Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.03 / Є.С. Борисов; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 15 с. — укp.

Аннотация: mРеалізовано транслятор-розпаралелювач delta, що перетворює програму розширеною мовою C до паралельної MPI-програми мовою C.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / В.О. Кондратенко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальні питання розробки аксіоматичних моделей і методів проектування лінгвістичних трансляторів у системах логічного програмування. Зокрема, запропоновано методи перетворення правил довільних граматик на адекватні формули логічних обчислень, що дозволяє реалізувати фази компіляції відповідних умов за допомогою методу резолюцій. Сформульовано та доведено достатні умови завершеності фаз синтаксичного аналізу та переведення. Досліджено узагальнені моделі методу резолюцій і алгоритму уніфікації в рамках математик, відмінних від категорії множин.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / І.А. Ревенчук; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень, застосовані для створення раціональних структур обчислювачів. Застосовано нові алгебро-логічні методи опису алгебричних виразів m-розрядних двійкових кодів із застосуванням систем рівнянь алгебри скінченних предикатів, що дало підставу для створення арифметичних пристроїв просторового типу. На базі отриманих методів створено бібліотеку часткових алгоритмів, яка використовується для раціональних структур обчислювачів. На базі розроблених методів та алгоритмів створено і впроваджено комп'ютерний варіант довідкової програми з інтелектуальних систем.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Л.Є. Матвєєва; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Уперше побудовано алгортим перекладу опису проектованої системи мовою MSC2000 у мережі Петрі та доведено його коректність за допомогою алгебри процесів, а саме - бісмуляційну еквівалентність вхідних MSC діаграм і синтезованої за цими діаграмами мережі Петрі. За цього визначено формальну семантику базового елемента мови MSC2000-<умова>(condition). Розроблено й обгрунтовано оригінальні алгоритми аналізу та верифікації формальної моделі у вигляді мережі Петрі, що використовують метод TSS розв'язання систем лінійних однорідних і неоднорідних діафантових рівнянь над множиною натуральних чисел, а саме: алгоритм верифікації певних властивостей мереж Петрі, зокрема, (структурної обмеженості), L3-живості, досяжності, наявності дедлоків; алгортим побудови S- і T-варіантів мережі Петрі; алгоритм пошуку пасток і тупиків асиметричної мережі Петрі. Рекомендовано здійснювати аналіз зменшеної складності її динамічних властивостей, який має проводитися за допомогою розв'язання рівняння стану. Уперше запропоновано визначення інваріантності властивостей базової моделі як мережі Петрі, яке використовується для створення оригінальної методики пошуку конфліктів функціональностей проектованої системи.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / О.О. Летичевський; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 14 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто методи роботи з вимогами, що складають технологію, яка є складовою частиною процесу створення програмних систем з великою кількістю станів. Висвітлено п'ять складових частин цієї технології: формалізацію вимог у вигляді базових протоколів, пошук суперечливостей та неповноти, генерацію тестових наборів з множини вимог, синтез та аналіз динамічних властивостей моделі. Вимоги до інтерактивних систем представлено у вигляді формальних специфікацій - базових протоколів. Визначено клас базових протоколів, для якого задачі технології вирішуються без експонентного вибуху. За допомогою формалізму побудовано алгоритми верифікації базових протоколів з використанням машини доведення, а також синтез моделі за базовими протоколами. На основі методів символьного моделювання розглянуто різні критерії генерації тестів та їх застосування до генерації тестів за специфікаціями, записаними сучасними інженерними мовами - MSC, SDL, UML.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Ю.О. Резнік; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано класифікацію методів інформаційного пошуку, створених на базі застосування цифрових дерев з адаптивним гілкуванням. Узагальнено аналітичну модель для класу дерев з адаптивним гілкуванням. Вперше проаналізовано класи дерев з логарифмічною та константною середньою довжиною шляху та з лінійною залежністю розміру від кількості ключів. Розроблено алгоритми побудови дерев з константним середнім часом доступу. Створено та реалізовано нові високоефективні алгоритми пошуку та стиснення даних на основі використання цифрових дерев з адаптивним гілкуванням.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / О.С. Сичов; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано та досліджено метод селекції найбільш інформативних зв'язків синаптичної матриці, який дає змогу у 3 - 5 разів зменшити обсяг фізичної пам'яті під час реалізації псевдоінверсних нейромереж з малою насиченістю пам'яті. На базі цього методу запропоновано та перевірено метод збільшення продуктивності програмних та апаратних реалізацій нейромереж. Виявлено здатність псевдоінверсної нейромережі до відновлення змісту зруйнованої пам'яті під час повторного навчання на деякі з раніше запам'ятованих образів і відзначено паралельні з цими явищами відновлення пам'яті у хворих на амнезію. Розроблено метод динамічного рознасичення асоціативної пам'яті, що дає змогу оперативно вилучати з неї застарілі дані. Створено алгоритмічне та програмне забезпечення, що реалізує розроблені методи удосконалення нейронної асоціативної пам'яті. Створено та експериментально випробувано гібридну модульну нейромережу, що поєднує модулі з ітеративними та неітеративними методами навчання, яку використано в інтелектуальній системі безпеки пасажира автомобіля.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / М.Г. Медведєв; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація орієнтована на дослідження та розробку обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах (КЕ) та на їх застосування при розробці функціональних моделей апаратних схем. Вводиться поняття комутаційного елемента, досліджуються його функціональні властивості, доводяться переваги використання КЕ замість логічних елементів при розробці цифрових схем. Запропоновано алгоритм побудови обчислювальної схеми на КЕ, яка реалізує довільну арифметичну та логічну функцію. Досліджено роботу схем багаторозрядного додавання, множення та порівняння на КЕ. Наводиться використання КЕ при побудові багатостанових мереж та розв'язку задач маршрутизації.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / В.Ю. Вінник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено систему взаємопов'язаних адекватних моделей символьної обробки (СО). Моделі відображають семантику програм СО як функцій над символьними даними визначеної структури. Досліджено визначні конкретні різновиди структури символьних даних (літерну зіставленість, конкатенацію, ієрархію) та відповідні їх засоби обробки. Запропоновано узагальнену математичну модель поняття структури символьних даних у термінах операції синтезу та аналізу. За методом композиційного програмування змодельовано типові засоби побудови програм СО та логіки їх структурної організації. Для моделей суттєво різних типів СО показано можливість виразити одну в одній, чим підтримується концептуальна єдність предмета. Моделі грунтуються на аналізі суті та змісту предмета для їх точного відображення. Відзначено, що розроблені моделі СО є конкретизаціями моделей загальнозначущих структур програмування, що забезпечує їх інтеграцію в середовище моделей інших галузей програмування.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Н.Т. Задорожна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено нові принципи моделювання й оптимізації задач керування технологічними процесами (ТП) проектування управлінської інформаційної системи (УІС). Розроблено концепцію визначення інформаційних характеристик документів УІС для відображення їх обсягу та часу використання, орієнтовану на побудову маршрутів документів та оцінку кількісних показників їх потоків в УІС. Подано модель електронного документообігу в УІС , спрямовану на адекватне відображення процесів обробки документів. Створено формальні моделі керування проектуванням системи, ТП якої містить множину процесів переробок різних сукупностей робіт проекту з оцінкою їх виконанання відповідно до плану. Розроблено методику керованого проектування документообігу УІС на базі запропонованих моделей плану проекту, інформаційних характеристик і потоків документів, яка враховує ресурси, час, вартість, забезпечуючи їх керування та планування у межах заданого масштабу проекту. Наведено методичні рекомендації щодо проектування системи електронного документообігу з врахуванням специфіки її функціонування в органах державного управління України.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Ху Чженбін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто математичне та програмне забезбечення щодо виявлення аномалій і вторгнень у комп'ютерні системи та мережі. Досліджено особливості та результати застосування генетичного алгоритму й алгоритмів штучного імунітету для розв'язання задачі виявлення модифікованих вторгнень на прикладі сучасних систем GASSATA, LYSIS та CDIS. Розроблено локальні машини станів (ЛМС), які ілюструють поводження log-серверу та мережевих шлюзів. Досліджено алгоритмічні основи виявлення відповідності та невідповідності символьних рядків. Запропоновано аналітичний метод настроювання засобів генерації детекторів для виявлення "нерідного поводження" за умов використання алгоритмів негативної селекції, активізації детекторів і застосування генетичного оператора. Описано комбінований метод завдання нормальних шаблонів поводження на основі ЛМС, перспективного методу генерації, добору детекторів вторгнень, що дозволяє скоротити обсяги накопиченої інформації та реалізувати механізм виявлення нових модифікованих атак.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Т.В. Панченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми специфікації та верифікації прагматично важливих класів програмних систем за методами композиційного програмування. Розроблено композиційні моделі та мови для специфікації програмних систем зі структурованими даними. Проведено комплексний аналіз і розподіл структур даних і функцій над ними за рівнями абстракцій. Доведено репрезентативну повноту номінативних даних комплексно-номінативного рівня. Запропоновано композиційні методи для верифікації систем спеціального класу - моделі багатоекземплярного виконання програм у серверному середовищі з паралелізмом у режимі почергового виконання з переключенням зі взаємодією завдяки затосуванню спільної пам'яті. Сформульовано два варіанти часткової коректності програм на введених композиційних мовах та запропоновано методологію верифікацій, що використовує метод з лінійною складністю замість експоненційної.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / А.В. Зубенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методи побудови динамічних коаліційних систем (ДКС) як захищеної форми групової інформаційної взаємодії. Визначено суть основних понять, властивості та структурну організацію подібних систем. Наведено порівняльний аналіз найбільш ефективних практичних методів їх розв'язання. На підставі одержаних результатів запропоновано загальну методику проектування та реалізації ДКС. Проаналізовано особливості формалізації процесів авторизації в ДКС, що мають особливий характер відповідно до особливостей предметної області дослідження. Показано практичне застосування динамічних коаліцій для створення систем паралельної обробки даних на прикладі розвинення технології Паралельних Асинхронних Рекурсивно Керованих Систем.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Н.М. Гулаєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто модель локальних обчислень. Показано, що класи скінченно автоматичних програм, мереж Петрі та штучних нейронних мереж ефективно транслюються до класу локальних за А.В.Анісімовим алгоритмів. Побудано нові локальні алгоритми розв'язання практично важливих дискретних задач. Запропоновано ефективні способи реалізації локальних алгоритмів у багатопроцесорних обчислювальних системах, зокрема, у мережі процесорних елементів з чотирма портами введення/виведення на кожний процесорний елемент, в однорідному обчислювальному середовищі, а також за допомогою штучних нейронних мереж.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / А.В. Донченко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемам розробки мережевих навчальних інформаційних систем. Основну увагу приділено розробці та математичному обгрунтуванню алгоритмів автоматизованого контролю знань процедурних мов програмування та побудови інформаційно-довідкових систем глобальних мереж. Всі алгоритми розглянуто у контексті прикладних програмних систем, що їх реалізують. Отримані результати можуть бути використаними при розробці та реалізації інформаційно-довідкових систем глобальних (Internet/Intranet) мереж та при проектуванні автоматизованих навчаючих систем з елементами штучного інтелекту.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Хальдун Дакак; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: У контексті вивчення особливостей безперервної професійної освіти досліджено методи, форми, принципи, системи та технології дистанційного навчання. Проаналізовано сучасний стан інженерії програмного забезпечення (ПЗ). З урахуванням одержаних результатів розроблено метод побудови ПЗ систем дистанційного навчання (СДН) на підставі використання принципів багаторівневого представлення, шаблонування та квантифікації. Запропоновано модель рівня бізнес-логіки та комплексний набір метрик, який забезпечує аналіз навчального контексту в дидактичному, навігаційному та оформлювальному аспектах. На підставі дослідження існуючих підходів і моделей шляхом застосування архітектурних стилів, методу Attribute Drive Design та атрибутів якості архітектури ПЗ розроблено архітектуру ПЗ СДН та шаблони її реалізації. Розроблено архітектуру ПЗ для виконання метричного аналізу ПЗ СДН (навчального контенту). Створено шаблони та методику реалізації основних форм навчальних матеріалів (лекції, лабораторних і практичних робіт), які апробовано на прикладі конкретного контенту. Здійснено реалізацію ПЗ СДН на підставі запропонованого методу його побудови в Національному авіаційному університеті на кафедрі інженерії програмного забезпечення у навчальному процесі другої вищої освіти.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / П.Л. Самофалов; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто застосування таблиць рішень для уявлення знань і керування виводом у формальних системах. Розроблено мовні засоби для формування та реалізації таблиць рішень, які можна використовувати за єдиною технологією для уявлення знань, керування виводом, специфікації програм. Наведено основи побудови транслятора, який інтегрує таблицю рішень у сучасну мову програмування. Реалізовано програмний комплекс синтезу програм за таблицями рішень, застосований в автоматизованій інформаційній банківській системі "Б2".

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / В.В. Циганок; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Розроблено метод виділення в множині об'єктів підмножин взаємно сумісних б'єктів, який позитивно відрізняється більш високою продуктивністю у порівнянні з існуючими та слугує для визначення множин об'єктів, в межах яких можна застосовувати методи експертної оцінки. Запропоновано методи експертної оцінки: парних порівнянь з застосуванням зворотного зв'язку з експертом для підвищення достовірності одержуваних результуючих експертних оцінок; парних порівнянь комбінаторного типу "приведення до ідеалу", які дають змогу звести кількість звернень за думкою експерта до мінімуму; групової експертної оцінки за умов неповної визначеності, які можуть застосовуватись для знаходження узгоджених оцінок групою експертів за умови, що деякі парні порівняння не виконувались деякими експертами. Проведено порівняльне експериментальне дослідження розроблених та існуючих методів експертних оцінок з метою визначення середньостатистичних значень ряду показників, що характеризують методи. Створено методику прийняття рішення щодо вибору конкретного методу експертної оцінки для його застосування в конкретній ситуації.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Т.М. Дудка; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань. Запропоновано формальні моделі подання асоціативних знань і досліджено механізм логічного виведення на них. Сформульовано та розв'язано задачу визначення поняття за деякими відомими асоціаціями за умов нечіткості. Введено та досліджено з використанням алгебричних методів поняття комплекту, що є узагальненням поняття реляції та доведено ряд співвідношень логіки реляцій. Побудовано спеціалізовану інформаційно-діагностичну систему ГОМЕОПАТ у середовищі Vsual FoxPro 6.0, яка забезпечує інформаційну підтримку процесів діагностики та пошуку даних довідкового характеру.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз-мат. наук: 01.05.03 / В.А. Волков; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему взаємодії в єдиному програмному середовищі компонентів, що підтримують різнорідні види математичної діяльності. Показано, що дана взаємодія забезпечується інтеграцією основних парадигм програмування (імперативної, функціональної, логічної та алгебричної) на основі алгебричної. Створено методологію координації різноманітних видів математичної активності у різнорідному програмному середовищі шляхом подання систем у вигляді взаємодіючих математичних агентів. Розроблено базові засоби системи алгебричного програмування (АПС), що підтримують інтеграцію його основних парадигм. Сформульовано архітектурні рішення, які реалізують ієрархію мовних засобів і забезпечують одночасний доступ до всіх рівнів програмування, починаючи з мови конкретної предметної області та закінчуючи рівнем мови C/C++. Дану архітектуру реалізовано у засобах програмної підтримки розробленої методології та використано для створення системи перевірки формальних вимог VRS. Розроблено декларативне (алгебричне) представлення породжуючої схеми для класу алгоритми типу поповнення критичними парами. Досліджено його властивості та реалізовано комплекс інструментальних програмних засобів для використання алгоритмамів подібного типу, за допомогою яких реалізовано їх декілька варіантів. Розроблено новий підхід щодо розв'язання задач інтеграції символьних обчислень з використанням чисельних методів і засобів штучного інтелекту. На основі даного підходу реалізовано систему комп'ютерної алгебри AIST, орієнтовану на підтримку процесу викладання математики, та систему чисельно-аналітичних перетворень, призначену для дослідження задач прикладного математичного аналізу.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины