Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Оптика, лазерная физика


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Сергій Олександрович Колєнов; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.В. Суран; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Є.А. Оберемок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано оптимальну схему вимірювання анізотропних характеристик однорідних середовищ у вигляді частини їх матриці Мюллера з використанням лінійно поляризованого зондуючого випромінювання з трьома різними азимутами орієнтації площини поляризації. Доведено, що частина елементів матриці Мюллера, яка вимірюється у запропонованій схемі, повністю описує анізотропні характеристики однорідних середовищ. Одержано загальний вигляд для матриці Мюллера однорідних анізотропних середовищ у термінах параметрів лінійної фазової, кругової фазової, лінійної амплітудної та кругової амплітудної анізотропії, для заданого порядку їх слідування. Одержано вирази для розрахунку цих параметрів з використанням елементів матриці Мюллера середовища.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.В. Стукаленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено взаємозв'язок поляризаційних і частотних характеристик двомодового газового лазера в процесі видовження резонатора за умов слабких магнітних полів і температурних флуктацій. Доведено, що у випадку генерації ортогонально поляризаційних мод спектральна залежність частоти міжмодового биття має розриви в моменти згасання - виникнення мод на периферії контуру підсилення. Проаналізовано спектральну залежність положення площини поляризації в магнітному полі для кожної поляризації ортогональних мод в контурі підсилення. Встановлено, що ефективна стабілізація частоти випромінювання газового лазера можлива лише під час використання зовнішнього еталона.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / А.І. Іванісік; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: В основу дисертації покладені матеріали експериментальних досліджень частотних та кутових характеристик вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) у самофокусуючих рідинах. Новизна основних результатів досліджень полягає у визначенні локальних параметрів розсіяного випромінювання уздовж траси руху фокальних областей. З'ясовано, що у самофокусуючих середовищах: 1) ВКР локалізується у межах фокальних областей лазерного випромінювання; 2) вирішальне значення для формування індикатриси параметричних компонент має висока ефективність перетворення лазерного випромінювання у стоксову компоненту; 3) на спектрально-кутову структуру вищих антистоксових компонент впливає конкуренція комбінаційних і параметричних процесів; 4) існують частотні розширення ліній ВКР, що пов'язані з генерацією випромінювання черенковського типу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Г.В. Богатирьова; Ін-т фізики НАН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розвитку наслідків юнгівської моделі дифракційних явищ у голографії та кореляційно-оптичній обробці інформації. Обгрунтовано оригінальний голографічний спосіб формування контурних зображень. Виявлено зображаючі та асоціативні властивості безопорного запису картин дифракції ближнього та дальнього полів - голограм Юнга, а також лінійних та нелінійних позавісевих юнгівських голограм, зареєстрованих із простими або комбінованими опорними хвилями. Передбачено та реалізовано ефект оконтурювання фазоспряженого асоціативного відгуку, відновлюваного за статичною нелінійною голограмою Юнга у режимах самообертання хвильового фронту та подвійного фазового спряження. Запропоновано оптимальний алгоритм реалізації оптичного вейвлет-перетворення за умов детектування краю на основі нелінійної юнгівської голограми.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.В. Слюсар; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено властивості оптичних пучків з фазовими дислокаціями хвильового фронту. Експериментально досліджено пучки з фазовими сингулярностями, утворені частими модами Лагерра-Гаусса та їх когерентними суперпозиціями. За допомогою методу багатопроменевої інтерференції у планарному хвильоводі вивчено форму хвильового фронту пучка з оптичним вихором. На базі одержаних результатів запропоновано новий метод детектування фазових сингулярностей в оптичних зображеннях, які утворені модами Лагерра-Гауса. Запропоновано удосконалений метод генерації "комбінованого" оптичного пучка з позаосьовим оптичним вихором. Реалізовано, зареєстровано та виміряно ротаційний ефект Допплера для лінійно-поляризованих вихорових хвиль оптичного діапазону. Експериментально доведено, що частотний зсув прямо пропорційно залежить від кутової швидкості обертання світлового пучка з оптичним вихором та величини топологічного заряду оптичного вихору. Експериментально реалізовано частотний зсув, обумовлений ротаційним ефектом Допплера, за зворотної трансформації оптичного вихору у хвилю з гладким розподілом хвильового фронту.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Р.А. Лимаренко; НАН України. Ін-т приклад. оптики. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Висвітлено розвиток нового підходу до аналітичного та експериментального досліджень явищ дифракції, що базується на новій хвильовій інтерпретації строгого розв'язку Зоммерфельда задачі дифракції плоскої хвилі на напівплощині. Основою підходу є виділення сингулярної компоненти дифракційного поля, яка містить в собі практично всю інформацію про виникаючий хвильовий процес. Проаналізовано просторову структуру дифракційного поля з використанням дислокацій хвильового фронту, оптичних вихорів сингулярної компоненти поля. Виявлено закономірності еволюції лінійних дислокацій за умов трансформації апертури від кругової до еліптичної та більш складної. Отримано компактний розв'язок задач дифракції довільно нахиленої плоскої хвилі на щілині та смужці з точним врахуванням граничних умов на поверхні екрану та досліджено структуру притиснутого поля, яке відіграє важливу роль у формуванні дифракційного поля поблизу краю перешкоди. Досліджено формування ближнього та дальнього поля у разі дифракції лазерних пучків на напівплощині, симетрію дальнього поля за різним ступенем перекриття дифракційним екраном ерміт-гауссового пучка. Запропоновано метод побудови розв'язку задачі дифракції плоскої хвилі на довільній двовимірній ідеально провідній апертурі без параксіального наближення. На його базі створено алгоритм розрахунку дифракційного поля та проведено комп'ютерне моделювання й експериментальне дослідження дифракції лазерних пучків на амплітудно-фазових масках.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / П.С. Іванов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу переносу носіїв заряду і генерації фотонів у термінах концентрації удосконалено дифузійно-динамічну модель напівпровідникового лазера (НПЛ) з вертикальним резонатором. Проведено дослідження модуляційного відгуку окремих оптичних мод НПЛ з вертикальним резонатором та оксидним вікном і просторової залежності модуляційного відгуку цього лазера. Показано, що одномодовий НПЛ з вертикальним резонатором забезпечує смугу модуляції на 0,5 ГГц більше, ніж багатомодовий. Відзначено що ділянка з найбільшою шириною смуги модуляції знаходиться в центрі вихідного дзеркала НПЛ. Проаналізовано методи керування модовим складом випромінювання НПЛ. На підставі дослідження дисперсійних залежностей оптичного поля у двовимірному фотонному кристалі (ФК) встановлено, що за умови відношення діаметра отворів до відстані між ними, меншому ніж 0,7 обмеження випромінювання в просторовому дефекті ФК здійснюється завдяки існуванню забороненої зони для енергій фотонів у ФК, в інших випадках - обумовлюється повним внутрішнім відбиттям оптичного поля від меж розподілу середовище - напівпровідник - повітря у ФК. На основі розрахунку нормованих BV-діаграм, проаналізовано модові характеристики хвилеводного каналу НПЛ з вертикальним резонатором, створеного просторовим дефектом у двовимірному ФК. Показано, що такий дефект забезпечує одномодовий режим в достатньо широкому інтервалі довжин хвиль. Визначено геометричні параметри ФК, за яких спостерігається одномодовий режим у лазерному резонаторі з дефектною ділянкою у ФК, утвореною пропуском одного отвору під час виготовлення ФК. Зроблено порівняльний теоретичний аналіз двох типів хвилеводних каналів НПЛ з вертикальним резонатором, що утворені пропуском одного або декількох отворів під час виготовлення ФК. Встановлено, що в хвилеводному каналі першого типу одномодові умови можуть утворюватись за більших розмірів отворів у порівнянні з хвилеводними каналами другого типу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Володимир Валерійович Лисак; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Р.С. Брезвін; Ін-т фіз. оптики. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто температурні (77 - 800 К), спектральні (300 - 850 нм) та баричні залежності показників заломлення, двопроменезаломлення та інверсії знака двопроменезаломлення (ІЗД) кристалів. Виявлено нові точки ІЗД та нові фазові переходи, баричне витіснення несумірної фази, баричне зміщення точки інверсії знака двопроменезаломлення та досліджено баричні залежності точок фазових переходів. Розраховано параметри формули Зельмейєра, електронну поляризованість, питомі рефракції та їх залежності від зміщень у підгратці катіонів та аніонів. Запропоновано матеріал для кристалооптичного датчика температури та метод для вимірювання тиску на базі інверсії знака двопроменезаломлення.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.05 / Арашмід Нагал; Харківський держ. ун-т. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / О.В. Макаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Виявлено фізичні механізми, що зумовлюють зміни кольору в процесі зміни шорсткості поверхні та умов освітлення. Досліджено слабко- та сильнопоглинаючі зразки. Доведено, що суттєве відхилення закону розсіяння від закону Ламберта, викликане асиметрією розсіяння світла в товщі зразка та наявністю дзеркальної компоненти, призводить до не збігу колірних характеристик, визначених за різних умов освітлення. Відзначено, що на колір металевих зразків із шорсткими поверхнями однаково впливають ефекти, пов'язані з перерозподілом розсіяного світла внаслідок явищ дифракції та інтерференції, а також ефект зменшення інтенсивності дзеркальної компоненти внаслідок збудження поверхневих плазмон-поляритонів. Запропоновано теоретичні моделі, методики й алгоритми розрахунку оптичних характеристик зразків з поверхнями різного ступеня шорсткості з подальшим визначенням кутової структури розсіяного світлового поля.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / М.М. Домініков; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано шляхи розв'язання проблеми відновлення макропараметрів сильнорозсіюючих об'єктів (СРО) за спекл-полем. Розроблено й апробовано нові методи з застосуванням опорної хвилі, що покращують співвідношення сигнал/шум під час відновлення макроформи та поляризаційного розподілу поля СРО. Досліджено вплив рівня інтенсивності співвісно накладеної опорної хвилі на ширину спектра просторових частот відновленого зображення СРО. Розроблено оптичні схеми пристроїв, які дозволяють відновити зображення поляризаційно-неоднорідних СРО.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / О.М. Алексєєв; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано фазові сингулярності, що виникають у полі випромінювання маломодових круглих ізотропних оптичних волокон і волокон з сильною анізотропією. Встановлено, що лінії однакової інтенсивності поблизу неї мають вигляд еліпса, параметри якого визначають амплітудні коефіцієнти збудження власних мод волокна. Експериментально й теоретично знайдено залежність коефіцієнта збудження мод залежно від зсуву падаючого на вхідний торець пучка, а також встановлено особливості прояву обертального ефекту Доплера у випромінюванні оптичного волокна. Показано, що рух нуля у полі випромінювання визначається топологічним зарядом і станом поляризації мод. Виявлено, що збудження оптичного волокна правоциркулярно поляризованим світлом призводить до еліптичної траєкторії нуля інтенсивності у полі випромінювання, що обертається з подвоєною частотою проти напрямку обертання поляризатора.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Т.М. Смірнова; Ін-т фізики НАН України. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності голографічного запису на фотополімерних композиціях (ФПК), які забезпечують формування голограм у процесі запису. Встановлено механізми запису об'ємних і рельєфних граток та роль фазового розділення композиції у формуванні стабільних структур. Визначено залежності голографічних властивостей ФПК від термодинамічної спорідненості компонент і кінетичних параметрів полімеризаційного та дифузійного процесів, які зумовлюють запис. Досліджено вплив на параметри граток різного типу особливостей механізму запису та розвитку динамічних ефектів, що супроводжують запис у подібних середовищах. Розглянуто методи оптимізації складу композицій, умови забезпечення максимальної ефективності та швидкості запису. Розроблено нові фотополімерні матеріали, виготовлено та випробувано дослідні зразки голографічних дифракційних граток.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз-мат. наук: 01.04.05 / М.Є. Костирко; Ін-т фіз. оптики. — Л., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / А.П. Науменко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.Г. Шведов; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено непараксіальні лазерні поля в області фокальної площини. Знайдено точні скалярні розв'язання хвильового рівняння з використанням методу комплексного джерела - стоку. З використанням даних розв'язків в якості скалярних потенціалів Уітекера знайдено точні розв'язки рівнянь Максвелла, відповідні непараксіальним полям векторних пучків. Відзначено, що не всі непараксіальні пучки є структурно-стійкими утвореннями у фокальної площини. Відібрано пучки з модовим структурно-модовим складом, які здатні узгоджуватись з сингулярними модами оптичного волокна. На підставі аналізу структурно-стійких сингулярних пучків в околі вхідного торця оптичного волокна доведено, що структура полів непараксіального модового пучка та власних мод світловоду ідентичні. Відмінність між даними модами полягає у нерівності умов поширювання мод у вільному просторі та оптичному волокні. Вплив неоднорідності показника заломлення в середовищі оптичного волокна зведено до поправки скалярної частини сталої поширювання власних мод.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / І.О. Сухоіванов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості теоретичного опису генерації оптичного випромінювання у напівпровідникових лазерах на гетероструктурах з масивними та квантоворозмірними (КРС) активними шарами, взаємодії оптичного випромінювання з матеріалом активних і пасивних елементів високошвидкісних волоконно-оптичних систем (ВОС). Проведено теоретичні й експериментальні дослідження та створено нові методи опису динамічних процесів у режимі великого сигналу, що також включають нелінійні ефекти посилення й амплітудно-фазового зв'язку. Розвинуто нові уявлення про процеси переносу носіїв заряду в лазерній структурі та зміни характеру та тривалості процесів накопичення та захоплення носіїв в області квантової ями. Показано, що за умов накачки великим сигналом час накопичення заряду та коефіцієнт насичення посилення залежать від величини струму накачки. Вперше сформульовано числову динамічну дифузійну модель КРС лазера, у вигляді неоднорідної системи диференціальних рівнянь. Отримано нові результати, які більш точно відображають спостережені експериментально динамічні характеристики лазерів. Розроблено комплекс рішень щодо теоретичного опису фізичних процесів і спостережених характеристик волоконно-оптичних каналів, а також у мультиквантоворозмірних лазерах торцевого типу та поверхневого випромінювання з вертикальним резонатором.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины