропропінів, 1-(алкілсульфоніл)-3,3-дифлуоропропінів, термічних перетворень, дослідженню реакцій нуклеофільного приєднання, циклоприєднання, вивченню хімічних перетворень отриманих флуоросірковмісних сполук. Запропоновано до використання у синтетичній практиці нові сполуки з високою реакційною здатністю - поліфлуоротіоацетилени. Вперше синтезовано та досліджено поліфлуоровані ацетиленсульфоксиди та ацетиленсульфони, отримані з високими виходами шляхом окиснення поліфлуоротіоацетиленів м-хлоронадбензойною кислотою. Розроблено зручний препаративний метод отримання поліфлуорованих єнамінів, що полягає у дії диметилформаміду та надлишку лугу на 1,1-дигідрополіфлуороалкілсульфіди. Показано, що реакції тіоацетиленів з амінами та меркаптанами проходять з високою селективністю та з утворенням відповідних флуоросірковмісних єнамінів і сульфідів. Взаємодією флуоросірковмісних єнамінів з сульфенілхлоридами синтезовано новий тип функціонально-заміщених флуоровмісних кетендитіоацеталів, які є зручними синтонами для подальших синтезів. Встановлено, що під час гідролізу кетендитіоацеталів у кислому середовищі утворюються дитіоацеталі дифлуоропіровиноградного альдегіду, які, за результатами ПМР та інфрачервоної спектроскопії, у розчині дейтероацетону та в кристалічному вигляді, існують виключно у формі єнолу. Під час термолізу тіоацетиленів синтезовано ряд функціоналізованих поліфлуоровмісних тіофенів. Внаслідок реакції ацетиленсульфоксидів, ацетиленсульфонів з різними дієнами отримано широкий спектр поліфлуоровмісних циклоаддуктів Дільса - Альдера, які є зручними попередниками для синтезу флуоровмісних біологічно-активних циклічних кетонів. За допомогою лужного гідролізу циклоаддуктів одержано ароматичні сульфоксиди та сульфони з флуорометильною групою в орто-положенні бензольного кільця. Показано можливість синтезу флуоро- та сірковмісних дигідропіридинів на основі взаємодії поліфлуорованих сульфонілацетиленів з азадієнами.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Л.В. Грищук; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи синтезу нових похідних 1,2-дигідрохінолін-2-ону й анельованих структур на їх основі - 1,2,4-триазоло-, 1,2,3-триазоло- та імідазохінолінів, вивчено їх будову, хімічні властивості та біологічну дію. Розроблено методи одержання 3,4,6-тризаміщених 1,2-дигідрохінолін-2-онів, їх 2-хлоро-, 2-меркапто-, 2-гідразино-, 2,3-діамінопохідних і хінолінів з анельованими ядрами азолів на їх основі. Показано, що у разі обробки похідних 5-R-2-хлорацетиламінобензофенонів амінами та "неорганічними" нуклеофілами утворюються 3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они, що є зручним методом синтезу 3-амінохінолінів, заміщених за аміногрупою. З'ясовано, що за умов нагрівання розчинів 2-(6-R-3-нітро-4-феніл-хінолін-2-іл-сульфаніл)-1-фенілетанонів у середовищі ДМФА реалізується нова реакція: у результаті екструзії атома сірки та перегрупування замісника утворюються 2-(6-R-3-нітро-4-феніл-1H-хінолін-2-іліден)-1-фенілетанони. За результатами PASS і QSAR аналізів визначено потенційні області практичного використання одержаних сполук для пошуку у їх ряді нових фізіологічно активних речовин. протисудомну й антибактеріальну активність 3,4,6-тризаміщених похідних 1,2-дигідрохінолін-2-ону й анельованих структур на їх основі.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / О.В. Хиля; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено та оптимізовано умови синтезу 2-ціанометилхіназолонів. Показано, що алкілювання 2-ціанометилхіназолону призводить до послідовного утворення 2-(3-метил-4-оксо-3,4-дигідрохіназолініл)ацетонітрилів, 2-метил-2-(3-метид-4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)пропаннітрилів, 2-бензил-2--3-фенілпропаннітрилів. Установлено, що 2-(2-гетариліден)-3-оксо-6-хлорогексан(гептан)нітрили, одержані ацилюванням 2-гетарилацетонітрилів хлорангідридами 4-хлоромасляної та 4-хлоровалеріанової кислот, за дії основ зазнають регіоселективного внутрішньомолекулярного алкілювання з утворенням 2-(2-гетарил)-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів. Ряд синтезованих сполук виявив гемостатичну активність, що дає підстави для проведення подальшого біологічного скринінгу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / О.В. Шабликіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено синтез великої групи 3-гетарилкумаринів та їх функціональних похідних (різноманітних алкільних, ацильних похідних аліфатичної, ароматичної та гетероароматичної природи, а також основ Маніха), серед яких знайдено речовини з оригінальними спектральними (за показниками інтенсивної флуоресценції, залежності частоти випромінюваня від pH та квантового виходу флуоресценції від полярності розчинника) та біологічними (антикоагулянтною та гемостатичною активністю) властивостями. Вперше синтезовано ізокумарини з піридиновим та кумариновим замісником у 3-ому положенні, удосконалено методики синтезу ізокумаринів з арильним замісником та залишками фурану та тіофену. Встановлено, що за конденсації гомофталевої кислоти та тієнілкарбонілхлориду залежно від температури утворюється 3-(2-тієніл)ізокумарин або 3-(5-тієноїл-2)тієніл-2)-ізокумарин. Вперше застосовано моноестери гомофталевої та нітрогомофталевої кислот для синтезу 4-карбетоксиізокумаринів з арильним та гетероциклічним замісником у 3-ому положенні.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / В.І. Божанов; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено синтез нових 2,3-дигідро-1H-1,5-бензодіазепін-2-онів з гетерильними та арильними замісниками, вивчено їх хімічні властивості у реакціях з електрофільними та нуклеофільними реагентами. Показано, що залежно від електронної природи замісника у гетероїлоцтових ефірах та о-фенілендіамінах та умов проведення реакції конденсації утворюються ефіри 3-заміщенних акрилових кислот або 4-гетерилбензодіазепінони. Встановлено утворення ізомерних 7- і 8-R-гетерилбензодіазепінонів у разі використання несиметричних о-діамінів. Вперше зроблено оцінку реакційної здатності 4-гетерил-2,3-дигідро-1H-1,5-бензодіазепін-2-онів у реакціях електрофільного заміщення: алкілування, галогенування, аміноалкілування. Відзначено інертність фуранового замісника щодо дії галогенуючого агента. Показано, що N- і S-нуклеофільні реагенти регіоселективно взаємодіють з 3-бромо-1,5-бензодіазепінонами за положенням ІІІ гетероциклу. Встановлено залежність термічної стійкості бензодіазепінонів у реакції бензімідазольного перегрупування від електронної природи замісника у положеннях ІІІ і ІV гетероциклів. Одержано дані про фармакологічну активність 4-гетерил(арил)-2,3-дигідро-1H-1,5-бензодіазепін-2-онів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Я.Ю. Якунін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи синтезу нових 4-незаміщених 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіонів на базі взаємодії електрофільних олефінів (етоксиметилен-похідних диетилового естеру малонової кислоти, ацетилацетону, трифтортеноїлацетону, трифторбензоїлацетону та ацетаніліду) з ціанотіоацетамідом, вивчено будову та властивості продуктів реакції. Виявлено особливості перебігу даних реакцій у присутності N-метилморфоліну, вивчено алкілування отриманих піридинтіонів за атомом сірки, синтез тієнопіридинів і бромідів 2,3-дигідротіазолопіридинію. Продемонстровано деякі препаративні можливості вперше отриманого 5-бромацетил-6-метил-2-метилтіо-3-ціанопіридину.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / О.В. Циганков; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано, що в N-ацилокси-N-алкоксисечовинах, N-ацилокси-N-алкоксикарбаматах та N-хлор-N-алкоксисечовинах атом нітрогену у групах O - N - O та O - N - Cl, відповідно, має пірамідальну конфігурацію, зв'язки N(OC)OR і NOAlk нееквівалентні. Установлено можливість нуклеофільного обміну ацилоксигрупи в N-ацилоксі-N-алкоксиамідах за умов взаємодії з лужними солями карбонових кислот. Показано можливість заміщення ацилоксигрупи у реакціях N-ацилокси-N-алкоксисечовин з триметилхлорсиланом. Виявлено, що у разі метанолізу N-ацилокси-N-алкоксисечовин за підвищеної температури або присутності сильних кислот утворюються N,N-диметоксисечовини. Запропоновано новий спосіб синтезу NH-N,N-діалкоксіамінів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Ю.В. Менафова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Г.Ф. Раєнко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / А.Г. Артеменко; НАН України. Фізико-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та реалізовано гратковий підхід до моделювання просторової структури молекул, який забезпечив генерацію однорідної системи структурних параметрів, що відображають локальні, інтегральні та польові характеристики молекулярної структури для ефективного розв'язання задач "структура - властивості". Запропоновано інваріантну систему кодування просторової структури молекул. Отримано молекулярний код, використаний для оцінки хіральності та структурної подібності молекул. Модернізовано систему опису локальних і польових характеристик молекулярної структури. Розроблений підхід застосовано для розв'язання різноманітних задач "структура - властивості". Виявлено, що спорідненість стероїдних молекул до кортикостероїд- та тестостеронзв'яжучого глобуліну значною мірою зумовлена просторовим розташуванням атомів оксигену. Доведено, що адекватний опис впливу структури монопохідних бензолу на їх здатність до утворення комплексів з переносом заряду можливий у рамках граткової моделі без проведення квантово-хімічних розрахунків. Вдалося передбачити сполуку з потенційно високою психотропною активністю - 1-метил-5-(о-фтор)фенил-7-трифторметил-1,2-дігідро-3Н-бенздіазепін-2-он для ряду заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів. Доведено, що фторалкільні замісники, які створили високий потенціал поля ліпофільності в області хелатних циклів. З'ясовано, що з використанням трьох груп параметрів, які визначили хіральність, форму молекул та їх здатності до міжмолекулярних взаємодій, можливо кількісно оцінити закручувальну здатність похідних (-)-ментону в нематичній мезофазі. Завдяки використанню граткового підходу розроблено комплекс комп'ютерних програм, у межах якого можливе розв'язання різноманітних задач QSAR/QSPR.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / А.В. Лапандін; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.03 / А.О. Дорошенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / У. Маджумдер; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / М.В. Горічко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню хімії каркасних сполук із просторово взаємоорієнтованими функціональними групами на прикладі дослідження взаємодії бромопохідних камфори з нуклеофільними реагентами. Знайдено нуклеофільні перегрупування типу Фаворського, фрагметації Гроба, а також далекі нуклеофільні перегрупування деяких бромопохідних камфори. Розглянуто залежність швидкості та напрямку реакції від стереоелектронних факторів. Отримано реакцію інтрамолекулярного утворення чотиричленного карбоциклу через 1,4-зсув з alpha, alpha-дигалогенокарбонільних сполук на прикладі перегрупування 3,3,8-трибромокамфори до 6-бромо-1,2-диметилбіциклогепт-6-ен-2-карбонової кислоти при дії спиртового лугу. Розроблено нові методи синтезу двох гетероциклічних систем шляхом взаємодії похідних 8-бромокамфори з нуклеофільними реагентами та внутрішньомолекулярної галогенолактонізації 6-бромо-1,2-диметилбіциклогепт-6-ен-2-карбонової кислоти.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / О.О. Ткачук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено взаємодію лантаноїдних зсувальних реагентів (ЛЗР) з похідними флавоноїдів, за якої виникають різні аномалії, а саме: розширення сигналів, зумовлені обмінними процесами; незвичний вплив введення замісників; зміна основної конформації молекули за впливу ЛЗР; нестандартний напрямок магнітної осі комплексу. Завдяки цьому для конформаційного та конфігураційного дослідження слід застосовувати зсуваючі реагенти на основі ітербію, а для вивчення асоціативної динаміки молекул - ЛЗР на основі європію. За умов взаємодії різних ЛЗР з тозилатами хромон-3-ілтіазолію утворюються ізоструктурні комплекси, що свідчить про відсутність ефекту хелатування. Установлено будову адукту, знайдено переважну конформацію хромонового фрагмента відносно тіазольного кільця та показано можливість вивчення атропоізомерії у сполуках такого типу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / В.П. Самойленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто взаємодію 6-метил-5,6-дигідроізоіндолохіназолін-5-ону із дієнофілами за різних співвідношень реагентів та умов. Доведено, що у результаті можуть утворюватися адукти різної будови та складу, а саме: адукти Дільса - Альдера, Міхаеля, перегрупування 1:1 і змішані адукти Міхаеля та Дільса - Альдера 1:2. Відкрито нове перегрупування 7-азабензонорборненової системи, аналогів якому у хімії гетероциклічних сполук немає. Запропоновано та підтверджено механізми даних перетворень. Зазначено, що синтезовані речовини є потенційними біологічно-активними сполуками.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / О.А. Похоленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розраховано вільну енергію активації процесу взаємопереходу їх атропоізомерів, що складала величину 78 - 80 кДж/моль, знайдено спектральні критерії ідентифікації продуктів відкритого перегрупування. Синтезовано нові похідні піразолоізоіндолу та показано, що взаємодія 2-метил-1,3,4,5-тетрагідро-2H-ізоіндолоіндазолу з п-толілмалеїнімідом відбувається з перегрупуванням, аналогічним перегрупуванню у реакції піридоізоіндолу з малеїнімідами. Досліджено взаємодію 2,4-диметилпіримідоізоіндолу з малеїнімідами за умов термодинамічного контролю та установлено утворення 4-аміно-2-R-9-(1-R-2,5-диоксотетрагідро-1H-3-піроліл)-2,3-дигідро-1H-бензоізоіндол-1,3-діонів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / А.В. Больбут; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено два методи гетероциклізацій, які базуються на високій алкілуючій здатності тригалогеноалканімінів і ацилюючих властивостях гетерокумуленової та алкоксикарбонільної груп. Виявлено нову реакцію термічної циклізації N-алкіліден-O-арилуретанів та N-алкіліден-N'-арилсечовин, в якій ароматичне ядро виступає як С-нуклеофільна компонента. Встановлено роль умов і структурних факторів, які контролюють її перебіг, визначено межі її синтетичного застосування, а також запропоновано найбільш імовірні схеми циклізацій. Розроблено методи одержання нових трифлуорометилзаміщених бензооксазинонів, нафтооксазинонів, тетрагідрохіназолінонів та тетрагідробензохіназолінонів. Доведено, що реакція 2-тригалогенометил-2H-1,3-бензоксазин-2-онів з нуклеофільними реагентами є зручними варіантами синтезу їх нових похідних. Розроблено синтетичні підходи до тригалогеновмісних похідних кондесованих 1,3-оксазинових і піримідинових гетероциклів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / С.О. Коновалова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 17 с.: мал. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у ході галогенування ефірів n-хінонмонооксимів конфігурація атома нітрогену не змінюється. Показано, що на стійкість циклогексенових структур, що утворюються у результаті приєднання галогену за зв'язком C=C хіноїдного ядра хінонімінів, значно впливає наявність процесу Z,E-ізомеризації. Вперше доведено наявність прототропного перегрупування у продуктах приєднання одної молекули галогену за зв'язком C=C хіноїдного ядра n-хінонмоноімінів. Виявлено, що напівемпіричний метод РМЗ придатний для оцінки розподілу зарядів у хіноїдному ядрі досліджуваних сполук, а також для прогнозування процесу галогенування. Доведено, що циклогексенові структури - продукти галогенування n-хінонмоноімінів та ефірів n-хінонмонооксимів є класом сполук, здатних до спонтанного поділу на оптичні ізомери.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины