Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Аналитическая химия


Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.02 / О.А. Запорожець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Ш.. — К., 2003. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні підходи та практичні рекомендації щодо гетерогенізації органічних аналітичних реагентів шляхом їх нековалентної іммобілізації на поверхні нефункціоналізованих кремнеземів (КЗ) з метою створення сорбційно-спектроскопічних і ВТ-методик аналізу, придатних для застосування за умов стаціонарної лабораторії та на місці відбору проби. На основі систематичного дослідження іммобілізації на КЗ матрицях близько 40-ка органічних реагентів, їх комплексних сполук та іонних асоціатів виявлено основні критерії, що впливають на хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів (ТР) такого типу. Розроблено нові аналітичні форми комплексотвірних, амінообмінних і хемілюмінесцентих реагентів. Методом молекулярного збирання ліганду на поверхні КЗ одержано ТР, які утворюють із іонами металів комплекси зі співвідношеннями M : R = 1 : 2. На підставі кількісної оцінки комплексотвірної здатності адсорбованих реагентів обгрунтовано причини зростання їх вибірковості в порівнянні з аналогами в розчині. Одержано кореляційні рівняння, які дозволяють прогнозувати та скеровувати хіміко-аналітичні властивості ТР. Розроблено низку сорбційно-спектроскопічних і ВТ методик, які за основними метрологічними характеристиками вигідно відрізняються від кращих аналогів з літератури. Сформульовано найбільш перспективні області застосування даних ТР та наведено напрямки подальших досліджень.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.А. Крушинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено твердофазні редокс-реагенти на базі використання іммобілізованих на кремнеземі хелатів купруму та феруму й досліджено їх гетерофазні окисно-відновні реакції з органічними відновниками. Оптимізовано умови іммобілізації на кремнеземах біс-батокупроїнкупруму (I), фенантролінферуму (III) та тетрабензотетраазациклогексадиценкупруму (II). Розроблено твердофазно-спектрофотометричні та тест-методики визначення вмісту аскорбінової кислоти та анальгіну у лікарських засобах за допомогою твердофазних редокс-реагентів. Обгрунтовано доцільність використання твердофазного реагенту для тест-оцінки антиоксидантної активності фітопрепаратів і харчових продуктів рослинного походження. Створено спектрофотометричну методику, яка дозволяє вибірково визначати вміст похідних гідроксикоричної кислоти у препаратах ехінацеї. Вперше проведено дослідження кореляційної залежності між даним показником та антиоксидантною активністю препаратів. На підставі вивчення кореляційних залежностей між антиоксидантною активністю та вмістом найважливіших класів біоактивних сполук у препаратах ехінацеї, чаях та червоних винах підтверджено придатність тест-методики для оцінки даного інтегрального показника. Встановлено внесок зазначених класів сполук до загальної антиоксидантної активності рослинного об'єкта. Обгрунтовано нові методологічні підходи щодо створення тест-систем для визначення вмісту окремих антиоксидантів та оцінки антиоксидантної активності препаратів рослинного походження.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.П. Головей; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено здатність фосфоліпідів і продуктів їх гідролізу в слабокислому та нейтральному середовищі утворювати з катіонами лужноземельних металів стійкі двозарядні комплексні катіони, які можуть взаємодіяти з ГПА 12-молібдофосфатної кислоти з утворенням малорозчинних асоціатів. Уперше малорозчинні сполуки сталого складу з асоціативним характером зв'язку органічних катіонів фосфоліпідів та N,N-диметил-N,N-діаліламоній хлориду з ГПА 12-молібдофосфатної гетерополікислоти використано як електродноактивні речовини пластифікованих мембранних іоноселективних електродів (ІСЕ). Розроблено нові плівкові пластифіковані ІСЕ, оборотні до катіонів фосфоліпідів та N,N-диметил-N,N-діаліламоній хлориду, вивчено їх електродні характеристики залежно від pH розчину.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / І.І. Фокіна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності низькотемпературної спрямованості кристалізації води різного ступеня мінералізації та можливості її застосування для аналітичного концентрування домішок. Показано, що характеристичні коефіцієнти розподілу домішок залежать від мінералізації води, ступеня і швидкості кристалізації, але не від природи домішок. Для рентгенофлуоресцентного аналізу концентратів після низькотемпературної спрямованої кристалізації запропоновано експресивний спосіб одержання склоподібних випромінювачів на основі сахарози. Запропоновано методики аналізу природних і стічних вод та води для ін'єкцій, що включають стадію попереднього кристалізаційного концентрування.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Світлана Василівна Тимошук; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / В.І. Бойко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі методу полярографії, циклічної та інверсійної вольтамперометрії на скловуглецевому електроді (СВ-2000) та СВ-електродах, модифікованих платиною та ртуттю розроблено методики вольтамперометричного визначення вітамінів групи В, а саме: тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду. Встановлено, що модифіковані ртуттю та платиною скловуглецеві електроди (ХМЕ) є більш специфічними у порівнянні з скловуглецевим електродом, а методика виготовлення ХМЕ проста й експресна. Результати розрахунків електронної будови тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду використано для передбачення електродного поводження деполяризаторів і створення методик їх аналітичного визначення.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.П. Кісіль; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень з аналізу неорганічних сцинтиляційних матеріалів. Вивчено умови вольтамперометричного визначення мікродомішок, легуючих добавок, основних компонентів у сцинтиляційних матеріалах і токсикантів у об'єктах навколишнього середовища із використанням різних типів ртутних капаючих і стаціонарних електродів. На підставі проведених досліджень розроблено комплекс методик аналізу, за допомогою яких вирішено ряд важливих для матеріалознавства задач: надійний контроль вмісту мікродомішок; оцінка розподілення активатору у сцинтиляційних кристалах та встановлення співвідношення валентних форм європію в кристалах KCl(Eu); оцінка відхилення від стехіометрії оксиду вольфраму (IV); визначення основних компонентів з малих наважок сцинтиляційних матеріалів; контроль надходження і розповсюдження техногенних неорганічних забруднень при виробництві сцинтиляційних матеріалів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Л.В. Вронська; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 19 с.: рис.: рис.: рис.: рис. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню процесу комплексоутворення іонів Ru(ІV) з оксикислотами та його застосуванню при вольтаперометричному визначенні. Запропоновано схеми комплексоутворення іонів Ru(IV) з цитратною, тартратною і оксалатною кислотами. Досліджено полярографічні каталітичні ефекти в розчинах з малим вмістом Рутенію в присутності оксикислот. Запропонована схема каталітичного електродного процесу. Показана можливість використання цитратної кислоти в якості добавки до полярографічного фону, яка забезпечує утворення однієї аналітичної форми іону. Розроблена чутлива, селективна методика вольтамперометричного визначення Рутенію в напівпровідникових пастах і сплавах.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.С. Тимошук; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено вольтамперометричні властивості Ru (IV) за присутності інших іонів платинових металів з наступним аналітичним використанням одержаних результатів. Розглянуто можливість підвищення чутливості полярографічного визначення рутенію за наявності у розчині деяких реагентів, зокрема, пірокатехіну, барвників трифенілметанового ряду (пірокатехінового фіолетового, еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого), карбонових кислот за рахунок їх каталітичної дії на процес відновлення. Встановлено, що полярографування розчинів Ru (IV), Ir (IV), Rh (III) та Pt (IV) призводить до появи каталітичних струмів виділення водню. Описано ймовірний механізм виникнення каталітичних струмів виділення водню у розчинах іонів платинових металів за наявності органічних адендів. Досліджено вплив 22-х сторонніх іонів і 5-ти іонів платинових металів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Лілія Осипівна Дубенська; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.С. Чернишова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.Г. Маслій; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Т.М. Ковальчук; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив природи металу, будови ліганду та параметрів хроматографічної колонки на хроматографічні характеристики диметил-, діетил-, дибутил-, діізопропіл-, діізобутилдитіокарбаматів Zn(II), Cd(II), Cu(II), Ni(II), Pd(II), Co(II), Hg(II). Встановлено, що процеси адсорбції хелатів поверхнею діатомітового носія та нерухомої фази визначають симетрію піків, відтворюваність часів утримання, величини межі виявлення, а також ефективність колонки щодо розглянутих діалкілдитіокарбаматів. Визначено, що для діізобутил- і діетилдитіокарбаматів Ni, Pd, Co, Cu вплив адсорбції на хроматографічні характеристики є мінімальним. Оптимізовано параметри набивної та капілярної колонок, а також умови проведення хроматографічного експерименту. Розроблено методики екстракційно-газохроматографічного визначення Ni, Pd, Cu, Co та Zn у вигляді діетил- іа діізобутилдитіокарбаматів у промислових (сплавах) і природних (біологічних матеріалах, водах) об'єктах.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.02 / В.І. Ткач; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтоване використання гетерополіаніонів структури Кегіна як аналітичного реагенту на азотвміщуючі органічні речовини та застосування малорозчинних асоціатів, що утворюються, як електродно-активної речовини при розробці чутливих іоноселективних електродів (ІСЕ), зворотних до визначених органічних катіонів. Наведені практичні рекомендації по прогнозуванню складу мембрани ІСЕ в залежності від розмірів і заряду органічного катіону, гетерополіаніонів, природи та розчинності електродноактивної речовини у воді та в мембранних розчинниках-пластифікаторах, природи матриці та впливу таких рівноважних процесів, як іонний обмін, іонний перенос та екстракція на перерозподіл потенціалвизначеного іону на межі розподілу мембрани ІСЕ - розчин. Розроблено комплекс чутливих, експресних методик визначення азотвміщуючих органічних речовин в фармацевтичних формах, об'єктах навколишнього середовища та в промисловій продукції методами потенціометрії.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.Г. Кольцова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Д.І. Молнар; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Знайдено оптимальні умови для ексракційно-фотометричного визначення іонів нікелю та кобальту. Як ефективні екстагенти запропоновано ароматичні вуглеводні. Показано вплив природи та концентрації комплексоутворювальних лігандів і ціанінових барвників на екстракцію іонних асоціатів (ІА) Ni та Co. Для деяких барвників вперше визначено константи протонування та гідролізу у водному розчині. Спектрофотометричними та радіометричними методами досліджено склад і хімізм утворення ІА, розраховано уявні константи стійкості та екстракції ІА. Розглянуто питання вибірковості для екстракції ІА нікелю та кобальту з ціаніновими барвниками та запропоновано шляхи її підвищення (регулювання pH середовища, підбір барвника, двостадійна екстракція та зміна ступеня окиснення). Розроблено та апробовано нові методики екстракційно-фотометричного визначення Ni(II) та Co(II) у різноманітних об'єктах, які характеризуються високою селективністю та чутливістю, простотою виконання та експресністю.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.В. Мушик; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню впливу на електрохімічні й аналітичні храктеристики іоноселективних електродів (ІСЕ), оборотних до органічних катіонів (на прикладі похідних триазину), ряду факторів, врахування яких дозволило спрогнозувати властивості мембранних ІСЕ та розробити електроди із заданими характеристиками. Встановлено вплив іонної асоціації визначуваного та заважаючого іонів з аніонами іонообмінника на формування мембранного потенціалу та селективність пластифікованих ІСЕ. Розроблено рекомендації щодо керування потенціометричною селективністю у таких системах. Запропоновано комплекс чутливих, експресних методик визначення пестицидів у біологічних об'єктах і торгових формах методом прямої потенціометрії з ІСЕ.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.В. Новохатько; Укр. держ. хім.-техн. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено взаємодію аргентуму (І), паладію (ІІ), ауруму (ІІІ) з органічним - 8-меркаптохіноліном і неорганічним титрантом - сумішшю калій йодиду та йоду (умовно - калій трийодиду) в різних середовищах (тіосульфатному, аміачному, ацетатному). На підставі методу ІЧ- та електронної спектроскопії, елементного аналізу, амперометрії з двома індикаторними електродами, потенціометрії встановлено утворення різнолігандних комплексів. Досліджено вплив природи та кислотності середовища, отримано оптимальні умови визначення даних елементів. Розроблено комплекс методик визначення аргентуму (І), паладію (ІІ), ауруму (ІІІ) в промислових об'єктах і вторинній сировині.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / В.В. Дядченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методики ензимно-кінетичного визначення фосфорорганічних отруйних сполук у штучно виготовлених модельних сумішах та метафосу в об'єктах довкілля.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / А.І. Баталов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості застосування дипероксидикарбонових кислот як аналітичних реагентів на сильнодіючі речовини нікотин і атропін, а також отруйні речовини - азотні та сірчані іприти. Досліджено кінетичні закономірності та стехіометрію перебігу реакцій дипероксіазелаїнової (ДПАзК) та дипероксіадипінової кислот з нікотином, атропіном, N-метил-біс(2-хлоретил)аміном, N-етил-біс(2-хлоретил)аміном та трис(2-хлоретил)аміном, N-метил-біс(2-оксіетил)аміном, N-етил-біс(2-оксіетил)аміном та трис(2-оксіетил)аміном, біс(2-хлоретил)сульфідом та тіодигліколем у водному середовищі, а також каталітичного окиснення хемілюмінесцентного індикатора люмінолу дипероксіазелаїновою кислотою за присутності солей Мангану (ІІ) та продуктів гідролізу азотних іпритів - N-метил-біс(2-оксіетил)аміну та трис(2-оксіетил)аміну, встановлено хімізм та запропоновано схеми реакцій. Визначено оптимальні умови проведення лужного гідролізу сірчаного та азотних іпритів, кількісного окиснення відповідних їм оксизаміщених похідних, нікотину та антропіну дипероксидикарбоновими кислотами до відповідних S- та N-оксидів.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины