Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Механика жидкости, газа и плазмы


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / В.В. Чмовж; Держ. аерокосм. ун-т ім. Н.Є.Жуковського, "ХАІ". — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням дослідження біляекранної аеродинаміки несучих поверхонь. Сформульовано крайову задачу потенційного обтікання крила і профілю потоком нев'язкої нестисливої рідини, що рухаються на гранично малій відстані від твердого плоского екрана. Крайова задача вирішується з використанням наближеного методу, заснованого на граничному виродженні рівняння Лапласа у вузькій області течії між межею і нижньою поверхнею тіла в рівняння Пуассона. На основі чисельного розв'язання рівняння Пуассона з граничними умовами Діріхле отримані нові результати для аеродинамічних характеристик несучих поверхонь різних форм у плані. Розраховано параметри течії і аеродинамічні характеристики крила на основі теорії тонкого тіла і методу малого параметра. Досліджено розв'язання зворотних задач біляекранної аеродинаміки. Записано основні співвідношення для визначення форм поверхні крил і середньої лінії профілю за заданими параметрами течії. Розглянуто варіаційну задачу по визначенню оптимальної форми дужки профілю.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / А.А. Тропіна; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Містяться результати теоретичних досліджень електрогідродинамічної конвекції та теплопереносу в неоднорідних полях на основі удосконаленої теорії процесів електризації та зарядостворення в діелектричних рідинах. Одержала подальший розвиток теорія дисоційно-інжекційної провідності рідких діелектриків з урахуванням комплексостворення. Запропоновані конструктивні чисельні методи аналізу системи електрогідродинамічних рівнянь, що дало змогу визначити основні закономірності формування конвекційних течій і теплопереносу в слабкопровідних середовищах. Проведено аналітичне дослідження процесів формування заряду в нерівноважних приелектродних шарах. Одержано нові результати в теорії теплопереносу при інжекційній провідності рідких діелектриків з неавтономним рівнем інжекції.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Д.С. Мірошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто реологічну поведінку розбавлених суспензій, які проявляють неньютонівські властивості, що обумовлені дисперсійним середовищем або формою завислої частинки. Виявлено, що додавання у нелінійно-пружнов'язку рідину жорстких сферичних частинок за малої концентрації останніх призводить до послаблення неньютонівських властивостей суспензії. Визначено: розбавлена суспензія жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання у ньютонівській рідині під дією електричного поля проявляє наступні неньютонівські властивості: аномалію в'язкості, анізотропію фізичних властивостей, пружнов'язкість, нелінійність на несиметричність тензору напружень. Побудовано реологічні рівняння стану анізотропної рідини другого порядку, на основі яких та за результатами двох попередніх досліджень зроблено якісне припущення щодо підсилення неньютонівських властивостей розбавленої суспензії жорстких еліпсоїдів обертання у нелінійно-пружнов'язкій рідині, що моделюється рідиною другого порядку.

Источник: Автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.02.05 / О.В. Яценко; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Отримано нестаціонарні гідроаеродинамічні характеристики крила нескінченного розмаху, пружно закріпленого на осі обертання. Встановлено поведінку пропульсивних (тягових) характеристик крила за умов коливання у безмежному середовищі, а також поблизу плоскої стінки та в каналі. Досліджено резонансні режими коливань, що мають практичне значення. Встановлено, зокрема, що за резонансних коливань наявність твердих меж призводить до більш швидкого виходу на постійні значення амплітуд; час виходу є пропорційним величині моменту інерції пружного зв'язку. Методики розрахунків розроблено на основі вдосконаленого методу дискретних вихорів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / М.А. Ямкова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників. Запропоновано математичну модель течії в'язкої немагнітної неелектропровідної рідини, що містить феромагнітні частки, під впливом постійного неоднорідного магнітного поля, яка дозволила визначити вплив параметрів рідини, очисника та часток забруднень на ступінь очистки та знайти раціональні гідравлічні, геометричні та електричні параметри очисника, за яких можна отримати необхідний ступінь очистки. Проведеними експериментальними дослідженнями доведено правильність запропонованої математичної моделі.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.02.05 / О.І. Картушинський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Використано лазерно-доплерівську методику вимірювань для дослідження розподілу швидкостей фаз і концентрацій частинок у двофазовому турбулентному потоці в горизонтальній трубі та ламінарному примежовому шарі на плоскій пластині, сегменті та конусі. Вперше встановлено немонотонний характер розподілу частинок по поперечному перерізу пограничного шару. З використанням ейлерового підходу побудовано сім'ю математичних моделей двофазових течій у трубах, струменях і примежових шарах. Висунуто гіпотезу про те, що для реальних сипких матеріалів полідисперсність частинок і пов'язаний з нею механізм міжчастинкових зіткнень є найважливішими чинниками, які визначають розподіл параметрів течії. Розроблено оригінальну алгебричну модель замикання рівнянь руху частинок. Результати числових досліджень різних типів двофазових течій добре узгоджуються з експериментом, що підтверджує прийняту гіпотезу. Впроваджено нові методи розрахунку ряду важливих для практики процесів і пристроїв, пов'язаних з течією полідисперсної двофазової суміші.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / М.Ю. Савіна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено двовимірну модель процесу переносу консервативних забруднюючих речовин в основній зоні змішування у водотоках, особливістю якої є врахування анізотропного стану турбулентного потоку. Розроблено метод реалізації запропонованих моделей, що дає змогу адекватно враховувати реальні фізичні процеси у відкритих потоках.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / І.В. Ковалець; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати числових досліджень динаміки важких газів у атмосферному примежовому шарі. Розроблено тривимірну модель гідротермодинаміки важкого газу. Система рівнянь моделі містить рівняння руху, рівняння переносу внутрішньої енергії, вперше для даних задач виведене у формі рівняння для тиску, рівняння нерозривності (з урахуванням стислості) та рівняння переносу концентрації домішки. Теплообмін з поверхнею Землі вперше для даних задач параметризовано за допомогою співвідношень для змішаної конвекції. Розв'язано спряжену задачу теплообміну холодного газу та поверхневого шару Землі. На базі розробленої моделі вивчено взаємодію хмари важкого газу з атмосферним примежовим шаром. Вивчено вплив теплообміну хмари холодного важкого газу з поверхнею Землі на динаміку хмари. Результати розрахунків порівнено з даними лабораторних і натурних експериментів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / Р.О. Макаренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено фізичну модель кінематики тупикових течій у камерах зі зосередженим тангенціальним підведенням газу. На підставі експериментального вивчення механізму підтягування рідини (газу) до глухого торця дозволило розроблено фізичну модель "торцевого ефекту". Вперше отримано дослідні дані про багатошарову структуру осередненої течії в тупиковій частині вихрової камери за різних глибин розташування торця щодо одиночного впускного сопла. Встановлено закономірності та запропоновано емпіричні формули, що описують залежність геометрії та кінематики тупикової течії від вхідних параметрів: геометрії вихрової камери, сопла та режимів роботи. Для розрахунку вихрових камер запропоновано спеціально складену програму. Надано рекомендації щодо використання отриманих даних про особливості тупикових течій під час проектування вихрових камер з зосередженим тангенціальним підведенням робочого середовища.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Н.В. Бурилова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: На базі рівнянь гідродинаміки, конвективної теплопровідності, електродинаміки та хімічної кінетики побудовано математичну модель основних електрохімічних, тепло- та масообмінних процесів в об'ємі свинцево-кислотного акумулятора. Розроблено, реалізовано, верифіковано та протестовано методики, алгоритми та програми для розрахунку нестаціонарного масообміну в електролітичних рідинах. Розроблено систему спрощень загальної математичної моделі. Знайдено точні розв'язки задач, що описують складові фізичні процеси у електрохімічних рідинах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / М.М. Орловський; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням розробки методики та дослідження щодо оцінки впливу струмини від силової установки на аеродинамічні характеристики механізованих тілесних профілів. Використано модифікований метод дискретних вихорів як чисельний метод нелінійної аеродинаміки. Розроблена методика дозволяє моделювати і розраховувати в нестаціонарній постановці обтікання довільних двовимірних тілесних компоновок з урахуванням інтерференції окремих елементів та працюючої силової установки в області нелінійної зміни аеродинамічних характеристик. Отримав подальший розвиток спосіб розрахунку обтікання двовимірних компоновок з урахуванням тілесності. Визначено спосіб апроксимації циркуляції на поверхні тіла, що дозволяє "редискретизувати" чисельний розв'язок та отримати безперервний розподіл параметрів за несучими поверхнями. Запропоновано новий спосіб побудови траєкторій рідких частинок, що рухаються у просторі. Розроблено рекомендації з питань дискретизації розрахункової поверхні профілів. Визначено оптимальні геометричні параметри, які характеризують положення гондол силової установки перерізу крила.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.02.05 / Є.О. Гаєв; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2000. — 41 с. — укp.

Аннотация: Експериментально та теоретично вивчено рух потоку нестислої рідини над різними структурами, проникними для потоку, якими є ліс, бризкальна система охолодження, рослинність у частково зарослому річищі тощо. З використанням термоанемометричних вимірювань отримано профілі осередненої швидкості повітря, інтенсивності турбулентності та тертя всередині лабораторних структур і над ними вздовж потоку. Подібні розподіли виміряно також за натурних умов великомасштабного бризкального охолоджувача (БСО) Ладижинської ДРЕС. Подібність даних розподілів обгрунтовує запропоновану математичну модель легкопроникної шорсткості (ЛПШ). На базі цієї моделі ЛПШ досліджено внутрішні задачі гідромеханіки та теплофізики (одновимірну стабілізовану течію з тепло- та масообміном з ЛПШ біля стінок), а також зовнішні (двовимірний примежевий шар над ЛПШ), ЛПШ жорсткої структури (модель "лісу") та ЛПШ із "крапель" (модель БСО), ЛПШ моно- та полідисперсної структур. Знайдено загальні закономірності течій, сформовані ЛПШ: наявність початкової та основної ділянок, можливість застійної зони, специфічні для кожної з ділянок універсальні координати. Проста модель турбулентності призводить до задовільної згоди теорії з експериментом. Модель шару крапель дозволила розробити метод аеротермічного розрахунку великомасштабних БСО.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.05 / А.М. Сердюченко; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2004. — 37 с. — укp.

Аннотация: Проведено систематичне нелінійне дослідження гідродинаміки вітрових хвиль, хвильових навантажень та реакцій суден на дію хвиль за умов морського хвилювання. Поверхневі вітрові хвилі вивчено у слабо нелінійному наближенні з використанням методів багатьох масштабів та асоційованих з ними нелінійних рівнянь Шредінгера до п'ятого порядку включно та у сильно нелінійному наближенні для межово крутих вітрових хвиль на базі методу напівзворотньої задачі. Розроблено узагальнені нелінійні методи розрахунку гідромеханічних навантажень усіх категорій, що діють на судно щодо груп хвиль скінченної амплітуди задовільних курсових кутів руху судна. Одержано узагальнення відомої формули М.Д.Хаскінда, яке враховує нелінійні та нерегулярні ефекти у коливаннях судна та русі хвиль, для гідродинамічних навантажень Хаскінда, що пов'язані зі збуреннями судном хвильового поля за рахунок дифракції та хитавиці. Винайдено загальні нелінійні рівняння хитавиці суден різних типів (однокорпусних і багатокорпусних типу СМПВ) та розроблено мінімізаційний числовий метод їх інтегрування за часом. Запропоновано нелінійний метод розрахунку хвильової вібрації гнучких суден за умов помірного вітрового хвилювання. Виконано систематичні числові розрахунки характеристик хвиль, навантажень та реакцій сучасних типів суден (хитавиці, гідро-пружних коливань), за якими доведено достовірність розроблених моделей і методів та показано значний вплив нелінійних ефектів.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.05 / В.О. Поздєєв; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання нового перспективного наукового напрямку в механіці суцільних середовищ - проблеми рухомості границь у хвильових задачах механіки рідини, газу та плазми. Сформульовано проблему рухомості границь в механіці рідини, виконано математичну постановку загального вигляду задачі з рухомими границями: метод нелінійного перетворення часу для хвильового рівняння; метод використання інтегральної стисливості середовища в області з рухомими границями; метод використання математичної моделі лінійної антени змінної довжини; метод нестаціонарного конформного відображення для рівняння Лапласа. Виявлено нелінійні ефекти, які є результатом урахування рухомості границь. Розглянуто конкретні прикладні задачі електровибуху в рідині.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / В.І. Дегтяренко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено оцінку порядку величини членів рівнянь для перехідних газодинамічних процесів у ємностях, що дозволяє, відкидаючи члени малого порядку, обгрунтовувати застосовність спрощених математичних моделей для розрахунку процесів витікання та дає змогу більш просто одержувати прийнятні результати. Розроблено методики та програми розрахунку витікання повітря з відсіків ракет-носіїв під час їх польоту, газодинамічних параметрів за умов запуску надзвукового сопла у газовідвідному каналі, нестаціонарних двофазних течій у камерах згоряння керуючих ракетних двигунів малої тяги. Удосконалено методику та складено програму розрахунку газодинамічних параметрів у пусковому контейнері у разі газового катапультування ракет-носіїв. Обрано параметри системи пневмогальмування приладового блоку пенетратора, призначеного для занурення в грунт Марсу.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Г.А. Боєва; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 13 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню властивостей поперечних ударних хвиль, що розповсюджуються в неоднорідних плазмових середовищах з магнітним полем. В роботі проведено узагальнення на магнітну газодинаміку наближеного аналітичного методу Уізема для класу одномірних та близьких до одномірних задач. Розглянуто розповсюдження плоскої МГД хвилі в плоско-шаруватій атмосфері, що знаходиться під дією сили тяжіння та магнітного поля; рух плоскої поперечної хвилі в середовищі з випромінюванням; задачу про симетричний вибух в атмосфері з осьовим магнітним полем, а також задачу про стійкість збіжної ціліндричної хвилі по відношенню до малих збурень. Досліджено залежності властивостей ударних хвиль від магнітного параметру та характеру неоднорідності середовища.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / Є.В. Клочко; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням розробки та створення систем газового живлення елекрофізичних приладів на основі поліфункціональних тепловикористовуючих металогідратних елементів. Наведено результати експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень плазмоводинамічних і теплофізичних характеристик металогідридних систем газового живлення вакуумно-плазмових технологічних та енергоперетворюючих приладів.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Д.В. Легейда; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено середовища з розподіленими об'ємними джерелами маси та взаємодії таких середовищ з магнітним полем. Розглянуто задачі, які можуть мати практичне застосування: про течію в'язкої рідини, що проводить струм у нескінченному каналі з вдувом і відсмоктуванням на стінках, про магнітогідродинамічний підшипник. В обох задачах враховувався вплив рівномірно розподілених об'ємних джерел маси властивостей, що й у загальному потоці. Досліджено хвильові процеси в середовищі з об'ємними джерелами маси за наявності магнітного поля. Розв'язано задачу про розповсюдження малих збурень, що є фізичною аналогією середовища з розподіленими джерелами маси.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.05 / М.Ф. Пацегон; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 31 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено моделюванню суцільних середовищ зі змінною мікроструктурою, які ізотропно намагнічуються, і розробці методів їх діагностики на підставі аналізу характеристик лінійних і нелінійних хвильових процесів. Розроблений новий напрямок у механіці колоїдних магнетиків, який грунтується на врахуванні можливостей формування кластерів при зміні рівноважного термодинамічного стану. Показано, що структурування магнітних колоїдів слугує причиною аномальних явищ при поширенні ультразвуку, які полягають у різкій зміні швидкості його поширення і поглинання. Запропоновано конструктивний метод вивчення хвильових рухів неелектропровідних магнітних середовищ шляхом побудови ефективного немагнітного середовища із спеціальними рівняннями термодинамічного стану. Встановлені нови типи хвильових рухів електропровідних середовищ, зумовлені їх намагнічуванням.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / П.І. Кудінов; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено узагальнення сімейства SIMPLE методів на випадок криволінійної неортогональної системи координат, а також методики підвищення точності розрахунку інтегральних та локальних характеристик на криволінійних сітках із використанням TVD схем. Проведено верифікацію та порівняльний аналіз ефективності розроблених методів. Отримано нові дані щодо структури вільноконвективних течій у кільцеподібних каналах. Досліджено особливості розвитку нестійкості, а також межі придатності наближення пограничного шару під час нестаціонарного обтікання циліндра з великими числами Рейнольдса. Детально проаналізовано вплив різноманітних збурень на чисельний розв'язок задачі стосовно течії за раптовим симетричним розширенням. Встановлено, що задача стосовно вільної конвекції з нестійкою стратифікацією у V-подібних каналах має неєдиний розв'язок.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины