Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Физико-математические науки / Механика


Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / О.І. Двірний; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 13 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стійкість руху нелінійних систем з імпульсною дією, для яких є характерними нестійкі стани рівноваги неперервної і дискретної компонент. Запропоновано нові підходи до аналізу стійкості руху систем, зокрема, некласичної, лінійних, квазілінійних великомасштабних та суттєво нелініних систем з імпульсною дією. Одержано умови стійкості імпульсних систем з неточно заданими параметрами, а також умови стійкості нелінійної системи другого порядку з однорідними правими частинами. З використанням запропонованих підходів досліджено задачу про стійкість многовиду станів рівноваги неголономної механічної системи з ударами.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А.Я. Бакушевич; НАН України. Ін-т математики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Побудовано нелінійну динамічну модель антенної системи. Здійснено аналіз нестаціонарних рівнянь збуреного руху, зокрема з вітровими навантаженнями. Досліджено кінематичні рівняння двовісної антенної системи з довільним розташуванням осей на рухомій основі та показано їх зв'язок з відповідними динамічними рівняннями та рівняннями збуреного руху. Проведено дослідження щодо стійкості за Ляпуновим вільної антенної системи для різних режимів та показано необхідність використання керувань. Одержано керовану нестаціонарну математичну модель антенної системи у канонічній формі Гесенберга та Фробеніуса. Розроблено модальне керування для моделі десятого та восьмого порядків. Розв'язано обернену задачу синтезу оптимального керування, аналітично знайдено функцію Ляпунова та показано, що керування є оптимальним у сенсі мінімуму побудованого квадратичного критерію якості. Оцінено час перехідного процесу антенної системи на скінченному інтервалі часу, визначено умови її вчасного виходу на задану динамічну точність супроводу.

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.01 / В.Г. Вербицький; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 1998. — 31 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи аналізу k-параметричних сімей стаціонарних станів багатоланкових систем з коченням. Подаються нелінійні постановки задач динаміки систем з коченням, які дозволяють врахувати вплив конструктивної схеми, існуючих дефектів її симетрії та зовнішніх силових збурень на одну з найбільш суттєвих в експлуатаційній практиці характеристик - множину стаціонарних станів та умови їх стійкості. Простежено розвиток аналітичних та чисельних алгоритмів побудови межі статичної стійкості в просторі двох та трьох параметрів, визначається характер безпеки межі та механізм його зміни на основі аналізу перебудови особливостей поверхонь стаціонарних станів (катастроф).

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / І.Ю. Васильєв; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: В межах єдиної варіаційної проблеми розглянуті задачі оптимізації параметрів, вибору траєкторій польоту і оптимального керування рухом і роботою системи забезпечення життєдіяльності (СЗЖ) космічних апаратів, призначених для здійснення пілотованих міжпланетних експедицій. Досліджується ефективність активного скидання відходів СЗЖ за рахунок енергії реактивного струменя ракетних двигунів великої тяги у порівнянні з частковою регенерацією робочих речовин СЗЖ. Підтверджено принципову можливість здійснення перших пілотованих експедицій на Марс до розробки перспективних біорегенеративних СЗЖ.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А.В. Савранська; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто робастні системи керування, які описуються за допомогою диференціальних рівнянь зі спостерігачами. Для кожної з систем формується вектор невизначеності, до якого входять саме невизначеності, небажані нелінійності та зовнішні впливи. Вектор невизначеності оцінюється сумісно з оцінкою вектора стану системи керування спостерігачами та компенсується спеціальними складовими закону керування. Дані системи рівнянь зводяться до сингулярно збуреного вигляду з постійно діючими збуреннями, малими за абсолютною величиною. Сформульовано та доведено теореми, які дають достатні умови рівномірної асимптотичної стійкості розв'язків сингулярно збуреної системи у цілому та великому. Доведення проведено за допомогою апарату функцій Ляпунова. Програмні розв'язки систем, які описуються за допомогою диференіцальних рівнянь зі спостерігачем вектора невизначеності, зі спостерігачем повного порядку та з розширеним спостерігачем, досліджено на робастну стійкість з використанням розробленого методу. Розв'язано задачу стабілізації неконсервативними позиційними силами руху механічної системи, на яку діють дисипативні, гіроскопічні та потенційні сили.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / О.Л. Зуєв; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми стабілізації нелінійних керованих динамічних систем у критичних випадках. Встановлено, що для кожної локально керованої системи існує розривне керування із зворотним зв'язком, яке забезпечує стійкість особливої точки за Ляпуновим. У даному випадку розв'язки системи диференціальних рівнянь із розривною правою частиною визначаються за О.Ф.Філіпповим. Для критичного випадку двох пар суто уявних коренів отримано асимптотичні оцінки розв'язків модельної системи. На основі даних оцінок розроблено підхід до розв'язання задачі про оптимальну стабілізацію. Доведено теорему про стабілізацію неавтономних систем для частини змінних. Для лінійних за керуванням систем запропоновано конструктивний спосіб побудови зворотного зв'язку за умов існування керованої функції Ляпунова відносно частини змінних. Розв'язано задачі про часткову стабілізацію орієнтації твердого тіла двома керуючими моментами. Розглянуто математичну модель вузла вітрового двигуна, а також досліджено умови стійкості режиму рівномірних обертань моделі.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Р.В. Чепіль; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Показано можливість прогнозування ефективної діаграми швидкостей росту втомної макротріщини на повітрі та за умов впливу корозійного середовища, базуючись на силовому та деформаційному підходах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / С.Ю. Богдан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод визначення граничного стану бетонних і залізобетонних конструкцій та складних систем будівель і споруд за умов плоского напруженого стану. Запропоновано комплексний підхід, який поєднує застосування методів механіки руйнування (механіки тріщин), нормативні методи оцінки граничного стану залізобетонних елементів конструкцій та програмно-обчислювальні комплекси для оцінки граничного стану споруд складної форми, ослаблених тріщинами, вирізами або отворами. Проаналізовано фізико-механічні характеристики і критичні коефіцієнти інтенсивності напружень для бетону. Висвітлено алгоритм чисельно-аналітичного розв'язку для оцінки граничних станів залізобетонних елементів конструкцій, а також складних плоских і просторових конструкцій будівель. Наведено результати розв'язання ряду інженерних задач оцінки граничних станів панелі житлового будинку, балочного перекриття другого енергоблоку та деформованої (нахиленої) стіни по осі 50 об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Д.В. Рудавський; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: З використанням методів інтегральних перетворень та межової інтерполяції одержано в замкнутому вигляді розв'язок задачі дифузії водню в зоні передруйнування біля вершини тріщини з урахуванням механічних напружень та попереднього наводнювання матеріалу. На базі комбінації методу скінченних елементів та різницевої схеми запропоновано нову числову схему побудови розв'язку нестаціонарної узагальненої двовимірної задачі дифузії водню в зварній пластині. З використанням енергетичного підходу механіки руйнування матеріалів створено нові розрахункові моделі для визначення періодів зародження та підростання до макроскопічних розмірів втомної мікротріщини біля наводненої вершини концентратора напружень. Побудовану в межах енергетичного підходу розрахункову модель докритичного росту втомної макротріщини у зварному з'єднанні узагальнено на випадок дії водневовмісного середовища та наявності дотичної складової тензора механічних напружень у зоні передруйнування біля вершини тріщини. З застосуванням наведених розрахункових моделей розв'язано декілька нових прикладних задач для визначення залишкової довговічності стикових зварних з'єднань та трубних елементів металоконструкцій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / М.Я. Шелестовська; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 1998. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено розрахунково-експериментальну методику визначення осесиметричного просторового розподілу залишкових технологічних напружень у плитах і пластинах, яка грунтується на розв'язанні обернених задач для тіл з власними напруженнями і використанні експериментальної інформації, отриманої, зокрема, фізичними методами. З використанням цієї методики та експериментальної інформації, отриманої поляризаційно-оптичним способом, відтворена картина просторового розподілу залишкових термінологічних напружень в скляній пластині. Побудовано розв'язки осесиметричних задач для плоского шару з технологічними деформаціями і з їх використанням досліджено вплив товщини пластини і параметрів, що характеризують поля пластичних деформацій, зумовлених зварними швами, показано, що максимальні значення компонент тензора напружень можуть значно (в декілька разів) відрізнятись від їх усереднених по товщині пластини характеристик, які визначаються фізичними методами. На основі побудованих розв'язків задач про взаємодію жорсткого штампа з пластиною з залишковими напруженнями показано, що попереднім наведенням у ній термопластичних деформацій в кільці певного радіуса та ширини можна змінити розподіл і рівень контактних напружень з метою їх оптимізації. Результати досліджень можуть бути використані при визначенні та контролі неруйнівними способами залишкових напружень в елементах скло- і металоконструкцій для оцінки їх міцності і надійності.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / О.П. Гаврись; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 1998. — 19 с. — укp.

Аннотация: В роботі побудовано математичну модель термомеханічних процесів при високотемпературному нанесенні покрить з урахуванням енергії випромінювання, теплового потоку плазмотвірного газу, радіаційно-конвективного теплообміну системи основа-покриття з робочим середовищем, різноманітних способів закріплення зразка. Отримано узагальнені нелінійні граничні умови радіаційно-конвективного теплообміну тіл з покриттям та систему узагальнених граничних умов термомеханічної взаємодії основи через тонкі покриття. Розроблено чисельно-аналітичну методику розв'язування відповідних нелінійних крайових задач термопружності. Виявлено ряд характерних особливостей формування та поведінки залишкових напружень у покриттях. Сформульовано відповідні рекомендації для керування такими залишковими напруженнями з метою раціоналізації температурних режимів нанесення покрить.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / О.Б. Кінаш; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено напружено-деформований стан за межею пружності тонкостінних труб, що знаходяться під дією навантаження внутрішнім тиском, згином і поздовжньою силою. Розвинуто підхід зведення плоскої задачі до одновимірної. Значну уваги приділено розрахунку жорсткості елементів тонкостінних труб, за якого застосовується модель, в якій результуюча сила та згинальний момент інтегруються за поперечним перерізом труби відносно напруження, що змінюється залежно від параметрів деформації їх вісей. Використано методику визначення "єдиної" кривої деформування гіпотетичного матеріалу, з якого виготовлено ділянку тонкостінної труби під тиском, за умов її розрахунків на плоский згин з розтягом з урахуванням пластичних деформацій. Виведено аналітичні залежності поздовжньої сили та згинального моменту від параметрів деформації вісі труби для ідеального пружнопластичного матеріалу та пружнопластичного матеріалу з лінійним зміцненням. Для матеріалу труби, що у пластичній зоні змінюється за степеневим законом, за допомогою числових методів та з використанням математичного пакета програм MatCAD 8.0 pro опрацьовано алгоритм та програму розрахунку згинального моменту та поздовжньої сили на ЕОМ. З використанням запропонованого підходу розраховано переміщення труби, навантаженої внутрішнім тиском, згинальним моментом і поздовжньою силою та на підставі цих розв'язків зроблено висновки щодо впливу внутрішнього тиску та поздовжньої сили на жорсткість труби.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / О.Г. Іванченко; НАН України. Ін-т пробл. міцності. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведені експериментальні дослідження впливу експлуатаційних та технологічних факторів на ефективність та стійкість підвищення опору крихкому руйнуванню теплостійких сталей після різних режимів попереднього термомеханічного навантаження (ПТН), а також факторів, що спричиняють цей ефект. Розроблено методику оцінки ефективності різних режимів ПТН та стійкості ефекту ПТН під впливом різних експлуатаційних факторів, яка грунтується на урахуванні зміни напружено-деформованого стану під час ПТН за рахунок затуплення вершини тріщини, деформаційного зміцнення матеріалу та залишкових напружень біля вершини тріщини. Запропоновано методику розрахунку залишкової довготривкості елементів конструкцій з поверхневими тріщинами після ПТН.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / В.Б. Гуцайлюк; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі 15Х2МФА. Виявлено основні закономірності впливу параметрів попереднього циклічного пружнопластичного деформування на характеристики механічних властивостей, напруження сколювання, тріщиностійкость сталі. Доведено, що у ході циклічного пружнопластичного деформування зменшується частка внутрішньозернового руйнування, що переважає у недерформованому стані, зростає частка міжзернового руйнування у пластично деформованому матеріалі. Удосконалено модель руйнування тіла з тріщиною в процесі статичного навантаження з урахуванням впливу попереднього циклічного навантаження за умов стабільного та нестабільного росту тріщини.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Я.О. Ковальчук; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено виявленню закономірностей поширення втомних тріщин і формування порогової тріщиностійкості в алюмінієвому сплаві АМг6 в первісному стані та після попереднього пластичного деформування одновісним розтягом та стиском. Встановлено, що у всіх випадках попередня пластична деформація (ППД) розтягом та стиском зменшує номінальний розмах порогового коефіцієнту інтенсивності напружень (КІН) сплаву АМг6 в порівнянні з первісним станом. Запропоновано методику оцінки ефективного порогового розмаху КІН сплаву АМг6. Побудовано узагальнені діаграми впливу ППД на розмах порогового КІН і швидкість росту втомних тріщин, які дозволяють оптимізувати технологію обробки матеріалів тиском. Виявлено залежності порогових характеристик циклічної тріщиностійкості від параметрів шорсткості поверхні руйнування в сплаві АМг6 а також методика оцінки ефективних порогів тріщиностійкості можуть бути використані для оцінки зламів деталей з метою відтворення історії їх навантажування при проведенні технічної експертизи. Результати роботи використовуються при випробуваннях відповідальних елементів конструкцій літаків.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / П.О. Марущак; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Виявлено, що короткотривала витримка у разі максимального навантаження протягом 10 с у 5 - 6 разів зменшує швидкість поширення тріщини втоми-повзучості. Розроблено інженерний метод визначення ресурсу роботи ролика МБЛЗ з тріщиною.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / А.М. Сиротюк; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику експериментального дослідження корозійно-механічної пошкоджуваності циклічно-деформованих металевих поверхонь, яка дозволяє визначити зміну фізико-механічного стану поверхні в межах кожного циклу навантаження.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / О.В. Авдюшина; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено метод розв'язання двовимірних задач теорії пружності для багатозв'язного анізотропного півпростору за умов, якщо його матеріалові властива загальна прямолінійна анізотропія. Основні елементи даного методу: аналітичне продовження комплексних потенціалів на верхні півплощини всіх узагальнених комплексних змінних, зведення задач для плоскої границі до серії задач лінійного спряження, отримання їх загальних розв'язків, виділення сингулярностей комплексних потенціалів у кінцях тріщин, задоволення граничних умов на контурах отворів і тріщин методом найменших квадратів. Розв'язано ряд нових задач для анізотропного півпростору та півплощини з отворами та тріщинами. Досліджено вплив параметрів анізотропії, геометричних розмірів і кількості отворів або тріщин, їх близькості до плоскої або прямолінійної границі на значення та розподіл напружень і пружного потенціалу, а також на зміну коефіцієнтів інтенсивності напружень. Виявлено ряд нових механічних закономірностей.

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Т.С. Сушко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: За методом сингулярних рівнянь побудовано розв'язки нових межових задач електропружності про антиплоску деформацію складених п'єзокерамічних тіл з тунельними дефектами. Установлено, що у складеному просторі за умов антиплоскої деформації мають місце прямий і зворотний п'єзоефекти. Розглянуто двовимірні сингулярні задачі електропружності для складених і однорідних клиноподібних областей за умов плоскої й антиплоскої деформації. Досліджено порядки степеневих особливостей спряжених електропружних полів в околі вершини п'єзокерамічних клинів. Відзначено щодо наявності комплексного показника сингулярності. З використанням інтегрального перетворення Мелліна побудовано функції Гріна, що характеризують спряжені електропружні поля у складеному клині під час дії зосереджених зсувних зусиль чи електричних зарядів. Побудовано фундаментальний розв'язок стаціонарних динамічних рівнянь електропружності для антиплоскої деформації складеного простору. Розглянуто межову задачу.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / В.Б. Гладьо; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено основні особливості еволюції дислокаційної структури матеріалу за умов комбінованого навантаження. Установлено, що зростання пластичної деформації за присутності циклічної складової навантаження пов'язане зі збільшенням густини дислокацій матеріалу. Розроблено методики прогнозування діаграм динамічної повзучості та розрахунку діаграм квазістатичного та комбінованого деформування сплаву АМг6, які базуються на використанні запропонованої функції впливу циклічної складової на густину дислокацій. Розроблено методику експертної оцінки величини пластичної деформації розтягу матеріалів за переміщенням розтрісканих включень. Виявлено, що зменшення порогу тріщиностійкості деформованого сплаву АМг6 пов'язано зі зростанням загальної густини дислокацій у матеріалі. Установлено кількісний взаємозв'язок порогової тріщиностійкості пластично деформованого сплаву АМг6 з густиною дислокацій матеріалу з урахуванням напряму попереднього деформування та асиметрії циклу навантаження.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины