Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Химические науки / Неорганическая химия


Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / І.Й. Болдог; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / С.П. Придатько; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси комплексоутворення та стану аддуктів триброміду та змішаних галогенідів бору в органічних неводних оксигеновмісних розчинниках, досліджено кислотну та каталітичну активності кислот Льюіса (каталізаторів Фріделя Крафтса). З використанням ядерного магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу, диференційно-термічного аналізу визначено механізм і напрямок розкладу оксигеновмісних аддуктів триброміду бору.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / О.І. Приходько; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методики темплатного синтезу 28 нових макроциклічних комплексів нікелю(II) та міді(II) на основі меламіну, його похідних і барбітурової кислоти, як замикальних фрагментів у реакціях макроциклізації, в тому числі гомо- та гетерометалічних біс- і трис(макроциклічних) сполук. Отримано адукти деяких з цих комплексів з неорганічними аніонами, бензолтрикарбоксилатом, поліціанометалатами та сечовиною. Молекулярну та кристалічну будову 14 сполук встановлено за допомогою методу рентгеноструктурного аналізу. Показано, що дані комплекси є перспективними об'єктами для створення матеріалів анізотропної будови. Виявлено наявність регіоселективної диференціації карбоксилатів меламінвмісними оліго(макроциклічними) комплексами міді(II) та отримано новий ефективний рецептор анону бензол-1,3,5-трикарбонової кислоти. Встановлено, що меламінвмісний трис(макроциклічний) комплекс міді(II) здатний бути молекулярним реактором, у порожнині якого відбувається синтез біядерних поліціанометалатів. Наведено модель розпізнавання сульфат-аніону меламінвмісним біядерним комплексом нікелю(II), що грунтується на кооперативній дії двох металічних центрів. Досліджено вплив зв'язування сечовини на координаційне оточення та спектральні властивості іона міді(II) у барбітуратвмісному комплексі. Запропоновано спосіб іммобілізації меламінвмісного біс(макроциклічного) комплексу міді(II) на поверхні нітриду кремнію.

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.01 / В.П. Доценко; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Теоретично та експериментально досліджено закономірності в ряді склад - структура - електронна будова - люмінесцентні властивості боратів елементів II - III груп. Встановлено, що тип борат-аніона відіграє визначальну роль у формуванні валентної зони та значну - в структурі зони провідності ортобаторів рідкісноземельних елементів, а відмінності у будові бор-кисневого каркасу істотно впливають на електронну будову домішкових центрів і, відповідно, на спектрально-люмінесцентні властивості боратів.за температур до 1000 C виявлено нові сполуки зі змішаними оксидними аніонами La4BVO10, LaB2TaO7. Проаналізовано структурні особливості та встановлено фактори, що визначають спектрально-люмінесцентні властивості потрійних сполук - твердих розчинів на їх основі. Розроблено нові матеріали для приладів відображення інформації та детекторів іонізуючих випромінювань.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / І.В. Мнускіна; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням методів ДТА, РФА, оптичної, скануючої електронної мікроскопії, хімічного та локального електронно-зондового аналізу вивчено будову реакційної зони, фазовий і локальний склад продуктів, розподіл компонентів та утворені концентраційні профілі катіонів уздовж напрямку дифузії. На основі одержаних даних визначено напрямки переважного дифузійного переносу та складено схеми іонного за твердофазної взаємодії. Зазначено, що виявлений ефект розшарування реакційної дифузійної зони за рахунок нереакційної дифузії в небінарному аспекті призводить до значного уповільнення кінцевого синтезу багатокомпонентного надпровідника. Розроблено та запатентовано метод прискореного синтезу <$Eroman {YBa sub 2 Cu sub 3 O} sub x> з використанням прекурсору <$Eroman {Y sub 2 Ba sub 4 O sub 7 }>, що дозволяє значно знизити час синтезу та різко збільшити швидкість протікання процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Н.В. Кусяк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / А.В. Ткачук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено взаємодію компонентів у системах {Ti,V,Zr} - Mn - {Sn,Sb}, побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану цих систем за температур 770 К і 870 К і визначено області гомогенності твердих розчинів на базі бінарних сполук. Окремі зразки досліджено в системах Ti - {Cr,Fe,Co,Ni} - Sb. Виявлено шість нових тернарних сполук. Для двох тернарних антимонідів уточнено структуру. Розглянуто три типи кристалізованих сполук. Вивчено температурні залежності питомого електроопору, диференціальну термо-електрорушійну силу та магнітну сприйнятливість тернарних сполук та сплавів твердих рочинів на основі бінарних сполук.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ю.В. Вербовицький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено існування 9 нових тернарних сполук. Встановлено області гомогенності для сполук змінного складу. Описано кристалічну структуру для всіх тернарних сполук методом порошка та монокристал. Визначено електроопір для 6 синтезованих сполук та для 6 раніше відомих, які характеризуються металічним типом провідності.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / В.В. Глухий; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: За результатами досліджень побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем U - {Co, Ni, Cu} - In за температури 870 К у повному концентраційному інтервалі. У цих та споріднених системах U, Th - {Ni, Cu, Pd} - In, Sn виявлено існування семи нових тернарних сполук (для однієї відомої знайдено ще дві поліморфні модифікації), для восьми - за методами монокристалу та порошку встановлено кристалічну структуру, для однієї - частково. Вивчено залежності магнітної сприйнятливості, питомого електроопору, питомої теплоємності та відносного видовження зразка від температури, намагніченості від напруженості магнітного поля для двох сполук.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Б.М. Стельмахович; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню фазових рівноваг, кристалічних структур інтерметалічних сполук та їх фізичних властивостей. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану при 870 К для потрійних систем {Tb, Ho, Yb, Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al, встановлені межі твердих розчинів на основі бінарних сполук та областей гомогенності тернарних сполук. Вперше досліджено кристалічну структуру 4-х бінарних та 48-ми тернарних інтерметалідів, які належать до 15-ти структурних типів. Виявлено чотири нових структурних типи. Досліджено валентний стан атомів Ітербію та температурну залежність питомого електроопору для двох інтерметалічних сполук. Проаналізовано закономірності взаємодії компонентів у системах Ln-Cu-Al та Dy-Ag-Al.

Источник: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Л.О. Федина; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше встановлено фазові рівноваги в системах {Pr, Sm, Dy, Tm} - Cu - Ge та {Sm, Dy, Tm} - Cu - Sb у повному концентраційному інтервалі за 870 K, побудовано відповідні ізотермічні перерізи діаграм стану. Підтверджено існування 25-ти, уточнено склад щодо 10-ти з них та знайдено 15 нових тернарних сполук, визначено структурні параметри щодо 28-ми сполук. Встановлено межі протяжності твердих розчинів на основі бінарних сполук і області гомогенності тернарних. Проведено повні структурні уточнення на базі 34-х масивів дифракційних даних від полікристалічних зразків.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / О.В. Жак; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.01 / С.І. Чихрій; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Встановлено основні закономірності будови діаграм фазових рівноваг потрійних систем, кристалічних структур тернарних і фосфідів. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм фазових рівноваг 15 потрійних систем РЗМ - М - Р, вперше отримано 70 тернарних фосфідів, для 65 з них визначено кристалічну структуру, розшифровано й описано 15 нових структурних типів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ю.В. Мінець; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Р.М. Савчук; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження хімічних реакцій фторидів рідкісноземельних елементів (РЗЕ) (La, Pr, Nd, Gd, Dy, Yb), цирконію та хрому з металами, що входять до складу сполук паливно-сольових композицій (Na, Zr), керованих прискорювачем ядерних реакторів, а також конструкційних матеріалів (Ni, Fe, Mo, Cr). Встановлено, що цирконій і натрій у сплаві зі свинцем відновлюють фториди РЗЕ, хрому та цикрконію до елементарного стану. Відмічено, що ступінь відновлення фторидів РЗЕ цирконієм практично не залежить від їх порядкового номера та вмісту відновника у вихідній суміші.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / О.Я. Зелінська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено взаємодії компонентів у потрійних системах {La, Ce, Sm, Gd, Tb}-Co-Zn. На підставі методів рентгенофазового та локального рентгеноспектрального аналізів, а також диференційної сканувальної калориметрії побудовано ізометричні перерізи діаграм стану даних систем у 470 К у повному концентраційному інтервалі. Доведено існування 2-х відомих та знайдено 28-ми нових тернарних сполук. Для усіх знайдених сполук за допомогою методу порошку та монокристала визначено кристалічну структуру.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / А.А. Євтух; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено основні закономірності взаємодії інтеркальованого у графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами. Визначено стан літій флуориду в графітовій матриці. Встановлено вплив різноманітних чинників на процес деінтеркаляції літій флуориду водними і неводними розчинами кислот. Розроблено способи одержання літій тетрафлуороборату та електролітів на основі флуорокомплексних солей літію з використанням у якості вихідної сировини інтеркальованого літій флуориду.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Л.Л. Коваленко; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / О.В. Пальчик; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено синтез, будову, структуру та властивості, а також реакційну здатність галогенвмісних макробіциклічних трис-діоксиматів заліза (II). Описано лігандні системи та умови синтезу, за яких утворюються галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (II). Експериментально доведено їх здатність вступати в реакції нуклеофільного заміщення, за цього синтезовано ряд фенольних, тіофенольних й амінних похідних, а також клатрохелатів, що містять краун-, тіокраун- і азакраунефірні фрагменти. З використанням топологічного аналізу поверхні неорганічних оксидних сорбентів розроблено метод синтезу фац-ізомерів клатрохелатів, за якого гідроксильні групи сорбентів виконують функції захисної групи преклатрохелатів.

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / І.В. Гончарова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2000.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины