Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / О.О. Марченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено ефективні методи семантичного аналізу та смислової обробки природномовних текстів. На підставі результатів дослідження сучасних методів семантичної обробки текстів сформульовано концептуальний підхід щодо контекстного асоціативно-семантичного аналізу природної мови, для реалізації якого створено нові та модифіковано існуючі методи й алгоритми та розроблено програмне забезпечення. Відзначено, що новий підхід створено способом моделювання природномовного контексту за допомогою аналізу семантично близьких концептів в онтологічних семантичних базах знань з застосуванням алгоритмів пошуку найкоротших шляхів у графі. Доведено, що процес семантичного аналізу стає більш потужним та ефективним і підпорядковує інші рівні лінгвістичної обробки тексту. Створено алгоритми семантичного білінгвістичного аналізу на підставі використання мультилінгвістичної онтології для смислового перекладу природномовних текстів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / І.О. Завадський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено логічні схеми, побудовані з використанням нетрадиційної елементної бази - комутаційних та шинних елементів. Введено поняття шинних функції та елемента. Формально побудовано моделі обчислень, в межах яких можливий синтез обчислювальних схем з використанням комутаційних та шинних елементів, а також проаналізовано деякі граничні властивості даних моделей. Побудовано та досліджено паралельні обчислювальні схеми, призначені для виконання деяких широко вживаних операцій, зокрема, схеми таких операцій, як множення, порівняння, а також модулярне множення та експоненціювання багаторозрядних чисел; на шинних елементах - таких операцій як багаторозрядне порівняння, додавання та множення.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Н.М. Канаєва; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено оцінки обчислювальної складності локального алгоритму (ЛА) під час розв'язання двоблочних та двоквазіблочних задач дискретного програмування (ДП) з додатковими обмеженнями багаторазового вибору. Досліджено класи задач дискретного програмування з блочною структурою, що ефективно розв'язуються шляхом ЛА, типову поведінку ЛА на різних класах блочних задач на підставі аналізу асимптотичних середніх. Доведено, що ЛА є досить ефективним, порівняно з існуючими алгоритмами ДП, алгоритмом з квазіекспоненційною оцінкою обчислювальної складності. Визначено блочні та квазіблочні структури, що відповідають найкращому та найгіршому застосуванню ЛА.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Н.В. Кошкіна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: З'ясовано основні характеристики, що впливають на ефективність функціонування стенографічних алгоритмів. Досліджено математичні моделі стійкості стенографічних систем. Розроблено алгоритми, що приховують інформацію у дробовій частині дійсного сигналу-контейнера. Запропоновано клас спектральних стенографічних алгоритмів, що базуються на теорії перетворення Фур'є з подвійним захистом приховуваної інформації. За цього інформація "вкрапляється" у шум сигналу-контейнера (перший рівень приховування) на рівні похибки заокруглення, що виникає за умов переходу від просторового представлення сигналу до частотного (другий рівень). Залежно від умов функціонування стегосистеми може бути використана модифікація алгоритму з довгим або коротким ключем. Запропоновано клас спектральних стенографічних алгоритмів (на базі теореми про згортку), пропускна здатність стегоканалу для яких може бути співрозмірною з пропускною здатністю каналу, що дає метод найменшого значущого біта. Здійснено оптимізацію запропонованих алгоритмів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Р.К. Чорней; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано системний підхід щодо управління марковськими процесами, який полягає у оригінальному означенні еволюції керованої системи, а саме: стан деякої вершини графа залежить від стану її повного околу та рішення у попередній момент часу. Показано актуальність даного підходу до означення марковості. Доведено: оптимальні стратегії в задачі мінімізації функціоналу середніх затрат в одиницю часу за умов скінченності просторів станів системи та простору керуючих впливів для деякої вершини можна вибрати у класі нерандомізованих однорідних марковських стратегій. При нескінченності просторів значень кожної з вершин і керуючих впливів для задачі керування однією вершиною і задачі переходу керування від однієї вершини до іншої одержано достатні умови існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій та деякі можливості виконання цих достатніх умов при критерії якості середніх доходів у одиницю часу. Одержано достатні умови існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій і тотожної рівності сталій ціни гри для обох гравців у стохастичній грі на графі.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / А.Ю. Паскевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі мови TL розвинуто формальну мову подання математичних текстів ForTheL, що є близькою за синтаксисом до природної англійської мови і може бути перекладена в мову першого порядку. Сформульовано поняття коректності тексту у мові ForTheL. Запропоновано оригінальне поняття істинності твердження у деякій позиції всередині формули першого порядку та досліджено його властивості. Доведено, що за умов еквівалентності двох формул, що є локально істинною у заданій позиції, ці дві формули є взаємозамінюваними у цій позиції. Відзначено, що поняття локальної істинності дозволяє обгрунтувати коректність різноманітних перетворень складних формул, а саме: розкриття визначень або додання допоміжних тверджень всередині формули. Запропоновано процедуру породження "відомостей" про окремі входження термів у досліджуваний ForTheL-текст; ці відомості є літерами, локально істинними у відповідному входженні, зокрема, вони несуть інформацію про тип терму. На базі цього апарату сформульовано декілька високорівневих схем доведення, які становлять "інструментарій" міркувальника. Проведено дослідження цілекерованих процедур пошуку виведення, що використовуються у програмі "Алгоритм Очевидності". Запропоновано нове доведення коректності поняття допустимої підстановки. Викладено цілекероване табличне числення, що оперує несколемізованими формулами. Доведено, що виведення у цьому численні можуть бути перетворені у виведення у класичному табличному диз'юнктному численні Model Elimination. Доведено можливість зворотнього перетворення. Запропоновано нове табличне цілекероване числення з лінивою парамодуляцією для класичної логіки першого порядку з рівністю, доведено його повноту.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / О.С. Сенченко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурні та метричні властивості систем визначальних співвідношень для повністю визначених і часткових ініціальних скінчених автоматів. Знайдено мінімальну канонічну систему визначальних співвідношень і розглянуто її структуру. Запропоновано процедуру редукції будь-якої скінченої системи визначальних співвідношень до канонічної. Знайдено критерій, за яким скінчене бінарне відношення є системою визначальних співвідношень для заданого скінченого повністю визначеного автомата. Знайдено розв'язок проблеми ізоморфізма для ініціальних скінчених автоматів без побудови цих автоматів за їх системами визначальних співвідношень. Показано зв'язок класу систем визначальних співвідношень для даного автомата з його обходами. Введено поняття визначальної системи для часткових автоматів, яке узагальнює поняття системи визначальних співвідношень для повністю визначених автоматів. Знайдено мінімальну визначальну систему для часткового автомата та досліджено її структуру. Знайдено необхідні та достатні умови, а також конструктивний критерій, за яких система є визначальною для деякого скінченого автомата.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / В.В. Онищенко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості операцій геометричної різниці Мінковського, суми, перетину, об'єднання для розмитих за Зале множин і за їх допомогою описано послідовності множин, які надають розв'язок задачі зближення. Установлено необхідні та достатні умови закінчення гри для задач якості на швидкодію. Описано сукупність усіх точок для різних способів завдання динаміки гри (нестаціонарної, систем з пам'яттю та запізненням), із кожної з яких гравець може здійснити попадання об'єкта за один крок на розмиту термінальну множину. Одержано умови закінчення нестаціонарної, з дискретною Вольтеррівською еволюцією, диференціально-різницевої ігрової задачі з розмитими множинами та побудовано функції належності. Одержано розв'язок задачі якості для дискретного аналогу ігрової задачі конфліктно-керованого процесу, еволюція якого визначається інтегральним рівнянням Вольтерра. Для аналітичного опису послідовності розмитих множин побудовано функції належності. У припущенні опуклості, замкненості та обмеженості носіїв розмитих множин використано апарат опорних функцій. Це надало можливість одержати аналітичний опис множин у вигляді лінійних нерівностей. Виділено ситуацію, коли інформованість гравця під час вибору керування суперника не має значення.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Б.В. Норкін; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто узагальнення класичного процесу ризику (КПР), що описує еволюцію капіталу страхової компанії, зокрема, процеси зі змінними детермінованими та випадковими преміями, непуассонівськими потоками премій і вимог, процеси ризику у випадковому марковському середовищі. Наведено інтегральні рівняння (ІР) для імовірності (не) розорення на нескінченному інтервалі часу як функції початкового капіталу компанії для узагальнень КПР. Уперше встановлено необхідні та загальні достатні умови існування й єдиності розв'язків ІР страхової математики для КПР. Описано метод послідовних наближень для чисельного вирішення загальних ІР актуарної математики, який був застосований для класичного актуарного ІР типу Вольтерра. Запропоновано методику оцінки точності наближених розв'язків ІР шляхом побудови наближень до розв'язків згори та знизу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Л.С. Коряшкіна; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено й обгрунтовано алгоритми розв'язування задач оптимального керування системами з розподіленими параметрами, в яких область допустимих керувань визначається розбиттям деякої множини на скінченну кількість підмножин з пустим перетином. Запропоновано підхід до розв'язування даних задач, який базується на зведенні їх за допомогою апарата функцій Гріна або спряжених рівнянь до неперервних задач оптимального розбиття множин і їх подальшого використання. Розв'язок задачі керування з лінійним критерієм якості знайдено в аналітичній формі. Для розв'язку задачі керування з квадратичним функціоналом записано операторне рівняння, для задачі стартового керування з недиференційованим функціоналом розроблено і реалізовано числовий метод, аналогічний методу послідовної лінеаризації Р.П.Федоренка.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Ф.А. Шаріфов; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто задачі синтезу мереж з різними обмеженнями на проектованій мережі. У термінах ізоморфізму графів сформульовано загальну задачу синтезу надійних мереж, що узагальнює задачу комівояжера, задачу Штейнера, задачу синтезу деревоподібних мереж, задачу синтезу міцних мереж з різними обмеженнями на зв'язність мережі, гру Шеннона другого типу на графах і задачу знаходження двозв'язних мереж Штейнера. Обгрунтовано, що оцінні задачі, одержані після її лінійної релаксації, належать до числа NP-важких задач. Доведено, якщо у заданому графі можна знайти підграф, ізоморфний іншому заданому графові за поліноміальний час, то оцінні задачі належать класові Р. Розроблено строго поліноміальний алгоритм для рішення задачі знаходження різних шляхів між джерелом і стоком у разі виходу з ладу одиничного ребра мережі. Запропоновано метод для знаходження точного рішення оцінних задач для загальної задачі розміщення. Доведено, що існує цілочисельно оптимальне рішення задачі атаки для гіперграфів, а також поліноміальна розв'язність задачі атаки для мережі зі зваженими вершинами. Запропоновано строго поліноміальний алгоритм рішення найпростішої багатоетапної задачі розміщення, якщо пункти розміщення довільного рівня та пункти постачальників розташовані на вершинах деревоподібної мережі. Доведено поліноміальну розв'язність задачі синтезу мережі циклами на орієнтованій мережі, які не співпадають і які не перетинаються, у випадку, якщо різницю ваг довільного ребра дводольного графа можна представити як алгебраїчну суму ваг кінцевих його вершин. Нові алгоритми знаходження рішень ряду задач, розглянутих у науковому дослідженні, використано під час рішення реальних задач.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Е.М. Молдавська; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Зазначено, що певний клас оцінок параметра спектральної щільності випадкових процесів та полів інтерпретується як оцінки мінімального контрасту. Наведено умови конзистентності та асимптотичної нормальності цих оцінок для стохастичних систем зі слабкою та сильною залежністю та неперервним параметром. Знайдено необхідні умови конзистентності оцінок параметра регресії для критеріїв будь-якого типу, які полягають у мінімізації певного класу функціоналів. Уперше розглянуто оцінки найменших квадратів у лінійних регресійних моделях із сильною залежністю, неперервним параметром і нелінійними обмеженнями-нерівностями на параметр. Досліджено розв'язок задачі мінімізації функціонала найменших квадратів лінійної регресії з довгим радіусом залежності та нелінійними обмеженнями-нерівностями на параметр. Проаналізовано процес, одержаний як різниця цього розв'язку та істинного значення параметра, нормований певною матрицею. Доведено, що цей процес збігається за розподілом до розв'язку задачі стохастичного квадратичного програмування. Відзначено, що даний розв'язок є негауссівським майже в усіх випадках, на відміну від відомих результатів для моделей з сильною залежністю без обмежень на параметр, де процес, побудований таким чином, є асимптотично гауссівським у більшості випадків.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Ю.Ю. Дюлічева; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано процес редукції ребер розв'язуючих дерев (РД) з використанням імовірнісного підходу до оцінювання емпіричних закономірностей як невипадковостей. Одержано оцінки випадкового виявлення в стандартних навчальних таблицях кон'юктивних закономірностей як ребер РД заданого рангу й у цілому - оцінки можливості "випадкового" виявлення РД-структури заданої складності. Запропоновано новий алгоритм синтезу сукупності РД з обмеженням на ранг ребер. Розв'язано проблему синтезу емпіричного розв'язуючого лісу як розв'язуючого правила, у якому дотримується обмеження на ранг ребер (кон'юнкцій) РД, і зберігається можливість правильної класифікації всіх об'єктів навчальної вибірки. З урахуванням ємнісної характеристики Вапніка - Червоненкіса досліджено складність і одержано оцінку I/CD класу розв'язуючих правил, породжуваних емпіричним розв'язуючим лісом. З використанням алгебричного підходу до розпізнавання побудовано модель алгебричної корекції r - некоректного емпіричного лісу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Т.В. Пепеляєва; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено два нові методи розв'язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь, що надають розв'язок у явному вигляді. Розроблені методи детально продемонстровано на конкретних прикладах (задачах моделювання відсоткової ставки на ринку цінних паперів). Запропоновано алгоритм знаходження оптимальних моментів переключення між N портфелями цінних паперів на фінансовому та страховому ринках, що в більшості випадків є вигіднішим для інвестора щодо максимізації прибутку, ніж стратегія з одним переключенням. Знайдено умови існування оптимальної стратегії на фінансовому ринку в класі однорідних ланцюгів Маркова. Розглянуто випадки скіченних, злічених та компактних множин станів керованої системи та множин вибору можливих торгових стратегій. Розв'язано задачу оптимального керування стохастичними процесами та полями, які є розв'язками стохастичного диференціального рівняння з добовим вінерівським процесом та полем відповідно. Знайдено умови існування оптимального керування.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / О.О. Жигайло; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розв'язано задачі параметричного та непараметричного оцінювання для характеристик частково спостережуваних марковських систем. Розроблено рекурентні алгоритми оптимального оцінювання для моментів попадання марковського процесу у фіксований стан і кількості таких попадань за час спостережень. Для випадку, коли закон розподілу процесу залежить від невідомих параметрів, побудовано ітераційну процедуру знаходження оцінок типу марковської правдоподібності. Запропоновано нову постановку статистичної задачі оцінювання та різні підходи до її розв'язання у випадку, коли спостереження є неповними та деформуються функціями, залежними від невідомих параметрів. Досліджено умови існування та властивості отриманих оцінок.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.01 / В.С. Кирилюк; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 30 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання розробки підходів та відповідного математичного апарата для прийняття оптимальних рішень за умов ризику. Введено клас поліедральних когерентних мір ризику, а задачі оптимізації портфеля за співвідношенням зиск - ризик зведено до відповідних задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню ефективності обчислень. Досліджено різноманітні задачі оптимізації портфеля, зокрема за невідомих ймовірностей сценаріїв, а також для різних багатокритеріальних постановок. Вивчено проблеми оптимізації паралельно-послідовних систем з відмовами двох типів та їх узагальнення, побудовано ефективні алгоритми пошуку рішень. Удосконалено апарат багатозначних зображень, зокрема побудовано новий дотичний конус для графіків відбражень та одержано нові результати щодо різних властивостей багатозначних відображень. Розвинуто підхід ефективної границі для оцінювання систем за спостереженнями вхід - вихід для випадку двох типів входів і виходів, що дозволяє досліджувати системи з ризиком.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.01 / Ель-фард Салем Шеріф; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.01 / М.Ф. Бойко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання щодо підвищення ефективності функціонування орних агрегатів на базі тракторів класу 30 кН з регулятором начіпного механізму. Обгрунтовано математичну модель орного агрегату, що дозволяє оцінити вплив параметрів і технічного стану регулятора начіпного механізму на функціональну стабільність орного агрегата. Запропоновано методику вибору раціонального режиму роботи регулятора начіпного механізму трактора під час оранки грунтів різної щільності. Розроблено алгоритм функціонування регулятора, адаптованого для умов тракторного та сільськогосподарського виробництва України.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / М.Г. Козлова; АМН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгоритм його синтезу. Вперше запропоновано метод активних звужучих запитів для розв'язання задач псевдобулевої оптимізації в канонічній формі. На підставі вивчення окремого випадку застосування методу звужуючих запитів розроблено основні положення теорії звужуючих запитів для побудови систем прийняття рішень у разі неповної інформації. Наведено методи здобуття знань про властивості псевдо-булевої цільової функції в задачах прийняття рішень з неповною інформацією, а також алгоритм одержання цих властивостей. Розроблено підхід до розв'язання багатокритеріальних псевдобулевих задач з диз'юнктивним обмеженням, призначений для використання в системах прийняття рішень, що базуються на знаннях.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / І.А. Мич; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто та досліджено властивості одного з неортогональних перетворень сигналів (функцій) із скінченною областю визначення, яке називається узагальненим кон'юнктивним перетворенням. На підставі цих властивостей розроблено методи та ефективні алгоритми розв'язання ряду задач теорії функцій двозначної логіки. Запропоновано нові методи побудови поліноміальних представлень функцій двозначної логіки. На підставі введеного поняття - монотонної бульової функції розглянуто методи розпізнавання і мінімізації однорідних булевих функцій. За допомогою алгоритму виділення в заданій множині булевих наборів, на яких функція приймає значення 1, максимальної - монотонної підмножини описано алгоритми побудови скороченої функції двозначної логіки. Доведено, що ефективність запропонованих алгоритмів досягається за рахунок можливості використання швидких узагальнених кон'юнктивних перетворень, оскільки не будується матриця перетворення і набагато зменшується число необхідних арифметичних операцій.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины