Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Оптика, лазерная физика


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.М. Ходаковський; Ін-т фізики НАН України. — К., 2005. — 24 с.: рис. — Бібліогр.: с. 19 — укp.

Аннотация: Досліджено спектральні ефекти, що виникають під час настроювання неперервного лазера на барвнику в окіл сильної лінії внутрішньорезонаторного атомного поглинання. Розвинуто метод флуоресцентної лазерної спектроскопії, що передбачає використання лазера на барвнику з вузьким спектром випромінювання. Розроблено оригінальну методику для вимірювання величини селективного за частотою зменшення втрат чи вимірюванні частотної відстані між лініями випромінювання до та після захоплення частоти на вузьку лінію додаткового підсилення. Показано, що в лазеру на барвнику неперервної дії, резонатор якого має інтерференційно-замкнений вихід, частотно-залежні лінзоподібні властивості внутрішньо-резонаторного поглинаючого середовища спричинюють захоплення частоти випромінювання лазера, внаслідок цього його спектральні характеристики визначаються внутрішньорезонаторним інтерферометром.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / М.Ю. Лосицький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням спектральних методів проведено експериментальне дослідження процесів агрегації деяких ціанінових барвників у водних розчинах, а також особливостей утворення зв'язаних з ДНК агрегатів даних сполук. Встановлено, що довгохвильова флуоресценція досліджуваних монометинових ціанінових барвників у водних розчинах, а також за присутності ДНК належить їх H-агрегатам. З'ясовано, що утворення агрегатів H-типу досліджуваних монометинціанінових барвників за присутності ДНК відбувається шляхом взаємодії незв'язаної молекули барвника з іншою, вже зв'язаною з ДНК у вигляді мономера.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.Д. Данчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 34 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розвитку нового напрямку в спектроскопії молекулярних неупорядкованих конденсованих середовищ, що базується на комплексному вивченні за допомогою теоретичних, експериментальних, чисельних методів спектральних проявів локальних структурно-динамічних властивостей таких систем. Встановлено наявність анізотропії ближнього порядку у молекулярних рідинах на проміжках часу існування коливально-усередненої структури рідкого стану. Всебічно обгрунтовано вплив оригінального механізму резонансної міжмолекулярної динамічної взаємодії, пов'язаної з локальною впорядкованістю молекул, на формування контурів і частотне положення спектральних смуг внутрішньомолекулярних коливань широкого набору рідин як фундаментального явища спектроскопії конденсованих середовищ. Визначено характер адсорбції та локальної динаміки деяких молекулярних барвників у люмінесцентних магнітопорошкових композиціях з оксидами заліза, а також структурно-динамічні властивості нуклеотидних основ. Проаналізовано їх спектральні прояви та біофізичну значущість.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Віктор Дмитрович Данчук; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Т.В. Безродна; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2003. — 24 с.: рис. — Бібліогр.: с. 21 — укp.

Аннотация: Установлено, що основними активними центрами поверхні анатазу є центри типу Бренстеда та Льюїса, тоді як на поверхні рутилу присутні тільки льюїсівські. Проаналізовано гідратне покриття поверхні даних частинок.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / І.М. Дмитрук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано взаємодію світла, особливо світлових пучків високої інтенсивності, з екситонними та біекситонними елементарними збудженнями у напівпровідникових кристалах і наноструктурах. Вперше за допомогою прямого методу гігантського двофотонного поглинання показано існування збуджених станів екситонної молекули та досліджено їх участь у процесах термалізації та релаксації. Виявлено новий механізм резонансного обміну енергією збудження за непружного розсіяння екситонних молекул. Визначено безпосередній час термалізації "холодних" екситонних молекул у кристалі моноклінного дифосфіду цинку та час їх життєвого циклу в основному та збудженому станах. Започатковано дослідження нового класу поляритонних явищ, пов'язаних з утворенням змішаного стану двох фотонів і біекситона - двофотонно-біекситонного поляритона. Вивчено прояви колективних ефектів за участю "ультрахолодних" екситонів у спектрах люмінесценції кристала закису міді під час резонансного збудження. Показано можливість застосування методу селективного фотохімічного травлення для одержання напівпровідникових наночастинок необхідного розміру та дослідження деяких їх фізичних властивостей, зокрема визначення величини однорідного поширення електронних переходів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / І.І. Гнатюк; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено механізми взаємодії полярних молекул наповнювачів з активними центрами поверхні каналів неорганічних нанопористих матриць залежно від стану поверхні та зовнішніх чинників, особливостей впорядкування та динаміки даних молекул у каналах. Ду каналах. Доведено, що обмеження об'єму призводить до сповільнення динаміки молекул та окремих молекулярних груп.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / О.М. Коваленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / П.П. Максимяк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано методи корелометрії оптичних полів, з використанням яких досліджено взаємозв'язки між статистичними та стохастичними параметрами випадкових об'єктів і відповідними характеристиками розсіяних когерентних оптичних полів. Розроблено на підставі даних зв'язків методи та засоби кореляційно-оптичної діагностики фазово-неоднорідних об'єктів, шорстких поверхонь та дисперсних середовищ. Встановлено, що кореляційний експонент оптичних полів залежить від їх складності. Запропоновано алгоритм визначення кореляційного експоненту поля за його структурною функцією. Показано, що кореляційний експонент поля зв'язаний з рівнем одномірного фракталу лінійною залежністю та двомірного фракталу квадратичною залежністю. У дифрагованому полі виявлено повторення елементів будови фракталу та пониження рівня. Встановлено, що найбільш ефективним діагностичним параметром шорсткості поверхні є кореляційний експонент поля.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / С.А. Бугайчук; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена теоретичному дослідженню структури об'ємних пропускаючих динамічних граток, що формуються при зустрічній чотирипучковій взаємодії (ЗЧПВ) в фоторефрактивному (ФР) середовищі з нелокальним відгуком. Гратка показника заломлення є локалізованою у товщині ФР середовища. Вперше описується профіль огинаючої амплітуди цієї гратки, отриманий у вигляді функції секанса гіперболічного. Визначено, як залежить форма профілю амплітуди гратки та місцеположення її максимуму від параметрів вхідних взаємодіючих хвиль - співвідношення їх інтенсивностей і фаз. Роз'яснені умови існування багатозначних стаціонарних станів, їм відповідають різні структури граток. Створена і застосована нова теоретична модель для отримання стаціонарних розв'язків при ЗЧПВ, яка базується на формуванні двостороннього обертаючого хвильовий фронт дзеркала всередині ФР середовища.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / М.Г. Зубрілін; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Г.М. Карпов; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено і досліджено теоретичну модель формування голограм у середовищах із полімеризаційно-дифузійним механізмом запису (фотополімерах). Модель базується на розгляді двох взаємопов'язаних процесів: фотополімеризації та дифузійного масопереносу. Процес полімеризації описано в термінах хімічної кінетики з урахуванням нерівноваженості концентрації та скінченності часу життя макрорадикалів. Для опису дифузійних процесів використано узагальнене рівняння дифузії. Розроблено концепцію дифузійного перерозподілу "вільного об'єму", що утворюється під час полімеризації. Продемонстровано домінуючий вплив співвідношення швидкостей полімеризаційного і дифузійного процесів на ефективність голографічного запису. Запропоновано кількісний критерій досягнення максимальної ефективності та лінійності запису. Встановлено взаємозв'язок складу композиції та фізико-хімічних властивостей її компонент із голографічними характеристиками середовища. Теоретично описано ефект постекспозиційного самопідсилення голограм. Передбачено існування ефекту інверсії фази гратки в процесі запису елементарної голограми та визначено умови його експериментального спостереження.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Ю.М. Козловський; Ін-т фіз. оптики. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено умови формування та аналізу зображень в області дробового фур'є-перетворення (ДФП). Одержано явний вигляд ядра ДФП, до складу якого входять оптичні константи. Запропоновано оптичну інтепретацію ДФП як процесу згортки та фільтрації оптичного сигналу зі сферичними хвилями. З використанням методу розподілу сигналів показано, що за ДФП відбувається поворот на інформаційній діаграмі спряжених різницевих координат розподілу вхідного сигналу. Запропоновано методологію спряжених зображень ДФП та одержано аналітичний вираз для розподілу інтенсивності складних оптичних сигналів в області ДФП. Розвинуто теорію формування зображень у цій області від двох зміщених сигналів, промодульованих плоскими хвилями. Наведено та досліджено узагальнений тип ДФП. Аналітично одержано розподіл інтенсивності кореляційного поля в даній області. Досліджено чотири області реалізації ДФП в реальних оптичних системах. Знайдено умови його реалізації в одно- та дволінійному оптичних каскадах. Запропоновано принципову схему нового корелятора спільного дробового фур'є-перетворення та показано, що кореляційне поле в області ДФП характеризується більшим співвідношенням сигнал/шум, ніж у випадку класичного корелятора спільного фур'є-перетворення.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Ю.О. Єгоров; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Здійснено теоретичне й експериментальне дослідження процесів генерації та керування оптичними вихорами, що виникають у системі одноосьовий кристал - поляризаційний фільтр у когерентних і поліхроматичних пучках. Показано, що одноосьовий кристал здатний істотно перетворити структуру вихідного пучка таким чином, що в ортогонально поляризованій компоненті народжуються оптичні вихори, топологічний заряд яких на дві одиниці відрізняється від заряду вихідного пучка та напрямком циркуляції кругової поляризації у цьому пучку. Проаналізовано тонку структуру поляризації та топологічного заряду оптичних вихорів і показано, що за допомогою елементів поляризованого фільтра, утримуючого чвертьхвильову пластинку та поляризатор, можна керувати радіальним і азимутальним положенням одиничних оптичних вихорів у перетині пучка. Показано, що у разі розповсюдження поліхроматичного пучка чрез кристал і поляризаційний фільтр за оптичною віссю пучка з ортогональною поляризацією народжується поліхроматичний вихор з подвійним топологічним зарядом, що має широкий спектральний діапазон довжин хвиль.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.А. Пасько; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичне дослідження топологічних реакцій, що відбуваються у світловій хвилі з лінійними крайовими дислокаціями хвильового фронту (поперечними оптичними вихорами). За допомогою деструктивної інтерференції двох циліндричних гаусових пучків здійснено моделювання оптичного поля з крайовими дислокаціями. Досліджено основні етапи анігіляції поперечних оптичних вихорів та розгортання крайової дислокації. Проаналізовано структуру світлового поля хвиль з оптичними вихорами, що створені за допомогою бінарних комп'ютерно-синтезованих голограм. Зокрема, досліджено світлові пучки з цілими та половинними топологічними зарядами оптичних вихорів. Знайдено розподіли амплітуди у дальній дифракційній зоні для вищезгаданих пучків. Показано, що пучок з половинним топологічним зарядом у дальній зоні є суперпозицією безвихрової компоненти та компоненти з осьовим вихором одиничного заряду. Проведено дослідження орбітального кутового моменту паралельно зсунутих і відхилених оптичних пучків. Проведено аналіз гаусового пучка та мод Лагерра - Гаусса. Для кожного випадку знайдено спектри орбітального кутового моменту та показано їх залежність від величини відхилення або зсуву. Встановлено існування дискретного частотного спектра, пов'язаного зі спектром орбітального кутового моменту, в зсунутому або відхиленому пучку, що обертається.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.05 / С.В. Тернавська; Ін-т фіз. оптики. — Л., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Подано ідентифікацію основних смуг фононних спектрів з врахуванням внутрішньокластерних та міжшарових взаємодій в елементарних комірках твердого розчину. Виявлено фактор-групові розщеплення в ІЧ спектрах та антирезонанс у СКР. Фактор-групове розщеплення можна розглядати як дисперсну взаємодію між флуктуаціями електронної густини в одному шарі та індукованою нею флуктацією густини в сусідньому шарі. З огляду на трансляційну інваріантність відповідні хвильові функції задовольнятимуть умовам симетрії, що дає змогу застосовувати теоретико-групові підходи, розроблені О.С. Давидовим для екситонних спектрів молекулярних кристалів. Суттєві зміни структури фонних спектрів залежно від вмісту талієвої компоненти пов'язано з розривом твердої розчинності заміщення у сандвичних шарах In(Tl) - J - In(Tl) та входженням іонів талію у міжшарові проміжки (автоінтеркаляція). Обговорено роль вільних носіїв у механізмі структурних перетворень.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Д.О. Владимиров; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фотоіндуковані фізико-хімічні процеси, які обумовлюють формування регулярних структур з наноцентрів за дії стаціонарних просторово-періодичних світлових полів (СППСП) у адитивно забарвлених кристалах KCl. Показано, що механізм формування таких структур за дії СППСП є складною сукупністю конкуруючих дифузійно-дрейфових процесів між максимумами та мінімумами СППСП, що формують структуру. Установлено вплив іонізувального опромінення та введення катіонних і аніонних домішок на процес формування регулярних структур за дії СППСП. З використанням одержаних експериментальних даних побудовано фізичну модель перебігу фотостимульованих процесів у СППСП, важливу роль у якій грає ефект Дембера. Коректність запропонованої моделі перевірено за допомогою числово-математичного моделювання. Відзначено, що результати числово-математичного моделювання добре корелюють з експериментальними даними. Базуючись на даній моделі, передбачено та експериментально підтверджено виникнення мультичастотних регулярних структур.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Ю.Б. Шугайло; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Установлено особливості взаємодії зовнішніх інтерференційних полів з об'ємними амплітудно-фазовими голограмами (АФГ) залежно від впливу амплітудного й фазового компонентів та їх відносного фазового зсуву. Одержано залежності, які використано для створення нових пристроїв: системи активної просторової стабілізації інтерференційної картини під час запису тривимірних пропускаючих голограм (ТПГ) у фотохромних середовищах, пристрою для амплітудної модуляції й фазово-амплітудного перетворення світлової хвилі, пристрою для безконтактного виміру лінійних переміщень у нанометровому діапазоні. Показано можливість застосування емульсій з ГМК для запису високоефективних ТПГ великої площі. Одержано голограми-генератори світлових пучків з топологічними дефектами хвильового фронту. Розроблено голографічні методи діагностики структурних неоднорідностей і внутрішніх механічних напруг у композитних листових матеріалах (фольгованому гетинаксі та склотекстоліті), прокаті титанового сплаву ВТ5-1 і монокристалічних кремнійових шайбах.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / О.І. Даценко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Викладено експериментальні результати дослідження проблеми збільшення ефективності фотолюмінесценції (ФЛ) зразків поруватого кремнію (ПК), вивчення еволюції люмінесцентних властивостей поруватого шару на повітрі. Показано, що введення напружень у кремнієву підкладку перед анодуванням є ефективним методом підвищення квантового виходу ФЛ ПК. Описано методику післяанодної хімічної обробки ПК в HF з наступним окисненням зразків на повітрі, яка дозволяє отримувати зразки з квантовим виходом ФЛ до 20%. Виявлено, що реакції окиснення поруватої структури протікають, переважно, в поверхневому шарі ПК, що пояснює специфіку зміни люмінесцентних властивостей зразків, експонованих на повітрі. Запропоновано на розгляд дві моделі ФЛ поруватої структури: механізм сенсибілізованої ФЛ квантово-розмірного кристаліту, вкрапленого в окисел - сенсибілізатор, та модель збудження і рекомбінації в гетеропереході "кремній - кремнієва сполука". Зроблено висновок, що люмінесцентні властивості ПК є нестабільними і в значній степені залежать від умов зберігання зразків.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Д.В. Петров; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено розсіювання світла поверхнями та частинкам з ієрархічною структурою. Наведено теоретичний опис тіньового ефекту на передфрактальних статистично нерівних поверхнях з будь-якою кількістю ієрархічних рівнів структури зі скінченною величиною середньоквадратичного кута нахилу на кожному рівні. Цей підхід узагальнено для випадку ієрархічно побудованих частинок. Розроблено комплекс програм, що дає змогу розв'язувати задачі розсіювання світла передфрактальними поверхнями за методами числового моделювання. Установлено, що для таких поверхонь збільшення середньоквадратичного кута нахилу призводить до посилення тіньового ефекту. Показано, що залежність параметра шорсткості поверхні планет від альбедо взаємопов'язана з багаторазовим розсіянням. Виявлено, що оцінки параметрів шорсткості поверхонь, здійснені з використанням моделі Хапке, є заниженими. Показано, що за умов дво- або більш рівневої структури рельєфу дослідженої поверхні, оцінки, проведені на базі цієї моделі, можуть істотно відрізнятися від реальних значень. Розраховано площу постійного затінення місячної поверхні з урахуванням ієрархічності її побудови та визначено, що повна площа постійно затіненої поверхні поблизу полюсів є значно більшою, ніж для суто кратерного рельєфу. Зроблено висновок, що оцінки постійно затіненої площі місячної поверхні, здійснені з урахуванням лише кратерного рельєфу, значно занижені.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины