Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Математическое моделирование и вычислительные методы


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Д.В. Новицький; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод зображення вагових матриць нейронної асоціативної пам'яті (НАП) за допомогою точок на многовиді Грасмана та доведено можливість використання цього методу для створення НАП з метою узагальнення даних. Створено модель НАП, здатну до кластеризації даних, та яка дає змогу навчатися без вчителя. Розроблено метод застосування спектрального аналізу матриць для вивчення властивостей НАП. Одержано теоретичне пояснення явища відновлення частково зруйнованої асоціативної пам'яті у разі повторного навчання, досліджено природу інваріантних підпросторів ушкодженої та відновленої вагових матриць. Уперше створено та досліджено НАП, базуючись на ядерному підході, яка має збільшену ємність пам'яті та дозволяє розв'язувати більш широке коло задач. Оцінено верхню межу ємності асоціативної пам'яті з клітинною архітектурою. Експериментально доведено можливість застосування НАП у задачах розпізнавання хімічних образів (система типу "електронний ніс") та показано її переваги у порівнянні з використанням традиційних щодо цієї задачі нейропарадигм.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Н.С. Кравець; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання розробки математичних моделей, методів та інструментальних засобів для формалізації опису та моделювання багатомодульних систем інформаційного обслуговування з розподіленим управлінням за допомогою алгебр предикатних операцій, сіток Петрі та технологій штучного інтелекту. Запропоновано використовувати апарат фундаментальної алгебри предикатних операцій для опису структури і функціонування ординарної сітки Петрі та розфарбованої сітки Петрі. Розроблено метод визначення множини тупикових розміток для розфарбованої сітки Петрі за допомогою апарату фундаментальної алгебри предикатних операцій. Висвітлено систему інтерактивної імітації розфарбованої сітки Петрі та аналізу її властивостей з використанням інтелектуальної компоненти.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / О.Т. Велика; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження числових кодів з кільцевою структурою. Розроблено методику побудови математичних моделей монолітних кодів на базі деяких властвостей розширених полів Галуа та геометрій над ними. Створено алгебро-графову модель монолітного кільцевого коду, на підставі якої уточнено уявлення про теоретичні зв'язки між ідеальними кільцевими в'язанками, комбінаторними конфігураціями та розширеними полями Галуа. Досліджено алгоритми синтезу монолітних кодів з кільцевою структурою. Розроблено пакет програм для синтезу ідеальних монолітних кодів з кільцевою структурою й сформульовано рекомендації щодо використання запропонованих методик для проектування систем і пристроїв інформаційно-обчислювальної техніки.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / А.А. Засядько; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вирішено важливу науково-технічну задачу підвищення точності інтерпретації результатів спектроскопічних вимірювань на основі розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду. Досліджено підходи до розв'язання даної задачі на основі способу модельних прикладів з використанням дискретних ортогональних перетворень. Алгоритми розраховано на різну ширину апаратної функції спектрального приладу і можуть застосовуватися за умов неточного задання апріорної інформації, одержуваної в процесі дослідження речовини методами спектроскопії. Використання алгоритму діагоналізації матриць для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою дискретних ортогональних перетворень у розробленому алгоритмі первинної обробки сигналів у порівнянні з іншими алгоритмами дозволяє підвищити якість розв'язку задачі відновлення спектральних піків, що підтверджується результатами впровадження комплекса програм, який реалізує всі запропоновані алгоритми під час проведення лазерного мас-спектрометричного аналізу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / А.О. Приварнікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено аналітичні методи дослідження деяких багатокритеріальних моделей управління ризиками. Розглянуто клас задач, де критеріями є лінійна, достатньо визначена квадратична форма, корінь квадратний з неї, а сума невід'ємних координат допустимих векторів дорівнює одиниці. Методом лінійної згортки критеріїв параметризовано множину Парето для дво- та трикритеріальних задач. Одержано аналітичний розв'язок важливих задач портфельної теорії. На базі поняття ризику, як ймовірності неперевищення лінійною формою деякого граничного значення, побудовано та досліджено ряд стохастичних моделей з детермінованими та ймовірнісними обмеженнями. Аналітично розв'язано ряд практичних задач оптимізації структури портфеля цінних паперів щодо випадку нормального розподілу коефіцієнтів лінійної форми. Знайдено аналітичні оцінки допустимої суми кредитів, яка не порушує стабільності роботи кредитної установи.

Источник: Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / І.О. Баран; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Побудовано та досліджено нові математичні моделі (для одно- та двовимірного випадків) стаціонарних процесів дифузії та фільтрації рідини в анізотропних областях складної конфігурації, які містять довільно орієнтовані в просторі тонкі включення/тріщини. Запропоновано нові класичні еквівалентні узагальнені задачі, які визначені на класах розривних функцій, в основних ортогональних системах координат (декартовій, циліндричній, полярній), доведено теореми існування та єдиності узагальнених розв'язків отриманих задач. Розроблено високоточні обчислювальні алгоритми методу скінчених елементів (МСЕ) для числового розв'язування змішаних крайових задач з умовами спряження неідеального контакту та створено на їх основі ефективну діалогову систему автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах. Одержано оцінки похибок наближених розв'язків. Побудовано нову варіаційну задачу з єдиним узагальненим розв'язком про формування температурного поля у вузлі тертя. На основі об'єктно-орієнтованого програмування та розроблених високоточних обчилювальних алгоритмів МСЕ створено та програмно реалізовано автоматизовану систему DIFUS діалогового моделювання задач з умовами спряження. За допомогою системи DIFUS розв'язано модельні приклади та практичні задачі.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / М.В. Коробова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та досліджено математичні моделі еколого-економічної взаємодії балансового й оптимізаційного типів. Побудовано оптимізаційні моделі еколого-економічних процесів різного ступеня агрегованості, що розвивають і доповнюють неокласичні моделі економічного зростання, статичні економічні моделі балансового типу, а також моделі взаємодії економіки та навколишнього середовища. Проведено дослідження математичних моделей з погляду концепції стійкого розвитку. Розглянуто задачу оптимального керування та визначено достатні умови існування збалансованого експоненційного росту економіки магістрального типу за умов еколого-економічної рівноваги для агрегованої та багатосекторної еколого-економічної системи з відновлюваним ресурсом. Запропоновано динамічний аналог класичної міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда та відповідну динамічну модель цін. Встановлено існування магістральних зв'язків для даних моделей, а також необхідні та достатні умови існування економічно прийнятних розв'язків. Побудовано нейманівський аналог для динамічної системи Леонтьєва-Форда та одержано умови її збалансованої рівноваги. Досліджено існування двох станів збалансованої рівноваги для заданої моделі.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Є.І. Яковенко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше з використанням модифікованого методу інтегральних рівнянь розв'язано задачу визначення розподілу електромагнітного поля радіотелефону у фантомі голови людини. Розроблено математичні моделі цього розподілу від нитковидного джерела струму та півхвильового вібратора. Для підвищення точності математичної моделі з метою визначення розподілу поля вібраторної антени у фантомі голови людини застосовано уточнені амплітудний та фазовий розподіли струму у півхвильовому вібраторі. Запропоновано удосконалений метод вимірювання елекродинамічних параметрів композитних матеріалів, завдяки якому підвищено точність вхідних даних для моделювання шляхом часткової взаємної компенсації знакозмінних інструментальних похибок і зменшення випадкових похибок на підставі статистичної обробки експериментальних даних.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.02 / О.В. Коба; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теорію аналізу ергодичності систем обслуговування з поверненням заявок за умов дії неекспоненціального закону повернення (часу перебування на орбіті). Вперше систематизовано широкий клас типових систем з поверненням заявок за умов наявності загального рекурентного потоку заявок, розподілу часу обслуговування та дії неекспоненціального закону повернення з орбіти. Узагальнено відому модель Лакатоша й остаточно досліджено умову її ергодичності, виведено формули для її характеристик у стаціонарному випадку. Вперше у науковий обіг введено поняття системи з пріоритетом затриманих заявок та удосконалено умову її ергодичності. Одержано формули та оцінки основних характеристик деяких систем з поверненням заявок та складним характером обслуговування (обмежені час очікування та число повернень заявки). Вперше здійснено аналітичне порівняння однієї з характеристик ефективності для двох різновидів систем за швидкого повернення заявок з орбіти. Розроблено новий підхід щодо статистичного моделювання системи з поверненням заявок, проведено статистичний експеримент і здійснено порівняння її різновидів.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Т.Є. Романова; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Побудовано математичну модель основної оптимізаційної задачі геометричного проектування з обмеженнями на мінімально і максимально припустимі відстані між об'єктами та з урахуванням похибок вихідних даних. Створено відповідне програмне забезпечення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / О.В. Шматко; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше на базі R-функцій створено новий ефективний метод для розв'язання динамічних задач теорії пологих оболонок довільної форми в плані. Розвинуто варіаційно-структурний метод R-функцій (RFM) щодо побудови нової структури розв'язання для пластин та оболонок, які мають розрізи (тріщини) на поверхні. Модифіковано та спеціалізовано RFM щодо геометрично нелінійних задач теорії пологих оболонок, що забезпечило створення ефективних засобів комп'ютерної реалізації даного класу задач. Вперше для реалізації задач обраної предметної області створено базу знань, яка містить варіаційні моделі, структури розв'язання, схеми лінеаризації, методи розв'язання крайових задач. Створено проблемно-орієнтовану комп'ютерну систему, яка за інформацією, поданою на професійній мові інженера-механіка, будує та досліджує відповідну комп'ютерну модель. Можливості запропонованої комп'ютерної системи, а також методику її вивчення та застосування проілюстровано на численних прикладах розв'язання крайових задач теорії пластин та оболонок складної форми в плані.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Д.О. Булавін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Синтезовано математичні моделі та розроблено інструментальні засоби для розв'язання задачі компараторної структурно-параметричної ідентифікації функції багатофакторного оцінювання альтернатив з використанням методів генетичної селекції. Запропоновано використовувати як функцію корисності поліном Колмогорова - Габора, який поєднує у собі адитивні та мультиплікативні члени. Для розв'язання задачі параметричної ідентифікації використано метод генетичного програмування, а для структурної ідентифікації - метод групового урахування аргументів і метод генетичного програмування. Проведено експериментальну перевірку запропонованих методів з використанням зовнішнього незалежного доповнення і показано, що синтезовані моделі дають змогу ефективно розв'язувати задачі структурно-параметричної ідентифікації функції багатофакторного оцінювання.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Костянтин Михайлович Чекотун; НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Рамзі Саід Нуман Хаддад; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто способи та засоби критеріального моделювання та створено на їх підставі методи та алгоритми аналізу чутливості оптимальних рішень у складних динамічних системах. Розроблено алгоритм оцінки чутливості математичних моделей оптимального керування з власними значеннями матриць критеріальним методом. Запропоновано метод визначення коефіцієнтів чутливості критеріїв подібності, а також алгоритм визначення керувальних впливів з урахуванням неточності вихідної інформації та критеріїв подібності. Особливу увагу приділено алгоритму розподілу допусків на параметри за багатопараметричною задачею чутливості з використанням критеріального моделювання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / В.О. Комар; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Показано можливість використання подібності моделювання марковських процесів та критеріального моделювання для побудови математичних моделей оцінки якості функціонування систем керування. Запропоновано метод математичного моделювання якості щодо систем оптимального керування на базі схожості математчних моделей марковських процесів та критеріального моделювання, що дає змогу одержати критеріальні моделі відмов та якості функціонування для врахування рівня надійності регулюючих пристроїв під час оптимального керування станами динамічних систем. Сформульовано квазіумови оптимальності задачі критеріального програмувння, використання яких дає змогу вдосконалити метод визначення вектора оптимальних значень критеріїв подібності в задачах великої розмірності. Розроблено метод використання одержаних математичних моделей для врахування якості функціонування пристроїв регулювання напруги під час оптимального керування, що дає змогу підвищити якість електроенергії та зменшити її втрати в електроенергетичних системах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / О.В. Олива; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий науковий метод синтезу макромоделей динамічних систем з регуляризувальними властивостями, що поєднує методи реакції та регуляризації за Тихоновим. Даний метод апробовано на задачі синтезу макромоделі атрактора Лоренца за вихідним сигналом як системи диференціальних рівнянь Коші. З використанням створеного комбінованого методу регуляризації синтезовано нову автономну макромодель перервного генератора як автономну систему диференціальних рівнянь Коші третього порядку у нормальній формі. Обгрунтовано теоретичну можливість синтезу макромоделі перервного генератора, представленого радіотехнічною схемою, що має вигляд автономної системи диференціальних рівнянь другого порядку за допомогою стробоскопічного аналізу вихідного сигналу цього генератора. Створено нові неавтономні макромоделі даного генератора як системи диференціальних рівнянь другого порядку з використанням комбінованого методу регуляризації. Досліджено області збіжності цих макромоделей.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / О.Ю. Скидан; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель для управління технологічним процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки, яка дозволяє досягти максимальної якості виробленої продукції. Модель дозволяє розрахувати параметри, через зміну яких здійснюється управління технологічним процесом зволоження зерна із врахуванням важливих зовнішніх факторів (збільшення температури зерна та вмісту води). Запропоновано модель, не чутливу до змін у технологічному процесі, адекватність якої надає можливість настройки за рахунок використання функцій належності. Наведено метод інтеграції апарата настройки моделі у математичний апарат моделі, завдяки чому досягається реалізація функцій "самонавчання" моделі. На основі розроблених моделей створено експертну систему, яка представляє собою комп'ютерну програму, що може працювати окремо - у режимі інтелектуальної підтримки оператора-технолога, або у складі єдиної системи управління виробництвом.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / К.А. Чуріков; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено побудові та дослідженню математичної моделі задачі оптимізації компонувального синтезу систем з розподіленими параметрами, які містять рухомі (у процесі синтезу) дискретні джерела фізичного поля й елементи системи, чутливі до характеру розподілу фізичного поля. Проведено всебічне дослідження особливостей математичної моделі й показано, що вона належить до багатовимірних, нелінійних, багатоекстремальних задач математичного програмування спеціального вигляду. Розглянуто конкретні реалізації математичних моделей у застосуванні до задач оптимізації розміщення екологічно значущих об'єктів і розміщення складових елементів системи, чутливих до температурного поля. Проведено числове дослідження задач компонувального синтезу екологічних і теплофізичних систем. Запропоновано апаратурні реалізації математичних моделей оптимізації розміщення інтенсивностей дискретних джерел на посадкові місця та моделей керування інтенсивністю джерел під час пошуку їх раціонального розміщення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Г.М. Шадріна; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання математичного моделювання мовного сигналу (на прикладі голосного звуку ) для біотехнічної системи реабілітації функцій мовленнєвого апарату. На підставі експериментальних даних обгрунтовано адекватність моделі мовленнєвого сигналу як періодично корельованого випадкового процесу для задачі корекції мовлення людей з вадами слуху. Розвинуто спектрально-кореляційний метод визначення інформативних ознак мовного сигналу на підставі застосування числових методів з використанням вікон для одержання значень спектральних компонент, що дало можливість побудувати критерій верифікації моделі. Виявлено, що запропонована модель мовного сигналу надає можливість здійснити побудову еталонного візуального навчального зображення для реабілітаційної системи. Обгрунтовано побудову структурної схеми реабілітаційної системи й означено умови для забезпечення її стійкості. Надано рекомендації щодо використання моделі для реабілітації функцій мовного апарату людей з вадами слуху.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / І.Р. Петровська; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Побудовано математичну модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень на засадах нечіткої логіки для покращення функціонування соціотехнічних систем (СТС). Розроблено математичну модель, алгоритм та програму діагностики психосоціальної сфери (ПСС) та соціально-психологічної зрілості людини (СПЗ) на базі лінгвістичної апроксимації з застосуванням композиційного правила нечіткого логічного виводу. Це дозволило формалізувати процедуру прийняття діагностичного рішення про СПЗ людини за якісних параметрів ПСС та одержати ефективний інструмент прогнозування поведінки людини для розв'язання різноманітних практичних задач СТС.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины