Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Магнетизм


Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Г.М. Каказей; Ін-т магнетизму НАН та МОН України. — К., 2005. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Експериментально виявлено дальній магнітний порядок у шаруватих наногранулярних плівках метал/ізолятор, обумовлений дипольними міжгранульними взаємодіями (так званий суперферомагнітний стан). Побудовано повну магнітну фазову діаграму таких систем у координатах густина гранул - температура. Виявлено, що метод електронно-променевого співвипаровування, що використовується для виготовлення гранулярних плівок у широкому діапазоні концентрацій, призводить до виникнення великої площинної одноосної анізотропії, чутливої до складу плівки. Розроблено теорію феромагнітного резонансу (ФМР) у гранулярних плівках з урахуванням розміру гранул і температури, що дозволило описати результати, одержані за даним та попередніми дослідженнями. Установлено кореляції між структурною та магнітною перколяціями, а також поведінкою тунельного магнітоопору у шаруватих гранулярних плівках. З'ясовано, що магнеторезистивні властивості наногранулярних шаруватих плівок метал - ізолятор не залежать від кількості шарів. Спостережено явище повільної електричної релаксації, яке полягає у повільному зменшенні напруги після відключення джерела струму зі стаціонарного стану, за низьких температур час такої релаксації досягав десятків секунд. Доведено взаємозв'язок між площинною анізотропією 4-го порядку у квадратних гратках циліндричних магнітних мікродисків і шириною лінії феромагнітного резонансу у цій системі. Теоретично обгрунтовано ефекти, що було спостережено. Експериментально виявлено й описано просторове квантування дипольних спінових хвиль у перпендикулярно намагнічених плоских циліндричних мікродисках.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / А.А. Шитов; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 19 с.: рис. — Бібліогр.: с. 14-15 — укp.

Аннотация: Досліджено нелінійну динаміку доменної межі (ДМ) у двопідграткових магнетиків під дією акустичної хвилі. Розглянуто випадки, коли звукова хвиля поширюється перпендикулярно площині ДМ та в площині МД. Визначено особливості динамічної поведінки ДМ у двопідграткових ферит-гранатах та слабких феромагнетиках з анізотропією типу легка вісь і легка площина. Одержано рівняння, що описують динаміку намагніченості в полі звукової хвилі. Знайдено залежність амплітуди зсуву ДМ за умов коливального руху від частоти зовнішньої звукової хвилі та доведено, що здобута залежність має резонансний характер. Визначено швидкість направленого руху ДМ. Установлено, що швидкість у звуковій хвилі, яка поширюється перпендикулярно площині ДМ більша, ніж швидкість у звуковій хвилі, що поширюється в площині ДМ. Швидкість спрямованого руху ДМ у феритах більша, ніж у феромагнетиках, але менша, ніж у слабких феромагнетиках. Установлено, що ефект дрейфу ДМ ac-типу більший, ніж ефект дрейфу ДМ ab-типу. Знайдено залежність швидкості дрейфу ДМ від топологічного заряду та поляризації ДМ. Відзначено, що аналіз цієї залежності дає змогу стверджувати, що поряд з дрейфовим рухом відокремленої ДМ може відбуватися дрейф смугової доменної структури.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Владислав Ігорович Гапон; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2006.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Д.В. Лукашов; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / В.М. Савицький; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / А.О. Прохоров; Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна НАН України. — Донецьк, 2006. — 28 с. — укp.

Аннотация: Досліджено спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) домішкових центрів в ізоморфних кристалах фторборатів і перхлоратів у широкому діапазоні температур і тисків. Встановлено характер спотворень лігандного оточення домішкового парамагнітного іону в кристалах фторборатів і перхлоратів та їх зміцнення в процесі високого тиску. Виявлено, що температурні залежності початкового розщеплення іонів зі спіном більше одиниці в усіх досліджених кристалах мають особливість в районі 200 К. Під час всебічного стискання виявлено ефект збіжності ліній ЕПР, які відносяться до різних квантових переходів. Показано, що виявлений ефект пов'язаних з кросрелаксацією в спіновій системі. Досліджено зміцнення g-факторів іонів з незамороженим орбітальним моментом у низькотемпературному інтервалі.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / В.В. Цапенко; НАН України. Фізико-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Експериментально досліджено вплив багатопідграткової магнітної структури на механізми формування фонноних і магнонних збуджень кристалів у далекій інфрачервоній області спектра

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / О.К. Колежук; Ін-т магнетизму НАН та М-ва освіти і науки України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фізичні властивості квантових моделей низьковимірних магнетиків, що містять, крім звичайного гайзенбергівського обміну, додаткові конкуруючі взаємодії (фрустровані обмінні зв'язки, негейзенбергівський обмін, анізотропію, сильне магнітне поле). Запропоновано ефективний теоретико-польовий опис для ряду моделей, зокрема анізотропного фрустрованого ланцюжка спіну S, білінійно-біквадратичної моделі спіну 1, систем слабо зв'язаних димерів спінів 1/2, і на його основі проаналізовано фазові діаграми та елементарні збудження цих моделей. Вивчено квантову динаміку внутрішніх ступенів вільності у топологічно нетривіальних солітонах в одновимірних антиферомагнетиках і показано можливість її експериментального спостереження у спінових функціях відгуку. Розроблено метод побудови пробних хвильових функцій у вигляді матричного добутку, що дозволяє контролювати повний спін та його проекцію, застосовані для побудови варіаційних наближень і точних основних станів ряду одновимірних спінових моделей. Досліджено особливості динаміки, термодинаміки та спінових функцій відгуку низьковимірних магнетиків з щілиною в спектрі елементарних збуджень під час прикладання магнітного поля, що є досить сильним у порівнянні зі щілиною.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / С.П. Кунцевич; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 28 с. — укp.

Аннотация: Встановлено природу високоанізотропних магнітних властивостей гексаферитів М типу. Визначено низькотемпературні підграткові внески у константи енергії анізотропії. Досліджено механізми впливу магнітних полів, температури, діамагнітних заміщень, одновісних пружних напружень на анізотропні магнітні властивості. Розроблено методики ЯМР досліджень, за допомогою яких вперше спостережено ефекти зменшення локальної намагніченості в середині доменної межі відносно її краю за рахунок теплових внутрішньомежових магнонів, зміну модулів магнітних моментів іонів Fe3+ за умов збурення енергії анізотропії, перехід у магнітному полі доменної межі Блоха у доменну межу Неєля.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / В.О. Голуб; Ін-т магнетизму НАН України та МОН України. — К., 2006. — 34 с. — укp.

Аннотация: Здійснено систематичні дослідження модифікації магнітної структури та властивостей нано- і гетерогенних матеріалів. Установлено загальні закономірності та специфічні властивості за умов переходу: молекулярні та низько вимірні магнетики - магнітні наночастинки - ансамблі наночастинок - магнітні гетерогенні структури. Запропоновано модельні підходи та методи для аналізу магнітних даних з метою одержання якісної та кількісної інформації про магнітну, кристалічну й електронну структури цих магнітних систем. Визначено магнітні параметри (величини спін-орбітальної взаємодії, розщеплення у нульовому магнітному полі й обмінної взаємодії) для більш ніж 50-ти нових низьковимірних магнетиків, а також особливості магнітної структури та властивостей наночастинок різних типів магнітних матеріалів та ряду наноструктур магнітних частинок і гетерогенних магнетиків. Виявлено кореляцію магнітних параметрів зі складом і кристалічною структурою матеріалу. Показано, що врахування незворотних процесів зміни намагніченості за одночасної дії акустичної та магнітної хвиль на магнітострикційний матеріал дозволяє пояснити формування просторової магнітної структури, яка є магнітним відображенням акустичного сигналу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / А.М. Тітенко; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фізичні властивості феромагнітних сплавів з ефектом пам'яті форми, а саме: сплавів нікелю, міді та заліза з магнітним впорядкуванням з застосуванням методів вимірювання низькопольової магнітної сприйнятливості, електроопору та намагніченості. Механічні властивості вивчено з використанням одновісного розтягу, а структурні особливості - оптичної й електронної мікроскопії. З'ясовано, що температура виникнення кристалів низькотемпературної мартенситної фази у межах мартенситної фази охолодження у сплаві Ni - Mn - Ga залежить від поля. Виявлено немонотонну зміну ширини гістерезису мартенситного перетворення у разі збільшення часу старіння сплаву Cu - Al - Mn. Установлено взаємозв'язок між величинами температурного гістерезису мартенситного перетворення та надпружної деформації у сплаві Cu - Al - Mn. Визначено фактори, які сприяють збільшенню відновлюваної деформації у сплавах з пам'яттю форми на основі заліза.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / О.І. Товстолиткін; Ін-т магнетизму НАН України та МОН України. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано закономірності та особливості перебігу фізичних процесів, пов'язаних зі зміною магнітного стану та величини електричної провідності в неоднорідних манганітових сполуках зі структурою перовскіту. З використанням комплексу надійно апробованих методів магнітних, електричних і магніторезонансних вимірювань і результатів модельних розрахунків з'ясовано напрямки еволюції магнітних та електричних параметрів манганітових оксидів за умови цілеспрямованого підвищення неоднорідності матеріалу. Показано вплив внесених у манганітові системи різних видів недосконалостей, що призводить до посилення тенденції стосовно розділення магнітних фаз. Зазначено, що магнітний фазовий склад зразка в кожному окремому випадку визначається видом внесених недосконалостей.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / В.І. Михайлов; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Відзначено, що цей ефект сильніше виявляється у плівкових зразках. Проведено порівняння впливу тиску та магнітного поля на транспортні властивості керамічних і плівкових зразків манганітів з надлишком марганцю, що мають однакову сполуку. Установлено наявність лінійного підвищення температури Кюрі та більш інтенсивного переходу метал-діелектрик під тиском. Зроблено висновок, що ефекти тиску та магнітного поля більшою мірою виявляються у плівкових зразках, ніж у кераміках. Для манганітів з надлишком марганцю такі дослідження проведено вперше.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / О.В. Бібік; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Експериментально виявлено та досліджено новий магнітооптичний ефект - ефект квадратичної магнітної гірації, що в прозорості кристала проявляється як квадратичне за напруженістю магнітного поля обертання площини поляризації світла, а в поглинанні - як квадратичний магнітний циркулярний дихроїзм.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / С.П. Гайдук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Т.Ю. Примак; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Г.І. Ямпольська; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 25 с.: рис. — Бібліогр.: с. 20-21 — укp.

Аннотация: Досліджено неоднорідний розподіл намагніченості вздовж товщини двошарової магнітної плівки, що має анізотропію шарів легка вісь - легка площина з урахуванням міжшарової обмінної взаємодії скінченної величини. Одержано аналітичні вирази для резонансних полів феромагнітного резонансу та тензора динамічної магнітної сприйнятливості такої плівки, що знаходиться у довільноорієнтованому зовнішньому магнітному полі, яке перевищує поля анізотропії шарів. Запропоновано прості якісні критерії, які дають змогу через залежність інтенсивності поглинання змінного поля від кута нахилу постійного зовнішнього поля та від товщини легковісного шару визначити знак міжшарової обмінної взаємодії (феромагнітної та антиферомагнітної). Проведено дослідження функцій відгуку тонких двошарових магнітних металевих плівок. Числовими методами розраховано імпеданс та поверхневий імпеданс тонкої двошарової магнітної металевої плівки, вздовж якої проходить змінний струм, з урахуванням міжшарової взаємодії.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / М.І. Любчанський; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено повне внутрішнє відбиття світла від межі поділу бігіротропного та негіротропного середовищ. Розглянуто ефект Гуса - Хенкена під час вивчення межі розподілу бігіротропного та негіротропного середовищ, який полягає в поздовжньому зсуві відбитого світлового променя за кутів падіння, близьких до кутів повного внутрішнього відбиття. Вивчено ефект нелінійної магнітооптичної дифракції на смуговій доменній структурі в тонких магнітних плівках залізо-ітрієвого гранату. Встановлено, що за допомогою поляризаційного аналізу дифрагованого (на частоті другої оптичної гармоніки) випромінювання можна розділити внесок доменних меж і магнітних доменів до розглянутого ефекту. Досліджено нелінійне відбиття світла однорідно та неоднорідно намагніченими магнітними точками. Теоретично вивчено генерацію другої оптичної гармоніки від реальної межі поділу магнітної плівки та немагнітної підкладки у випадку поперечної магнітооптичної конфігурації. Проведено поляризаційний аналіз сигналу другої оптичної гармоніки та визначено, яким чином можна розділити внесок деформацій та дислокацій незбіжності та намагніченості до розглянутого ефекту.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Г.В. Макарова; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: За допомогою строгого квантово-механічного методу теоретично визначено низькотемпературні термодинамічні характеристики (магнітну сприйнятливість, ентропію та теплоємність) квантового антиферомагнітного ланцюжка Гейзенберга спінів 1/2 з немагнітними домішками заміщення, допування якими призводить до розриву спінового ланцюжка. Для не-Фермі-рідинних корельованих електронних систем і для квантових спінових антиферомагнітних ланцюжків, які містять ансамблі невпорядкованих магнітних домішок, побудовано функції розподілу ефективних температур Кондо, що характеризують поведінку домішок і визначено магнітні термодинамічні характеристики таких систем. Показано, що в квазіодновимірних квантових спінових системах (за слабкої взаємодії між ланцюжками) і в не-Фермі-рідинних металах (за слабкої взаємодії між магнітними домішками) сильне безладдя у розподілі характеристик магнітних домішок призводить до магнітного впорядкування даних систем за ненульових температур. Побудовано теоретичну модель бездомішкової квазіодновимірної антиферомагнітної спінової системи, пов'язаної з пружною підсистемою речовини, в якій фаза з подвоєнням періоду спінових ланцюжків (спін-Пайєрле фаза) може співіснувати з антиферомагнітно впорядкованою фазою за ненульових температур. На підставі результатів розрахунків якісно пояснено дані магнітних експериментів в органічній квазіодновимірній сполуці p-CyDOV.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Ю.І. Непочатих; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено внесок поздовжніх коливань намагніченості у величину енергетичної щілини м'якої магніторезонансної моди у малих магнітних полях та його незалежність від співвідношення частот залізних і рідкісноземельних мод.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины