Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Астрофизика, радиоастрономия


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.С. Гузій; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дані про абсолютний розподіл енергії у спектрі використано для проведення калібрування спектральної апаратури, стандартизації фото- та спектрофотометричних спостережень, та для уточнення фундаментальних характеристик зір, моделей атмосфер і вибору спектральних діапазонів для гетерохромної фотометрії.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / І.В. Лук'яник; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено криві блиску та спектри комет для встановлення певних характерних особливостей, притаманних спалахам і флуктуаціям блиску комет і розвалам їх ядер. Створено каталог фізичних характеристик комет, спостережених у 1990 - 2000 рр. Побудовано та детально охарактеризовано криві блиску двох яскравих комет C/1995 O1 (Hale-Bopp) та C/1996 B2 (Hyakutake), а також встановлено зв'язок флуктуацій блиску даних комет з фізичними умовами у міжпланетному просторі. Отримано розподіл числа спалахів блиску комет у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля та встановлено їх три основні причини. Проаналізовано зв'язок флуктуацій блиску з положенням комети у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля. На підставі спектрального та фотометричного матеріалу про комету C/1999 S4 (LINEAR) наведено результати, що характеризують процес руйнації ядра зазначеної комети та оцінено розміри фрагментів, їх швидкість та енергію розльоту. Виявлено зміщення люмінесцентного континуума стосовно комет C/1999 S4 (LINEAR) та C/2001 A2 (LINEAR), які відносяться до класу комет, ядра яких руйнуються. Обчислено фізичні характеристики нейтральної складової атмосфери комети C/2000 WM1 (LINEAR). Проведено детальне ототожнення спектрів вищезгаданих комет.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / П.П. Петров; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено активність молодих зірок, що виявляється у змінах фотометричних і спектральних характеристик і обумовлена різними фізичними механізмами - магнітною активністю сонячного типу, акрецією речовини на поверхню зірки. Визначено розміри, температуру та час життя холодних плям на поверхні зорі типу T Тільця V410 Tau. З'ясовано характер руху речовини поблизу класичних зірок цього типу та роль магнітного поля у напрямку потоків акреції та зоряного вітру. Здійснено порівняння спостережуваних ефектів з моделями магнітосферної акреції. Виявлено обертову модуляцію спектральних ознак акреції на RW Aur, яка обумовлюється аксіальною асиметрією магнітного поля зорі. Досліджено спектральну змінність фуорів FU Ori і V1057 Cyg. Виявлено квазіперіодичні зміни швидкості та щільності вітру FU Pri. Показано, що спостережувані спектральні особливості фуорів в оптичному діапазоні не можуть бути адекватно описані моделлю однорідного акреаційного диску.

Источник: Автореф. дис.... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.М. Андрієвський; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Наведено фізико-хімічні характеристики помірно масивних зір, що знаходяться на стадії головної послідовності (спектральні класи A - B), а також на стадії надгігантів (спектральні класи F - G). Досліджено анамалії хімічного складу зір типу lambda Boo, блакитних страглерів, цефеїд і незмінних надгігантів. Розкрито зв'язок аномалій з еволюційними особливостями помірно масивних зір. Доведено, що хімічний склад атмосфер B зір не відбиває коректно хімічний склад міжзоряного середовища, з якого вони сформувалися, отже, гіпотеза про "надметалевість" Сонця, що базується на зіставленні його хімічного складу з хімічним складом B зір, не має підстав.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Т.М. Дорохова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 15 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати спостереження пульсуючих зірок нижньої частини смуги нестабільності (СН) з використанням методів астросейсмології. Основну масу спостережень одержано на високогірній станції Душак-Эрекдаг НДІ "Астрономічна обсерваторія" ОНУ з використанням 0,8 м телескопа та двоканального фотометра. Показано, що астроклімат цього району є одним з кращих у Середній Азії та придатний до спостережень зірок нижньої частини СН.<$E0. sup roman m 005>.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / А.В. Тугай; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Побудовано вибірку з 1561-ї плоских спіральних галактик з каталогу RFGC, стосовно яких існують дані про променеві швидкості та ширини лінії НІ. На її базі визначено величини та похибки параметрів узагальненої залежності Таллі - Фішера у варіанті "лінійний діаметр - ширина лінії НІ" та мультипольних моделей колективного руху галактик. Побудовано об'єднаний масив даних про спіральні галактики з каталогів RFGC і Mark III. З використанням одержаної залежності Таллі - Фішера у варіанті "світність - ширина лінії НІ" оцінено відстані та радіальні пекулярні швидкості галактик двох каталогів. З'ясовано, що положення близьких надлишків густини (атракторів), які знаходяться у межах вибірки, не може бути визначеним з використанням мультипольної моделі колективного руху галактик. Розглянуто 4-атракторну модель розподілу густини на масштабі до 200 Мпк і проаналізовано її відповідність спостереженим даним про великомасштабні рухи галактик. Показано, що дана модель узгоджується з параметрами дипольної складової колективного руху і не узгоджується з параметрами октупольної і квадрупольної складових.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Р.В. Ващишин; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше описано антенну решітку радіотелескопу "УРАН-2", детально висвітлено принципи побудови, фазування та керування променем діаграми спрямованості антени, наведено результати вимірів та здійснено розрахунок її основних технічних характеристик у діапазоні частот 9 - 32 МГц. Одержано моделі розподілу радіояскравості для галактичного джерела 4С21.53 з пульсаром PSR 1937 + 214, квазара 3С216, радіогалактик 3С338, 3С295 і 3С234 для частот 25 і 20 МГц. Виявлено істотну відмінність одержаних моделей від радіозображення цих джерел на високих частотах. На підставі аналізу спектрів цих об'єктів у широкому частотному діапазоні визначено, що на їх загальну видиму структуру впливають різні механізми поглинання випромінювання від деталей цих об'єктів: у квазарі 3С216 радіовипромінювання ядра піддається ефекту реабсорбції, цей же ефект виявлено у гарячих плямах радіогалактики 3С234, що дало змогу визначити їх розмір. У радіогалактиці 3С295 виявлено ефект поглинання радіовипромінювання в іонізованому середовищі самого джерела та спростовано існуючу думку, що на спектр 3С295 в області частот нижче 5і0 МГц впливає реабсорбція.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Н.В. Гаврилова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено нову методику розрахунку фотоіонізаційних моделей світіння (ФМС) планетарних туманностей (ПТ) з урахуванням двох типів неоднорідного розподілу густини газу в їх оболонках (I - макронеоднорідності, II - мікронеоднорідності. На підставі даних стосовно іонних вмістів, одержаних за діагностикою інтегральних спектрів ФМС ПТ, знайдено нові вирази для іонізаційно-корекційних факторів ПТ для двох типів неоднорідностей густини газу в оболонках туманностей. Уперше побудовано оптимізовані ФМС дев'яти ПТ з урахуванням неоднорідного розподілу небулярного газу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.А. Коротін; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено вміст елементів C, N, O та Na без припущення про локальну термодинамічну рівновагу (ЛТР) в атмосферах зірок різного віку та спектрального класу. Досліджено вплив НеЛТР ефектів на лінії атомів та іонів даних елементів у спектрах В-зірок головної послідовності, цефеїд, холодних карликів і гігантів. Показано, що облік відхилень від ЛТР, за умов визначення вмісту зазначених елементів, має принципове значення для поліпшення сучасних знань про хімічний склад зоряних атмосфер.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / О.В. Халевін; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати моделювання акреційного потоку в магнітних тісних подвійних системах, фотометричних і поляриметричних спостережень, а також методи їх обробки. На основі аналізу 106 спостережень визначено характеристики швидкої аперіодичної і періодичної змінності магнітних катаклізмічних змінних BY Cam, QQ Vul, AM Her, EF Eri, MR Ser і AR UMa, викликаної нестаціонарними процесами в акреційному потоці. Створено каталоги параметрів квазіперіодичних осциляцій, дробового шуму і вибухової активності даних об'єктів. Побудовано моделі акреційного потоку з урахуванням різних нестаціонарних процесів. Показано відповідність між моделями і спостереженими виявами даних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / А.І. Писаренко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання розробки базової фізичної моделі субзірок та моделювання їх внутрішньої будови та еволюції. Показано, що створена модель дозволяє проводити розрахунки еволюції субзірок широкого діапазону мас та різного елементного складу. Знайдено порівняння стану речовини з урахуванням кореляційних ефектів неідеальності. З'ясовано, що під час розрахунків іонізаційної рівноваги воднево-гелієвої суміші ураховується ефект "іонізації тиском". Побудовано сучасну фазову діаграму воднево-гелієвої суміші. Одержано нову систему диференційних рівнянь з новими адіабатичними коефіцієнтами, що описує сферично симетричний об'єкт, який знаходиться в адіабатичній рівновазі. Побудовано модель, яка враховує обертання субзірки та магнітні поля. Знайдено співвідношення між основними астрофізичними параметрами субзірок. Розраховано та кількісно описано внутрішню будову щодо водневево-гелієвих субзірок різних мас.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / О.Л. Петрук; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто залишки наднових зір (ЗН), що широко досліджуються теоретично та у ході космічних експериментів, зокрема, у рентгенівському діапазоні. Встановлено, що більшість гідродинамічних моделей ЗН грунтуються на припущенні про однорідний розподіл густини навколишнього середовища. Однак, спостереження свідчать про несферичність форм ЗН та анізотропію розподілу поверхневої яскравості. Розроблено новий наближений аналітичний метод гідродинамічного моделювання несферичних адіабатичних ЗН у середовищі з довільним розподілом густини. Вперше досліджено закономірності впливу неоднорідного середовища та несферичного вибуху Наднової на морфологію та інтегральні характеристики рівноважного теплового рентгенівського випромінювання (світність та спектральний індекс) несферичних адіабатичних ЗН. Аналіз випромінювання виконано у різних енергетичних діапазонах, що дозволило також оцінити характер поведінки спектрів несферичних ЗН. Розраховано поверхневий розподіл вказаних характеристик Х-випромінювання ЗН у різних типах неоднорідного середовища та несферичного вибуху. Ці закономірності було порівняно з випадком залишку сферичного вибуху Наднової в однорідному середовищі. Розроблено моделі ЗН RCW86, Тихо, IC443, які вперше пояснюють спостережений розподіл поверхневої яскравості як вплив великомасштабного градієнта густини міжзоряного середовища (МЗС). Надано основні характеристики МЗС та ЗН, які випливають з даних моделей. На основі розробленої моделі ЗН IC443 подано інтерпретацію гамма-випромінювання від нього.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / О.О. Панько; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Одержані результати дозволять більш деталізувати стан речовини оболонок Ве зір, що є важливим для створення детальної теорії Ве феномену в цілому та уточнення ролі Ве стадії в еволюції гарячих зір, які швидко обертаються.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / І.Ю. Ізотова; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі даних спостережень на супутнику IRAS одержано та проаналізовано інтегральні характеристики випромінювання галактик з активним зореутворенням з Першого та Другого Бюраканських оглядів у далекому інфрачервоному (ІЧ) діапазоні спектра. Запропоновано модель випромінювання блакитних компактних карликових галактик (БККГ) у даному діапазоні спектра, в якій розглянуто області зореутворення та материнську галактику з основним зоряним населенням, для якої прийнято степеневий розподіл поверхневої яскравості вздовж радіуса галактики, характерний для еліптичних галактик. Показано, що модель задовільно пояснює спостережені характеристики БККГ та галактик Маркаряна низької світності у середньому та далекому ІЧ діапазонах спектра. Показано, що швидкість поточного зореутворення в цих галактиках більша, ніж у нормальних спіральних галактиках.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Н.І. Бондар; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Р.В. Шкварун; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено вміст кисню в Галактичних НП областях. Встановлено параметри радіального розподілу вмісту кисню у диску Галактики. Показано, що знайдений вміст кисню на сонячній галактичній відстані узгоджується з вмістом кисню у міжзоряному середовищі, який визначений з високою точністю за міжзоряними лініями поглинання в спектрах зір. Відзначено, що даний факт підтверджує правильність використання двозонної моделі НП областей. Проведено дослідження вмісту неону та кисню в НП областях семи спіральних галактик за допомогою P-методу. Визначено параметри радіального розподілу вмісту неону та кисню в дисках даних галактик. На підставі порівняльного дослідження розподілів вмісту неону та кисню в кожній галактиці показано, що нахили розподілів узгоджуються. Встановлено, що відношення вмісту неону та кисню є постійним у межах похибок. Визначено радіальні розподіли вмісту кисню у дисках восьми спіральних галактик. Виконано дослідження глобальної азимутальної асиметрії в розподілі вмісту кисню в дисках досліджуваних галактик. Виявлено, що розподіл вмісту кисню у дисках восьми спіральних галактик є азимутально симетричним, принаймні у першому наближенні.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / А.І. Браженко; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше в декаметровому діапазоні хвиль проведено комплексні спостереження радіовипромінювання сонячної шумової бурі. Виявлено один максимум у розподілі ступеня поляризації та немонотонну геліодовготну залежність параметрів декаметрових сплесків ІІІ типу. Розроблено і застосовано багатопараметричну процедуру класифікації сплесків ІІІ типу, що дозволило виявити три компоненти випромінювання - основний тон, другу гармоніку і відбиту другу гармоніку. Встановлено, що ДКМ буря складається зі сплесків, які є суперпозицією компонентів випромінювання. Наведено результати пошуку декаметрового випромінювання змінних зірок типу UV Кита. Зареєстровано сім сплесків, що мають зоряне походження. Показано, що можливими механізмами їх генерації є плазмовий та електронно-циклотронний лазерний механізми.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Б.Я. Мелех; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Використано спектри областей HII, одержані Ізотовим та іншими (1994 - 1997 рр.). Розраховано сітку фотоіонізаційних моделей свічення (ФМС) областей HII у БККГ. Зазначено, що одержані у результаті діагностики інтегральних спектрів сітки ФМС іонні вмісти використано для виведення нових виразів ICF. Дані вирази протестовано на відтворення хімічного вмісту, заданого у ФМС. Для визначення вмісту гелію виведено новий вираз ICF(He). Розраховано оптимізовані ФМС (ОФМС) 12-ти областей HII у БККГ.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / О.Ю. Баннікова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Здійснено дослідження таких структурних елементів астрофізичних об'єктів, як джети та тори. Розглянуто питання розподілу інтенсивності випромінювання вузлів джетів позагалактичних джерел у радіо- та рентгенівському діапазонах. В межах дифузійної моделі розраховано функцію розподілу електронів для джерела інжекції, що рухається, а також теоретичні розподіли інтенсивності випромінювання для вузлів типових радіоджерел. З'ясовано, що неоднорідне магнітне поле може призводити до відмінностей розподілу інтенсивності у вузлах в радіо- та рентгенівському діапазонах. Показано, що дослідження в міліметровому (субміліметровому) діапазоні дозволяють визначити максимальну енергію частинок по високочастотному завалу радіоспектра. Доведено, що у випадку тороїдального вихора виродженого нейтронного газу виникає область стійкості, яка залежить від циркуляції. Запропоновано дипольно-тороїдальну модель затіняючих торів активних ядер галактик, яка може з'ясувати кореляцію, що спостерігається між оптичними спалахами та появою компонент джетів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / О.В. Федорова; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Здійснено моделювання траєкторії центру яскравості (ЦЗЯ) та кривих підсилення зображень джерел з різними розподілами яскравості, мікролінзованих лінзою Чанга - Рефсдала та двома точковими масами з фоновим полем (зсувом) та неперервною матерією на промені зору (конвергенцією). Одержано траєкторії ЦЗЯ та криві підсилення залежно від траєкторії джерела, зсуву та конвергенції для лінзи Чанга - Рефсдала. Проаналізовано точність відновлення параметрів гравітаційно-лінзових систем (ГЛС) за кривими блиску з використанням асимптотичних співвідношень для підсилення в околі каустики. Обчислено параметри подій з великим підсиленням в ГЛС "Хрест Ейнштейна" за кривими блиску, виміряними групами OGLE та GLITP. Змодельовано ефект захоплення позагалактичної системи відліку (СВ) внаслідок слабкого гравітаційного мікролінзування позагалактичних джерел масами Галактики. Вплив тіл Сонячної системи на координати таких джерел враховано шляхом побудови релятивістських СВ у наближенні слабкого гравітаційного поля.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины